EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2013

УДК 351.72

 

В. В. Даценко,

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

В. Є. Тараненко,

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

 

ВПЛИВ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

V. V. Dacenko,

k. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

V. Y. Taranenko,

k. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

 

IMPACT ON ONLY SOCIAL PAYMENT CONTRIBUTION PENSION FUND OF UKRAINE IN THE DNEPROPETROVSK AREA

 

У статті визначено поняття єдиний соціальний внесок, пенсійне страхування, Пенсійний фонд, проаналізовано формування бюджету Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

 

In the article a concept is certain only social payment, pension insurance, pension fund, forming of budget of pension fund of Ukraine is analysed in the Dnepropetrovsk area.

 

Ключові слова: єдиний соціальний внесок, пенсійне страхування, джерела формування бюджету Пенсійного фонду.

 

Key words: only social payment, pension insurance, sources of forming of budget of pension fund.

 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на велику кількість наукових праць у сфері фінансового забезпечення пенсійного страхування, залишаються мало дослідженими питання впливу впровадженого з 1.01.2011 року єдиного соціального внеску на формування бюджету Пенсійного фонду.

Проблеми державного регулювання системи формування надходжень до пенсійного страхування широко розглянуті в науковій літературі. Серед українських вчених теоретичні питання з зазначеного аспекту вивчали: В. Воротін, П. Гаман, Л. Дідівська, Л. Головко, М. Корецький, В. Мартиненко, О. Мордвінов та ін. Істотний внесок у вирішення проблем державного регулювання пенсійного страхування зробили такі відомі українські та зарубіжні вчені, як: С. Біла, В. Грушко, Е. Лібанова, В. Івашкевич, Г. Волощук, В. Закраєвський, Л. Качан, В. Колбун, В. Логвіновський, Б. Надточій, О. Мачульська, В. Максимчук, С. Погорєлова, О. Примостка, М. Соколик, П. Шевчук, С. Юрій, Б. Юровський, та ін. Питання розвитку пенсійної реформи широко висвітлені в працях В. Дороганя, Г. Ковальської, О. Косенко, Г. Мак Тагарта, С. Печери, Л. Ричика, Р. Сіржука, А. Сорокіна, Д. Табачника, Ю. Шклярівської та ін.

Метою даної статті є розкриття напрямів впливу єдиного соціального внеску на формування пенсійного страхування, Пенсійний фонд, проаналізовано формування бюджету Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процеси економічного розвитку на етапі становлення та розвитку ринкових відносин в Україні передбачають неухильне виконання державою своїх соціальних функцій, зокрема пенсійного страхування і забезпечення найбільш вразливої верстви населення – пенсіонерів. Пенсійна система в сучасному суспільстві відіграє значну соціальну та економічну роль. Тому її надійність є запорукою соціальної та економічної стабільності і потребує постійної уваги з боку держави.

При аналізі пенсійного страхування в Дніпропетровській області було розглянуто формування та використання бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2010-2012 роки.

Аналіз складу надходжень до бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2010-2012 роки наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Аналіз складу та структури надходжень до бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2010-2012 роки*

Показники

2010

2011

2012

Абсолютне відхилення

(+ ;-)

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

2012 від 2010

2012 від 2011

Власні доходи, всього

11162638,5

13449905

15068594

3905955,5

1618688,7

Надходження коштів з Держбюджету:

2337929,63

2499724,5

2825264,9

487335,29

325540,43

Надходження коштів з Фонду соціального страхування на випадок безробіття

1474,46

2574,47

7686,25

6211,79

5111,78

Надходження коштів з Фонду від нещасних випадків на виробництві

38932,19

39572,96

42626,65

3694,46

3053,69

Усього доходів

13729413,48

16160953

18106693

4377279

1945739,9

* Розраховано авторами на підставі звітності головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

 

Згідно з даними табл. 1 можна зробити висновок, що на кінець 2012 року загальна сума доходів становила 18106693,0 тис. грн., що більше ніж у 2011 році на 1945739,9 тис. грн. і більше ніж у 2010 році на 4377279,0 тис. грн.

