EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2013

УДК 339.138

 

Г. В. Мозгова,

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ТА ЇХ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

G. Mozgova,

candidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor of Marketing and Management Code, Kharkiv National University

 

TOOLS OF INTERNET MARKETING AND THEIR ADVANTAGES FOR MODERN UKRAINIAN ENTERPRISES

 

Статтю присвячено аналізу сучасних теоретичних досліджень та практичних розробок з використання сучасних Інтернет-технологій у маркетингу та на цій основі систематизації інструментів Інтернет-маркетингу з урахуванням переваг, які отримують українські підприємства при практичному їх використанні. Дано уточнююче визначення сутності Інтернет-маркетингу.

 

This article is devoted to analysis contemporary theoretical research and practical developments of modern Internet-technology in marketing and on this basе systematic tools of online marketing including benefits, that ukrainian enterprises are receive by their practical use. There clarifying definition of the entity of online marketing.

 

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, інструменти Інтернет-маркетингу, товарна політика в Інтернет, цінова політика в Інтернет, політика розподілу в Інтернет, просування в Інтернет.

 

Key words: Internet-marketing tools, Intrernet-marketing, Internet product policy, Internet pricing, placement policy in the Internet, promotion in the Internet.

 

 

Вступ. Умови функціонування сучасної економіки, які характеризується гострою конкуренцією, вимагають від керівництва компаній постійної модернізації бізнес-процесів підприємства, використання інноваційних технологій. Впровадження комплексу Інтернет-маркетингу дозволяє сучасним українським підприємствам автоматизувати процес взаємодії з клієнтами, надаючи індивідуальне обслуговування в зручний час, ефективно організувати зворотний зв'язок, оперативно отримувати маркетингову інформацію і на цій основі приймати ефективні, обґрунтовані маркетингові рішення, проводити високоефективні рекламні кампанії. Отже використання новітніх технологій Інтернет-маркетингу сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, а для деяких ринків з часом може стати бар’єром виходу на ринок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості застосування Інтернет в маркетинговій діяльності досліджувалися багатьма теоретиками та практиками. Серед   них В.Д. Байков, О.С. Варвиш, К. Вертайм, Ф. Вірін, В.А. Висоцька, Л. Вундерман, Р. Гавриш,  Т.П. Данько, Д. Еймор, С.М. Ілляшенко, С. Кадулін,  О.В. Китова,  Р.А. Костяєв, М. Котін,  І.Л. Литовченко, Маслак, О.Ю. Паньковецький, О.А. Петрик, В.П. Пилипчук, В. Л. Плескач, Ю.В. Попова, І.В. Успенський, Я. Фенвік, Б. Халліган, В. Холмогоров, Дж. Шах, Ю.С. Шипуліна, А.В. Юрасов та інші. В теоретичних та практичних розробках розглянуто й розкрито сутність Інтернет-маркетингу, його основні інструменти, проблеми та тенденції застосування в електронному бізнесі. Але на основі аналізу досліджень та публікацій щодо Інтернет-маркетингу був зроблено висновок, що у багатьох роботах, особливо у роботах практиків, електронний маркетинг, трактується у вузькому його розумінні. Здебільшого його розглядають лише на рівні окремих інструментів, наприклад, просування ідей, товарів і послуг через Інтернет, або як середу для пошуку інформації та продажу своїх товарів та послуг. Крім того, швидкий розвиток Інтернет-технологій, поява нових напрямків електронного бізнесу приводить до появи нових інструментів маркетингу в Інтернет. Отже виникає необхідність систематизації інструментів Інтернет-маркетингу з урахуванням нових технологій.

Метою статті є аналіз сучасних теоретичних досліджень та практичних розробок з Інтернет-маркетингу та на цій основі систематизація інструментів Інтернет-маркетингу з урахуванням переваг, які отримують українські підприємства при практичному їх використанні.

Матеріали та результати дослідження. Існують різні підходи до визначення Інтернет-маркетингу або електронного маркетингу. Так Інтернет-маркетинг (англ. Internet marketing) розуміють як виконання послідовних дій у вирішенні маркетингових завдань, використовуючи можливості мережі Інтернет. Основна мета – отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії сайту.

Інтернет-маркетинг – це просування товарів і послуг на ринку продавця за допомогою Інтернет-технологій, що використовують спеціальні інструменти (інструменти Інтернет-маркетингу) [1].

