EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 331.108.37

 

В. М. Андрієнко,

к. і. н., доцент, с. н. с.,

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

 

СПЕЦИФІЧНІ ВИДИ ЗАГРОЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

V. Andrienko,

Ph.D., Associate Professor, Senior, Institute of Public Administration for Civil Protection, Kyiv

 

SPECIFIC TYPES OF THREATS AND CHARACTERISTICS OF ECONOMIC SECURITY BUILDING ENTERPRISES

 

Досліджено сучасні наукові підходи до ідентифікації загроз економічній безпеці будівельних підприємств. Встановлено ряд специфічних загроз економічній безпеці будівельних підприємств, нетрадиційних для суб’єктів господарювання інших форм господарської діяльності. З’ясовано роль зовнішніх фахівців у забезпеченні економічної безпеки будівельних підприємств.

 

The modern scientific approaches to identifying threats to economic security construction companies. Established a number of specific threats to economic security construction companies, alternative to entities other forms of economic activity. The role of external experts to provide economic security construction companies.

 

Ключові слова: загрози, будівельні підприємства, фахівці з економічної безпеки, економічна безпека.

 

Keywords: Threats, construction companies, experts in economic security, economic security.

 

 

Постановка проблеми. Будівельна сфера нині успішно і стрімко розвивається. На найвищому державному рівні стоїть завдання прискорення економічного розвитку країни, з цієї причини питання забезпечення економічного зростання виходить на перший план. Основними чинниками зростання в економічній площині можуть виступати економічна ситуація в країні та світі, впровадження наукових розробок, нових технологій у виробництві та управлінні. Тому економічна безпека стає важливою складовою загального поняття безпеки. Що стосується економічної безпеки і безпосередньо будівельної сфери, то слід зазначити, що тут цей аспект відіграє важливу роль. Саме у будівництві нині спостерігається інтенсивний розвиток, потреба у новому житлі є постійною, а попит, як відомо, неодмінно породжує пропозицію. Але разом з тим постає питання про економічну безпеку, недотримання або порушення якої може призвести до значних фінансових втрат.Нині нормальна робота підприємств і організацій вимагає значних змін у традиційних механізмах управлінні. Це має своє відображення як у практичній діяльності, так і в матеріалах різних посібників і монографій, де розглядаються теоретичні аспекти роботи в цьому напрямку. Вони стосуються управлінського та бухгалтерського обліку, документообігу, аудиту, кадрів, менеджменту − загалом, всіх напрямків роботи підприємства.Але є такий важливий момент – кожен з цих напрямків розглядається без урахування забезпечення економічної безпеки в усьому цьому складному комплексі. На практиці ж фахівці все одно стикаються з цим питанням і змушені його вирішувати. Нині потрібні зовсім інші підходи, які могли б гарантувати економічну безпеку на будівельних підприємствах. І віяння нового часу потрібно обов’язково враховувати, щоб дати можливість підприємствам працювати на сучасному рівні. Традиційні заходи, які гарантували економічну безпеку ще кілька років тому, на сьогоднішній день стали менш ефективними. При цьому важливо, щоб питання, які належать до сфери економічної безпеки, враховувалися вже на стадії започаткуваннябудівельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми досягнення належного рівня забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств лежать в основі наукових досліджень сучасних українських вчених, таких як Т.О. Момот, І.О. Філатова, О.В. Тофанюк [1], М. В. Чорна, І. В. Пірятінська [2], О.О. Молодід [3], Н.М. Богдан [4], О.В. Федосова, С.А. Теренчук [5], С.П. Міщенко [6], А.О. Кушнірук [7]. Кожен науковець по-різному оцінює той рівень загроз та перелік заходів протидії їм, що є характерними для діяльності суб’єктів господарювання будівельного сектору України. Запропоновано кілька методик діагностики стану економічної безпеки будівельних підприємств та концептуальних моделей її забезпечення. Однак еволюція галузі, інновації, що у ній запроваджуються, викликають появу нетрадиційних ризиків здійснення будівельної діяльності, а тому актуальним та малодослідженим залишається питання розробки сучасних підходів до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств з урахуванням їх господарської специфіки для досягнення вищого рівня ефективності застосування.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.Однією з найважливіших складових економічної безпеки нашої країни є безпека будівельного комплексу, від ефективного і безпечного функціонування якого у великій мірі залежить добробут населення, а отже, і успіх реалізації соціальної політики держави.