За 2012 рік до бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з усіх джерел фінансування (з урахуванням залишку на початок року 103052,3 тис.грн.) надійшло 18702282,1 тис.грн., що становить 101,6 % планових обсягів та в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 2210408,1 тис.грн., або на 113,4%. Власні надходження склали 15057603,9 тис.грн., що становить 99,1% планових надходжень, або 83,3 % всіх надходжень, надійшло по перерозподілу 525736,4 тис.грн. (таблиця 2).

 

Таблиця 2.

Динаміка надходження коштів до бюджету головного

управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2012 рік, тис. грн.*

Показники

2012

Відхилення до          2011 року

план

факт

відхилення

%

сума

%

Одержано коштів усього (з урахуванням залишку)

18405589,7

18702282,1

296692,4

101,6

2210408,1

113,4

Власні доходи

15190311,3

15057603,9

-132707,4

99,1

2119920,3

116,4

* Розраховано авторами на підставі звітності головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

 

Структура доходів бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2012 рік зображена на рис. 1.

 

Рис. 1. Структура доходів бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2012 рік, %

 

Динаміка надходження коштів до головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2011 – 2012 роки зображена на рис. 2.

 

Рис. 2. Динаміка надходження коштів до головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

за 2011 – 2012 роки, тис. грн.

 

Основним джерелом надходжень коштів до бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області є власні надходження, які склали 15057603,9 тис.грн. (в тому числі на обласних рахунках – 3230,4 тис.грн., з яких сума на виплату пенсій пенсіонерам країн СНД становить 2469,0 тис.грн.), що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 2119920,3 тис.грн.

Аналізуючи структуру власних коштів слід відмітити, що по м. Дніпропетровськ надійшло 6213510,7 тис.грн. (41,3%), по м.Кривий Ріг – 3643684,0 тис.грн. (24,2%), по містах області – 2821435,4 тис.грн (18,7%), по сільських районах 1366595,4 тис.грн. (9,1%) та по м. Дніпродзержинськ – 1009148,0 тис.грн. (6,7%) (рис. 3).

Згідно з рис. 3 можна зробити висновок, що співвідношення власних доходів за 2012 рік від 2011 року у січні-грудні дещо скоротилося порівняно з січнем-листопадом.

 

 Рис. 3. Динаміка зростання власних надходжень головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2011-2012 роки, %

 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається тенденція до зростання надходження власних коштів.

На фінансування пенсійних виплат з Державного бюджету України протягом 2012 року надійшло 3002444,8 тис.грн. (16,6%), в т.ч. із загального фонду надійшло 2771281,9 тис.грн. та спеціального – 231162,9 тис.грн. З Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань надійшло 7828,8 тис.грн. (0,1%) та з Фонду сприяння зайнятості населення відповідно надійшло 5615,9 тис.грн. Надійшло коштів по перерозподілу 525736,4 тис.грн.

Таким чином основним джерелом формування надходжень доходів головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області являється фонд оплати праці, на який нараховується та сплачується єдиний соціальний внесок.

На виконання Законів України від 09.07.2003 №1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та від 08.07.2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», з метою збільшення надходження коштів до Пенсійного фонду доцільно провести аналіз складу платників єдиного соціального внеску, нарахованого фонду оплати праці та рівень фінансової відповідальності платників.

Станом на 1 січня  2013 року в управліннях Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах Дніпропетровської області перебувають на обліку 289776 платників, у т.ч. 88670 – юридичних і 201106 – фізичних осіб (додаток В). За 12 місяців 2012 року відбулося збільшення  взятих на облік осіб на 6 295 (або на 2,2%), в тому числі фізичних – на 4 326 осіб та юридичних – на 1 969 осіб (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Аналіз кількості платників, взятих на облік в органах Пенсійного фонду України, станом на 01.01.2013 у порівнянні з 01.01.2012*

Платники

Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Відхиленя

(+, -)

Темп росту

(%)

1. Взято на облік платників на загальній системі оподаткування:

