EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2013

УДК 336.713

 

В. В. Коваленко,

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет

О. О. Лисянська,

здобувач кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

 

V. V Kovalenko,

Doctor of Science., Professor, Head of the Department of Banking, Odessa National University of Economics

A. A. Lysianska,

Postgraduate of Department of Banking, Odessa National Economic University

 

The feasibility of constructing a system of cost-effectiveness of the bank on the basis of the method of data envelopment analysis in the mechanism of profit

 

В статті обґрунтовано доцільність побудови системи аналізу економічної ефективності банку на основі використання методу data envelopment analysis в механізмі управління прибутком.

 

In the article the feasibility of constructing a system of cost-effectiveness of the bank on the basis of the method of data envelopment analysis in the mechanism of profit.

 

Ключові слова: банк, прибуток, економічна ефективність, data envelopment analysis.

 

Keywords: bank, profit, economic efficiency, data envelopment analysis.

 

 

Технологію аналізу фронтів запропонував у 1957 році М. Дж. Фаррелл , базуючись на працях Ж. Дебрю Т. Кумпанса . Він розробив власну теорію аналізу економічної ефективності та її декомпозицію на аллокативну (розподільчу) та технічну.

Використовуючи дані про загальну сукупність вхідних ресурсів та виробленої продукції чи наданих послуг, М. Дж. Фарреллом було запропоновано будувати у багатовимірному координатному просторі множину фірм, а на основі граничних точок даної множини – виробничий фронт, який повинен охоплювати всі інші точки (фірми). Міра ефективності об’єкту визначається на основі його відстані від утвореного фронту. Таким чином аналіз економічної ефективності за допомогою аналізу фронтів дає змогу оцінити відносну ефективність фірми (банку) в середовищі аналогічних об’єктів.

Ключовим моментом у моделі М. Дж. Фаррелла є побудова межі виробничих можливостей організації (банку), відносно якої буде аналізуватись її економічна ефективність. Відправним пунктом для вирішення даної задачі є опис технології діяльності банку за допомогою відображення витрат та доходів через набір вхідних та вихідних параметрів (ресурсів). Залежно від способу відображення даних параметрів, аналіз економічної ефективності буде проводитись або відносно граничної межі в просторі вихідних параметрів для згаданого вектору випуску, або відносно граничної межі в просторі вхідних параметрів для заданого вектору витрат [1, с. 215-230].

Метод DataEnvelopmentAnalysis заснований на використанні методів лінійного програмування, тому межа виробничих можливостей, що знаходиться з допомогою даного методу, має вигляд кусково-лінійної форми.

Отримана в результаті аналізу оцінка економічної ефективності банку являє собою відносну відстань в просторі вхідних або вихідних параметрів від точки, що характеризує реалізований банком виробничий план до відповідної частини кусково-лінійної функції, що побудована на даних сукупності аналізованих об’єктів (банків).

Таким чином при аналізі економічної ефективності методом Data Envelopment Analysis можна отримати оцінку об’єкту, що аналізується, та одночасно визначити еталонні об’єкти, які формують межу виробничих можливостей.

Визначимо основні характеристики технічної ефективності:

- збільшення значення будь-якого виходу веде до зменшення значення хоча б одного виходу або збільшення значення хоча б одного входу;

- зменшення значення будь-якого входу веде до збільшення значення хоча б одного входу або зменшення значення хоча б одного виходу.

Для ілюстрації сутності технології аналізу фронтів розглянемо банк, що використовує два вхідних ресурси (х1 і х2) для виробництва одного продукту (у1) (рисунок 1):

 

Рисунок 1. Схематичне зображення фронту ефективності за М. Дж. Фарреллом

 

Об’єкти Q і Q1 на рисунку 1 утворюють фронт ефективності. Точки А і А1 становлять ізокосту, за умови, що ціни на вхідні ресурси є відомими. Об’єкт Р є неефективним, і тому може бути спроектованим у точку Q. Тоді можна використовувати визначення технічної, аллокативної та економічної ефективностей.

Технічна ефективність (ТЕ) – спроможність банку досягти максимального випуску продуктів, використовуючи задану величин ресурсів. На рисунку 1 ТЕ=0Q/0P.

