EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

УДК 338

 

С. В. Князь,

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності,

Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька,

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,

Національний університет «Львівська політехніка»

Я. С. Богів,

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,

Національний університет «Львівська політехніка»

 

 МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

S. V. Kniaz,

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of  Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

R. B. Vilhutska,

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

Y. S. Bohiv,

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

 

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TRADE ENTERPRISES

 

Стаття присвячена розкриттю сутності методу морфологічного аналізу організаційних структур торговельних підприємств. Запропонований метод дозволяє системно проаналізувати кількісні і якісні параметри управління  діяльністю торговельних підприємств, ідентифікувати резерви підвищення ефективності управління, аргументувати рішення щодо раціонального використання цих резервів.

 

The article is devoted to the disclosure of the method of morphological analysis of organizational structures of commercial enterprises. The proposed method allows the systematic analysis of quantitative and qualitative parameters of the management of commercial enterprises and to identify potential to raising the efficiency of management decisions to argue for the rational use of these provisions.

 

Ключові слова: морфологічний аналіз, рівні управління, топологічний і метричні простори.

 

Keywords: morphological analysis, management levels, topological and metric spaces.

 

 

Постановка проблеми. В умовах сучасності важливим завданням керівників підприємств є володіння методико-прикладним інструментарієм аналізування та оцінювання резервів підвищення рівня управління локальними системами менеджменту торговельних підприємств. На жаль дослідження показують, що більшість керівників підприємств не володіють цим інструментарієм, як із суб’єктивних так і об’єктивних причин. Проблема полягає у фрагментарності розробки зазначеного методико-прикладного інструментарію, його непристосованості до цілей управління і реалій національної економіки.

Цілі статті. Метою статті є розкрити сутність методу морфологічного аналізу організаційних структур систем менеджменту торговельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Організаційна структура управління в системі менеджменту торговельного підприємства є багаторівневою системою, яка організована за функціональною ознакою її структурних компонентів. Враховуючи це аналізування організаційної структури управління необхідно здійснювати на засадах її декомпозиції у розрізі рівнів управління і функцій, які виконують її складові компоненти. Для виконання цього завдання найбільш доцільно обрати морфологічний підхід. Базуючись на принципах морфології пропонуємо метод морфологічного аналізу організаційних структур управління торговельними підприємствами. Його застосування передусім передбачає виділення рівнів морфологічної декомпозиції організаційної структури управління торговельного підприємства, в тому числі параметризацію її елементів (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Рівні морфологічної декомпозиції організаційної структури управління

Компоненти структури

Елементи структури

Показники, які характеризують виконання працівниками покладених на них завдань [1]

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Примітки:

В – вищий (інституційний рівень управління) підприємством; , ,  – апарат управління, який включає посаду директора і його заступників;

С – середній рівень управління підприємством;

, ,  – структурні підрозділи підприємства на середньому рівні управління;

 - посадові особи структурного підрозділу ;

 - посадові особи структурного підрозділу ;

 - посадові особи структурного підрозділу ;

Н – низовий рівень управління підприємством;

, ,  – структурні підрозділи підприємства на низовому рівні управління;

 - посадові особи структурного підрозділу ;

  - посадові особи структурного підрозділу ;

 - посадові особи структурного підрозділу .

 

Для проведення морфологічного аналізу організаційної структури управління торговельним необхідно виділити рівні морфологічної декомпозиції (табл. 1), і в їх межах конкретизувати елементи множин, які формують локальні топологічні і метричні  простори.

 

 

  

Рис. 1. Фрагмент морфологічного графу вищого рівня управління торговельним підприємством

 

Примітки: пунктирною лінією позначено топологічний простір, а штрихпунктирною – метричний простір. Умовні позначення: ,  - значення показника ; ,  - значення показника ; ,  - значення показника .

На рис. 2 пунктирною лінією виділено локальний топологічний простір морфологічного графу. У даному випадку   є впорядкованою парою, де - множина, а  система підмножин, що задовольняють такі умови:

де - топологія на .

Базуючись на такій логіці відношень між елементами морфологічного графу (див. рис. 2) можна також здійснити топологію  на підмножини  і

Значення показників, які характеризують повноту і якість виконання працівниками підприємства покладених на них функцій на рис. 2 подані із верхніми індексами. Показники, у сукупності із можливими значеннями, яких вони можуть набувати утворюють метричний простір морфологічного графу. Метричний простір є парою певної множини і відстані, визначеної для будь-якої пари елементів цієї множини [3]. У наведеному морфологічному графі метричний простір (Х) можна продемонструвати на прикладі кулі з радіусом  та центром у точці  (рис. 2). В даному випадку

 

 

де rрадіус кулі; dвідстань між елементами множини.

 

Рис. 2. Метричний простір морфологічного графу.

 

Базуючись на даних табл. 1 і рис. 1 на вищому рівні управління торговельним підприємством окрім метричного простору  є також інші метричні простори (Y, Z), де

Особливістю морфологічної декомпозиції організаційної структури управління торговельним підприємством на середньому і низовому рівнях управління є те, що її компоненти складаються більше як з одного елемента, тобто структурні підрозділи середнього і низового рівнів управління як множини не є синглетонами.

Топологічними просторами морфологічного графу середнього рівня управління торговельного підприємства є

1)  де  - системи підмножин, що задовольняють такі умови:

 

 

де - топологія на ;

- топологія на ;

- топологія на ;

2)  де  - системи підмножин, що задовольняють такі умови:

 

 

де - топологія на ;

- топологія на ;

- топологія на ;

3)  де  - системи підмножин, що задовольняють такі умови:

 

 

де - топологія на ;

- топологія на ;

- топологія на .

