EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

УДК 338.24:65.018

 

Г. Т. Чехович,

к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій» ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

 

G. T. Chekhovych,

k. e. n., dotsent kafedry «Menedzhment orhanizatsij» PVNZ «Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut»

 

Identifying indicators OF ECONOMIC SECURITY REGION

 

Статтю присвячено дослідженню індикаторів економічної безпеки та доцільністю вибору індикаторів економічного циклу як індикаторів системи забезпечення економічної безпеки регіонів та країни в цілому.

 

The article is devoted to the study of economic security indicators and appropriateness of the choice of indicators of the economic cycle as indicators of the system of economic security of regions and countries.

 

Ключові слова: економічний цикл, індикатори економічних циклів, індикатори економічної безпеки,  економічна безпека.

 

Keywords:  the economic cycle indicators of economic cycles, indicators of economic security, economic security.

 

 

Вступ. Забезпечення стійкого зростання економіки України в посткризовий період вимагає зміни ідеології державної політики в напрямки впровадження комплексу стимулюючих важелів. Головними завданнями державної політики стають забезпечення реальної ефективності ринкових важелів досягнення макроекономічної збалансованості на основі об'єднання зусиль держави й механізмів самоорганізації ринку, формування нової якості економічного росту на основі раціоналізації використання національного потенціалу, формування нових конкурентних переваг у відповідь на конкурентні виклики посткризового світу.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий інтерес до  проблемами формування регіональної політики в контексті забезпечення економічної безпеки держави займалися М. Долішній, Б. Данилишин, Т. Агапова, П. Бєлєнький, Є Бойко, В.Войцеховський, З.Герасимчук, С.Злупко, М.Козоріз, А.Куклін, Я.Побурко, С.Писаренко, О. Ральчук, Л.Семів, А.Татаркін, А.Федорищева, О.Хомра та ін.

 

Формулювання цілей статті. Основною метою статті дослідження індикаторів економічної безпеки.

 

Виклад основного матеріалу. Якісні відмінності, що супроводжують перехід національної економіки зі стану рецесії в стан депресії, мають найбільш важливе значення при визначенні індикаторів економічної безпеки. Для їх конкретизації слід звернутися до моделі економічних циклів Шлемко В. Т., у якій виділено 4 основні фази [209]:

1) процвітання (prosperity);

2) рецесії (recession);

3) депресії (depression);

4) відновлення (recovery) (рис. 1).

Як видно з рис. 1, саме перехід від фази рецесії до фази депресії характеризує якісну зміну стану системи, набрання чинності дією біфуркацій них законів еволюції. Даний факт обумовлює доцільність вибору індикаторів економічного циклу як індикаторів системи забезпечення економічної безпеки. При цьому значення, що характеризують перехід національної економіки від стану рецесії до стану депресії, є граничними значеннями даних індикаторів.

 

Рис. 1. Економічний цикл Й.Шумпетера та етапи загальної стійкості (виживання) біосистеми

 

Залежно від природи індикаторів і їх зв'язки із загальною економічною динамікою, прийнято виділяти проциклічні індикатори (хід яких збігається із загальним напрямком економічного росту - прибутку корпорацій ростуть на підйомі економіки), проциклічні (які спрямовані проти загального зростання - безробіття зростає коли економіка занепадає) і ациклічні (поведінка яких мало змінюється в середині циклу) (табл. 1, табл. 2).

 

Таблиця 1.

Індикатори економічних циклів

Проциклічні

Протициклічні

Сильно коррельовані

Слабко коррельовані

циклічні 

ациклічні

Сукупний випуск і випуск за секторами економіки Прибутки бізнесу Грошові агрегати  Швидкість обігу грошей Рівень цін 

Короткострокові процентні ставки 

Товари повсякденного попиту Сільськогосподарське виробництво

Видобуток природних ресурсів Довгострокові процентні ставки 

Запаси готової продукції Запаси сировини і ресурсів

Рівень безробіття Рівень банкрутств 

Торговий баланс 

 

Оскільки індикатори формуються для виявлення і врахування особливостей саме різних сторін економічних процесів, їх поведінка також має свою специфіку. Зокрема, важливо знати, чи має конкретний індикатор властивість випереджати загальну динаміку або він запізнюється в порівнянні з основним ходом економічного циклу.