57 199

55 229

- 1 970

96,6

юридичні особи

30 318

28 861

- 1 457

95,2

фізичні особи

26 881

26 368

- 513

98,1

2. Взято на облік платників спрощеної  системи оподаткування, всього:

74 866

73 453

-1 413

98,1

юридичні особи

4 588

4 587

- 1

99,98

фізичні особи

70 278

68 866

- 1 412

98,0

Взято на облік платників внесків на добровільних засадах:

330

296

- 34

107,6

ст.12 ЗУ № 1058-4

311

259

- 52

83,3

ст.10 ЗУ № 2464-VІ

19

37

+ 18

194,7

4. Взято на облік платників, разом (1+2+3)

132 395

128 978

- 3 417

97,4

юридичні особи

34 906

33 448

- 1 458

95,8

фізичні особи

97 489

95 530

- 1 959

98,0

5. Суб’єкти  господарської діяльності, які не являються платниками та перебувають на обліку в органах  Пенсійного фонду

151 086

158 635

+ 7 549

105,0

юридичні особи

51 795

54 285

+ 2 490

104,8

фізичні особи

99 291

104 350

+ 5 059

105,1

Взято на облік платників, всього (4+5)

283 481

287 613

+ 4 132

101,5

юридичні особи

86 701

87 733

+ 1 032

101,2

фізичні особи

196 780

199 880

+ 3 100

101,6

* Розраховано авторами на підставі звітності головного управління Пенсійного фонду

України в Дніпропетровській області

 

Згідно з даними табл. 3 можна зробити висновок, що на кінець 2012 року кількість платників зросла на 4132 особи поряд з показником 2011 року.

Динаміка кількості платників єдиного соціального внеску в Дніпропетровській області зображена на рис. 4.

 

Рис. 4. Динаміка кількості платників єдиного соціального внеску в Дніпропетровській області за 2010-2012 роки, осіб

 

Кількість платників - фізичних осіб, які працюють за спрощеною системою оподаткування, становить 61 380 осіб (без урахування пенсіонерів за віком та інвалідів), або 30,5% від загальної чисельності взятих на облік страхувальників. З початку 2012 року відбулося зменшення платників цієї категорії на  2070 особи, або на 3,3%. Основна причина зменшення суб`єктів підприємницької діяльності - зняття з обліку – 2914 осіб. Відсоток сплати коштів суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами платниками за спрощеною системою оподаткування  за  12 місяців 2012 року складає 66,3%.

Протягом 12 місяців 2012 року по області одержано власних коштів у сумі 15057,6 млн. грн., що на 2119,9 млн. грн., або на 16,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. План з надходження власних коштів виконано на 99,1 %.

За 12 місяців 2012 року по 14143 платниках області відбулося зменшення чисельності працюючих на 10,2 тис. осіб. Причинами якого являються: реорганізація  та ліквідація платників, звільнення працівників за власним бажанням, зменшення обсягів виробництва, відсутність замовлень на виконання робіт та сезонність робіт.

Середня заробітна плата по області, яка враховується при обчисленні пенсійних виплат, протягом 12 місяців 2012 року збільшилась з 2545,78 грн. до 2915,24 грн. або на 14,5%.

Проблема формування коштів Пенсійного фонду України досить складна. Для того щоб розробити відповідну програму, слід враховувати особливості різних методів фінансування пенсійних систем. У зв'язку з цим значний інтерес становлять потенційні джерела формування доходів Пенсійного фонду України та створення умов для їх трансформації у реальні. Зважаючи на те, що пенсійна система планується як складна у фінансовому відношенні ієрархічна структура, розглянемо деякі потенційні джерела.

Одним із найвагоміших джерел відрахувань у Пенсійний фонд України можуть бути внутрішні заощадження населення.

Слід зазначити, що в даному випадку не йде ототожнення їх із заробітною платою. За нинішніх її розмірів, на перший погляд, недоцільно сподіватися на істотне підвищення норми заощаджень в рахунок майбутньої пенсії.

Тому першим кроком аналізу, доцільно розглянути вплив розміру ФОП на формування доходів бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2012 і спрогнозувати цей вплив на 2013 рік. Результати аналізу наведені в табл. 4.