Електронний маркетинг – це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб споживачів у мережі Інтернет при створенні пропозиції та обміну товарів / послуг за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій [2, c. 192].

Інтернет-маркетинг – це побудова маркетингових комунікацій через Інтернет. Це зовсім не самостійна область, а просто інструмент для маркетингу, що володіє своїми особливими властивостями. Інтернет-маркетинг – це інструмент, який вирішує частину завдань маркетингу компанії, і не більше [3, c. 12].

Інтернет-маркетинг можна визначити як теорію та методологію організації маркетингової діяльності у середовищі Інтернету [4, c. 30].

 Під терміном Інтернет-маркетинг розуміється теорія і методологія організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернету [5].

Отже при визначенні Інтернет-маркетингу автори мають доволі різні думки: від підходу до Інтернет-маркетингу як до інструменту просування до визначення як теорії та методології маркетингової діяльності в новому гіпермедійному середовищі.

Спираючись на концепцію маркетингу, яка передбачає, що уся діяльність організації повинна мати за головну мету задоволення потреб користувачів, оскільки це – найкращій шлях досягнення власних цілей росту та підвищення рентабельності організації [6, с. 15], а також на вище приведені визначення, можна дати наступне визначення Інтернет-маркетингу. Інтернет-маркетинг – це процес використання сучасних інформаційних Інтернет-технологій при проведені маркетингових досліджень, розробки товару, встановлення ціни, доведення до споживача та впровадження нових підходів з стимулювання збуту з метою максимального задоволення потреб споживачів через інноваційну організацію матеріального та інформаційного обміну.

Отже в електронному маркетингу використовуються ті ж самі елементи комплексу маркетингу — 4Р (продукт — product, ціна — price, канал розподілу — placement та просунення — promotion), але кожний елемент має свої особливості.

Товарна політика в Інтернет має свої особливості, які обумовлено характеристиками аудиторії Інтернет, специфічними особливостями процесів комунікації й деякими іншими факторами.

Під товарною політикою розуміється маркетингова діяльність, яка пов'язана із плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій з формування конкурентних переваг і створення таких характеристик товару, які роблять його постійно цінним для споживача й, тим самим, задовольняють ту або іншу його потребу, забезпечуючи відповідний прибуток фірмі [5].

Проведення успішної товарної політики в Інтернет може охоплювати всі три рівня товару та включати наступні інструменти:

1. Товар за задумом:

1.1. Пошук нових ідей матеріальних товарів за допомогою активних та пасивних маркетингових Інтернет-досліджень з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

1.2. Розробка та пропозиція товарів та послуг в електронному вигляді [4, с. 34-35]:

- інформаційні та розважальні продукти;

- символи, концепції, жетони;

- процеси та послуги.

1.3. Взаємодія між підрозділами компанії в процесі розробки нових товарів може здійснюватися на основі використання системи Інтранет.

Інтранет – це Інтернет системи, розгорнені усередині корпоративних мереж компаній, призначені, в першу чергу, для зберігання і представлення внутрішньо-корпоративної інформації, а також для організації комунікацій між відділами компанії. Розвинені Інтранет системи інтегровані з корпоративними системами електронної пошти, системами планування часу і системами документообігу [7].

2. Товар у реальному виконанні – забезпечення задоволеності покупця через створення іміджу, марки товару, розвиток Інтернет-бренду, формування суспільної думки й створення задоволеності покупця від придбання й використання даного товару.

2.1. Вибір імені домену – доменне ім’я марки повинне бути таким же, як й її назва, простим і легким у використанні.

2.2. Робота над підвищенням популярності Інтернет-марки засобами он-лайн та офф-лайн реклами – створення спонтанного знання марки, top of mind.