На даний момент існує ряд чинників, що стримують розвиток будівельного комплексу України. Це диспропорції у можливостях придбання житла між різними соціальними групами населення країни та окремих її регіонів, подорожчання будівництва при собівартості квадратного метра житлової площі на рівні 20-40% від його продажної ціни, високий рівень корупції та криміналізації галузі, що реально загрожує економічній безпеці регіонів.

Попередження реалізації негативних впливів у будівельному комплексі існуючих та потенційних небезпек і загроз перебуває у компетенції різних суб’єктів забезпечення економічної безпеки: органів державної влади; спеціалізованих приватних і громадських структур; внутрішніх служб та підрозділів підприємства. Тим не менш, основне місце у системі забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства має відводитися його службі економічної безпеки.

Однак при високому рівні тіньових відносин та криміналізації економіки, необхідна взаємодія служб економічної безпеки підприємств та професійних компаній з надання послуг забезпечення економічної безпеки, а також силових структур. Численні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної індустрії залишаються невирішеними, що гальмує розвиток галузі, яка вимагає принципово нових підходів до перетворень в будівельному комплексі, а отже, і в організації систем економічної безпеки її учасників.

Постановка завдання. Будівельне підприємство є окремим видом загального поняття − підприємства. Існуючі теоретичні погляди на економічну безпеку підприємств у сучасних умовах потребують поглиблення та систематизації, оскільки застарілі підходи знижують ефективність практичної діяльності щодо забезпечення економічної безпеки підприємств взагалі і будівельних, зокрема.

Економічну безпеку в будівництві часто ототожнюютьіз охороною праці, дотриманням вимог технічних регламентів, тощо. Звичайно, все це в цілому належить до питань безпеки. Однак окремий напрямок безпеки − економічний− передбачає цілий комплекс організаційно-управлінських, режимних, технічних та профілактичних заходів, спрямованих на якісну реалізацію захисту інтересів будівельного підприємства від зовнішніх і внутрішніх небезпек та загроз, а також на взаємодію безпосередньо з правоохоронними органами, з державними органами (наприклад, з рахунковою палатою, контрольно-ревізійнимуправлінням, тощо), які контролюють сферу будівництва. Тому необхідною є розробка комплексної сучасної системи економічної безпеки будівельних підприємств в Україні, яка б поєднувала фінансові, юридичні, технічні, інформаційні, силові, тощо, засоби захисту корпоративних ресурсів будівельних підприємств від негативного впливу на їх цілісність зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз.

Викладення основного матеріалу дослідження. Економічна безпека будівельного підприємства –розуміється теоретиками і практиками як властивість підприємства, що характеризується його здатністю нормально функціонувати для досягнення своїх цілей при існуючих зовнішніх умовах і їх змінах в певних межах. Під нормальним належить розуміти таке функціонування підприємства, яке в існуючих внутрішніх та зовнішніх умовах забезпечує досягнення будівельним підприємством поставлених цілей оптимальним або максимально близьким до нього шляхом.

Характер виконуваних будівельних робіт часто не дозволяє заздалегідь точновизначити кінцеву вартість робіт по об’єкту (замовленню). Це також формує специфічні види загроз, такі як:

- загострення конкуренції на обмеженому ринку замовлень;

- загострення конкуренції на обмеженому географічному просторі;

- недобросовісна конкуренція у всіх її проявах;

- монополізація ринку великими будівельними підприємствами;

- корупційні відносини при розподілі державних і муніципальних замовлень;

- явища комерційного підкупу при отриманні замовлень і розподілі субпідрядів, так звані «відкат» і «зворотний відкат»;

- внутрішнє шахрайство.

