EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

УДК 336.717.061

 

О. П. Зоря,

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту , Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. В. Хоменко,

Магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

 

АНАЛІЗ ТА ОБЛІК КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ АТ «МЕТАБАНК» ЗА 2011-2012 РР.

 

O. P. Zorya,

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair,

Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

О. V. Khomenko,

master, the 6-th course of  Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

 

АNALYSIS AND АCCOUNT THE CREDIT QUALITY OF  LOANS OF BANK

 

Розглянуто основні поняття аналізу та обліку кредитних операцій банківської установи для виявлення конкретних результатів за аналізуємий період на прикладі АТ «МетаБанку» за 2011-2012 рр.

 

Basic concepts of analysis and accounting of credit operations of the banking institution are considered to identify specific results for the period analyzed on the example of CB «MetaBank» in 2011-12.

 

Ключові слова: кредит, кошти, аналіз, заборгованість, кредитні операції, комерційний банк.

 

Key words: credit, funds, analysis, indebtedness, credit operations, commercial bank.

 

 

Постановка завдання. Визначення критеріїв оцінки якості кредитів, що  утворюють кредитний портфель банку є необхідною умовою його оптимізації з наступними завданнями для банківського менеджменту щодо коригування структури і розробки стратегії кредитної діяльності банківської установи. Воно має здійснюватися при аналізі позичок, які формують кредитний портфель, і може включати таку cистему критеріїв: призначення кредиту, вид позички, розмір позички, строк позички, величина  процентної ставки, схема погашення позички, економічна доцільність видачі  кредиту, галузева приналежність позичальника, форма власності підприємства, розмір позичальника за величиною статутного капіталу або річним оборотом коштів, фінансовий стан позичальника, рівень прибутковості  його діяльності, спосіб забезпечення повернення кредиту.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Банківське кредитування є об’єктом пильної уваги вітчизняних вчених: Базилевича В., Бутинця Ф., Васильченко З., Вітлінського В., Галасюка В., Заруби О., Івасіва Б., Ковальчука Т., Лагутіна В., Луціва Б., Пересади А., Лютого І., Міщенка В., Мороза А., Пікус Р., Пернарівського О., Савлука М., Старостіної А., Сугоняки О., Шарова О., Шелудько В.

Метою статті є розгляд особливостей аналізу та обліку кредитної якості кредитів комерційного банку.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом комерційні банки уважніше стежать за якістю своїх активів. Вважають, що точна та вчасна оцінка якості активів є вирішальним фактором «здоров’я банку». Дослідження причин збанкрутіння банків показало, що низька якість активів, відсутність вчасного виявлення проблемних кредитів, слабкість контролю збоку банківського керівництва спричинили більшість банкрутств. Хоча зниження якості активів часто пов’язане із загальним погіршенням стану економіки, однак зовнішні фактори стають причиною збанкрутіння лише у виняткових випадках.

Проведемо аналіз кредитної якості кредитів АТ «МетаБанк» за 2011 та 2012 роки. Цей аналіз за 2011 рік представимо у таблиці 1.1. Поточні та незнецінені усього 472158 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 319461 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 24350 тис. грн., та облік кредитів, що надані юридичним особам та фізичним особам-підприємцям ведеться на рахунку 2062, 2063, іпотечні кредити, що надані фізичним особам ведуться на рахунку 2232, 2233 та їх сума складає 38334 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби обліковуються на рахунку 2202, 2203 та їх сума складає 89814 тис. грн., інші кредити 199 тис. грн. Кредити малим компаніям склали 343811 тис. грн., а інші кредити фізичним особам – 128347 тис. грн.

Прострочені, але незнецінені: 28984 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 4011 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 15363 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 2842 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 6768 тис. грн. Із затримкою платежу до 31 днів усього 9021 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 1116 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 6585 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 1320 тис. грн..

Кредити із затримкою платежу від 32  до 92 днів усього 2083 тис. грн., з них  кредити фізичним особам – підприємцям 1377 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 312 тис. грн., кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 394 тис. грн. Із затримкою платежу від 93  до 183 днів  усього  6282 тис. грн., з них  кредити юридичним особам  1502  тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 4397 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 383 тис. грн.. Із затримкою платежу від  184 до 365  (366) днів усього  1447 тис. грн., з них  кредити фізичним особам – підприємцям 353 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 402 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 692 тис. грн. Із затримкою платежу більше ніж  366 (367) днів  усього  10151 тис. грн., з них кредити, що надані юридичним особам 16 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 3716 тис. грн.,  іпотечні кредити фізичних осіб 2440 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 3979 тис. грн.

