EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2013

УДК 339.92:338.47

 

Н. І. Антощишина,

к. е. н., доцент каф. економіки, обліку та аудиту Європейського  університету, м. Київ

 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ЄС

 

N. I. Antoschishina,

k. e. n., doc. kaf. Economy, account and audit of  Evropeyskiy   university

 

INTEGRATION PROCESSES OF UKRAINIAN TRANSPORT  SYSTEM INTO THE EU

 

В статті проведений огляд  стану транспортної системи України, та зазначені основні шляхи інтеграції транспортної системи України до ЄС.

 

The article presents information about  the position of the Ukrainian  transport system  and suggests  basic ways of integration of the Ukrainian  transport system  to the EU.

 

Ключові слова: транспорт, інфраструктура, транспортна галузь, інтеграція, світове  господарство,ЄС.

 

Keywords: Keywords: transport, infrastructure, transport brench, integration, global economy, the  EU.

 

 

Постановка проблеми Розвиток світової транспортної системи відбувається в тісній кореляції із зовнішніми глобальними процесами, які протікають у світовому господарстві, це в свою чергу вимагає постійного моніторингу їх впливу та визначення основних тенденцій розвитку національних транспортних систем.

Прагнення держави забезпечити розвиток експорту транспортних послуг, еефективніше використовувати транзитний потенціал, підвищувати конкурентоспроможність вітчизняного транспорту на міжнародному ринку транспортних послуг може бути реалізовано за рахунок інтеграції українських транспортників до ринку транспортних послуг країн ЄС. Україна задекларувала готовність здійснити все можливе для модернізації своєї транспортної системи шляхом підписання та ратифікації низки відповідних міжнародних конвенцій, а також участі в міжнародних організаціях, гармонізації внутрішніх норм і стандартів щодо роботи транспорту з вимогами європейських acquis communautaire. Зближення українського права з acquis communautaire ЄС є не тільки інструментом поглиблення економічної кооперації з ЄС, але також важливим засобом підвищення подальшого розвитку України в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інтеграційних процесів  транспортної системи до ЄС набула широкого обговорення як в наукових так професійних колах. Більшість наукових робіт присвячена  питанням розвитку транспортних систем   як на   національному, регіональному  так і світовому рівнях. Слід відмітити праці Блудової Т., Єдіна О., Котлубая О., Могильовкіна І., Мандрик Л., Новікової А., Пащенко Ю.,  Плужникова К., Прейгер Д. та ін. У  більшості цих праць увага приділена питанням формування та розвитку потенціалу транспортної системи. Значний внесок у розробку теорії та методології державного регулювання транспортних систем зробили вітчизняні та зарубіжні дослідники: Ейтутіс Г., Ігнатенко О., Ложачевська О., Міщенко Г., Пащенко Ю. , Развадовський В. та інші.

Мета дослідження постає в  характеристиці транспортної системи України та доцільності її інтеграції  до транспортної системи ЄС.

Основні результати дослідження. Транспортний сектор України сьогодні – це значний і важливий сегмент економіки країни. Частка транспортного сектора у валовому внутрішньому продукті України складає близько 10%. Чисельність зайнятих працівників у цій галузі становить майже 7% від загальної кількості зайнятого населення. Україна володіє 21,9 тис. км залізниць, 169,4 тис. км автомобільних доріг, майже 2,2 тис. км внутрішніх водних шляхів, 18 морських та 10 річкових портів, 36 аеропортів [ 9 С.16].

В той же час, непотрібно недооцінювати той факт що, відсутність послідовної реалізації загальної стратегії розвитку транспорту та програм для окремих видів транспорту на основі прогнозів обсягу руху і пріоритетів державної транспортної політики призвели до того,  що транспортна система України  багато в чому не відповідає світовим стандартам і вимогам  і відзначається суттєвим відставанням щодо інфраструктури, обладнання і норм.