Використовуючи показники наведені в табл. 4 доцільно розрахувати розмір єдиного соціального внеску.

Основними факторами впливу на формування доходів Пенсійного фонду України являються кількість платників єдиного соціального внеску та розмір фонду оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок.

 

Таблиця 4.

Аналіз показників рівня життя в Дніпропетровській області за 2012-2013 роки*

Показники

Визначення

2012

2013

Відхилення (+;-)

1

2

3

4

5

Фонд оплати праці

млн грн

29947,7

43823,8

13876,1

Середньомісячна заробітна плата

грн

3109

3886

777

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), усього

млн грн

11,9

1,3

-10,6

Середній розмір пенсій

грн

1531,7

1706,4

174,7

Видатки на забезпечення виплат

млн грн

13,6

17,5

3,9

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

3315,4

3314,6

-0,8

у % до попереднього року

%

99,6

99,9

0,3

Чисельність економічно активного населення

тис. осіб

1649,4

1669

19,6

у % до попереднього року

%

99,6

100,3

0,7

у т. ч. працездатного віку

тис. осіб

1560,2

1562,1

1,9

у % до попереднього року

%

100

100

0

Чисельність безробітного населення  (за методологією МОП)

тис. осіб

112,4

108,4

-4

у % до попереднього року

%

95,3

98,4

3,1

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

6,8

6,4

-0,4

Кількість створених нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності – усього

тис. місць

59,1

72,5

13,4

Чисельність населення, яке перебуває на обліку у службі зайнятості (протягом року)

тис. осіб

104,7

124

19,3

у % до попереднього року

%

100,3

100,8

0,5

з нього працевлаштовано

тис. осіб

45

46

1

у % до попереднього року

%

102

100

-2

Чисельність безробітних (на кінець періоду)

тис. осіб

0

35,3

35,3

у % до попереднього року

%

0

108,5

108,5

* Розраховано авторами на підставі звітності головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

 

Отримані результати розрахованого розміру єдиного соціального внеску, потреби на пенсійні виплати на 2013 рік наведено в табл. 5.

Згідно з даними табл. 5 можна зробити висновок, що, якщо припустити, що в області все економічно активне населення отримує заробітну плату в розмірі 3109 грн., то розмір внеску при цьому становить на місяць – 111,92 грн.

 

Таблиця 5.

Аналіз показників рівня життя в Дніпропетровській області за 2012-2013 роки*

Показники

Визначення

2012

2013

Відхилення (+;-)

Середньомісячна заробітна плата

грн

3109

3886

777

Єдиний соціальний внесок (п.1 х 3,6%)

грн.

111,924

139,896

27,972

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року)

млн грн

11,9

1,3

-10,6

Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (п.3 х 3,6%)

млн. грн.

0,4284

0,0468

-0,3816

Середній розмір пенсій

грн

1531,7

1706,4

174,7

Чисельність пенсіонерів

тис.осіб

1036,5

1041,22

4,72

Загальна потреба на виплату пенсій

тис. грн.

1587607,05

1776737,8

189130,76

Видатки на забезпечення виплат

млн грн

13,6

17,5

3,9

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

3315,4

3314,6

-0,8

Чисельність економічно активного населення

тис. осіб

1649,4

1669

19,6

Загальний розмір сплаченого єдиного соціального внеску (п.2 х п.8)

тис.грн.

1846,07446

2334,8642

488,78978

Відхилення загального розміру сплаченого внеску від потреби на пенсійні виплати

тис. грн.

-1585761

-1774403

-188641,97

* Розраховано авторами на підставі звітності головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

 

Таким чином можна розмір внеску по всім платникам на місяць буде дорівнювати у 2012 році - 1846,07 тис. грн., а у 2013 році - 2334,86 тис. грн.

При цьому можна спланувати й загальну потребу на виплату пенсій, якщо припустити, що всі пенсіонери області отримують пенсію у розмірі у 2012 році – 1531,7 грн., а у 2013 році – 1706,4 грн. Можна розрахувати загальну потребу на виплати, яка у 2012 році дорівнює – 1587607,05 тис. грн., і у 2013 році – 1776737,8 тис. грн.