2.3. Формування кредиту довіри. Згідно моделі Еггера Ф.Н.,  довіра в електронному бізнесі формується за рахунок наступних факторів [8, с. 67-68]:

1) фільтри попередньої взаємодії – фактори, які можуть вплинути на довіру покупця в он-лайн бізнесі до того як будь-яка он-лайн взаємодія буде мати місце: психологія користувача, набутий досвід купівель он-лайн та офф-лайн, певна інформація рекламного характеру та отримана з надійних джерел;

2) властивості інтерфейсу – фактори, які формують перше враження про веб-сайт: брендинг та зручність використання (юзабіліті);

3) інформативність – оцінка компетентності компанії (достовірність інформації поданої на сайті, умови договору та функції, які може виконувати компанія) та оцінка ризиків, пов'язаних з потенційною співпрацею (оцінка безпеки он-лайн транзакції, тобто, ознайомлення з політикою безпеки та конфіденційності,можливостями використання шифрування замовлень, а також участь довіреної третьої сторони);

4) управління відносинами – фактори, що відображають вплив своєчасної, актуальної та персоналізованої взаємодії постачальника та покупця на розвиток довіри. Така взаємодія може виникати як до купівлі: контактування з продавцем, відповіді на питання, швидкий зворотній зв’язок, особисте ставлення; так і після неї: відображення прийняття замовлення, процесу його обробки, своєчасна доставка, стан та якість отриманого товару, швидка можливість вирішення проблем та гарантійне обслуговування.

3. Товар з підкріпленням – створення характеристик, що формують привабливість товару й попит на нього. Оптимальним варіантом реалізації цього елементу є створення та підтримка веб-сайту організації та надання клієнтам наступних сервісів:

1.1. Надання інформації про товар – реалізується за рахунок інструментів для проведення порівняльного аналізу його характеристик з аналогами. Цей напрямок може включати: інструменти, що дозволяють покупцеві вибрати товар; можливість ознайомитися з максимальною кількістю характеристик товару – його описом, техніко-експлуатаційними характеристиками, зображенням і т. д.

1.1. Он-лайн консультації – відвідувачі отримують вичерпні відповіді на свої запитання в режимі «реального часу».

1.1. Замовлення товару – система замовлення може бути частково або повністю автоматизована. Вона повинна бути зручною та зрозумілою споживачу. Використання чітких текстових та графічних пояснень дозволяє виконати ці вимоги в середовищі Інтернет якнайкраще.

1.1. Frequently Asked Questions (FAQ – питання, що часто задають) – подання такої інформації важливо не тільки для існуючих, але і для потенційних споживачів продукції, для переконання їх у необхідності здійснення покупки саме в даній фірмі [9, с. 77].

1.1. Механізм додаткового зворотного зв'язку – надання адекватної підтримки споживачам шляхом відстеження й аналізу їхніх запитів.

Переваги реалізації товарної політики в Інтернет:

- можливість проведення тестування та адаптації товару до конкретного споживача;

- швидке виведення на ринок товарів та послуг  (особливо тих інформаційних);

- нові можливості визначення оптимального асортименту товарів та перспективи його оновлення;

- підвищення довіри до офф-лайнового бізнесу через створення якісного сайту.

Дослідження основних заходів маркетингової політиці ціноутворення в Інтернет показали, що віртуальний простір сприяє новим методам та формам ціноутворення. Особливо це стосується фірм у режимі реального часу. Типовими заходами є [9, с. 101]:

1. Віртуальні аукціони:

      Англійський аукціон – ведучий називає запропоновану ціну поки не залишиться учасник, готовий перебити останню оголошену заявку у онлайновому режимі.

     Голландський аукціон – первісна ціна встановлюється висока і через регулярні проміжки часу знижується. Перший учасник, що погоджується на поточну ціну, одержує стільки товарів за цією ціною, скільки захоче.

    Аукціон без оголошення заявок – кожний з потенційних постачальників може зробити тільки одну заявку і не знає, що пропонують інші. Фірма відштовхується від цінових пропозицій, що вона очікує від конкурентів.

2. Он-лайнові орендні ринки – поширені на ринку цифрових продуктів. Варіантом оренди або ліцензування виступає ціноутворення, засноване на передплаті. Фірма продає право користування частиною створеного нею інформаційного продукту (наприклад, бази даних). Ціна такого продукту не ґрунтується на граничних витратах обслуговування споживача або загальних витратах на його створення, а залежить від загального числа передплатників [4, с. 35].

3. Групове ціноутворення – приватні особи та організації об’єднуються в групи для спільних покупок за більш низькими цінами (ціна «у складчину»).

4. Керування прибутком – пов’язано, як правило, з галузями, що надають послуги (готельне господарство, пасажирські авіаперевезення), являють собою оптимізаційну модель, засновану на прогнозуванні попиту для ринкових мікросегментів.

Переваги реалізації ціноутворення в Інтернет:

- можливість застосування індивідуального ціноутворення;

- відкритість інформації про рівень цін конкурентів;

- можливість запропонувати товар споживачеві за більш низькими цінами ніж у офф-лайновому бізнесі.