Знецінені кредити, які оцінені на  індивідуальній основі усього 13502 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 2849 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 5926 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 1939 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 2788 тис. грн. Із затримкою платежу до 31 днів усього  111 тис. грн., з них  кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 111 тис. грн. Із затримкою платежу від 32 до 92 днів усього 86 тис. грн., з них кредити фізичним особам на поточні потреби 86 тис. грн.

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів усього 2922 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 1945 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 976 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 1 тис. грн. Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів усього  3497 тис. грн., з них  кредити фізичним особам-підприємцям 3184 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 313 тис. грн. Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів усього 6886 тис. грн., з них кредити юридичним особам 904 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 2742 тис. грн., іпотечні кредити фізичним особам 963 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 2277 тис. грн.

Загальна сума кредитів до вирахування резервів усього 514644тис. грн., з них  кредити юридичним особам 326321 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 45639 тис. грн., іпотечні кредити фізичним особам 43115 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 99370 тис. грн., інші кредити 199  тис. грн.

 

Таблиця 1.1.

Аналіз кредитної якості кредитів АТ «МетаБанк» за 2011 рік, тис. грн

Найменування статті

Кредити, що надані юридичним особам

Кредити, що надані фізичним особам-підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Поточні та знецінені:

319461

24350

38334

89814

199

472158

Кредити малим компаніям

319461

24350

-

-

-

343811

Інші кредити фізичним особам

-

-

38334

89814

199

128347

Прострочені, але не знецінені:

4011

15363

2842

6768

-

28984

Із затримкою платежу до 31 дня

1116

6585

-

1320

-

9021

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

1377

312

-

394

-

2083

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

1502

4397

-

383

-

6282

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

353

402

692

-

1447

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

16

3716

2440

3979

-

10151

Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі:

2849

5926

1939

2788

-

13502

Із затримкою платежу до 31 дня

-

-

-

111

-

111

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

-

-

86

-

86

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

1945

-

976

1

-

2922

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

3184

-

313

-

3497

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

904

2742

963

2277

-

6886

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

326321

45639

43115

99370

199

514644

Резерв під знецінення за кредитами

(10882)

(15444)

(7807)

(14695)

(7)

(48835)

Усього кредитів за мінусом резервів

315439

30195

35308

84675

192

465809

 

Також аналіз кредитної якості кредитів наведемо у таблиці 1.2. Поточні та незнецінені усього 478154 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 380034 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 19743 тис. грн., та облік кредитів, що надані юридичним особам та фізичним особам-підприємцям ведеться на рахунку 2062, 2063, іпотечні кредити, що надані фізичним особам ведуться на рахунку 2232, 2233 та їх сума складає 18603 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби обліковуються на рахунку 2202, 2203 та їх сума складає 59607 тис. грн., інші кредити 167 тис. грн. Нові великі позичальники – 24399 тис. грн., кредити середнім  компаніям – 49127 тис. грн., кредити малим компаніям – 306508 тис. грн. Кредити фізичним особам складають: іпотечні кредити фізичних осіб – 18603 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби – 59607 тис. грн.

Прострочені, але незнецінені: 22914 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 4856 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 7659 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 4798 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 5601 тис. грн. Із затримкою платежу до 31 днів усього 17078 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 4267 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 5793 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 2433 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 4585 тис. грн.

Кредити із затримкою платежу від 32  до 92 днів усього 448 тис. грн., з них  кредити фізичним особам – підприємцям 402 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 46 тис. грн.. Із затримкою платежу від 93  до 183 днів  усього  1035 тис. грн., з них  кредити юридичним особам  589  тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 161 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 285 тис. грн. Із затримкою платежу від  184 до 365  (366) днів усього  2736 тис. грн., з них  кредити фізичним особам – підприємцям 649 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 1916 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 171 тис. грн. Із затримкою платежу більше ніж  366 (367) днів  усього  1617 тис. грн., з них  кредити фізичним особам – підприємцям 654 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 449 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 514 тис. грн. Знецінені кредити, які оцінені на  індивідуальній основі усього 19016 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 6707 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 2052 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 4761 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 5496 тис. грн. Із затримкою платежу до 31 днів усього  1044 тис. грн., з них  іпотечні кредити фізичних осіб 29 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 1015 тис. грн. Із затримкою платежу від 32 до 92 днів усього 425 тис. грн., з них іпотечні кредити фізичних осіб 225 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 200 тис. грн.

