EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2013

УДК 336.6

 

Ж. В. Семчук,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

 

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

 

J. V. Semchuk,

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

 

THE INDICATORS OF ENTERPRISE’S FINANCIAL CONDITION DIAGNOSTICS

 

У статті представлено сутність фінансового стану підприємства. Наведено ключові фінансові індикатори для окремих груп користувачів звітності. Розкрито проблеми діагностики фінансового стану підприємства, пов’язаних з інтерпретацією і застосуванням фінансових індикаторів для фінансових аналітиків.

 

The article represented the essence of the financial condition of the company. Shows the key financial indicators for specific groups of users reporting. Shows the problem diagnosis of the financial condition of the company relating to the interpretation and application of financial indicators for financial analysts.

 

Ключові слова: фінансовий стан, підприємство, фінансові індикатори, діагностика, користувачі звітності.

 

Key words:. financial condition, enterprise, financial indicators, diagnostics, reporting users.

 

 

Постановка проблеми. Ефективність функціонування підприємств зазвичай оцінюється за допомогою фінансових індикаторів. Сьогодні науковці налічують декілька сотень фінансових індикаторів (від вузькоспеціалізованих до інтегральних). В таких умовах виникає необхідність у виборі ключових (основних) індикаторів, які у сукупності нададуть комплексну та всебічну інформацію для фінансових аналітиків (або груп користувачів звітності) про функціонування (роботу) підприємства (ефективне чи неефективне).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні над проблемами системи діагностики фінансового стану працюють такі науковці, як С.В. Гриб, А.О. Дацко, А.Г. Загородній, Л.П. Василенко, Г.Л. Вознюк, М.Я. Коробков, Р.О. Костирко, Й.М. Петрович, Т.Б. Процюк, Р.М. Скриньковський, С.І. Цюх, О.Г. Шпак, Л.А. Янковська та ін. У працях зазначених авторів розкрито різноманітні аспекти діагностики фінансового стану підприємств, проте мало уваги відводиться проблемі формування та використання індикаторів діагностики фінансового стану суб’єктів господарювання фінансовими аналітиками.

Мета дослідження. На основі аналізування економічних джерел та практики з поданої проблематики: 1) представити сутність фінансового стану підприємства; 2) навести ключові фінансові індикатори для окремих груп користувачів звітності; 3) розкрити потенційно можливі проблеми діагностики фінансового стану підприємства, пов’язаних з інтерпретацією і застосуванням фінансових індикаторів для фінансових аналітиків.

Виклад основного матеріалу дослідження. В результаті аналізування літературних джерел та практики функціонування підприємств, однозначно необхідно погодитись з позиціями науковців А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка [1, с. 546], Р.М. Скриньковського [2, с. 27], О.Г. Мельник [3, с. 155], Л.П. Василенка та ін. [4, с. 248 – 249], що фінансовий стан підприємства: 1) оцінюється і визначається за допомогою системи показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів; 2) залежить вiд pезультатiв його виpобничої, комеpцiйної та фiнансової дiяльностi.

З огляду на вищезазначене, фінансовий аналіз (ФА) – це оцінка та прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його фінансової звітності. Суть ФА полягає у підготовці інформаційного забезпечення (матеріалів) для прийняття управлінських рішень керівниками підприємства чи окремими зовнішніми користувачами (напр., інвесторами, позичальниками, фінансовими аналітиками та ін.) [1, с. 28; 2, с. 27].

Аналіз літературних джерел [2; 3, с. 152 – 184; 4, с. 248 – 287] показав, що немає визначеного (конкретного) набору індикаторів для оцінки фінансового стану підприємства. Однак, у зазначених наукових працях видно, що під час діагностики фінансового стану суб’єкта господарювання доцільно відстежувати абсолютні (absolute) та відносні (relative) індикатори. 

Р.М. Скриньковський [2, с. 28] наголошує на тому, що абсолютні показники аналізують за даними фінансової звітності (увага приділяється активам, ресурсам підприємства та структурі доходів і витрат). Крім цього, науковець зазначає, що зовнішні користувачі надають також особливого значення відносним фінансовим індикаторам, тобто співвідношенням між складовими фінансової звітності.

Основні абсолютні індикатори можна отримати, аналізуючи фінансову звітність суб’єкта господарювання, насамперед – Баланс (форма 1) та Звіт про фінансові результати (форма 2). Традиційно фінансові коефіцієнти групуються в такі основні категорії (табл. 1) [2, с. 28; 5, с. 57].

 

Таблиця 1.

