EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2013

УДК 336.7

 

C. Ф. Андреюк,

к. т. н., доцент кафедри менеджменту,

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

 

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

 

C. F. Andreyuk,

Ph.D.,  Associate Professor of Management Department,

"Ukrainian State University of Chemical Technology", Dnepropetrovsk

 

EVALUATION OF CAPITALIZATION METALLURGICAL ENTERPRISES IN THE POST-CRISIS PERIOD

 

У статті проаналізовано зміни рівня капіталізації найбільших металургійних підприємств України у посткризовий період та встановлено, що падіння ринкової капіталізації не співпадає зі змінами фактичної внутрішньої вартості активів підприємств. Доведено, що при визначенні інвестиційне привабливих або перецінених ринком акцій у кризовий та посткризовий періоди припустимо використовувати показники експрес оцінки, розраховані як відношення ринкової капіталізації компанії до вартості її балансових активів, що відображаються у фінансових звітах та не здатні приймати від’ємні значення.

 

Іn the article analyzes the level changes of capitalization biggest metallurgical enterprises in Ukraine in post-crisis the period and established that fall in market of capitalization does not coincide with changes in actual the intrinsic value firms' assets. Is proved that when determining investment of attractive or overvalued equity markets in crisis and post-crisis periods is permissible to use express evaluation of indices calculated as the ratio of market capitalization of the company to the cost of balance sheet assets recorded in the financial statements and can not take negative values.

 

Ключові слова: економічна криза, капіталізація, вартість акцій, інвестиційна привабливість, оцінка.

 

Keywords:  the economic crisis, capitalization, value of the shares, investment attractiveness, score.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Історію розвитку людської цивілізації завжди супроводжували кризи. До початку XX століття вони носили одиничний характер та мали місце тільки в одній, максимум в двох-трьох країнах одночасно. В ході змін, що відбуваються завдяки розвитку індустрії, зміцненню міжнародних економічних зв'язків та світовій глобалізації, характер криз також змінився - почавшись в одній країні, вони все частіше перетворюються на світові. Фінансова криза, яка вразила сполучені штати Америки наприкінці 2007 року, набула статусу світової та негативно вплинула на економіку багатьох країн світу. Найбільша світова економіка спершу постраждала від кризи іпотечних неплатежів, потім розпочалися банкрутства інвестиційних банків та страхових компаній, як наслідок - початок всесвітньої рецесії, свідками якої є все суспільство. До теперішнього часу по всьому світу спостерігаються проблеми у фінансовому та реальному секторах економіки, в багатьох країнах відбувається спад промислового виробництва,  існують негаразди практично на всіх сировинних та фінансових ринках.

Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула практично на всі галузі та сфери виробництва й в Україні. Наслідки кризи позначилися на функціонуванні та економічній діяльності вітчизняних підприємств і, в першу чергу, це стосується підприємств, що орієнтовані на експорт продукції. За даними уряду, експорт металопродукції під час кризи скоротився у 1,44 рази, з 32,216 млн. т. у 2007 році до 22,439 млн. т. у 2012 році, тобто на 9,78 млн. т., що становить трохи більше 30-ти відсотків.