Маркетингова політика розподілу — це діяльність підприємства з організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей [10, с. 170].

Політика розподілу в Інтернет також має свої особливості.

1. Реалізація товарів через Інтернет – може здійснюватися повністю або частково автоматизовано.

1.1. Реалізація через Web-вітрини – прості системи розміщення прайс-листів з можливістю прийому замовлень, які найкращим чином підходять для систем малого і середнього бізнесу. Web-вітрини не мають інтерактивних інтерфейсів управління і вони не зв'язані напряму з бізнес додатками компанії. Обмін даних з Web-вітриною проводиться менеджерами уручну, за допомогою передачі файлів [7].

1.2. Реалізація через Інтернет-магазини – повнофункціональні системи ведення Інтернет торгівлі з індивідуальними бізнес-схемами взаємодії із споживачами, містять спеціалізовані бек-офіси для видаленого інтерактивного управління [7].

1.3. Торгові Інтернет системи – складні і могутні системи ведення торгових операцій через Інтернет, в яких повністю інтегровані торгові процеси офф-лай і он-лайн бізнесу компаній. Досягається це за рахунок інтеграції зовнішнього Інтернет-магазину з системами складського обліку, торгово-обліковими і бухгалтерськими системами, а для крупних корпорацій – з ERP системами [7].

1.4. Інтернет системи постачання – системи цього типу (e-procurement, e-SCM – supply chain management) дозволяють проводити через Інтернет закупівлі сировини, витратних матеріалів і комплектуючих, необхідних для забезпечення виробничого процесу підприємства. Використовуються крупними корпораціями для організації ефективних систем взаємодії з постійними постачальниками і суміжниками. Інтегруються в ERP-системи корпорацій, у відповідний SCM модуль [7].

2. Проведення оплати через Інтернет – може бути організована наступними засобами:

- Оплата готівкою кур'єру.

- Оплата банківським переказом.

- Післяплата на пошті банківським переказом.

- Оплата за допомогою платіжних систем Інтернет та платіжних карт.

3. Реалізація товарів через Інтернет-посередників:

3.1. Торгові ряди – Інтернет-системи, об'єднуючі в єдиний каталог багато каталогів Web-вітрин і Інтернет-магазинів, що полегшує покупцю зробити вибір товару, що цікавить його, серед декількох пропозицій від різних постачальників [7].

3.2. Аукціони – Інтернет-системи для проведення віртуальних аукціонів. Розрізняють прямі і зворотні аукціони, коли ціну товару змінюють відповідно або покупці, або продавці [7].

3.3. Торгові майданчики (marketplace) – системи ведення торгових операцій через Інтернет, які дозволяють здійснювати торгові операції одночасно багатьом продавцям, постачальникам і покупцям. Часто галузеві торгові майданчики такого роду називають біржами, хоча продаються і купують на них зовсім не біржові товари. Основні учасники торгових майданчиків – крупні корпорації, а також їх постачальники і покупці [7].

3.4. Інформаційні посередники (контентні проекти):

- Каталоги, пошукові системи – окрім пошукового сервісу ці проекти надають сервіс іншого роду (організовують, наприклад, торгові ряди).

- Горизонтальні портали – Інтернет-проекти з різноманітним контентом і сервісом, розраховані на залучення широкої аудиторії.

- Контентні проекти і вертикальні портали – проекти, що спеціалізуються на наданні інформації і сервісу для обмеженого числа користувачів, з'єднаних загальним інтересом в якій-небудь сфері діяльності [7].

Переваги при використанні Інтернет-технологій у політиці розподілу:

- зниження витрат, пов'язаних з продажами;

- розширення числа потенційних покупців;

- зниження вартості управління замовленнями

- можливість вибору каналу розподілу.

Маркетингова політика комунікацій — це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги [10, с. 136].

Маркетингова комунікативна політика має такі специфічні інструменті в Інтернет:

1. Корпоративний сайт – це набір інформаційних блоків і інструментів для взаємодії з одним або декількома сегментами цільової аудиторії. Яка інформація буде представлена на ньому, які інструменти будуть задіяні, як вони взаємодіятимуть між собою – все це залежить від вибраної моделі бізнесу, короткострокових і довгострокових задач, а також від типу сегментів цільової аудиторії і можливості контактувати з нею тим або іншим способом [5].