 

Таблиця 2.

Індикатори економічного циклу

Випереджальні індикатори (leading)

Запізнілі індикатори (lagging)

Співпадаючі індикатори (coinciding)

Тривалість робочого тижня

Число нових підприємств

Початку житлового будівництва

Індекси фондового ринку

Прибутки корпорацій

Зміна грошової маси

Зміни в запасах 

Чисельність непрацюючих тривалий строк Видатки на нові підприємства й засобу виробництва

Питомі видатки на зарплату

Середні процентні ставки комерційних банків

ВВП

Рівень безробіття

Промислове виробництво

Особисті доходи

Ціни виробників Офіційні процентні ставки

Заявки на рекламу

 

У США існує спеціальна неурядова дослідна організація, Національне бюро економічних досліджень (NBER - National Bureau.of Economic Research), яке зайняте відстеженням економічних циклів, визначенням їх поворотних точок. Це не таке просте завдання, як може здатися, оскільки різні індикатори мають свої власні цикли, зрушені відносно один одного в часі. Відстежити за ними глобальний економічний цикл і дати його об'єктивні характеристики дуже важливо, тому що на цей цикл будуть орієнтуватися у своїх ділових планах дуже багато учасників економічної діяльності.

За методом NBER, спад (рецесія) починається з падіння реального ВВП протягом двох послідовних кварталів підряд. Але саме по собі таке падіння не обов'язкове означає спад, адже індикатори часто відхиляються від основного тренда. Велика кількість інших індикаторів залучається для того щоб сформувати загальну оцінку тенденції, яка буде прийнята більшістю дослідників і практиків. При цьому найбільше значення мають навіть не самі величини економічних показників (ВВП, промислове виробництво, торговий баланс), а їх зміни від місяця до місяця, від кварталу до кварталу, і в більш тривалій перспективі - від року до року. Саме в цих змінах найбільше явно виражений вплив економічної ситуації на результати бізнесу, зміна настроїв і активності виробників і споживачів.

Використання великої кількості індикаторів, а також їх випереджальної групи доцільно в ситуації, коли фаза економічного циклу не є очевидною. У ситуації ж з економікою України досить найбільш інтегрального співпадаючого індикатору – ВВП.

Дані про динамік ВВП України представлені на мал. 2. За роки незалежності показник фізичного обсягу ВВП не перевищив показник 1990 р. Це обумовлене тим, що базовими галузями економіки обрані не ті, які засновані на імманентно властивих характеристиках країни як економічної системи, а ті, які становили основу промислового потенціалу економічної системи України як частини економіки СРСР. У результаті, економіка, яка мала великий потенціал розвитку п'ятого технологічного укладу (машинобудування), обрала в якості базових експортно-орієнтовані низькоукладні галузі третього та четвертого укладів.

 

Рис. 2. Динаміка ВВП України, у % до 1990 р

 

В аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень України «Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, способи, інструменти» відзначається природа та потенційна стабільність тенденції національної економіки до відновлення.