Ще одним результатом світової кризи є погіршення фінансово-економічного стану підприємств - емітентів цінних паперів та зниження інвестиційної привабливості їх акцій. Біржова ціна або ринкова вартість акцій підприємств-емітентів металургійного комплексу з початку 2008 року знизилась у декілька, а в окремих випадках – й у десятки разів. Наслідком падіння біржових цін стало пропорційне зниження ринкової капіталізації компаній та суттєве зменшення дохідності професійних інвесторів і фінансових установ від торгівельних операцій з акціями металургійних підприємств, при наявності дуже високого рівня ризику. Відомо що, показник ринкової капіталізованої вартості виступає як комплексний індикатор характеристики діяльності підприємства, залежить від багатьох політичних, економічних та інформаційних характеристик, що не завжди піддаються адекватному кількісному визначенню та потребують від інвестора прийняття інтуїтивних рішень. Зниження рівня капіталізації завжди впливає на техніко-економічні та фінансові показники діяльності акціонерного товариства. Оскільки, рівень капіталізації емітента залежить від біржової або курсової ціни на його акції, то має сенс дослідження впливу різноманітних чинників саме на процес формування ринкової ціни та дійсної внутрішньої вартості акцій (справедливої ціни), значення яких фактично ніколи не збігаються між собою. Інвестори постійно здійснюють пошук акцій, ціна яких нижче або вище за їх теперішню науково обґрунтовану справедливу ціну або дійсну внутрішню вартість, тобто таких, що недооцінені або переоцінені учасниками біржового ринку. Для цього вони використовують ряд індикативних показників на основі аналізу та оцінки яких можливо зробити певні висновки щодо надійності емітента та якості його акцій у той або інший відрізок часу.

Проблема вибору об’єкта інвестування на фондовому ринку завжди тісно пов’язана зі складністю та багатоваріантністю методів визначення недооцінених або переоцінених ринком цінних паперів за їх якісними та кількісними характеристиками на основі комплексної оцінки індикативних показників. Саме тому, процедура визначення науково обґрунтованої дійсної внутрішньої вартості (справедливої ціни) акцій, принципи формування критеріїв оцінювання їх якісних характеристик, методична база розрахунку показників та механізми відбору акцій потребують постійного вдосконалення з урахуванням результатів сучасних досліджень, а методика визначення та відбору інвестиційне привабливих акцій повинна бути більш глибокою та практичною.

Таким чином, методичний апарат наукового обґрунтування справедливої вартості фондових інструментів та формування їх ринкової ціни, механізми визначення взаємозв’язків між реальною та фіктивною вартістю активів повинні спиратися на принципові критерії та дієві показники оцінювання кількісних та якісних характеристик емітентів та їх цінних паперів. Потребують розробки та впровадження методи економіко-математичного моделювання виявлення надійних та привабливих для інвестора фондових інструментів, визначення показників надійності емітента та інвестиційної привабливості його акцій. Це сприятиме більш повному та ґрунтовному розкриттю всіх особливостей наукового підходу до процедури та механізму відбору акцій, дозволить виконувати науково обґрунтовані прогнози щодо зміни їх ринкової ціни та капіталізованої вартості емітентів на протязі певного інтервалу часу, що особливо актуально в сучасних кризових умовах ведення бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем економічної суті капіталізації підприємств присвячено багато наукових публікацій як вітчизняних (В. М. Гейць, А. А. Гриценко, Н. Е. Брюховецька, М. А. Козоріз, І. П. Булєєв та інші), так і зарубіжних (А. Маршал, Р. Гільфердінг, З. Боди, Дж. М. Кейнс, М. В. Дедкова, И. А. Бланк, О. В. Гальцева та інші) вчених. Це пов’язано з наявністю різноманітних тлумачень, підходів та суперечностей у термінології, тобто не існує спільної думки щодо розкриття сутності поняття «капіталізація», різні вчені мають різний погляд на трактування цього поняття, що значно ускладнює процес дослідження даної проблеми. Капіталізація розглядається як оцінка економічної цінності фірми, як теперішня вартість компанії, як методи визначення цієї вартості та таке інше. Ричард Кох висловлює думку, що капіталізація це  «ринкова вартість компанії, акції якої котируються на фондовій біржі». Огляд літературних джерел, як вітчизняних так і зарубіжних авторів, стосовно використання економічною теорією та практикою категорії «капіталізація» [1 - 4] допускає узагальнення різних тлумачень цього терміну та дозволяє виділити чотири основні напрямки: процес перетворення ресурсів у вартість, що приносить додаткову вартість; процес трансформації доходів у загальний капітал підприємства; категорія фінансового менеджменту (функція приросту фінансового капіталу); показник оцінки ринкової вартості підприємства (ринкова капіталізована вартість компанії). Оскільки напрямок тренду ринкової капіталізації є важливим показником ефективності діяльності компанії то, на наш погляд, подальшу роботу необхідно спрямувати на дослідження капіталізації як показника оцінки ринкової вартості підприємства, тобто слід приділяти увагу саме останньому варіанту трактування поняття, капіталізацію необхідно вивчати як процес ринкової оцінки та росту саме фіктивного капіталу.