Власне будівництво є технічно складним процесом, що формує наступні види специфічних загроз економічній безпеці:

- нанесення збитку об’єкту будівництва, техніці, псування товарно-матеріальних цінностей;

- нанесення шкоди персоналу (виробничий травматизм);

- загроза появи браку, в тому числі прихованого, по роботах, виконаних силами субпідрядників, а також обумовленого низькою якістю використаних будматеріалів;

- загроза появи браку, в тому числі прихованого, по роботах, виконаних власними силами;

- загроза появи браку, обумовленого низькою якістю роботи проектних організацій, а також генпідрядників.

Навіть незначний брак або недотримання технологій може призвести до серйозних фінансових втрат будівельного підприємства.

Значну увагу у системі забезпечення економічної безпеки керівництву будівельних підприємств варто приділяти проблемам із персоналом, а саме – безпеці праці. Багато суб’єктів господарювання будівельної сфери залучають ряд співробітників,зазвичай, будівельних робітників, без належного юридичного оформлення. Заробітна плата їм, як правило, виплачується так званим «чорним налом», порядок видачі її неоформленим співробітникам нічимне гарантується і залишається питанням добропорядності роботодавця. Розмір заробітної плати таких співробітників є істотно меншим за розмір оплати праці штатних працівників. Такі працівники, як правило, є недостатньо кваліфікованими, не мають реєстрації та дозволу на роботу, медичної страховки, нормальних умов для харчування, проживання та відпочинку.Приїжджаючи на заробітки з держав і регіонів із низьким рівнем життя, вони часто не маютьнавіть коштів на зворотну дорогу і є абсолютно безправними . У разі втрати роботивони залишаються без засобів до існування, що навряд чи покращує криміногенну обстановку в країні. Таким чином, проблема неоформленого персоналу несе ряд загроз для економічної безпеки підприємства:

- погіршення криміногенної обстановки на об’єкті та навколо нього;

- зниження якості виконуваних робіт;

- підвищення рівня травматизму на об’єкті;

- підвищення загрози викрадення ТМЦ на об’єкті;

- санкції уповноважених органів у разі виявлення фактів такого найму;

- необхідність проведення незаконних фінансових операцій для отримання офіційно неврахованих грошових коштів у готівковій формі для оплати праці, з усіма фінансовими та іншими ризиками, притаманними таким операціям.

Характерним є те, що майже всі ці загрози з’являються як при використанні неоформлених співробітників власнебудівельним підприємством, так і його контрагентами: генпідрядником, субпідрядником.

Сезонність і аритмічність, які є особливістю будівельних робіт, підвищують невиробничі витрати, породжуючи наступні загрози:

- фактор погодних ризиків;

- нанесення економічного збитку внаслідок помилок планування;

- посилення проблеми кадрового забезпечення: підприємство змушене або мати більший штат співробітників із вимушеними простоями в періоди з низьким завантаженням, або залучати додаткових співробітників в періоди з високим навантаженням.

Віддаленість і територіальна роз’єднаність об’єктів породжує наступні загрози економічній безпеці будівельних підприємств:

- зниження рівня керованості процесом будівництва на об’єкті;

- зростання транспортних ризиків;

- розкрадання ТМЦ на при об’єктних складах і об’єктах.

Облік бухгалтерський (також управлінський), а також аудит провокують появу наступнихвидівзагроз:

- пов’язаних з некваліфікованим веденням обліку;

- пов’язаних з некваліфікованим проведенням аудиту.

Все ці, якзнайомі, так і нетрадиційні для більшості вітчизняних підприємств і інших напрямків господарської діяльності загрози, зумовлюютьіснування ряду галузевих особливостей економічної безпеки будівельних підприємств, які повинні враховувати їх спеціалісти з економічної безпеки. Аби це було можливим, будівельним організаціям необхідно створювати власні служби економічної безпеки або залучатифахівців із компаній, які спеціалізуються на наданні послуг забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання.