Переваги корпоративного сайту як інструменту комунікативної політики в Інтернет [11]:

- збільшення продажів, розширення ринків збуту і утримання існуючих клієнтів;

- повна всебічна презентація продукції і послуг підприємства без географічних обмежень, на будь-якій мові, в будь-який зручний для споживачів час;

- оптимізація комунікацій з споживачами, партнерам;

- забезпечення ефективного зв'язку з контрагентами з будь-яких країн світу і можливість оперативного реагування на них, здійснення консультацій та забезпечення безпосереднього зв'язку з кінцевими споживачами продукції;

- посилення ринкової позиції та підвищення рівня довіри до підприємства

2. Контекстна реклама – принцип розміщення реклами, коли реклама орієнтується на зміст Інтернет-сторінки вручну або автоматично. Контекстна реклама може бути у вигляді текстових блоків, графічних банерів та відеороликів, може розміщуватися як на сторінках результатів пошуку, так і на сайтах, що встановили блоки контекстної реклами на своїх сторінках [12].

Переваги контекстної реклами:

- звертання тільки до цільової аудиторії;

- миттєва видимість у видачі пошукової системи;

- можливість оперативного аналізу та коригування рекламної кампанії;

- не потрібно оптимізувати сайт;

- керованість;

- «зручний» бюджет (клієнт сам визначає, скільки грошей готовий витратити).

3. Медійна реклама – це розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів на сайтах, що представляють собою рекламний майданчик. Може використовуватися в якості носія для контекстної реклами. Наявність у банера гіперпосилання, можливості анімованого зображення і можливості дзвінка з банера на мобільний телефон (WOW-call) значно розширюють вплив медійної реклами.

Переваги медійної реклами:

- дозволяє генерувати попит (залежить від вибору запитів);

- впливає на емоції та підсвідомі мотиви;

- добре запам'ятовується;

- працює навіть якщо не було переходу на сайт;

- дозволяє охопити велику аудиторію.

4. Реклама на віджетах (від англ. widget) – контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у браузер, який заснований на веб-технологіях, що працюють через браузер: HTML, Flash тощо. Віджет являє собою маленьку програмку, яку можна без зусиль вбудувати в сайт. Він розробляється з розрахунком на те, що блогери, власники сайтів, учасники соціальних мереж будуть вбудовувати віджет в свої сторінки, тим самим забезпечуючи його творця додатковою рекламою.

Переваги віджетів:

- не сприймаються як безпосередньо реклама;

- мають здатність поширюватися;

- припускають інтерактивність;

- представляють інтерес і користь для користувачів;

- постійно оновлюються.

5. Продакт-плейсмент в он-лайн іграх – передбачає інтеграцію рекламованого продукту або бренду в ігровий процес. Це прийом неявної (прихованої) реклами, що полягає в тому, що реквізит, яким користуються герої має реальний комерційний аналог. Зазвичай демонструється продукт чи його логотип, або згадуються його хороші якості. В іграх найбільш підходящими є економічні он-лайн ігри та бізнес-симулятори, де товари, послуги і бренди є основними елементами он-лайн гри.

Переваги продакт-плейсмент в он-лайн іграх:

- забезпечує лояльність аудиторії до брендів, які рекламуються таким чином;

- дозволяє встановити високий рівень контакту рекламодавця з кожним користувачем.

6. Крос-брендінг (ко-брендінг) – представляє об'єднання двох брендів з метою підвищення продажів кожного з них, підвищення пізнаваності серед аудиторії іншого бренду, та за рахунок цього – розширення власної аудиторії [13]. Цей інструмент застосовується як в он-лайн так і в офф-лайн маркетингу.

Переваги крос-брендінгу [14]:

- скорочення рекламних витрат завдяки спільному проведенню акцій;

- встановлення довгострокового співробітництва з компаніями з інших сфер бізнесу;

- активний відгук у споживачів, тому що вони можуть отримати подвійну користь;

- ефект синергії – результат від спільних крос-акцій вдвічі більше, ніж від акцій окремо;

- розширення сфери збуту послуг або товарів;

- збільшення популярності компаній, що проводять крос-маркетинг.