Аналіз останніх публікацій дозволяє зробити висновок, що на теперішній час у вітчизняній практиці недостатньо дослідженні наступні питання: як співвідносяться між собою реальний та фіктивний капітали; який існує між ними взаємозв’язок та взаємозалежності; чи можливо визначити кількісні та якісні параметри його формування; чиї інтереси відображає реальний та фіктивний капітал; яка динаміка та логіка їх розвитку та таке інше.

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка впливу економічної кризи на ринкову капіталізовану вартість та фінансово-економічні показники діяльності підприємств металургійної галузі України, тобто встановлення взаємозв’язків між біржовою ціною (курсовою вартістю) акцій підприємства, його ринковою капіталізацію та вартістю активів, обсягами виробництва і сумарними зобов’язаннями, а також надання практичних рекомендацій щодо заходів з підвищення ринкової капіталізації компаній. Все це необхідно для виявлення підприємств з інвестиційне привабливими або переоціненими акціями, має практичне значення для інвесторів при прийнятті ефективних рішень щодо купівлі-продажу цінних паперів та стосовно інвестування коштів в акції певних підприємств металургії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим показником фондового ринку за допомогою якого здійснюється оцінка вартості акціонерного товариства вважається ринкова капіталізована вартість компанії або її ринкова капіталізація. Цей показник визначається як добуток ринкової або біржової ціни акції на загальну емітовану їх кількість. Іншими словами, ринкова капіталізація - це дійсна реальна ціна, яку учасники фондового ринку згодні сплатити за акції компанії або грошова оцінка внутрішньої вартості акціонерного товариства професійними учасниками ринку цінних паперів та суспільством. Отже, ринкова капіталізована вартість це результат професійної комплексної оцінки діяльності підприємства-емітента яка враховує велику кількість фінансово-економічних та соціально-політичних індикаторів, показників, мультиплікаторів і коефіцієнтів. Капіталізація компанії, в першу чергу, залежить від показників діяльності підприємства, а саме: фінансового-економічного стану, прибутковості, інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності, ділової репутації, іміджу, ринкової стійкості, якості продукту, рівня корпоративного управління, кваліфікації персоналу, потрібності і значимості продукції для суспільства, а також багатьох інших політичних, економічних та інформаційних характеристик, що не завжди піддаються адекватному кількісному визначенню та потребують від інвестора прийняття інтуїтивних рішень. Більше того, багато з цих характеристик не тільки не властиві самому підприємству, не залежать від його внутрішнього середовища, а визначаються тільки під впливом факторів зовнішньої середи.

 Капіталізація підприємства може змінюватись за умови збільшення або зменшення кількості емітованих ним акцій та за рахунок зміни їх ринкової вартості. У будь-якому випадку, капіталізація зростає при залученні акціонерного капіталу шляхом додатковій емісії акцій та/або при підвищенні ринкової ціни акцій в результаті зростання біржового курсу. Як наслідок, збільшується балансова вартість активів, цінність нематеріальних активів, значимість та об’єктивність громадської оцінки діяльності компанії. Разом з цим, в умовах конкуренції на організованому та відкритому фондовому ринку встановлюється фактична ринкова ціна на акції, тобто дійсна реальна вартість акцій, що задовольняє інтересам більшості учасників ринку (продавців і покупців) та знаходиться під впливом великої кількості корпоративних, галузевих, державних та міжнародних факторів.