Класифікація фінансових коефіцієнтів*

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнти структури капіталу

Коефіцієнти оборотності активів

Коефіцієнти рентабельності власного капіталу та активів

Коефіцієнти прибутковості акцій

Коефіцієнт (К) поточної ліквідності;

К загальної заборгованості;

К оборотності запасів;

К чистого прибутку

чистий прибуток на акцію – EPS

К критичної ліквідності;

К довгострокової заборгованості;

К оборотності дебіторської заборгованості

К рентабельності активів – ROA

відношення ціни до прибутку на акцію – P/E

К абсолютної ліквідності

К фінансової незалежності

К оборотності кредиторської заборгованості

К рентабельності власного капіталу – ROE

 

 

 

К оборотності активів

 

 

* Матеріали Проекту “Корпоративний розвиток в Україні” МФК

Джерело: [2, с. 28; 5, с. 57]

 

Усі показники балансу та звітності тісно взаємозв’язані один з одним. Крім цього, в результаті аналізування інформації у працях [2; 3, с. 152 – 184; 4, с. 248 – 287; 6, с. 288], їх цінність для якісної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання безпосередньо залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

Варто зауважити, що не кожному користувачу звітності потрібно використовувати всі фінансові показники, що наведені у табл. 1. В науковій праці Р.М. Скриньковського [2, с. 28] (!) зазначено, що групи користувачів, виходячи зі своїх потреб, використовують наступні коефіцієнти чи фінансові дані (табл. 2 [2, с. 28]; рис. 1 [7, с. 140]).

 

Таблиця 2.

Коефіцієнти та фінансові дані до оцінювання фінансового стану підприємств для окремих груп користувачів (орієнтований)

Група користувачів

Коефіцієнти та інші фінансові дані

1. Акціонери та потенційні інвестори

1)       рентабельність власного капіталу;

2)       прибуток на акцію;

3)       сума дивідендів на акцію;

4)       коефіцієнти ліквідності;

5)       коефіцієнти прибутковості

2. Позичальники (банки, покупці облігацій)

1)       показники структури капіталу;

2)       коефіцієнти фінансової незалежності

3. Менеджери

1)       усі коефіцієнти, а особливо коефіцієнти прибутковості

4. Постачальники та інші кредитори

1)        коефіцієнти ліквідності;

2)        коефіцієнти прибутковості;

3)        оборотність кредиторської заборгованості

5. Покупці

1)       коефіцієнти прибутковості;

2)       коефіцієнти ліквідності

6. Державні та місцеві органи

1)       коефіцієнти прибутковості;

2)       суми сплачених податків до місцевого і державного бюджетів

7. Громадськість

1)       тут перелік питань може бути дуже великим

Джерело: [2, с. 28]

 

Рис. 1. Система фінансових показників оцінки інвестиційної привабливості підприємства за

Методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

(Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23.02.98р.)

Джерело: [7, с. 140]

 

Незважаючи на беззаперечну корисність ФА, слід також зазначити, що трактування та об’єктивне оцінювання (діагностика) фінансового стану підприємств потребує врахування певних проблем (аспектів), а саме [2; 5, с. 70 – 71; 8 – 10] (основні):

1)   існування значних відмінностей щодо критеріальних нормативних значень фінансових індикаторів;

2)   орієнтування наявного програмного забезпечення на різні підходи щодо складу та методик розрахунку фінансових індикаторів;

3)   наявність галузевих особливостей підприємств;

4)   багато великих підприємств здійснюють свою діяльність через значну кількість філій (підрозділів) в дуже різних галузях або ведуть диверсифіковану діяльність;

5)   інфляція може суттєво впливати на дані фінансових звітів підприємств. Таким чином, дані аналізу відносних показників за однією формою протягом значного часового періоду або порівняльний аналіз відносних показників підприємств різних за тривалістю діяльності повинні інтегруватися обережно;

6)   сезонні фактори також можуть перекручувати дані аналізу відносних показників;

7)   різні методи бухгалтерського обліку можуть змінювати результати порівняльного аналізу. Зокрема, різні методи оцінки запасів та нарахування амортизації можуть вплинути на дані фінансових звітів і, отже, викривити дані підприємства, які порівнюються. У зв’язку з цим, при інтерпретуванні фінансових показників потрібно порівнювати не просто результуючі цифри, а звертати увагу на текстові примітки до фінансових звітів, де описуються обрані підприємством облікові методи; тощо.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок досліджуваної теми. Аналіз фінансових коефіцієнтів є важливою і потрібною справою, але фінансовим аналітикам (користувачам звітності) слід розуміти проблеми, пов’язані з їх інтерпретацією і застосуванням, і, у випадку необхідності враховувати ці особливості. Перспективи подальших досліджень – формування методичного та нормативно-критеріального інструментарію оцінювання фінансового стану підприємств з позиції перспектив їх функціонування.

 

Література.

1. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

2. Скриньковський Р.М. Оцінювання фінансового стану: інформаційна основа, показники та потенційно можливі проблеми / Р.М. Скриньковський, Є.О. Зубченко, В.І. Пацкаль // Mater. IX mezin. vědeckoprak. konf. [“Věda a vznik – 2012/2013”], (Česká republika, Praha, 27.12.2012 r. – 05.01.2013 r.). – Díl 12. Ekon. vědy: Praha. PH “Education and Science” s.r.o., 2012/2013. – St. 27 – 30.

3. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 344 с.

4. Василенко Л.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях: [наочн. навч. посіб.] /  Л.П. Василенко, Л.В. Гут, О.П. Оксеєнко. – К.: Дакор, 2006. – 344 с.

5. Михайлюк О. Як читати і аналізувати фінансову звітнісь: [посібн. для членів наглядових рад та керівників акціонерних товариств] / О. Михайлюк. – МФК. – 2004. – 108 с.

6. Фінанси підприємств: [підручн.] / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – [3-тє вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 460 с.

7. Янковська Л.А. Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем: [моногр.] / під заг. ред. Т.В. Орєхової; відп. ред. О.Л. Некрасова. – Донецьк: “Сучасний друк”, 2013. – 467 с. (Янковська Л.А., Скриньковський Р.М. Розділ 2. підр. 2.9. Менеджмент як чинник формування інвестиційної привабливості. – С. 137 – 142).

8. Скриньковський Р.М. Основні проблеми використання державних методик до оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств / Р.М. Скриньковський // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 242 – 252.

9. Скриньковський Р.М. Проблеми використання фінансової звітності як основного джерела інформаційного забезпечення при оцінюванні інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств / Р.М. Скриньковський // Тези доп. учасн. ІХ Міжн. наук. конф. [“Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація”], (Київ, 25 бер. 2011 р.). – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – С. 143 – 146.

10. Скриньковський Р.М. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: [колективна монографія]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2013. – 500 c. (Скриньковський Р.М. Розділ 8. підр. 8.1. Розвиток підприємств у контексті врахування системи “освітньо-фаховий потенціал персоналу – інвестиційна привабливість”. – С. 463 – 478).

 

References.

1. Zahorodnij, A.H. and Vozniuk, H.L. (2005),  “Finansovo-ekonomichnyj slovnyk” [Financial and economic dictionary], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine.

2. Skryn'kovs'kyj, R.M., Zubchenko, Ye.O. and Patskal', V.I. (2013) “Otsiniuvannia finansovoho stanu: informatsijna osnova, pokaznyky ta potentsijno mozhlyvi problemy” [Evaluation of financial condition: knowledge base, performance and potential for problems], PH “Education and Science”, Praha, Česká republika.

3. Mel'nyk, O.H. (2010), “Systemy diahnostyky diial'nosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: polikryterial'na kontseptsiia ta instrumentarij” [Systems for diagnostics of machine-building enterprises: concepts and tools], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine.

4. Vasylenko, L.P., Hut, L.V. and Okseienko, O.P. (2006), “Finansy pidpryiemstva u skhemakh i tablytsiakh” [Finance companies in charts and tables], Dakor, Kyiv, Ukraine.

5. Mykhajliuk, O. (2004), “Yak chytaty i analizuvaty finansovu zvitnis” [How to read and analyze financial reports], MFK, Kyiv, Ukraine.

6. Poddier'ohin, A.M. (2001), “Finansy pidpryiemstv” [Finances of enterprises], KNEU,  Kyiv, Ukraine.

7. Yankovs'ka, L.A. and Skryn'kovs'kyj R.M. (2013) “Teoretychni i prykladni problemy modeliuvannia staloho rozvytku ekonomichnykh system” [Theoretical and applied problems of modeling sustainable development of economic systems],  Suchasnyj druk, Donets'k, Ukraine.

8. Skryn'kovs'kyj R.M. Osnovni problemy vykorystannia derzhavnykh metodyk do otsiniuvannia investytsijnoi pryvablyvosti mashynobudivnykh pidpryiemstv / R.M. Skryn'kovs'kyj // Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. – 2011. – № 2. – S. 242 – 252.

9. Skryn'kovs'kyj, R.M. (2011) “Problems of financial reporting as a major source of information in assessing investment attractiveness of engineering companies”, Tezy dop. uchasn. IX Mizhn. nauk. konf. “Rozvytok systemy obliku, analizu ta audytu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia” [Proceedings of the IX international scientific conference Development of accounting, analysis and audit in Ukraine: Theory, Methodology, organization ”], Biznes Media Konsaltynh, Kyiv, Ukraine, pp. 143–146.

10. Skryn'kovs'kyj, R.M. (2013), “Rozvytok pidpryiemstv u konteksti vrakhuvannia systemy “osvitn'o-fakhovyj potentsial personalu – investytsijna pryvablyvist'” [The development of enterprises in the context of consideration of "educational and professional capacity of staff - investment attractiveness"], KhNU imeni V. N. Karazyna, Kharkiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 14.09.2013 р.