7. Афілійований маркетинг. Мережі, побудовані за принципом афілійованого маркетингу, виплачують партнерам винагороди за залучення нових клієнтів, реєстрацію користувачів або продажі, що відбулися завдяки цьому залученню. Ця форма Інтернет-маркетингу перегукується з іншими, її основною метою є отримання нової аудиторії завдяки вже існуючій.

Переваги афілійованого маркетингу:

- можливість отримання додаткових клієнтів;

- можливість збільшення доходу компанії.

8. SMM (social media marketing – просування в соціальних мережах) та SMO (social media optimization – оптимізація сайту під соціальні мережі) – включає створення своєї тематичної групи та її подальше просування; залучення нових учасників до групи; інформування учасників про події компанії; підтримка інтересу до групи через розміщення контенту, запрошення до різних подій учасників мережі та інше.

Переваги реклами в соціальних мережах  [15]:

- можливість вибору цільової аудиторії з точним таргетингом;

- постійна підтримка контакту з потенційними клієнтами;

- можливість інформування клієнтів про нові пропозиції компанії;

- збільшення лояльності до компанії.

9. SEM (search engine marketing – пошуковий маркетинг): внутрішній SEO (search engine optimization – пошукова оптимізація) та зовнішній. Пошуковий маркетинг (від англ. search engine marketing, SEM) – комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту його цільовою аудиторією з пошукових машин. Зовнішня пошукова оптимізація передбачає залучення платного трафіку на сайт із зовнішніх джерел (наприклад, за допомогою розміщення контекстної реклами в Google Adwords та покупку вхідних посилань на інших сайтах). Внутрішня оптимізація передбачає залучення органічного трафіку на сайт за допомогою його внутрішньої оптимізації для пошукових машин По суті, пошукової маркетинг займається перерозподілом трафіку в Інтернеті з місць, менш релевантних запиту в місця з більшою релевантністю.

Переваги пошукового маркетингу:

- можливість залучити цільову аудиторію, тобто саме ту аудиторію, яка сама зацікавлена в придбанні товарів і послуг замовника;

- контакт з користувачем пошукової системи відбувається у той момент, коли він дійсно цікавиться рекламованим продуктом;

- користувач не підозрює про те, що йому показують рекламу – він сприймає пошукову систему як експерта, який завжди прийде на допомогу з цінною порадою;

- порівняно невисока вартість послуги просування сайту.

10. Сайти рейтингу й порівняння товарів - сайти, що спеціалізуються на оцінці товарів експертами або користувачами. Тут розміщуються замітки редакторів, відео-демо, рейтинги користувачів, а також думки експертів. Відгуки, як правило, бувають як позитивними, так і негативними.

Переваги:

- позитивний вплив на репутацію компанії

- досягнення ефекту «сарафанного радіо», що буде впливати на підвищення рівня продажів.

11. Подкастинг (від англ. Podcasting, від iPod і англ. Broadcasting – повсюдне мовлення, широкомовлення) – процес створення і поширення звукових або відеофайлів (подкастів) у стилі радіо-і телепередач в Інтернеті (мовлення в Інтернеті) [16].

Переваги подкастингу:

- дозволяє істотно збільшити показник відвідуваності ресурсу;

- можливість представити інформацію у більш наглядному вигляді;

- нові можливості спілкування з цільовими аудиторіями.

12. Блоггинг. Блог це різновид динамічного тематичного сайту, на якому відбувається спілкування людей у вигляді обговорення тих чи інших питань, які підіймає автор блогу або ж його відвідувачі .

За даними дослідження Факультету інженерної справи и прикладних наук Колумбійського університету відомо, що близько 30% компаній розглядають блоги як засобу комунікації з потенційними клієнтами. Всі блоги передбачають зворотний зв'язок з читачами, які можуть залишати свої коментарі під публікацією у блозі.

Переваги блоггингу:

- форма блогу більш зручна для взаємодії групи, ніж електронна пошта, миттєві повідомлення і т.д.;

- можливість створити віртуальну спільноту з визначеної тематики. Унікальний, цікавий контент, який розміщено на блозі, здатний залучити досить велику аудиторію і створити його автору репутацію фахівця в тій чи іншій галузі. Що в свою чергу поповнить ряди його лояльних покупців і потенційних клієнтів.