На великих будівельних підприємствах в тому чи іншому вигляді існують свої служби безпеки. Вадами їх роботи на разі є те, щотакі підрозділи не можуть оцінювати і аналізувати ситуацію по галузі в цілому, максимум, що вони нині роблять −оцінюють того чи іншого підрядника, сумісника, з яким планується вести роботу над проектами. У спеціалізованих компаній, які надають послуги забезпечення економічної безпеки присутній більш глобальний характер охоплення інформації. Крім того, спеціалізовані фірми з економічної безпеки мають великий штат фахівців, які володіють глибокими знаннями і практичними навиками організації роботи підприємств, бухгалтерії, економіки в цілому. Вони аналізують усю документацію різних служб підприємства, тоді як служби безпеки на підприємстві (а їх організація нерідко зводиться до прийому на роботу юриста, який лише повинен захищати інтереси компанії в судах) цього робити не здатні. Але до суду справи підприємства краще не доводити, а слід вирішувати спірні та проблемні питання в процесі роботи, що юристу підприємства, а часом і його керівництву, буває не під силу. У сучасних умовах тільки те підприємство може довгий час триматися на ринку та мати конкурентні переваги, у якого витрати і результати діяльності будуть повністю визначатися рівнем ефективності управління, обсягом і якістю роботи кожного підрозділу і кожного співробітника. Тому коли на підприємство запрошуються фахівці спеціалізованих компаній з надання послуг забезпечення економічної безпеки, то перш за все вони повинні ознайомитися з його структурою, службами, тощо. Зовнішні фахівці допомагають перевірити, чи раціонально організовані структурні підрозділи, а якщо потрібно – то допомогти їм правильно скоординувати їх роботу в масштабах підприємства.

Співробітники спеціалізованих компаній по будівельній безпеці можуть вести підготовку будівельного підприємства до тендерів, організувати або виконувати роботу економістів: провести розрахунки, оформити комерційну пропозицію, вийти на певний тендер із відстеженням ситуації, яка складається , супроводити будь-який договір від стадії укладання до закриття. Крім того, у сфері діяльності фахівців з економічної безпеки, не важливо, чи є вони зовнішніми чи внутрішніми для суб’єктами для підприємства,повинні перебувати питання економіки підприємства в цілому, а також бухгалтерський облік, механізми правильного застосування існуючого законодавства, в тому числі − податкового. Розроблена фахівцями економічної безпеки система збору та аналізу інформації про діяльність підприємства має повно і об’єктивно відображати результати його господарських операцій і бути орієнтованою на потреби його керівництва і власників. Що стосується процесів виробництва − то тут необхідно відстежувати дотримання графіків виконання робіт, терміни, якість будівництва, тощо. Така діяльність повинна бути не простою формальністю, а стати ефективним механізмом контролю над дотриманням вимог договорів, укладених між сторонами, забезпечувати можливість уникнути конфліктів і, як наслідок, вберегти підприємство від фінансових втрат або гарантувати професійнийзахист інтересів суб’єкта господарювання у суді, якщо уникнути судових розглядів не вдалося.

Співробітники власних служб економічної безпеки будівельних підприємствповинні мати досвід роботи в будівельних організаціях, знатисучасне загальне господарське законодавство, будівельне законодавство −БНіП, правила, порядок укладення договорів, орієнтуватись в організації будівельного виробництва, володіти будівельними нюансами в законодавстві, знати основи економіки, бухгалтерського обліку і вміти усе це логічно пов’язати між собою. До кадрового складу такої служби повинні входити фахівці різних профілів − інженери, проектувальники, економісти, юристи, фахівці з безпеки праці, тощо,тобто всі ті, хто повинен (або може) бути присутнім в будь-якій комерційній структурі. При цьому ці фахівці не керують будівельними роботами, які ведуть замовники. Але вони можуть при необхідності вести їх моніторинг.

