EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2010

УДК 338.43:636.5

 

В. М. Дрозденко,

здобувач кафедри маркетингу Міжнародного університету бізнесу і права, м. Херсон

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

В статті проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні. Дослідження проблем розвитку галузі птахівництва та конкурентного середовища на ринку курятини.  Виначено напрямки ммакроекономічного регулювання ринку продукції птахівництва в умовах кризового стану.

 

Ключові слова: попит, пропозиція, конкурентне середовище, птахівництво, ринок курятини, тваринництво, промислове виробництво курятини, споживання м’яса, птахівнича продукція, аграрна політика.

 

The article reviews the current status and features of the market of poultry products in Ukraine. Studies of poultry industry development and competition in the market chicken. Vynacheno directions mmakroekonomichnoho regulation of the poultry products in a crisis.

 

Key words: demand, supply, competitive environment, Poultry, Market chicken, animal, industrial production of chicken, meat, Poultry production, agriculture policy.

 

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України супроводжується гострою загальноекономічною кризою. При таких соціально-економічних умовах неможливо досягти відповідного рівня ефективності виробництва, отримати максимальний прибуток, бути лідером в жорсткій конкурентній боротьбі. Становлення виробничих відносин у птахівництві вимагає розробки дійових механізмів і підходів, які б дали змогу підвищити ефективність виробництва, створити сприятливі інвестиційні умови, забезпечити конкурентоспроможність продукції на споживчому ринку.

Як свідчать вітчизняні та зарубіжні експерти українське птахівництво вже за кілька років досягне європейського рівня, хоча на сьогодні споживання м'яса птиці в Україні є одним з найнижчих Європі, адже один українець споживає лише 10-12 кг курятини (європейці близько 25 кг на особу). Тому Україна має величезні перспективи для розвитку цього ринку з огляду на низьку ціну даного продукту та низьку затратність його виробництва [1, с.2].

Зважаючи на постійне загострення конкуренції на світових ринках продукції птахівництва, особливої ваги набуває завдання вибору правильної регуляторної політики держави, яка повинна бути спрямована на захист вітчизняних виробників курятини.

Саме тому питання організації ринку продукції птахівничих підприємств, визначення економічної ефективності виробництва та споживання курятини, дослідження шляхів організації виходу підприємств АПК на зовнішній ринок є досить актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем розвитку галузі птахівництва та конкурентного середовища на ринку курятини, знайшли відповідне відо­браження в наукових працях відомих учених-економістів: В.П. Бородай, О.М. Бевза, В.І. Бойка, М.П. Вітковського, Ю.Я. Гапусенко, І.А. Іонова, Г.М. Колесникова, К.І. Карюкіна, В.П. Коваленка, В.А. Лук`янова, О.О. Лук`яненко, Б.А.Мельника, Л.В. Порубанської, Ю.О. Рябоконя, П.М. Слюсара, Н.В. Сеперович, А.І. Свєжєнцова, Т.М. Стукача, В.І. Топіхи, В.І. Фісініна, А.В. Шоміна, М.Ф. Шкляр, О.М. Шпичака, Ф.О. Ярошенко та інших вчених. Не зменшуючи значення робіт, присвячених проблемі дослідження формування ринку продукції птахівництва необхідно відзначити, що багато теоретичних питань є ще нерозв’язаними, залишаються дискусійними, а в ряді випадків і не поставлені.

Невирішені частини загальної проблеми та мета статті. Завдання дослідження полягають в комплексному вивченні питань стану розвитку галузі птахівництва, виявлення проблем та особливостей формування конкурентного середовища на ринку курятини України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в умовах розвитку ринкової економіки Україна має привабливі умови та ідеальне конкрентне середовище для розвитку промислового птахівництва, а тому у найближчому майбутньому може стати потужним експортером цієї продукції.