Ринкова ціна акцій (біржовий курс) конкретного акціонерного товариства формується під впливом попиту та пропозицій учасників ринку, які виставляють котирувальні значення - ціни купівлі-продажу акцій, на фондовій біржі. Фактичне значення ціни (курсова вартість) визначається за результатами низки добровільних операцій з акціями, що здійснюють незалежні продавці і покупці під час біржових торгів та відображає у грошовому еквіваленті сприйняття учасниками ринку перспектив розвитку тієї чи іншої компанії. Ринкова ціна акцій має перемінне значення та залежить від великої кількості різноманітних факторів, а саме: реального фінансового стану емітенту; величини прибутку, що отримала компанія за рік; розміру дивідендів на одну акцію, сплачених і очікуваних у перспективі; надійності, прибутковості, ліквідності та ризикованості вкладень в акції; наявності та співвідношення попиту і пропозиції на акцій;  обсягу продажу акцій за певний період часу; глибині ринку акції;  кількості акцій на ринку у вільному обігу (Free float); активності біржових спекуляцій; рівня інфляції та величини поточної банківської відсоткової ставки (позикового відсотка);  ділової активності в галузі і в країні і т.д.  

Коливання біржового курсу (котирування акцій) – це природний процес для будь-якого фондового ринку, тому й капіталізація компанії не є сталою величиною та на протязі часу постійно змінюється. Відображення показника ринкової капіталізації та/або біржової ціни акцій у динаміці дозволяє досліднику проаналізувати параметри протікання процесу та фактори, що впливають на нього, надати характеристику течії процесу на протязі певного часу, оцінити темпи зростання чи спаду капіталізації компанії, визначити напрямки її підвищення; допомагає інвестору прийняти важливі стратегічні рішення щодо розвитку компанії, установити її місце у рейтингу серед інших аналогічних компаній та конкурентів; дає змогу власнику визначити рівень розвитку підприємницької активності та економічної діяльності менеджменту підприємства.

Оскільки, при незмінній кількості емітованих акцій, ринкова капіталізована вартість компанії прямо пропорційна біржовій ціні акцій, то для визначення змін рівня капіталізації та оцінки її динаміки достатньо проаналізувати зміни курсової вартості акцій на певному проміжку часу. За матеріалами сайтів [5, 6] автором проведено порівняльний аналіз зміни біржових цін на акції підприємств металургійного комплексу України у кризовий та посткризовий періоди, тобто з січня 2008 по липень 2013 року, що дозволило встановити параметри протікання процесу та динаміку змін рівня капіталізації. Результати розрахунків наведені у табл. 1.

Останнім часом спостерігається тенденція зниження рівня капіталізації практично по всіх металургійних підприємствах України, що обумовлено значним падінням біржових цін на їх акції. Найбільший спад капіталізації з початку кризи виявлено на Дніпровському металургійному комбінаті ім. Дзержинського. Вона впала майже у 15-ть разів, тобто зменшилась на 93,3% від показника початку 2008 року, що становить в абсолютному значенні 7,538 млрд. грн. Максимальне зниження абсолютних показників рівня капіталізації - на 55,183 млрд. грн., сталося на металургійному комбінаті «Арселор Міттал Кривий Ріг». Менше за всіх постраждало ПАТ «Дніпроспецсталь», де рівень капіталізації від початку кризи знизився у 5-ть разів, на 80,2% або в абсолютному значенні на 4,031 млрд. грн. По всіх інших підприємствах зменшення капіталізації, відносно показників, що були на початку кризового періоду, знаходиться в інтервалі від 80 до 93,3 відсотків. Як видно з таблиці, виключенням стали тільки два підприємства: МК «Запоріжсталь», де рівень капіталізації практично не змінився та Донецький металургійний завод, де рівень капіталізації за досліджуваний період навіть збільшився на 13,2%. Це можливо пояснити відсутністю торгів на біржі акціями вищезазначених підприємств та особистими причинами, що пов’язані з підготовкою до продажу контрольного пакету акцій першого підприємства та модернізацією, тобто збільшенням вартості матеріальних активів, на другому.