Чисельність пенсіонерів в Дніпропетровській області за 2000 по 2012 роки наведено в табл. 6.

 

Таблиця 6.

Чисельність пенсіонерів в Дніпропетровській області за 2008 по 2012 роки*

Роки

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України, грн.

Кількість пенсіонерів, тис. осіб

усього

у тому числі:

за віком

за інвалідністю

у разі втрати годувальника

2008

848,1

888,9

611,6

518,8

1046,7

2009

1021,9

1054,0

774,5

707,4

1035,9

2010

1118,3

1149,0

866,6

829,9

1035,3

2011

1228,2

1257,4

989,4

963,8

1033,4

2012

1332,8

1358,8

1124,8

1087,5

1036,5

* Розраховано авторами на підставі звітності головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

 

Якщо припустити, що бюджет головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області не отримує жодних інших надходжень, його дефіцит становив би у 2012 році – 1585761,0 тис. грн., а у 2013 році – 1774403,0 тис. грн.

Необхідно зазначити, що ситуація вирівнюється тим, що до бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області надходять кошти від Державного бюджету та двох соціальних фондів, а також досить важливим джерелом являються надходження за додатковими ставками, які по своїй економічній суті не відповідають принципу страхування в пенсійні системі, та поки що від них відмовитися не є економічно можливим.

Статистичні дані свідчать, що грошові доходи населення, у тому числі за їх основним напрямом, мають стійку тенденцію до зростання. При цьому зазнала змін структура грошових витрат населення у бік зменшення питомої ваги заощаджень. Водночас особливістю економіки України є те, що приріст заощаджень населення у всіх формах залишається високим при відносно низьких офіційних доходах (табл. 7).

Можна стверджувати, що причина цього криється у значному тіньовому секторі фінансово-господарської діяльності, який, за визначенням деяких дослідників, охоплює 60% економіки.

 

Таблиця 7.

Доходи населення в Дніпропетровській області за 2007 – 2012 роки [10]

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Доходи всього, млн.грн.

50955

68420

72138

88922

101868

113135

Наявний доход на одну особу, грн.

11439,0

15459,9

16386,5

20739,4

24302,4

27268,9

Реальний наявний доход, у відсотках до попереднього року

111,7

107,2

90,2

114,8

107,6

110,

 

При цьому слід зауважити, що 40% населення (в тому числі й майбутні пенсіонери) одержують офіційно не зареєстровані доходи. Залучити ці кошти, принаймні частково, надзвичайно важливо, бо, за експертними оцінками, вони становлять досить велику суму - 10-15 млрд. дол. Це складне питання, тому що переважна частина цих коштів населення націлена на придбання майна і нерухомості. Крім того, значна частина заощаджень вкладається у короткострокові активи, які забезпечують високу дохідність або вивозяться за кордон.

Таким чином можна зробити висновки, що в найближчі часи Пенсійний фонд України не відмовиться від надходжень з Державного бюджету та від надходжень за додатковими ставками.

Недостатній рівень власних джерел надходжень бюджету Пенсійного фонду України зумовлює необхідність додаткових витрат державного бюджету, за рахунок яких останніми роками значною мірою фінансуються потреби пенсійного забезпечення громадян України.

Варто зазначити, що в Україні з метою вирішення цієї проблеми формується резерв коштів Пенсійного фонду України, ресурси якого використовуються для забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати пенсій і надання соціальних послуг. При цьому, розмір такого резерву відповідає місячній потребі коштів на зазначені цілі.

З метою збереження резерву витрат на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України  в майбутніх періодах та отримання додаткових доходів, Пенсійний фонд України інвестує кошти такого резерву та використовує при потребі як сам резерв так і доходи від його інвестування на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України [3]. В той же час, слід зазначити, що доходи від інвестування вільних коштів Пенсійного фонду України за всю історію його функціонування не були достатніми для покриття його дефіциту коштів [4].