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів усього 2253 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 2224 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 29 тис. грн. Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів усього  5950 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 821 тис. грн., іпотечні кредити фізичним особам 3437 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 1692 тис. грн. Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів усього 9344 тис. грн., з них кредити юридичним особам 3662 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 2052 тис. грн., іпотечні кредити фізичним особам 1070 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 2560 тис. грн.

Загальна сума кредитів до вирахування резервів усього 520084 тис. грн., з них  кредити юридичним особам 391597 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 29454 тис. грн., іпотечні кредити 28162 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 70704 тис. грн., інші кредити 167  тис. грн.

 

Таблиця 1.2.

Аналіз кредитної якості кредитів АТ «МетаБанк» за 2012 рік, тис. грн

Найменування статті

Кредити, що надані юридичним особам

Кредити, що надані фізичним особам-підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

2

3

4

5

6

7

8

Поточні та знецінені:

380034

19743

18603

59607

167

478154

Нові великі позичальники

24399

-

-

-

-

24399

Кредити середнім компаніям

49127

-

-

-

-

49127

Кредити малим компаніям

306508

19743

-

-

-

326251

Інші кредити фізичним особам

-

-

18603

59607

167

78377

Прострочені, але не знецінені:

4856

7659

4798

5601

-

22914

Із затримкою платежу до 31 дня

4267

5793

2433

4585

-

17078

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

402

-

46

-

448

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

589

161

-

285

-

1035

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

649

1916

171

-

2736

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

-

654

449

514

-

1617

Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі:

6707

2052

4761

5496

-

19016

Із затримкою платежу до 31 дня

-

-

29

1015

-

1044

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

-

225

200

-

425

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2224

-

-

29

-

2253

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

821

-

3437

1692

-

5950

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3662

2052

1070

2560

-

9344

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

391597

29454

28162

70704

167

520084

Резерв під знецінення за кредитами

(8085)

(3482)

(5990)

(5203)

(2)

(22762)

Усього кредитів за мінусом резервів

383512

25972

22172

65501

165

497322

 

Усього кредитів за мінусом резервів 497322 тис. грн., з них кредити юридичним особам 383512 тис. грн., кредити фізичним особам – підприємцям 25972 тис. грн., іпотечні кредити фізичних осіб 22172 тис. грн., кредити фізичним особам на поточні потреби 65501 тис. грн. та інші кредити 165 тис. грн.

Висновки з даного дослідження. Результати  оцінки й аналізу кредитної якості можуть дати банку підстави для перегляду кредитної політики і коригування структури кредитного портфеля. Йдеться передусім про розробку умов для надання нових позичок, встановлення обмежень на позички з урахуванням стану галузі, особливостей регіону і типу позичальника або певних обсягів кредиту одному позичальнику, збільшення резервів для покриття кредитних ризиків, розробку процедури списання непогашених кредитів, розробку технології погашення проблемних позичок, перегляд політики забезпечення повернення кредитів у частині використання застав, гарантії, поручительства, страхування, оптимізації порядку прийняття рішень про видачу кредитів та інші заходи.

 

Література.

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.

2. Постанова Правління НБУ від 27.12.07 № 481.

3. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках: (у контексті МСФЗ): Підручник. —К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 608 с.

4. Облік і аудит у банках: навч. пос. для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.Г. Коренєва, Суми: Університетська книга, 2007. – 493 с.

5. Річний звіт  за 2012 р. банківської установи АТ «МетаБАНК».

 

References.

1. Zakon Ukrainy "Pro banky i bankivs'ku diial'nist'" from 07.12.2000 r.

2. Postanova Pravlinnia NBU from 27.12.07 № 481.

3. Lytvyn, N.B. (2010), Finansovyj oblik u bankakh: (u konteksti MSFZ), «Khaj-Tek Pres», Kyiv, Ukraine, p. 608.

4. Korenieva, O.H. (2007), Oblik i audyt u bankakh: navch. pos. dlia studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv, Universytets'ka knyha, Sumy Ukraine, p. 493.

5. Richnyj zvit  za 2012 r. bankivs'koi ustanovy AT «MetaBANK».

Стаття надійшла до редакції 17.11.2013 р.