Головними проблемами транспортного комплексу України можна назвати те, що повсякчасно погіршуються соціальні стандарти якості пасажирських перевезень за такими показниками, як регулярність руху, безпека руху, наповненість транспортного засобу, забезпечення міським електротранспортом та автобусами великої місткості. Поступово загострюється проблема, пов’язана з ростом ступеня зносу транспортних засобів. Позитивним моментом в розвитку транспортного сектору економіки країни можна виділити той факт, що, вантажообіг та пасажирообіг в Україні за останні роки стабілізувався.

Важливим аспектом  у розвитку транспортної системи України, є високий  коефіцієнт  транзитності України, одн з найвищих в світі. Геостратегічне положення між країнами Європи, Азії та Близького Сходу дозволяє їй бути вигідним транзитним мостом для перевезень товарів та пасажирів. Прикладом того, яку вагу можуть мати доходи від транзиту є той факт, що біля ¼ ВВП Латвії становлять саме доходи від транзиту.

Аналіз динаміки експорту та імпорту транспортних послуг України наведена в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Динаміка експорту-імпорту транспортних послуг України [15]

 

Роки

Транспортні послуги ( дол.США)

Трубопровідний

Залізничний

Морський

Повітряний

Інший транспорт

Експорт

2005

1959757

799818,4

779839

561952,9

378936,2

2006

2500628

860249,9

806080,7

722742,3

465055

2007

2411603,4

1268194,4

915928,9

919605,8

596397,4

2008

2560369,3

1641129,8

1304369,4

1231067,6

899608,4

2009

2104016,6

1240579,6

1272795,8

1111090,7

577068,8

2010

3357722,5

1487123,1

1234322.6

1181929,8

586913,6

Імпорт

2005

5943,6

274775,4

89072

189861,8

67498,4

2006

5203,5

337982,5

96595,6

248694,8

100491,1

2007

2941,3

502901,8

136223

334309

141993,8

2008

4475,7

655994,3

247105,4

542372,5

207648,7

2009

2153,9

423807

129129,3

338782,2

103051,4

2010

600,4

463495,6

143070,3

447611,9

115970,7

 

До об’єктивних факторів що спонукають до інтеграції транспортної системи до норм  ЄС  певні трансформації у географічному їх розміщенні: поступово зменшується частка країн СНД та збільшується частка інших країн, також спостерігається зростання кількість країн світу, з якими Україна співпрацює на ринку транспортних послуг.

Серед найбільших постачальників транспортних послуг в Україну за даними 2009 р. - РФ (частка складає майже 30 %), Великобританія (8,6 %), Німеччина (близько 5 %), Швейцарія (3,6 %), Польща (3,35 %), США (понад 3 %). З більшістю партнерів Україна зберігає позитивне сальдо торгівлі транспортними послугами (від’ємне сальдо склалося у 2009 р. з Румунією – понад 6,6 млн дол. США, Польщею - близько 0,7 млн дол. США, Бахрейном, Чеською Республікою – відповідно 0,55 і 0,43 млн дол. США та ін.).

Необхідно зазначити, що  із загального обсягу експорту транспортних послуг близько 30 % припадає на країни ЄС; обсяг імпорту транспортних послуг на 40 % формується державами Євросоюзу.

Вище викладені факти  дають змогу зробити висновок про  спільну зацікавленість у поглибленні інтеграції української транспортної галузі до ринку транспортних послуг на теренах ЄС. нових підходів до розвитку транспортної системи, нових технологій і раціональних шляхів освоєння перевезень вантажів і пасажирів, налагодження різних форм співробітництва у форматі, насамперед, Україна – ЄС.

Провідні фахівці Національного інституту стратегічних досліджень України відзначають наступні проблеми інтеграції транспортної системи України до ЄС:

- Експлуатаційна несумісність транспортних мереж. Так, наприклад, існує відмінність в ширині колії залізниць країн колишнього СРСР (1520 мм) і країн Європи і Азії (1435 мм), що призводить при здійсненні перевезень між країнами цих регіонів до необхідності перевантаження товарів на прикордонних пунктах.