З погляду українських економістів, висновки про завершення в Україні фінансово-економічної кризи є досить передчасними. Насамперед, враховуючи на неодноразово описані системність і багаторівність цієї кризи для України. Тим часом ознаки поліпшення стану мають підстави перерости в прояв економічного пожвавлення, яке повинне покласти кінець кризовим явищам і почати етап відновлення української економіки на якісно новій основі. Проте зазначений антидепресивний потенціал є лише можливістю, а його реалізація може зіштовхнутися з істотними ризиками, які зроблять позитивні тенденції нестійкими та скороминучими. Тривалий період перебування економіки України у фазі депресії сформував «пастки», які перешкоджають відновленню стійкого економічного зростання. Звуження економічної політики до заходів антикризового напрямку, націленим лише на стабілізацію економічної ситуації в країні, подолання проявів кризових тенденцій, входить у суперечність із цілями стимулювання економічної активності, обмежує можливості адаптації до структурних змін, які відбуваються у світовій економіці, і сприйняття позитивних антидепресивних факторів, як тих, що надходять від світової економіки, так і тих, які пов'язані з відродженням факторів росту на державному рівні.

 

ВИСНОВОК. Узагальнюючи вищевикладене, необхідно відзначити, що передумовою формування політики економічної безпеки є стратегія соціально-економічного розвитку, сформульована з урахуванням фази еволюційного циклу національної економіки як системи, яка враховує існуючий у системі потенціал і запит зовнішнього середовища на його використання. Процес формування стратегії соціально-економічного розвитку обумовлений як поруч об'єктивних факторів (потенціал системи, фаза економічного циклу, прогноз динаміки зовнішнього середовища), так і суб'єктивних – професіоналізм і ціннісні настанови осіб, що ухвалюють рішення.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1. Архипов А. Экономическая безопасность : оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов. Вопр. экономики. – 2005. – № 12. – С. 36-44.

2. Белов А. Национальная безопасность – безопасность личности, общества, государства / А. Белов. – К. : Служба безопасности, 2004. – № 9. – С. 6-7.

3. Бельков О. А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности / О. А. Бельков. – Безопасность. – М. : 1994. – № 3. – С. 24-28.

4. ВВП на душу населения по ППС в 2009 году [Електронний ресурс] / Статистика стран мира. Обзор / Исаенко А. И. – Режим доступу : http://iformatsiya.ru/tabl/20-vvp-na-dushu-naseleniya-po-pps-2009.html.

5. Єгоров Ю. В. Екологічна складова у структурі національної безпеки України : державно-управлінський аспект взаємодії / Ю. В. Єгоров // К. : «Стратегічні пріоритети» – № 4 (13), 2009. – С. 191-199.

6. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. — К. : РНБОУ, Нац. ін-т страт. досліджень, 1997. – 144 с. – (Сер. "Нац. безпека" ; вип. 2).

7. Закон України «Про основи національної безпеки України» : за станом на 19 черв. 2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – Офіц. вид. – К. : № 39 / 2003. – (Нормативні директивні правові документи).

 

References.

1. Arkhypov, A. Horodetskyj, A. and Mykhajlov, B. (2005), “Ekonomycheskaia bezopasnost”,  : otsenky, problemy, sposoby obespechenyia, vol 12., pp. 36-44.

2. Belov, A. (2004), “Natsyonal'naia bezopasnost' – bezopasnost' lychnosty, obschestva, hosudarstva”, vol.9, pp. 6-7.

3. Bel'kov, O. (1994), “Poniatyjno-katehoryal'nyj apparat kontseptsyy natsyonal'noj bezopasnosty”, Bezopasnost, vol. 3, pp. 24-28.

4. Ysaenko, A. (2009), “VVP na dushu naselenyia po PPS v 2009 hodu” [Elektronnyj resurs], Statystyka stran myra, Kyiv, Ukrain.

5. Yehorov, Yu. (2009), “Ekolohichna skladova u strukturi natsional'noi bezpeky Ukrainy : derzhavno-upravlins'kyj aspekt vzaiemodii”, Stratehichni priorytety, vol. 4, pp/ 191-199.

6. Shlemko, V. And  Bin'ko, I (1997), “Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist' i napriamky zabezpechennia”,monohrafiia, pp. 144.

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Zakon Ukrainy Pro osnovy natsional'noi bezpeky Ukrainy”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol.29.

 

Стаття надійшла до редакції 28.10.2013 р.