Висновки. Проблема формування коштів Пенсійного фонду України досить складна. Для того щоб розробити відповідну програму, слід враховувати особливості різних методів фінансування пенсійних систем. У зв'язку з цим значний інтерес становлять потенційні джерела фонду та створення умов для їх трансформації у реальні. Зважаючи на те, що пенсійна система планується як складна у фінансовому відношенні ієрархічна структура, розглянемо деякі потенційні джерела.

Одним із найвагоміших джерел відрахувань у Пенсійний фонд України можуть бути внутрішні заощадження населення. Слід зазначити, що в даному випадку не йде ототожнення їх із заробітною платою. За нинішніх її розмірів, на перший погляд, недоцільно сподіватися на істотне підвищення норми заощаджень в рахунок майбутньої пенсії.

Основними факторами впливу на формування доходів Пенсійного фонду України являються кількість платників єдиного соціального внеску та розмір фонду оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок.

 

Список використаних джерел:

1. Аналітична записка «Про підсумки роботи головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2011, 2012 роки».

2. Боровик П.М. Недоліки механізму державного пенсійного страхування в Україні / П.М.Боровик,І.М. Козлова, А.О. Афанасієва // Інноваційна економіка. – 2012. -  №3(29). -  с.253-256.

3. Джеймс, Э. Новые системы пенсионного обеспечения в старости: эксперименты, опыт и нерешенные вопросы / Э. Джеймс // World Bank Research Observer. – 1998. – № 8 (август) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org//library/77186/november2003/newsystem.doc

4. Дорош Є. Проблеми Пенсійної системи України потрібно вирішувати комплексно / Є.Дорош, М.Білаш // Пенсійний кур’єр. – 2011. - №3 (401). – с.2.

5. Зайчук Б. Головна умова успіху пенсійної реформи ˗ це зайнятість і високі зарплати / Б.Зайчук // Дзеркало тижня. ˗ 2011. ˗ №2. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.dt.ua/newspaper/articles/73723.

6. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: програма економічних реформ на 2010–2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/

7. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : закон України від 9.07.2003 р. № 1058-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

8. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи : закон України від 08.07.2011 р. № 3668-VI // Голос України. – 2011. – 13 вересня (№ 169).

9. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України №2464-VI від 08.07.2010 р.

10. www.ukrstat.gov.ua.

 

References

1. Analytical message "About balances of the work of main administration of pension fund of Ukraine in the Dnepropetrovsk area 2011, 2012".

2. Borovik, P. Kozlova, I. and Afanasieva, A. (2012) “Lacks of mechanism of state pension insurance are in Ukraine”, The Innovative economy, vol. 3., pp. 253-256.

3. James, E. (1998) “New of systems of the pension providing of in heads: experiments, experience and open questions”, World Bank Research Observer, vol. 8 [Electronic resource]. it is access Mode: http://info.worldbank.org//library/77186/november2003/newsystem.doc.

4. Dorosh, E. and Bilash, M. (2011) “Of Problem of the Pension system of Ukraine it is needed to decide complex”, The Pension courier, vol. 3., pp. 2.

5. Zaychuk, B. (2011) “The Main condition of success of pension reform, it is employment and high salaries”, Mirror of week, vol. 2. [Electronic resource] // The access mode: is http://www.dt.ua/newspaper/articles/73723.

6. Society, competitive economy, effective state: program of economic reforms on 2010-2014 / Committee on economic reforms at President of Ukraine [Electronic resource]. It is access Mode : of http://www.president.gov.ua.

7. About obligatory state pension insurance: there is a law of Ukraine from 9.07.2003 № 1058 - ІV [Electronic resource]. It is access Mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

8. Measures in relation to the legislative providing of reformation of the pension system: law of Ukraine from 08.07.2011 № 3668 - VI // Voice of Ukraine. - 2011. - on September 13 (№ 169).

9. About collection and account of only payment on obligatory state social security. Law of Ukraine №2464 - VI from 08.07.2010 [Electronic resource]. It is access Mode : of http://www.president.gov.ua.

10. www.ukrstat.gov.ua.

Стаття надійшла до редакції 18.09.2013 р.