В цілому, вісім найбільших підприємств галузі за останні п’ять з половиною років втратили понад 125,688 млрд. грн. капіталізації, тобто загалом по всіх підприємствах вона зменшилась із 138,013 млрд. грн. до 12,325 млрд. грн., майже у 11,2  рази, та зараз становить близько 9-ти відсотків від загальної капіталізації підприємств початку 2008 року. В якості причин такого зниження можуть виступати безліч різноманітних факторів – від внутрішніх фірмових до загальногалузевих, державних та міжнародних. На наш погляд, глибоке кризове становище на ринку акцій обумовлене, в першу чергу, світовою економічною кризою, яка є головним системним чинником та максимально впливає на

 

Таблиця 1. Динаміка зміни рівня капіталізації підприємств металургійного комплексу у посткризовий період

Назва підприємства

Код емітента

Номін. вартість акції, грн

Кількість акцій, щт.

Рівень капіталізації, млн. грн.

Зниження рівня капіталізації, %

01.01.2008

01.04.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.07.2013

Арселор Міттал Кривий Ріг

KSTL

1,00

3 859 533 000

59 822,750

38 595,330

39 367,236

26 347,873

12 736,458

15 341,643

4 639,158

92,24

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча

MMKI

0,25

12 371 260 750

21 786,130

13 092,505

29 843,192

11 468,158

3 061,887

2 474,252

1 874,246

91,40

Металургійний комбінат «Азовсталь»

AZST

0,25

4 204 000 000

23 542,400

2 305,473

11 547,126

12 636,804

5 810,348

3 163,090

2 556,032

89,14

Запоріжсталь

ZPST

0,25

2 643 681 779

4 229,890

3 965,522

3 436,786

12 266,683

10 310,358

5 022,995

3 965,522

6,25

Алчевський металургійний  комбінат

ALMK

0,1

25 775 254 803

13 918,640

1 479,499

3 714,214

6 031,409

2 745,064

1 409,906

1 118,646

91,96

Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського

DMKD

0,25

6 776 544 000

8 080,250

3 320,506

3 519,736

3 014,884

812,508

474,358

542,123

93,29

Дніпроспецсталь

DNSS

46,25

1 075 030

5 025,770

1 827,551

1 746,923

1 467,415

1 680,533

1 073,954

994,402

80,21

Євраз - Дніпропетровський завод  ім. Петровського

DMZP

0,25

2 299 974 440

1 826,100

942,989

856,970

689,992

321,997

392,145

231,837

87,30

Єнакіївський металургійний завод

ENMZ

15,25

10 550 688

4 011,350

469,629

1 830,128

1 958,250

744,731

411,714

368,947

90,80

Донецький металургійний завод

DOMZ

0,25

362 241 160

39,846

34,412

39,122

29,595

36,224

36,224

45,099

-   13,18

 

показники діяльності підприємств, в значній мірі здійснює негативний вплив на рівень біржових цін акцій та капіталізацію емітентів, визначає зменшення їх капіталізованої вартості, позначається на пріоритетах інвесторів при виборі об’єктів інвестування.

Для більш детального дослідження змін, які відбулися на ринку акцій підприємств металургійній галузі України, візуального порівняння значень капіталізації обраних підприємств у кризовий та посткризовий періоди, на базі даних табл. 1 побудована та нижче представлена графічна інтерпретація зміни капіталізації досліджуваних компаній. Оскільки значення капіталізації знаходиться у дуже широкому інтервалі, то для більшої демонстративності та наочності зображення, всі підприємства поділені на дві групи. До першої групи віднесені емітенти, капіталізація яких у теперішній час вища за один мільярд гривень, всі інші представлені у другій групі. На рис. 1 та рис. 2 зображена динаміка показників рівня капіталізації підприємств першої та другої груп у кризовий та посткризовий періоди.