Для України завжди був характерний високий рівень розвитку тваринницької галузі. Економічна криза 90-х привила до істотного скорочення доходів населення, унаслідок чого значно зменшилося споживання м'яса. Останні роки, завдяки зростанню доходів населення, спостерігається поступове збільшення споживання м'яса на душу населення.

Україна споживає 1,8-2 млн. тонн м'яса і м'ясопродуктів в рік. У 2008 році за даними GFK середньостатистичний українець за рік споживав 39 кг м'яса (з них 22,7 кг. курятини) (рис.1.). Проте  даний показник істотно поступається рівню вжитку м'яса в Україні в 1990 р. – 84 кг, і кількості споживаного м'яса в країнах Європи і США. Зростання споживання м'яса в Україні відбувається разом із зростанням рівня доходів населення. Основне зростання споживання м'яса за останні роки відбувалося за рахунок зростання споживання м'яса птиці [4, с.35].

Рис. 1. Споживання м’яса в Україні.

 

Не дивлячись на тенденцію збільшення споживання м'ясної продукції в Україні впродовж 2003-2008 років, як вже згадувалося вище, рівень споживання м'яса на душу населення істотно поступається показникам економічно розвинених країн [5].

У структурі споживання м'яса в Україні приблизно рівні частки за підсумками 2008 року належать птиці, свинині і яловичині. У 2008 році в м'ясному раціоні середньостатистичного українця 35% займало м'ясо птиці. Наступною йде свинина з часткою споживання на рівні 32% і яловичина – 31%. При цьому, найбільші темпи зростання вжитку демонструє курятина, що пов'язане з наявністю стійкої кореляції між споживанням м'яса птиці і рівнем доходів населення [2, с.101].

Подібна кореляція (рис.2.) не спостерігається для інших видів м'яса. Споживання яловичини в 2008 році знаходилося на рівні 2004 року, а споживання свинини поступово скорочувалося з 2001 року. Заміщення м'ясом птиці споживання інших видів м'яса на фоні загального зростання споживання, відбувалося у результаті більших темпів зростання цін на яловичину та свинину.

 

Рис. 2. Кореляція споживання м’яса птиці та доходів населення.

 

Куряче м'ясо є найбільш доступним видом м'яса для населення. Зростання доходів населення впродовж 2005-2008 років сприяв збільшенню платоспроможного попиту на продукцію птахофабрик (рис.3.). Друга причина збільшення споживання - світова тенденція часткового заміщення свинини і яловичини птицею, що спостерігається і в Україні. Сприяло зміцненню позицій курятини і обмеженість внутрішньої пропозиції з боку виробників свинини і скорочення промислового виробництва яловичини. В той же час, поголів'я птиці всіх видів на 1 липня 2009 року зросло на 3,32% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року [3, с.24].

                             

 Рис. 3. Споживання мяса птиці на душу населення.

 

На українському ринку м'яса птиці попит перевищує над пропозицією (оцінений дефіцит курячого м'яса за підсумками 2008 р. досяг 200 тис. т). В той же час, в 2008 році в Україні спостерігалося стабільне  зростання промислового виробництва м'яса птиці, що стимулюється ненасиченістю ринку: На спеціалізованих птахофабриках було вироблено 314,1 тис. т. м'яса, що на 35% вище, ніж в 2007 році [5].

У 2008 році на українському м'ясному ринку промислове виробництво м'яса бройлера продовжує збільшуватися, відображаючи тенденцію неухильного зростання у сфері птахівництва (рис. 4.). Збільшення обсягів виробництва обумовлено у першу чергу технічним переоснащенням підприємств, підвищенням показників продуктивності птиці, удосконаленням ветеринарного забезпечення і контролю якості продукції, а також державною підтримкою виробництва м'яса бройлерів. Паралельно спостерігається зменшення з року в рік відповідного показника в домогосподарствах населення (в 2008 році. на 15% ).

Рис. 4. Виробництво м’яса птиці [5].