Аллокативна ефективність (АЕ) – спроможність банку використовувати ресурси в оптимальних пропорціях за визначеного рівня цін. На рисунку 1 AЕ=0R/0Q.

Економічна ефективність (ЕЕ) – добуток технічної та аллокативної ефективностей. EE=(0Q/0P)/(0R/0Q)= 0R/0P.

На рисунку 2 зазначимо етапи аналізу економічної ефективності банку з використанням методу DEA:

Аналізуючи економічну ефективність банку, перед дослідниками постає проблема вибору об’єкту аналізу, та, відповідно, вхідних та вихідних параметрів. Вибір об’єкту аналізу залежить від того, який підхід до сутності банківської діяльності обрано дослідником. На даний момент часу науковці виділяють такі основні підходи:

- виробничий (банки визначаються як виробники продуктів для клієнтів);

- посередницький (банки розглядаються як посередники між позичальниками і вкладниками).

У ході вирішення задачі лінійного програмування,  визначається виробничий фронт та економічна ефективність банку, що аналізується. Чим ближче банк знаходиться до лінії виробничого фронту, тим вищою є його економічна ефективність.

У ході аналізу отриманих результатів визначають, за рахунок чого був досягнутий отриманий рівень ефективності, які фактори на нього вплинули та яким чином можна підвищити його.

 

Рисунок 2. Етапи аналізу економічної ефективності банку з використанням методу DataEnvelopmentAnalysis

 

Основними переваги методу DataEnvelopmentAnalysis є: відсутність необхідності в нормуванні даних (дана проблема вирішується в ході розв’язку задачі лінійного програмування); можливість порівнювати об’єкти, які мають безліч вхідних та вихідних параметрів; застосовувати метод можна до до широкого кола об’єктів.

Метод DataEnvelopmentAnalysis може використовуватись на всіх рівнях управління банком.

На стратегічному рівні даний метод можна використовувати в процесі розробки фінансової політики банку в якості інструменту аналізу середовища, в якому він функціонує, та, відповідно, визначення пріоритетів в його розвитку.

На тактичному рівні запропонований метод можна використовувати для аналізу економічної ефективності окремих бізнес-напрямків  та структурних підрозділів банку, виконання середньострокових планів, що забезпечують реалізацію фінансової політики банку [2].

На оперативному рівні метод МетодDataEnvelopmentAnalysis можна використовувати в якості інструменту аналізу економічної ефективності банківських продуктів. Таким чином можна виділити ефективні та неефективні банківські продукти  та виявити фактори, що визначають їх рівень економічної ефективності.

Мета аналізу економічної ефективності банку залежить від того, хто є суб’єктом аналізу. На макрорівні суб’єктами такого аналізу, в першу чергу, виступатимуть рейтингові агентства та Національний банк України. Основна мета такого аналізу – визначення реального рівня та забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [ 3 ].

Для визначення вхідних та вихідних даних при проведенні аналізу економічної ефективності банків на макрорівні ми скористались посередницьким підходом до визначення сутності банківської діяльності.

За вхідні ресурси нами було обрано витрати на утримання персоналу, кошти фізичних та юридичних осіб та власний капітал банку. Вихідними ресурсами в нашому аналізі обрано чисті кредити та цінні папери в портфелі банку на продаж.

Інформаційною базою аналізу виступила річна фінансова звітність банків та дані Національного банку України.

Також варто зазначити основні проблеми, які можуть виникнути при використанні методу DataEnvelopmentAnalysis:

- при застосуванні класичного методу DataEnvelopmentAnalysis в деяких випадках можливі ситуації, коли одразу декілька відділень отримають значення економічної ефективності рівне 1. Для усунення даної проблеми застосовуються модифіковані підходи;

- необхідно ретельно відбирати вхідні та вихідні ресурси для аналізу, адже від даного набору буде залежати отриманий результат економічної ефективності. Також від набору вхідних ресурсів може залежати вид ефективності, яка аналізується;

- недоцільно порівнювати між собою відділення з різних категорій (по обсягах операцій, спеціалізації тощо). Але вірно підібравши вхідні та вихідні параметри можна проаналізувати яка з груп відділень є більш економічно ефективною;

- деякі параметри, що використовуються в аналізі, правильно оцінювати не середнім значенням за період, а за законами розподілу чи застосовуючи для них граничні значення (є можливим у модифікаціях методу). До таких параметрів відносяться, як правило, кількість працівників у відділенні, кількість клієнтів тощо.