 

 

Рис. 1. Динаміка показників ринкової капіталізації підприємств першої групи, млрд. грн.

 

 

Рис. 2. Динаміка показників ринкової капіталізації підприємств другої групи, млрд. грн.

 

Графічні зображення наглядно демонструють, що за останні п’ять з половиною років капіталізована вартість металургійних компаній знижується досить високими темпами та її значення досягли своїх мінімальних рівнів. Слід замітити, що розкид показників капіталізації аналізованих підприємств на початку кризового періоду значно перевищує розкид аналогічних показників теперішнього часу. Якщо на початок 2008 року капіталізація емітентів змінювалась в діапазоні від 29,6 млн. грн. до 59,822 млрд. грн., то зараз цей діапазон звузився у десятки разів, та знаходиться в інтервалі від 45,1 млн. грн. до 4,639 млрд. грн. Це свідчить про те, що ринкова оцінка компаній або їх фіктивна вартість була значно завищеною та практично не враховує відмінностей між підприємствами з точки зору технічних, технологічних та багатьох інших характеристик. Разом з цим, фактичний стан матеріальних, фінансових та інших активів аналізованих підприємств, техніко-економічні показники їх діяльності та обсяги реалізації продукції залишились приблизно на тому самому рівні, тобто реальна вартість їх активів практично не змінилася або зменшилась тільки за рахунок недоотримання прибутку (отримання збитків), а це не може суттєво вплинути на дійсну внутрішню або реальну вартість компанії, вона не здатна за той самий час впасти у десятки разів. Іншими словами, стрімке зниження ринкової капіталізації металургійних підприємств не співпадає зі змінами їх фактичної, дійсної внутрішньої вартості. За один, той самий, проміжок часу ринкова ціна акцій знижується темпами значно вищими ніж реальна вартість активів, що припадають на одну акцію, та не спроможна відобразити зміни дійсної внутрішньої вартості активів. Останнє твердження можна легко перевірити шляхом порівняння змін показників фінансової діяльності та рівня капіталізації різних підприємств однієї галузі, а саме: виручка від реалізації, балансова вартість активів, сумарні зобов’язання та вартість необоротних активів аналізованих металургійних підприємств за останні чотири роки змінюються не більше ніж у 1,5, за рідким виключенням у 2 рази від свого середнього значення, тоді як капіталізація впала май же у десять разів.

Таким чином, стрімке падіння біржових цін на акції та зниження у десятки разів капіталізації компаній не відображають адекватно зміни техніко-економічних показників діяльності металургійних підприємств, їх фактичне фінансово-економічне становище та реальний стан у галузі. Дійсна реальна вартість підприємств у посткризовий період значно віща за їх ринкову оцінку, тобто акції металургійних компаній України є суттєво недооціненими.

Згідно з гіпотезою ефективного фондового ринку [1], визначення недооцінених або переоцінених акцій дуже складна науково-практична задача, розв’язання якої дозволяє приймати ефективні інвестиційні рішення щодо купівлі-продажу цінних паперів. Слід зазначити, що інвестори постійно здійснюють пошук акцій з ринковою ціною, яка нижча або вища за їх теперішню науково обґрунтовану справедливу ціну або дійсну внутрішню вартість. Оскільки кожен інвестор застосовує різноманітні методи розрахунку вартості цінного паперу на основі зібраних ним інформаційних даних, особистих суб’єктивних очікуваннях та за результатами власного аналізу, то значення біржової ціни акцій та дійсної внутрішньої їх вартості (справедливої ціни) фактично ніколи не збігаються між собою. Тобто, співвідношення між ринковою біржовою ціною Црб та дійсною внутрішньою вартістю акції за оцінкою інвестора Цвв (або ціною заміщення по Дж. Тобіну) практично ніколи не дорівнює одиниці, хоча й наближається до неї в довгостроковій перспективі.