 

За оцінками GFK (GfK Ukraine – компанія з маркетингових та соціальних досліджень в Україні), впродовж найближчих 2-3 років збільшуватимуться як абсолютні показники виробництва курячого м'яса, так і частка м'яса птиці в структурі вжитку [6]. Це викликано, в першу чергу, неможливістю швидкого нарощування виробництва яловичини, у зв'язку із скороченням поголів'я великої рогатої худоби, а також істотною (більш ніж двократною), різницею у вартості продукції. Враховуючи низький потенціал нарощування пропозиції з боку домашніх господарств, а також низьку вірогідність збільшення споживання імпортної продукції (частка заморожених м'ясопродуктів у споживанні постійно знижується), за оцінками експертів зростання споживання здійснюватиметься за рахунок продукції внутрішніх промислових виробників курячого м'яса. За оцінками учасників ринку, обсяг нелегального імпорту курячого м'яса приблизно дорівнює легальному обсягу, проте через свою низьку якість дана продукція не створює істотної конкуренції вітчизняним виробникам.

Потрібно зазначити, що промислове птахівництво з усіх галузей тваринництва на сьогодні найбільш динамічно розвивається, демонструє позитивні результати і залишається інвестиційно привабливим. А тому в розвитку даної галузі першочерговим завданням потрібно ставити забезпечення вітчизняних споживачів якісною сільськогосподарською продукцією, в тому числі і продукцією птахівництва.

Вітчизняні виробники набирають темпи, збільшують випуск продукції і в першу чергу, що особливо важливо, завдяки підвищенню продуктивності при одночасному зменшенні затрат кормів. Завдяки скоростиглості та високій якості харчових продуктів, основою яких є продукція птахівництва, ця галузь займає пріоритетне місце серед галузей тваринництва. За даними ФАО, щорічний приріст птахівничої продукції у світовому масштабі становить: яєць - 3,0-3,5, м'яса - 4,4% [1, с.3].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні в сфері промислового птахівництва вимагає в аграрно-промисловому комплексі розробки нових підходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетності розвитку вітчизняного сільського господарства, докорінну перебудову економічних, соціальних та правових відносин на ринку курятини, свободу підприємництва та формування досконалого конкурентного середовища. Тому в умовах кризового стану в агропромисловому виробництві, макроекономічне регулювання ринку продукції птахівництва повинно здійснюватися під впливом механізму державного аграрного протекціонізму, яке повинно полягати в наступних напрямках:

- державне регулювання цін на основні стабілізуючі фактори виробництва;

- дотаційна підтримка комбікормової промисловості;

- розробка та реалізація програми розвитку птахівничої галузі з використанням централізованих та місцевих бюджетних коштів;

- пряма фінансова допомога суб’єктам діяльності, які займаються виробництвом продукції птахівництва;

- державна підтримка із здешевленням продукції для підприємств товарного виробництва;

- обґрунтований фінансовий механізм та механізм фінансової політики;

- щорічне визначення в державних програмах видів та розмірів квот на продукцію птахівництва та інші.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Вербицький С. Птахівництво: сучасний стан та прогнози / С. Вербицький, В. Шевченко // Птахівництво. – Вересень 2008. – С. 4 – 7.

2. Копитець Н.Г.  Ринок м'яса птиці // М’ясной бизнес.-2008.- № 4.- С.100-107.

3. Стефанів О. Б. Деякі аспекти формування пропозиції на ринку продукції птахівництва в Україні // Міжвідомчий науковий тематичний збірник «Птахівництво». – 2009. – випуск 64. –  36 с.

4. Щетініна І.О., Дяченко В.І. Значення інноваційного розвитку для птахівництва. Сучасний стан виробництва м’яса птиці в Україні та перспективи розвитку // Інститут птахівництва УААН. – 2009. – С.32-38.

5. www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистики.

6. www.apk-inform.com - Інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Стаття надійшла до редакції 21.06.2010 р