13. Вірусний маркетинг – поширення інформації в прогресії, близької до геометричної, де головним розповсюджувачем інформації є самі одержувачі інформації, шляхом формування змісту, здатного залучити нових одержувачів інформації за рахунок яскравої, творчої, незвичайної ідеї або з використанням природного або довірчого послання. Особливу ефективність метод придбав завдяки розповсюдження контенту в соціальних мережах за допомогою таких функцій як «поділитися» (share) або «мені подобається» (like). Причому суспільство сприймає це як розвага, а не як рекламу.

Переваги вірусного маркетингу:

- швидкість створення і легкість розміщення інформації;

- викликає велику ступінь довіри потенційних споживачів до рекламованого таким способом товару чи послуги.

14. Прямій (директ-) маркетинг – відноситься до зовнішньої активності компанії в Інтернеті (outbound marketing – активність поза сайтом), тобто поширення маркетингового повідомлення компанії поза сайтом. В цифровому середовищі він набуває своїх особливостей. В основному він реалізується у вигляді персональної email-, Skype-, RSS-, ICQ- та інших прямих розсилок.

Переваги директ-маркетингу:

- одержувачі листів власноруч підписуються на розсилку, що забезпечує цілеспрямованість інформаційного впливу;

- можливість налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами, вимірювання їхньої реакції на відповідні звернення;

- можливість отримання швидкої реакції ринку на зроблені комерційні пропозиції;

- висока оперативність створення інформаційних повідомлень та можливість їх коригування залежно від реакції споживачів.

15. е-CRM-системи (Customer Relationship Management) – корпоративні Інтернет-системи сервісного типу, за допомогою яких в Інтернет виносяться системи комунікацій компанії з клієнтами. Основна задача – організації служб маркетингу, продажів і сервісу «клиєнтоорієнтованим» чином. Інтернет, як нове комунікаційне середовище, дозволив розширити область вживання e-CRM систем і привнести в них нову якість.

Переваги е-CRM-систем:

- забезпечує збір через Інтернет спілкування та збереження інформації про клієнтів;

- дозволяє робити аналітичні висновки на базі достовірної інформації та на цій основі приймати ефективні рішення щодо взаємодії з клієнтами;

- підтримує адресну розсилку, створення списків за критеріями;

- забезпечує індивідуальний підхід до обслуговування клієнта з мінімальними затратами.

Висновок. Використання запропонованої систематизації інструментів Інтернет-маркетингу надасть можливість більш ефективно вести бізнес в мережі Інтернет, тобто знижувати витрати виробництва, здійснювати ефективні маркетингові дослідження, автоматизувати процеси купівлі-продажу та інформування клієнтів, проводити аналіз ринку, підвищувати ефективність взаємодії покупця і продавця.

 

Література.

1. Ярлыков А. Инструменты Интернет-маркетинга [Электронный ресурс] / А. Ярлыков  // Эффективные инструменты Интернет-маркетинга. – 2013. – Режим доступу : http://takmak51.ru/

2. Плескач В. Л. Технології електронного бізнесу : Монографія / В. Л. Плескач. ― К. : КНЕУ, 2004. ― 223 с.

3. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов / Федор Вирин. ― М. : Эскмо, 2009. ― 224 с.

4. Петрик Е.А. Интернет-маркетинг / Е.А. Петрик. – М. : Московская финансово-промышленная академия, 2004. – 299 с.

5. Успенский И.В. Интернет-маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] / И.В. Успенский. – СПб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – Режим доступа : www.aup.ru/books/m80/

6. Семеняк И. В. Стратегический маркетинг : учеб. пособ. / И. В. Семеняк. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. – 304 с.

7. Новомлинский Л. Интернет-стратегии каждый выбирает по себе [Электронный ресурс] /  Л. Новомлинский. – Информационно-консалтинговый центр по электронному бизнесу. – Режим доступа : - http://www.e-commerce.ru/analytics/analytics-part/analytics13.html

8. Зубенко І.Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції [Електронний ресурс] / І.Р. Зубенко // Проблеми загальної та педагогічної психології. – Режим доступу : - http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pzpp/2011_13_7/64-72.pdf

9. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

10. Павленко А. Ф. Маркетинг: Підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. — К. : КНЕУ, 2003. — 246 с.