 

 КТ  =  Црб  /  Цвв   ≠  1,       або     Црб = К * Цвв ,        при  t → ∞,    КТ  →  1

 

В окремі періоди часу значення КТ може значно відрізнятися від одиниці, як в більшу, так і в меншу сторону. Чим нижче одиниці цей показник та менше аналогічного коефіцієнту іншого підприємства тієї самої галузі, тим більше недооцінені ринком акції компанії, та навпаки. Таким чином, на основі аналізу співвідношень ринкової ціни акцій з показниками балансової вартості, виручки від реалізації, вартості необоротних активів, сумарних зобов’язань, що припадають на одну акцію, можна робити певні експрес висновки щодо інвестиційної привабливості акцій у той або інший відрізок часу. Слід відзначити, що в умовах кризи такі важливі показники як чистий прибуток та власний капітал дуже часто набувають від’ємного значіння, тому при визначенні недооцінених акцій у посткризовий період від їх співставлення з капіталізацію необхідно відмовитись. Співвідношення біржової ціни акцій з фінансовими характеристиками активів, що припадають на одну акцію або коефіцієнт відношення ринкової вартості до ціни заміщення активу, відомий під назвою коефіцієнта Тобіна, характеризує інвестиційну привабливість акцій підприємств. Згідно з концепцією Дж. Тобіна [ 1 ] ціна заміщення активів або, в нашому випадку, балансова вартість активів, що припадає на одну акцію, не може бути значно меншою за її ринкову вартість, тому що у ринковому середовищі завжди знайдуться підприємці-конкуренти здатні створити за аналогічну ціну нову компанію або на фондовому ринку знайдуться покупці на акції цієї компанії.

Таким чином, у кризовий та посткризовий період при визначенні перецінених або недооцінених ринком акцій допустимо використовувати коефіцієнти, що розраховуються за принципами Дж. Тобіна, тобто в якості індикаторів привабливості акцій слід розглядати відношення ринкової капіталізації до активу балансу, вартості необоротних матеріальних активів, сумарних боргових зобов’язань та обсягів реалізації продукції, бо саме вони стають найважливішими, тому що не здатні приймати від’ємні значення.

Висновки. Причинами різкого падіння біржової ціни акцій може бути безліч факторів, однак, на сучасному етапі, головним системним чинником, що в значній мірі здійснює негативний вплив на рівень біржових цін та зменшення капіталізованої вартості емітентів, виступає світова фінансово-економічна криза. Показник ринкової капіталізації виступає як комплексний індикатор характеристики діяльності підприємства, його фінансової стійкості, інвестиційної привабливості, прибутковості, ділової репутації, іміджу, рівня корпоративного управління та таке інше. Формування ринкової капіталізації відбувається в площині фондового ринку, ситуація на якому ніколи не буває стабільною та постійно змінюється.

В останні роки спостерігається тенденція зниження рівня капіталізації практично по всіх металургійних підприємствах України. Тільки на восьми найбільших підприємствах галузі вона зменшилась майже у 11,2 рази, на 125,688 млрд. грн. та становить 9% від загальної капіталізації підприємств, що була на початку кризи. Стрімке падіння ринкової капіталізації не співпадає зі змінами фактичної внутрішньої вартості активів підприємств. Ринкова ціна акцій знижується темпами значно вищими ніж відбуваються зміни реальної вартості активів, що припадають на одну акцію, тобто вона не спроможна відобразити фактичні зміни реальної вартості активів. Фактична вартість активів підприємств у посткризовий період змінюється тільки за рахунок недоотримання прибутку (отримання збитків), а це не може суттєво вплинути на реальну вартість компанії, тому вона значно віща за їх ринкову фіктивну оцінку, тобто акції металургійних компаній України є суттєво недооціненими. 