Топологічними просторами морфологічного графу низового рівня управління підприємством є

1)  де  - системи підмножин, що задовольняють такі умови:

 

 

де - топологія на ;

- топологія на ;

- топологія на

2)  де  - системи підмножин, що задовольняють такі умови:

 

 

де - топологія на ;

- топологія на ;

- топологія на

3)  де  - системи підмножин, що задовольняють такі умови:

 

 

де - топологія на ;

- топологія на ;

- топологія на

Метричні простори морфологічних графів:

1) середнього рівня управління

 

 

2) низового рівня управління

 

Метод морфологічного аналізу, як правило, завершується узагальненням отриманих результатів. Досліджуючи організаційні структури управління торговельних підприємств виконання цього завдання доцільно здійснити застосовуючи інструментарій, який є традиційним для синтезу цифрових систем. Як правило, цей інструментарій передбачає побудову схем перетворення факторних ознак у результативні можливим є синтезувати результати морфологічного аналізу [1-7]. Для цього будується рекомпозиційна синтезовану модель зведення значень  у результат . Факторні ознаки можуть характеризувати результативну ознаку з трьома входамиа можуть охарактеризовувати її аж з п’ятьма входами, за умови, що факторні ознаки вибудувані у каскадну схему. Побудована на таких умовах схема може слугувати алгоритмом зведення розрізнених даних про окремі параметри розглянутого фрагменту організаційної структури управління підприємством в цілісну систему аргументування рішень щодо наявності або відсутності необхідності реорганізування чинної організаційної структури управління.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Параметри системи управління торговельним підприємством утворюють певні топологічні і метричні простори, в межах яких можна локалізувати фактори, які впливають на кількісні і якісні характеристики систем управління. Морфологічна декомпозиція ідентифікованих факторів забезпечує відслідковування причинно-наслідкових зв’язків між ознаками параметрів систем управління. Ситнезування результатів морфологічного аналізу шляхом застосування методу «чорної скрині» як інструментарію інформаійно-потокового підходу в сучасному менеджменті є інструментарієм для виокремлення резервів підвищення ефективності управління підприємством.

 

Список використаних джерел.

1. Алєксєєв І.В. Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва // Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – С. 294-316.

2. Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент. Кіберакмеологічна концепція: Монографія / Антонов В.М. – К.: КНТ, 2007. – 528 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. Ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 386, 1087 с.

4. Коломієць О.Л. Креативний потенціал: сутність і особливості управління / О.Є.Кузьмін, Н.В.Савіцька, О.Л.Коломієць  // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць ІРД НАН України. – Випуск 2 (88). – 2011. – С. 606-613.

5. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: [монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, М.П. Політило, О.К. Коломієць. – Львів: Видавництво «Міські інформаційні системи», 2011. – 250 с.

6. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: [монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. – Львів: Видавництво «Тріада плюс», 2012. – 464 с.

7. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів / Лапішко М.Л.. – Львів: – Світ, 1995. – 328с.

 

References.

1. Alєksєєv, I.V. (2006), Modelyuvannya іnnovacіjnogo rozvitku pіdpriєmstva na stadії naukovo-texnіchnoї pіdgotovki virobnictva [Modelling innovative development on a scientific and technological preparation of production, Innovacії: problemi nauki і praktiki], VD Inzhek, Kharkiv.

2. Antonov, V.M. (2007), Intelektualno-matematichnij menedzhment. kіberakmeologіchna koncepcіya [Intellectual Mathematics and Management], KNT, Kyiv.

3. Busel, V.T. (2003),  Velikij tlumachnij slovnik suchasnoї ukraїnskoї movi [Great Dictionary of the Ukrainian language], Irpіn, Kyiv.

4. Kuzmіn, O., Savіcka, N, Kolomiyets', O. (2011), “Creative potential: the nature and characteristics of Management”, Zbіrnik naukovix prac іrd NAN Ukraini: Socіalno-ekonomіchnі problemi suchasnogo perіodu Ukraini, Vipusk 2 (88), 2011, s. 606-613.

5. Kuzmіn, O., Knyaz, S., Polіtilo, M., Kolomiyets', O. Kooperuvannya mashinobudіvnix pіdpriєmstv z uraxuvannyam іnnovacіjnogo ta evristichnogo rozvitku [Cooperation of machine-building enterprises based on innovation and the development of heuristic], Vidavnictvo «Mіskі іnformacіjnі sistemi», Lvіv.

6. Kuzmіn, O., Knyaz, S., Zhezhuxa, V., Savіcka, N. (2012), Kreativnij potencіal pіdpriєmstva yak chinnik formuvannya іnnovacіjnix texnologіchnix procesіv [The creative potential of the company as a factor of innovation processes], Vidavnictvo «Trіada plyus», Lvіv.

7. Lapіshko, M.L. (1995), Osnovi fіnansovo-statistichnogo analіzu ekonomіchnix procesіv

  


[1] Усі символи із нижнім правим індексом 1 репрезентують показники своєчасності виконання завдань, поставлених перед працівниками відповідних груп. Індекс 2  вказує на показники, що відображають повноту виконання завдань, а індекс 3 – якість виконання завдань.

 

Стаття надійшла до редакції 14.11.2013 р.