- Відсутність ефективної взаємодії в питаннях управління різними видами транспорту. Сучасний рівень і масштаби розвитку світової торгівлі обумовлюють необхідність транспортування товарів на значні відстані, що сприяє розвитку інтермодальних перевезень з участю різних видів транспорту. Це в свою чергу потребує налагодження чіткої взаємодії та координації дій між підприємствами, що належать до різних видів транспорту.

 - Наявність бар’єрів доступу на ринок транспортних послуг. Так, у багатьох країнах національні залізничні дороги є органом, що займається ліцензуванням діяльності нових компаній. Крім того, вони є єдиною структурою, що займається професійною підготовкою і атестацією машиністів.

- Обмеження в умовах експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури. В якості прикладу можна навести фактор так званою «останньої милі», коли підходи до портів знаходяться в ексклюзивному користування залізничних доріг чи іншої адміністрації. Також існує система ексклюзивних контрактів, які, наприклад, як в Польщі оговорюють виняткове право залізних доріг Німеччини користуватися конкретними залізничними переходами.

 - Неефективна система фінансування розвитку транспортної інфраструктури. Так, усі національні залізничні дороги фінансуються за рахунок коштів, що надходять з бюджету. Це не забезпечує рівних умов функціонування для усіх економічних суб’єктів. [13]

В зв’язку з тим, доцільним буде більш детально розглянути транспортну систему України.

Роботу транспортної системи забезпечує транспортна інфраструктура, що включає в себе шляхи сполучення, рухомий склад, вантажно-розвантажувальне господарство транспортних та інших підприємств і організацій, які здійснюють навантаження, розвантаження і перевалку вантажів (що перевозяться всіма видами транспорту), а також засоби управління і зв'язку, різноманітне технічне обладнання.

Транспортний комплекс України поєднує в собі різні види транспорту, такі як: морський та річковий, автомобільний, залізничний, авіаційний, трубопровідний. Кожен з них має свою специфіку. Для забезпечення роботи господарства країни всі види транспорту повинні бути взаємопов'язані та працювати злагоджено при транспортуванні вантажів. У структурі експортованих послуг наземного транспорту (без трубопровідного) пріоритет належить залізничному транспорту, частка якого становить понад 82 %. Залізничний транспорт України залишиться на тривалу перспективу головним видом транспорту, зокрема на європейському напрямку для перевезень вантажів[ 13].

Вантажооборот України за видами транспорту з 1940-2011 рр, млн. т/км  представлено на рис.1.

Україна має одну з найбільш розвинених у Європі мережу залізниць, її експлуатаційна довжина становить близько 22 тис. км. Залізниці України взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн через 56 пунктів перетину кордону та з 13 основними морськими портами Чорного та Азовського морів та р. Дунай. В Україні шість залізниць об'єднані департаментом «Укрзалізниця», в тому числі 900 лінійних підприємств для перевезень на магістралі з експлуатаційною довжиною 22,8 тис. км, з них електрифіковано -8,3 тис.км.[8 С.15].

 

 

Рис. 1. Вантажооборот України за видами транспорту з 1940-2011 рр, млн. т/км[15]

 

Коротка характеристика головних елементів транспортної системи України приведена в таблиці 2.

Сьогодні повітряний транспорт та пов’язана з ним наземна інфраструктура, а це 80 авіакомпаній, 40 аеропортів та аеродроми цивільної авіації, мають значний вплив на розвиток ринку пасажирських перевезень, торгівлю та економіку. Українська авіаційна транспортна система знаходиться на шляху інтеграції до загальноєвропейської. Для упровадження в Україні програми “Єдиного європейського неба” приведено у відповідність із стандартами Євроконтролю систему стягнення аеронавігаційних зборів, автоматизовано всі районні центри управління повітряним рухом. Інтеграція у Спільний авіаційний простір, що передбачає адаптацію системи економічного регулювання авіаційних перевезень до європейського законодавства.