Доведено, що у кризовий та посткризовий періоди при визначенні перецінених або недооцінених ринком акцій припустимо використовувати показники експрес оцінки привабливості акцій, розраховані як відношення ринкової капіталізації компанії до її балансових активів, що відображаються у фінансових звітах та не здатні приймати від’ємні значення.

Увага до проблеми низької капіталізованої вартості підприємств пояснюється її важливим значенням для економічного зростання національної економіки. Низький рівень капіталізації значно зменшує приплив як внутрішніх, так і іноземних інвестицій, гальмує розвиток фінансового і фондового ринку, знижує конкурентоспроможність українських компаній та негативно впливає на конкурентні позиції країни в цілому. Чим вища капіталізація, тим вище залогова ціна компанії, тим більше дешевших кредитів можна притягнути для розвитку бізнесу, тем вище фінансова віддача від здійснення емісії власних цінних паперів. Підвищення рівня капіталізації сприяє зростанню вартості підприємства та припливу фінансових ресурсів, впливає на показники конкурентоспроможності та рейтинг компанії, покращує її імідж, дає можливість виходу на міжнародний фондовий ринок, тим самим, викликає у інвесторів додатковий інтерес та зацікавленість у вкладенні коштів.

Для розв’язання проблем підвищення капіталізації необхідно прийняти комплекс заходів по виходу металургійної галузі з кризового стану, а саме: необхідно провести технічне переоснащення галузі, підвищити та розширити обсяги виробництва металопродукції з високим рівнем переробки та якості, впровадити сучасній фінансовий менеджмент та фінансову безпеку на підприємствах. Для підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємств, необхідно забезпечити ефективне корпоративне управління та відкритий доступ до бухгалтерської і фінансової звітності, яка реально характеризує їх фінансово-економічний стан.

Перспективи. В посткризових умовах, коли у емітентів відсутні прибутки та вони не можуть виплачувати дивіденди, їх акції все одно здатні бути інвестиційне привабливими відносно акцій інших підприємств галузі. В подальшому, для виявлення недооцінених або перецінених ринком акцій у кризовий та посткризовий періоди, доцільно розробити методику їх експрес оцінки на основі співвідношень ринкової капіталізованої вартості підприємства та реальної вартості його активів. Встановлення взаємозалежності та взаємозв’язків між капіталізацією підприємств та вартістю їх реальних активів в перспективі дозволить отримані результати розповсюдити на підприємства інших галузей виробництва.

 

Література.

1. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.- 984 с.

2. Козоріз М.А. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб’єктів господарювання // Регіональна економіка. – 2007. – №2. – С. 42–48.

3. Гриценко А. А. Глобальный кризис как форма современной финансово-экономической динамики // Экономика Украины. – 2010. – №4. – С. 37-47.

4. Капитализация предприятий: теория и практика: моногр. / под  ред.  д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой;  НАН  Украины, Ин-т экономики пром-сти;  ДонУЭП.  –  Донецк,  2011. - 237 с.

5. Офіційний сайт ПАО «ПФТС». [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.pfts.com.

6. Офіційний сайт ПАО «Українська біржа». [Електронний ресурс].-  Режим доступу: http://www.ux.ua.

 

References.

1. Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A. (2002), Principles of investments, 4th ed, Trans. from English, Publishing house "Williams", Moscow, Russia, p. 984.

2. Kozorіz, M. A. (2007), The role and function of the cap to ensure economic development entities, Regіonalna ekonomіka, vol. 2, pp. 42-48.

3. Gritsenko, А.А. (2010), The global crisis as a form of modern financial and economic dynamics, Economy of Ukraine, vol. 4, pp.37-47.

4. Buleev, I.P. Bryukhovetskaya, N.E. (2011), Capitalization companies: Theory and Practice, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics; DonUEP. - Donetsk, Ukraine, p. 237.

5. PFTS [Online], available at: http://www.pfts.com.

6. Ukrainian Exchange [Online] , available at:  http://www.ux.ua

 Стаття надійшла до редакції 06.08.2013 р.