11. Корпоративный сайт предприятия – эффективный инструмент увеличения продаж [Электронный ресурс] / Probrand. – Режим доступа : http://beprobrand.net/Korporativniy-sait-effektivniy-instrument-uvelichenija-prodazh.html

12. Интернет-маркетинг для руководителя [Электронный ресурс] // Школа бизнеса «Управляй будущим»: Статьи по управлению предприятием. – 2013. – Режим доступа : http://www.u-b-s.ru/publikacii/internet-marketing.html

13. Гладченко А. Ко-брендинг. Что это? [Электронный ресурс] / А. Гладченко // BizTimes - журнал про бізнес. – 2012. – Режим доступа :  http://www.biztimes.ru/index.php?artid=390

14. Пилюченко К. Как провести совместную рекламную кампанию и потратить в два раза меньше обычного [Электронный ресурс]  / К. Пилюченко // Продвижение Продовольствия. Prod&Prod. – 2009. – №10-11(12-13). – Режим доступа :  http://propel.ru/pub/Kross-marketing.php

15. Контекстна реклама в соціальних мережах [Електронний ресурс] // Prodex. Агенство Інтрнет-реклами. – Режим доступу :  http://smm.ukr.prodex.net.ua/ppc/

16. Мятин Е. Подкастинг – синтез интернет и радио [Електронний ресурс] /  Е. Мятин // Матеріали російськомовного інтернет-видання про комп'ютерну техніку, інформаційні технології і програмні продукти iXBT. – 2012. – Режим доступу : http://www.ixbt.com/td/podcasting.shtml

 

References.

1. Beprobrand.net. n.d. Korporativnyj sajt predprijatija – jeffektivnyj instrument uvelichenija prodazh. [online] Available at: http://beprobrand.net/Korporativniy-sait-effektivniy-instrument-uvelichenija-prodazh.html [Accessed: 18 Oct 2013].

2. Gladchenko, A. 2012. Ko-brending. Chto jeto?. [online] Available at: http://www.biztimes.ru/index.php?artid=390 [Accessed: 18 Oct 2013].

3. Jarlykov, A. n.d. Instrumenty Internet-marketinga. [online] Available at: http://takmak51.ru/ [Accessed: 18 Oct 2013].

4. Litovchenko, І. 2008. Іnternet-marketing: Navchal'nij posіbnik. 1-й ed. Kyev: Centr uchbovoї lіteraturi.

5. Mjatin, E. 2012. Podkasting – sintez internet i radio. [online] Available at: http://www.ixbt.com/td/podcasting.shtml [Accessed: 18 Oct 2013].

6. Novomlinskij, L. n.d. Internet-strategii kazhdyj vybiraet po sebe. [online] Available at: http://www.e-commerce.ru/analytics/analytics-part/analytics13.html [Accessed: 18 Oct 2013].

7. Pavlenko, A. 2003. Marketing: Pіdruchnik. 1-й ed. Kyev: KNEU.

8. Petrik, E. 2013. Internet-marketing. 1-й ed. Moskva: Moskovskaja finansovo-promyshlennaja akademija.

9. Piljuchenko, K. 2009. Kak provesti sovmestnuju reklamnuju kampaniju i potratit' v dva raza men'she obychnogo. [online] Available at: http://propel.ru/pub/Kross-marketing.php [Accessed: 18 Oct 2013].

10. Pleskach, V. 2004. Tehnologii' elektronnogo biznesu. 1-й ed. Kyev: KNEU.

11. Semenjak, I. 2007. Strategicheskij marketing : ucheb. posob.. 1-й ed. Har'kov: NU imeni V. N. Karazina.

12. Smm.ukr.prodex.net.ua. n.d. Kontekstna reklama v socіal'nih merezhah. [online] Available at: http://smm.ukr.prodex.net.ua/ppc/ [Accessed: 18 Oct 2013].

13. U-b-s.ru. 2013. Internet-marketing dlja rukovoditelja. [online] Available at: http://www.u-b-s.ru/publikacii/internet-marketing.html [Accessed: 18 Oct 2013].

14. Uspenskij, I. 2013. Internet-marketing: Uchebnik. [online] Available at: www.aup.ru/books/m80/ [Accessed: 18 Oct 2013].

15. Virin, F. 2009. Internet-marketing. Polnyj sbornik prakticheskih instrumentov. 1-й ed. Moskva: Jeskmo.

16. Zubenko, І. n.d. Psihologіchnі determіnanti dovіri do elektronnoї komercії. [online] Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pzpp/2011_13_7/64-72.pdf [Accessed: 18 Oct 2013]

 

Стаття надійшла до редакції 19.10.2013 р.