 

Таблиця 2.

Коротка характеристика транспорту України

Залізничний

Автомобільний

Дороги

Авіаційний

Трубопровідний

Водний

Національні особливості

Залізничний

транспорт в Україні повністю регулюється державою, а залізничні колії є природною

монополією.

Через територію держави проходить  трансєвропейська залізнодорожна магістраль Е-30. На території Польщі вона перетинається з швидкісними магістралями Е-59 та Е-65.

Застарілий парк

 

Неякісне покриття доріг

Застарілі технології

Неадекватні умовам сьогодення норми

 

Галузь монополізована

На ринку відсутні вітчизняні авіакомпанії малобюджетної бізнес-моделі

Високий рівень цін на авіатранспортні послуги

 

Система здатна пропустити 250 міллиардів кубометрів газу в рік. 120 милл. Кубометрів приходится на транзит. Магістральні нафтопроводи забезпечують постачання нафти з Росії і Казахстану на експорт у країни Центральної Європи

В Україні створено мережу продуктопроводів: аміакопровід

Тольятті-Горлівка-Одеса; етиленопровід з Угорщини до Калуша.

Високі збори і плата за послуги у морських портах (за іноземні  в 1,5-2 рази)

Більша частина суден торгового флоту — малотоннажні. Так, середня водотоннажність українських суден у 3—5 разів менше аналогічного показника в таких країнах, як США, Японія, Греція.

Головні проблеми

Відставання у швидкості руху( на європейських залізницях 200-250 км /год  на Українських мах  160 км/год.)

Необхідно вирішити проблему розподілу мережі на вантажний та пасажирський рух та підвищити частоту руху поїздів.

Вичерпана пропускна спроможність залізниць на Кримському напрямку.

Експлуатаційна несумісність транспортних мереж. (ширина колії в Україні

(1520 мм) а країн Європи і Азії (1435 мм)),

Частина шляхів монтована на дерев'яних шпалах з яких 15-17% є непригодними для експлуатації

Ухвалення Європарламентом 7 червня 2011 р. у м. Страсбург рішення щодо стягнення з вантажних автомобілів на дорогах країн ЄС додаткових зборів за забруднення довкілля та шум, від яких звільняють до 1 січня 2014 р. вантажівки стандарту EURO V і до 1 січня 2018 р. вантажівки стандарту EURO VI. Таким чином, у подальшому посилюватиметься конкуренція між українськими та європейськими перевізниками.

 

1 Технічні стандарти автодоріг України не відповідають стандартам ЄС ні за якістю, ні за

ваговими навантаженнями

2)відставання України в розвитку

транспортної мережі, особливо розвитку автодоріг загального користування від

темпів автомобілізації країни.

2)Бюджетні кошти асигнуються лише на утримання доріг, але їхній обсяг явно

недостатній.

 

Аеропорти

потребують суттєвої модернізації

Одним з основних питань на сьогодні є поступова

адаптація національної законодавчої бази до міжнародних конвенцій, угод, а також

європейських acquis communautaire.

З усіх газопроводів України (34,1 тис. км) близько 31%

використовується протягом від 23 до 48 років, 45% з них має недосконале антикорозійне покриття

Застаріла матеріально-технічна база, невисокий рівень механізації перевантажувальних робіт, значний фізичний і моральний знос суден, мала частка запечатаних вантажів у загальному їхньому обсязі, недостатні обсяги перевезень із використанням системи «буксир-штовхач/баржа».

Нагальні дії

Прийняття законопроектів які б дозволили надання

можливості приватним компаніям вийти на ринок перевезень (надати необхідні

ліцензії, доступ до залізничних колій та мереж тощо).

