EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

УДК 658.8

 

Н. В. Короленко,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних наук, Одеська філія Європейського університету

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ІНТЕГРАЛЬНА ПАРАДИГМА

 

N. V. Korolenko,

Doctor of Philosophy (PhD) in Еconomics, Associate Professor of Department of Management, Social and Humanity Sciences of Odessa branch of European University

 

MANAGEMENT OF LOGISTIC PROCESS QUALITY AT ENTERPRISES: INTEGRATED PARADIGM

 

У статті розглянуто теоретичні аспекти управління якістю логістичних процесів, а також пропоновано впровадження інтегрованої  системи  якості  на підприємствах, що дозволить оптимізувати роботу в умовах сучасних тенденцій розвитку світової економіки.

 

In the article it is examined theoretical aspects of logistic process quality management, and it is offered introduction of an integrated system of quality at enterprises that will allow them to optimize operation under modern trends of global economic development.

 

Ключові  слова:  Логістичні процеси, система якості, інтегральна парадигма управління логістикою, логістичний сервіс,  якість логістичних послуг, організаційно-економічний  механізм управління якістю.

 

Keywords: Logistic processes, system of quality, integrated paradigm of logistics management, logistic service, quality of logistic services, organizational and economic mechanism of quality management.

 

 

1. Вступ

Сучасні вимоги конкуренції на світовому ринку призвели до необхідності побудови механізму управління підприємствами, в основу якого покладено, перш за все, оптимальна якість. Ресурсні обмеження в умовах глобальної фінансової посткризи обумовлюють пошук ефективних шляхів удосконалення якості в усіх сферах економічної діяльності, особливо це стосується  наукових завдань  логістики, направлених, насамперед,  на скорочення витрат.

Застосування інноваційних принципів управління якістю логістичних процесів є забезпеченням підвищення конкурентоспроможності  підприємств  в умовах посткризи у світовому середовищі та зокрема в України. Є проблемними питання щодо забезпечення функціонування та підвищення ефективності логістичної діяльності на вітчизняних підприємствах, серед яких: відсутність сертифікації послуг; недостатня якість та кількість числа кваліфікованих кадрів, демпінг цін − все що приводить до підвищення рівня ризиків, які виникають в ході діяльності. Ефективна система управління  якістю, безумовно, дозволяє  значно  знизити ризики. Тому, як зарубіжні, так і вітчизняні науковці-економісти  в наступний час особливо зосереджують увагу на питаннях формування економічних відносин, пов’язаних з плануванням та управлінням  процесами логістики, які відбуваються на підприємствах з урахуванням їх адаптивності до зовнішнього середовища в контексті сучасних тенденцій к інтеграційним процесам.

2. Постановка завдання

Аналіз наукових праць по логістиці зарубіжних і вітчизняних авторів, серед яких: Анікін Б.О., Алесінська Т.В., Бауерсокс Д.Дж., Гаджінський А.М., Кальченко А.Г., Крикавський Є.В., Клосс Д.Дж., Ларіна  Р.Р., Окландер М.А., Пономарьова Ю.В., Сергєєв В.І. показав, що недостатньо розроблено теоретичні аспекти управління якістю  логістичних процесів на підприємствах. Крім того, у наукових роботах з економіки недостатньо приділялася увага інтеграційним процесам у сфері логістики. Метою  написання  статті  є  розкриття теоретичної аспектів якості логістичних процесів на підприємствах і обґрунтування впровадження інтегрованої системи управління якістю  на основі інтегральної парадигми логістики.

3. Результати

Умови гіперконкуренції сучасної світової економіки змушують знаходження оптимального рівня відповідності логістичних потоків оптимальній  якості, орієнтованої на максимальне задоволення  потреб,  а також  і зниження  витрат. Суб’єктом дослідження мікрологістичні системи (підприємств),  об’єктом − управління якістю логістичних процесів.

Логістичний процес –  взаємообумовлений, цілеспрямований рух сукупності потоків ресурсів та їх трансформація  у процесі задоволення платоспроможного попиту на готовий продукт. Логістичний  процес  на  підприємстві  охоплює логістичні  операції і логістичні функції.

  Міжнародний стандарт ISO 9000:2000 пояснює процес як систематизовані дії з

використанням ресурсів для перетворення того, що надходить у підсумку, тобто будь яка дія чи робота  протягом певного періоду часу має розглядатися як процес. Процес − це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов’язаних видів діяльності, яка за певною технологією перетворює вхідні ресурси в результати. З огляду на загальне розуміння того, що мається на увазі під словом процес, логістичний процес має свої «входи» і «виходи». Для здійснення логістичного процесу використовуються ресурси (персонал, устаткування, інфраструктура, середовище тощо) − це матеріальні чи інформаційні об’єкти, які постійно використовуються для виконання логістичного процесу.

Логістична операція –  самостійна частина логістичного процесу,  відособлена сукупність дій, спрямованих на генерування, перетворення або поглинання основного – матеріального та супутніх – інформаційних, фінансових, та інших  логістичних потоків.