Об’єктом аналізу економічної ефективності на тактичному рівні є структурні підрозділи банку, зокрема філії та відділення, продукти та послуги [4].

Метою аналізу економічної ефективності регіональної мережі є визначення здатності кожного підрозділу досягти поставлених перед ним цілей за оптимального співвідношення використаних ресурсів та отриманих результатів, що можливе шляхом використання методу DataEnvelopmentAnalysis. За результатами аналізу можливо визначити заходи, запровадження яких дозволить підвищити ефективність як окремого структурного підрозділу, так і банку в цілому.

Метою аналізу економічної ефективності банківських продуктів та послуг є визначення їх здатності досягати поставлених цілей за оптимального співвідношення використаних ресурсів на їх впровадження та отриманих результатів. За результатами проведеного аналізу можна визначити заходи, запровадження яких дозволить підвищити економічну ефективність як окремого продукту чи послуги, так і продуктового ряду банку [5].

Отже, запропонований методичний підхід до комплексного аналізу економічної ефективності банку на основі методу DataEnvelopmentAnalysis в механізмі управління прибутком, що полягає у аналізі середовища функціонування банку та включає в себе наступні етапи: вибір об’єкту аналізу, визначення вхідних та вихідних параметрів, розв’язання задачі лінійного програмування, визначення рівня ефективності об’єкту аналізу, аналіз отриманих результатів.

На макрорівні даний метод дозволяє проаналізувати економічну ефективність сформованої вибірки банків, визначити еталонні банки, виявити фактори, що впливають на розрахований рівень економічної ефективності.

Ма мікрорівні комплексний метод аналізу економічної ефективності банку дозволяє провести аналізу регіональної мережі, набору банківських продуктів та послуг. Також запропонований метод може використовуватись на стратегічному рівня управління банком для прогнозування.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Нeffernan, S. Modern Banking [Text] / S. Heffernan // JohnWiley&SonsLtd. – 2005. – 716 p. – ISBN: 0-470-09500-8

2. Kaplan, R. S. Why does business need a balanced score card? [Text] / R  S. Kaplan, D. P. Norton // JournalofCostManagement. – May-June, 1997. – P.5-10.

3. Економічна ефективність процесів [Електронний ресурс] : / матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%8C – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

4. Коваленко, В. В. Оцінка ефективності функціонування банківської системи в умовах поглиблення глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : / В. В. Коваленко, Я. Є. Вербицька. Сайт електронного наукового фахового видання «Ефективна економіка». – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=953 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

5. Котова, Н. М. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка [Електронний ресурс] \ журнал «Проблемы и перспективы управления экономикой и маркетингом в организации». – Режим доступу: http://perspectives.utmn.ru/2011_11/3.5.htm – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 

REFERENCES

1. Neffernan , S. Modern Banking (2005), « JohnWiley & SonsLtd»

2. Kaplan, R. S., D. P. Norton (1997) «Why does business need a balanced score card?» JournalofCostManagement, vol. May-June, P.5- 10.

3. Cost-effectiveness of processes, Wikipedia, the free encyclopedia. - Mode of access , available at:  http://uk.wikipedia.org/wiki/% D0% 95 % 8C

4. Kovalenko , V, J. Verbitsky (2012) «Evaluating the effectiveness of the banking system in terms of deepening globalization», Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 2, available at: http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=953 - Title from home on the internet.

5. Kotova, N. (2011) «Location effectiveness activities Commercial Bank» , "Problems and prospects of economies of management and marketing in the organization" [Online], vol. 11, available at:  http://perspectives.utmn.ru/2011_11/3.5.htm

 Стаття надійшла до редакції 15.10.2013 р.