Умови оплати за використання

інфраструктури мають бути однаковими для всіх перевізників, включаючи й

Укрзалізницю.

відмова від перехресного фінансування пасажирських перевезень

Внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (з метою

приведення у відповідність з Директивами 96/96/ С, 2001/9/ С, 2001/11/ С, 96/26/ С;

- внесення змін до Закону України Про дорожній рух (з метою приведення у

відповідність з Директивою 2000/30/ С)

Утворення гнучких і прозорих законів, які б дозволяли одержувати приватний

капітал на будівництво автомагістралей – зокрема, платних.

- Cтати учасником програми організації повітряного руху в єдиному європейському

повітряному просторі (SESAR);

-Адаптувати європейське законодавство щодо економічного регулювання: доступу

до ринку перевезень, ліцензування перевізників, прав пасажирів та осіб з

обмеженими можливостями тощо;

- Упровадити європейські стандарти та вимоги у сфері безпеки польотів,

Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів;

- Поглибити участь України у загальноєвропейських авіаційних організаціях:

Європейській конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейській організації з

безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Європейському агентстві з безпеки польотів

(IASA).

Впровадженню програмного забезпечення SAP

Необхідність зміни підходів до управління всіма господарськими процесами.

 

Врегулювати питання з оплатою шлюзування

Розробити программу придбання в лізинг танкерного флоту

Розробка программ фінансування реконструкції причалів

 

Основу морського транспорту України становлять Чорноморське (ЧМП), Азовське (АМП) та Українсько-дунайське (УДП) пароплавства, що володіють транспортним флотом сумарним тоннажем 5,2 млн т і пасажирським флотом на 9,9 тис. місць. Всього на території України розташовані 18 портів, до них належать 175 перевантажувальних комплексів і 8 судноремонтних заводів.

Проблеми розвитку морського транспорту зв'язані, насамперед, із значним моральним і фізичним зносом судів і портового устаткування (особливо засобів обробки вантажів). Середній вік суден торгового значення більший за 15 років, а деякі порти західних країн забороняють вхід судів із таким терміном експлуатації. Портова інфраструктура не розрахована на нові технології портових робіт, що істотно знижує продуктивність як портів (до 50 % від продуктивності портів західних країн), так і інших видів транспорту (особливо залізничного), зв'язаних з обробкою

Річковий транспорт України представлений міжгалузевим державним об'єднанням "Укррічфлот", яке реформувалося в акціонерну судноплавну компанію, що складається з Головного підприємства та 290 структурних одиниць. Річковим транспортом України перевозяться вантажі Дніпром, Дунаєм, Чорним і Середземним морями із заходу у річкові порти Румунії, Німеччини, Угорщини, Австрії, а також морські порти Туреччини, Греції, Туреччини, Греції,Ізраїлю, Франції, Італії.

Перспективним напрямом співробітництва України і ЄС є залучення додаткових обсягів транзитних вантажопотоків через територію України та розгалуження мережі МТК за рахунок нових напрямів руху (Європа ‑ Кавказ-Азія з розгалуженням автомобільної магістралі Будапешт – Білгород -Дністровський ‑ Одеса з виходом на мостовий перехід через Керченську переправу на Південь Росії і на Кавказ), ТРАСЕКА (Великий шовковий шлях), Чорне море – Балтійське море з залученням додаткових вантажопотоків з Туреччини (у прямому напрямі) та Скандинавських країн (у зворотному напрямі), використання водних шляхів р. Дніпро та виходу через Волго-Донський напрям до Каспійського моря і участь у реалізації міжнародного транспортного коридору «Північ-Південь».