На відміну від власних служб підприємства, зовнішні, запрошені фахівці –це представники сторонньої, нейтральної організації, яка може дати рівню економічної безпеки підприємства об’єктивну, неупереджену оцінку–проаналізувати, наскільки відкрито і коректновідбуваються процеси будівництва, чи ефективно здійснюється управління підприємством, тощо. Це дуже важливо, оскільки у конкурентному середовищі від правильних управлінських рішень часто залежить не тільки стан економічної безпеки бізнесу та рівень його ефективності, але і саме його існування.

Таким чином, оптимальним рішенням щодо організації забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств у сучасних умовах господарювання в Україні вважаємо створення ними власної служби економічної безпеки та періодичного запрошення фахівців із зовнішніх компаній, що спеціалізуються на наданні послуг забезпечення економічної безпеки задля консультування з ними та отримання об’єктивної оцінки досягнутого стану економічної безпеки підприємства.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене наукове дослідження дозволяє зробити наступні важливі висновки.

По-перше, для вітчизняних будівельних підприємств характерним є ряд специфічних, нетрадиційних для суб’єктів господарювання інших форм господарської діяльності, небезпек і загроз. Цей факт є причиною того, що організація ефективного захисту економічної безпеки будівельних підприємств повинна обов’язково передбачати створення служби власної економічної безпеки, оскільки один чи два фахівці з безпеки, посаду яких зазвичай вводять сучасні підприємства, не здатні будуть контролювати захист підприємства від усіх видів ідентифікованих та прихованих небезпек.

По-друге, в умовах ускладнення ведення господарських процесів, наявності великих обсягів інформації, періодичного оновлення нормативно-правової бази, до процесів забезпечення економічної безпеки на будівельних підприємствах доцільно залучати зовнішніх фахівців з економічної безпеки, оскільки вони здатні об’єктивно і неупереджено оцінити стан економічної безпеки підприємства та виходячи зі свого досвіду та рівня знань і умінь запропонувати ефективні заходи щодо його покращення.

По-третє, перспектива подальших досліджень щодо забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств полягає у розробці методики оцінки рівня безпеки будівельних підприємств із врахуванням специфіки їх діяльності та наданні окремого місця у цій методиці діагностиці стану безпеки праці, так як, на нашу думку, охорона праці на будівельних підприємствах має важливе значення як для їх нормальної діяльності загалом, так і зокрема для рівня їх економічної безпеки.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Момот Т.О., Філатова І.О., Тофанюк О.В. Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі / Т.О. Момот, І.О. Філатова, О.В. Тофанюк // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2011. - № 2(14). – С.14-26.

2. Чорна М. В., Пірятінська І. В. Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Чорна, І. В. Пірятінська // Ефективна економіка. – 2012. – №10. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1477.

3. Молодід О.О. Системний підхід при економіко-математичному моделюванні економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс] / О.О. Молодід // Ефективна економіка. – 2012. – №9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1373.

4. Богдан Н.М.Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств будівельного комплексу в процесі взаємодії  із зовнішнім середовищем [Електронний ресурс] / Н.М. Богдан // Ефективна економіка. – 2012. – №10. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1434.

5. Федосова О.В., Молодід О.О., Теренчук С.А. Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства на основі економетричних моделей / О.В. Федосова, О.О. Молодід, С.А. Теренчук // Управління розвитком складних систем. – 2011. - №5. – С.117-119.

6. Міщенко С.П. Концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств у ринковій економіці / С.П. Міщенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – C.190-195.

7. Кушнірчук А.О. Підходи до оцінки економічної безпеки будівельного підприємства / А.О. Кушнірчук // Будівельне виробництво. - 2012. - №4. - С.77-81.

8. Мельников А.Б., Снимщикова И.В., Маркова С.В. Особенностиобеспеченияэкономическойбезопасности на предприятияхстроительнойотрасли [Електронний ресурс] / А.Б. Мельников, И.В. Снимщикова, С.В. Маркова. – Режим доступа : http://www.teoria-practica.ru/-1-2011/economika/melnikov-snimchikova-markova.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2012р.