Зростання обсягів торгівлі ЄС з Китаєм, Росією та Індією обумовило ініціювання Китаєм будівництва високошвидкісної залізничної магістралі з Європи до Китаю [14]. Очікується, що перша транснаціональна магістраль пройде маршрутом Лондон – Париж – Берлін – Варшава – Київ – Санкт‑ Петербург–Москва – Єкатеринбург – Астана – Іркутськ – Улан-Батор – Пекін. Також планується побудувати гілки з півдня Китаю до Сінгапуру, Таїланду і Малайзії, а з півночі – через Казахстан і Узбекистан до Індії. Зведення залізничної магістралі дозволить пасажирам доїхати з Лондона у Пекін за 2 доби, швидкість потягу становитиме близько 320 кілометрів за годину.

Існують можливості співробітництва України з країнами ЄС у розвитку транс’європейських транспортних мереж (TEN-T), транснаціональних осей. Європейський Союз ухвалив програму TRANS‑EUROPEAN TRANSPORT NETWORK POLICY (TEN-T), спрямовану на утворення окремої мультимодальної мережі, яка об’єднає наземний, морський, повітряний транспорт. Одночасно ЄС здійснює реалізацію 30 пріоритетних проектів (осей), частину з яких уже завершено.

Україна як транзитна держава активно розвиває мережу мультимодальних транспортних коридорів з використанням водного (морського поромного сполучення) та залізничного сполучення у напрямах Північ-Південь та Захід-Схід. Так, за маршрутом Іллічівськ / Одеса‑Клайпеда, у напрямі МТК № 9, курсує контейнерний поїзд «Вікінг»[8], потужність якого дедалі зростає. З метою формування та організації руху поїздів комбінованого транспорту ведеться будівництво майданчиків для накопичення автопоїздів на станціях Київ-Ліски, Харків‑Ліски, Дніпропетровськ-Ліски.

У розвитку міжнародних вантажних перевезень у напрямі Балтійське‑Чорне море готові взяти участь представники Литви, Молдови, Азербайджану, Грузії, Сирії та інших країн. Туреччина і Сирія вже зацікавлені в контейнерних й контрейлерних перевезеннях транзитом через Україну власних товарів (у т.ч. широкого вжитку та побутової техніки). 

Укрзалізницею з представниками АсМАП України (Асоціації міжнародних автомобільних перевізників) проводиться робота щодо розгляду можливостей організації перевезення автопоїздів за маршрутом: країни Західної Європи – Україна – Росія – Казахстан та у зворотному напрямку територією України з використанням руху поїзда «Ярослав» з подовженням його маршруту до російського кордону, який дозволить автоперевізникам та залізничникам зробити контрейлерні перевезення за вказаним напрямом економічно та технологічно привабливими.

Євроінтеграційне реформування ринку послуг водного транспорту вимагає нарощування конкурентоспроможного вітчизняного пасажирського і вантажного флоту для активізації перевезень в басейнах Чорного й Азовського морів, Дунаю, Дніпра (з майбутнім використанням внутрішньої річкової системи РФ), збільшення пропускних спроможностей морських та річкових портів (першочерговим вбачається доцільність розбудови нового контейнерного терміналу Одеського МТП на Карантинному молу; Іллічівського МТП, а також у порту «Южний»). Необхідно виконати роботи з днопоглиблення підхідного каналу і акваторії в цьому порту, що дасть можливість приймати повністю завантажені великогабаритні нафтові танкери та суховантажні балкери; реалізувати другу чергу глибоководного суднового ходу (ГСХ) р. Дунай-Чорне море; разом з Румунією збудувати поромну переправу через р. Дунай у нижній частині його течії;  Збільшується пропускна спроможність каналу Дунай - Чорне море, відповідно, зростає вантажопотік, що сприяє з’єднанню Транс’європейської транспортної мережі з українською національною мережею та МТК № 7, що проходить через територію України.

 Підготовка і реалізація поглибленої та всеохоплюючої Угоди про асоціацію з ЄС передбачає протягом 10-15 років перехідного періоду здійснити укладання та реалізацію двосторонніх угод між Україною та країнами Європейського Союзу про співробітництво, в тому числі у сфері транспорту, які мають готуватися із врахуванням умов постійної трансформації європейської транспортної політики під впливом викликів сучасного світу та інтенсивного розвитку світової торгівлі.

До пріоритетних напрямів співробітництва України та ЄС у галузі транспорту належать:

- розвиток транспортної інфраструктури України та її інтеграція до загальноєвропейської транспортної системи;

- підвищення рівня безпеки на транспорті та адаптація відповідного національного законодавства із залученням проекту ЄК TWINNING;

- модернізація та оновлення основних фондів і рухомого складу транспорту;

- створення Спільного авіаційного простору між Україною та ЄС.

Висновок. Зиски, здобуті Україною від транспортної інтеграції,будуть як прямими: збільшення можливості доступу до ринків, збільшення обсягу перевезень та експорту транспортних послуг, приток капіталу, модернізація інфраструктури, пряме постачання ресурсів з ЄС, бюджетна підтримка, так і побічними: покращений розподіл продуктивних факторів, перерозподіл пасажиро - та вантажопотоків, покращення ефективності економічних процесів транспортних та обслуговуючих підприємств, підвищення стандартів надання транспортних послуг та рівня безпеки транспорту, скорочення бар’єрів у справах з державами ЄС.

Витрати на інтеграційний процес залежать, головним чином, від необхідності приведення рівня транспортних послуг, інфраструктури до підвищених стандартів,підтримку конкурентоздатності українських транспортних компаній, утворення та упровадження нової регуляторної та законодавчої бази. [6.С17]

 

Список використаних джерел:

1. Дикаль В., Креймер В. Ефективность транспортных систем // Бизнес – Информ. – 1998. - №12.

2. Кузьменко Ю. А. Глобализационные процессы мировой экономики, влияющие на функционирование международной транспортной системы / Ю. А. Кузьменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 36. – С. 35–37.

3. Захарова О. В Особливості процесу інтеграції національних транспортних систем до світового господарства [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_3/1294.pdf

4. Корнійко Я.Р. . Сучасний розвиток транспортної системи України [Електронний ресурс].- Режим доступу:jrnl.nau.edu.ua

5. Мандрик І. П., Маковецька Л. О. Перспективні напрями розвитку транспортної системи України в контексті процесів європейської  інтеграції economies [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/misnarod_vidnos/2009_4/R2/Mandryk.pdf

6. Сирийчик Т., Фургальські А., Клімкевич Ч., Камола М., Дяченко Т., Пугачов М.,Філіпенко О. Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу / За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с.

7. Стратегии развития транспортного комплекса Украины: вызовы и возможности (Проблемы управления, экономики, экологии и права по развитию транспортного комплекса Украины): Материалы II Всеукраинской научно-практической конференции (19-20 апреля 2012 г.) - Одесса, вид. ИПРЭЭИ НАН Украины - 208 с

8. Organisation mondiale du commerce. Statistique du commerce international 2010 /Source: Estimation du Secretariat WTO [its10_world_trade_ dev_f.pdf]

9. Погребицький М.Л. Державне регулювання ринку транспортних послуг: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М.Л. Погребицький; Гуманіт. ун-т "Запоріз.ін-т держ. та муніцип. упр.". – Запоріжжя, 2007. – 20 с.

10. Пирожков С. Проблемы реализации транзитного потенциала Украины в контексте расширения ЕС и формирования ЕЭП / С. Пирожков, Д. Прейгер, И. Малярчук // Экономика Украины. – 2005. – № 3. – С. 4–19.

11. Прейгер Д. К. Реалізація потенціалу транспортної інфраструктури України в стратегії посткризового економічного розвитку. – К.:НІСД, 2011. – 36 с.

12. Транспорт і зв’язок України – 2009. Статистичний збірник. – К, 2010, с. 40-41.

13. Monthly series for some 70 economies [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.who.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/monthly trade.e.xls

14. Офіційний сайт Міжнародного транспортного форуму. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.internationaltransportforum.org/

15. Державноїслужби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

 

References:

1. Dikal', V. and Krejmer, V. (1998), “The efficiency of transport systems”, Biznes – Inform, vol. 12.

2. Kuz'menko, Ju. A. (2010), “The globalization process of world economy, affecting the functioning of the international transport system”, Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі, vol. 36, pp. 35–37.

3. Zakharova, O. V (2007), “Features the process of integration national transport systems to the world economy”, Problems of foreign economic relations development and attraction of foreign investments: regional aspect, [online], avaliable at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_3/1294.pdf   (accessed 25 Oct 2013).

4. Kornijko, Ya.R. (2012), “Modern development of the transport system of Ukraine”, Проблеми підвищення ефективності інфраструктури [online], vol.35, avaliable at: jrnl.nau.edu.ua (accessed 25 Oct 2013).

5. Mandryk, I. P. Makovets'ka, L. O. (2009), “Prospective directions of the transport system of Ukraine in the context of the European integration of the economy”, Naukovyj visnyk Volyns'koho natsional'noho universytetu, [online], vol. avaliable at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/misnarod_vidnos/2009_4/R2/Mandryk.pdf (accessed 25 Oct 2013).

6. Syryjchyk, T. Furhal's'ki, A. Klimkevych, Ch. Kamola, M. Diachenko, T. Puhachov, M. And Filipenko, O. (2010), Transportna polityka Ukrainy ta ii nablyzhennia do norm Yevropejs'koho Soiuzu [Transport Policy of Ukraine and its convergence towards the principles of the European Union], Analitychno-doradchyj tsentr Blakytnoi strichky, Kyiv, Ukraine.

7. IPRJeJeI NAN Ukrainy  (2012), Strategii razvitija transportnogo kompleksa Ukrainy: vyzovy i vozmozhnosti (Problemy upravlenija, jekonomiki, jekologii i prava po razvitiju transportnogo kompleksa Ukrainy): Materialy II Vseukrainskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Strategy for the Development of the transport complex of Ukraine: Challenges and Opportunities (Problems of management, economics, ecology and the right to develop the transport sector of Ukraine): Proceedings of the II All-Ukrainian scientific-practical conference], Odessa, Ukraine, 19-20 April 2012.

8. World Trade Organization. International Trade Statistics 2010 / Source: Estimated WTO Secretariat [its10_world_trade_ dev_f.pdf]

9. Pohrebyts'kyj, M.L. (2007), “State regulation of transport services” Ph.K. Thesis, Public administration, Zaporiz'kyj instytut derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnia, Zaporizhia, Ukraine.

10. Pirozhkov, S. Prejger, D. and Maljarchuk, I. (2005), “Problems of realization transit potential of Ukraine in the context of EU enlargement and formation of the CES”, Jekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 4–19.

11. Prejher, D. K. (2011), Realizatsiia potentsialu transportnoi infrastruktury Ukrainy v stratehii postkryzovoho ekonomichnoho rozvytku [Realization of Ukraine's transport infrastructure in the post-crisis economic development strategy], NISD, Kyiv, Ukraine.

12. State Statistics Committee of Ukraine (2010), Transport i zv'iazok Ukrainy – 2009. Statystychnyj zbirnyk [Transport and Communications of Ukraine - 2009. Statistical Yearbook], Kyiv, Ukraine.

13. World Trade Organization (2011) “Monthly series for some 70 economies”, avaliable at:  http://www.who.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/monthly trade.e.xls (accessed 25 Oct 2013).

14. International Transport Forum (2013), avaliable at:  http://www.internationaltransportforum.org/ (accessed 25 Oct 2013).

15. State Statistics Committee of Ukraine (2013), Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 25 Oct 2013).

 

 

Стаття надійшла до редакції 19.10.2013 р.