Логістична функція – сукупність логістичних операцій, спрямованих на досягнення цілей, поставлених перед логістичною системою або її елементами (ланками).

 Загальний перелік логістичних функцій досить широкий: управління замовленнями, управління запасами, транспортування, зберігання, вантажопереробка, пакетування, сервісне обслуговування та інш.

У вітчизняній і закордонній літературі широко використовуються поняття «логістичний ланцюг» і «логістичний канал». У багатьох випадках ці поняття не дуже чітко розмежовані, а іноді вживаються як синоніми.

Логістичний канал − це частково впорядкована множина різних посередників, які реалізують доведення логістичних потоків від конкретного виробника до його споживачів. Множина є частково впорядкованою до тих пір, поки не обрано конкретних учасників процесу просування матеріального потоку від постачальника до споживача. Після цього логістичний канал перетворюється в логістичний ланцюг. Можливість вибору логістичного каналу є суттєвим резервом підвищення ефективності логістичних процесів.

Логістичний ланцюг − це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції  щодо кінцевого споживача за умови особистого невиробничого споживання. Існує й інша інтерпретація  логістичного ланцюга, під яким розуміють сукупність логістичних операцій, виконуваних послідовно від моменту зародження до моменту згасання потоку товарів, робіт, послуг на відповідному споживчому ринку. Однак, на нашу думку, доцільніше за окремі ланки логістичного ланцюга вважати підприємства, які оберуть участь у процесах доведення товарів, послуг та інформації до кінцевих споживачів.

Логістичні ланцюги протягують між логістичними ланками щоб проілюструвати організаційну структуру логістичних систем. У найпростішому випадку, коли логістична система характеризується як система з прямими зв’язками, логістичний ланцюг складається із постачальника та споживача. У складніших випадках за умови функціонування ешелонних систем даний ланцюг може мати деревовидну структуру або вигляд орієнтованого графа із циклами (гнучка логістична система).

Логістична система підприємства – це економічна система, що складається з взаємодіючих підсистем і елементів, що виконують логістичні функції (операції) і об'єднаних спільністю цілей, інтересів, що реалізовуються шляхом управління економічними потоками в рамках реалізації корпоративної стратегії.

У логістичній системі виділяють такі основні компоненти: зовнішню логістику (виробництво, постачання); внутрішню (внутрішньовиробничу) логістику;  розподіл продукції та сервісне обслуговування споживачів або замовників.

Зі всієї безлічі систем логістичні системи відрізняються складом елементів, характером зв’язків між ними, організацією і інтеграційними властивостями. Суттєві ознаки логістичної системи  включають наявність потокового процесу і певну системну цілісність. Логістична система підприємства має розвинені зв’язки із зовнішнім і внутрішнім середовищем функціонування, що дозволяє їй адаптуватися до постійних змін шляхом вдосконалення алгоритмів діяльності.

В умовах ринку покупця все більшого значення набуває здатність окремого продавця забезпечити високий рівень сервісного обслуговування. Сервісне обслуговування в окремих випадках стає рівнозначним і невід'ємним елементом конкурентоспроможності поряд із такими його складниками як ціна та якість.

Поняття логістичного сервісу визначається як сукупність нематеріальних логістичних операцій, які забезпечують максимальне забезпечення попиту споживачів в процесі управління логістичними потоками, при оптимальному рівні затрат. Основною проблемою, яку вирішує логістика в процесі надання послуг є визначення оптимального співвідношення між затраченими на сервіс ресурсами і отриманим від цього ефектом. Надання максимально можливого обсягу сервісу, який забезпечив би більшу конкурентоспроможність, може сприяти зниженню загальної конкурентоспроможності підприємства,  і бути економічно не вигідним. Логістичний сервіс має ґрунтуватися на шести основних принципах: обов'язковість пропозиціїнеобов'язковість використання;  еластичність; зручність; раціональна цінова політика; інформаційна віддача.

На сучасному етапі все більшої уваги в  логістичній практиці європейських підприємств заслуговує аутсорсінг −  передавання права на виконання логістичних послуг сторонньому  підприємству. В Україні аутсорсінг логістики розвивається не так активно.

Комплекс логістичних послуг підприємств в  галузі логістики  включає: відповідальне зберігання і повний спектр складських послугдоставка вантажів «двері-двері», автоперевезення вантажів  в Україні; міжнародні вантажні перевезення; митно-брокерське обслуговування; додаткові логістичні послуги; аутсорсінг логістики; логістичний консалтинг та додаткові послуги  − VAS Value Added Services послуги, що додають вартості до товарів, наприклад: послуги із формування метро-юнітів, стікеровка, маркування; перепаковування товарів; формування наборів будь-якої складності; упаковка наборів у фірмову упаковку; забезпечення документообігу «Вантажовідправник – Вантажоотримувач – Вантажовідправник» (Documents Carriage System) та інш.

Сучасна логістична теорія передбачає  появу нової моделі бізнесу − концепцію 4-PL (Fourth Party Logistics Provider), сутність якої  полягає у трансформації ролі логістичного оператора у віртуального  логістичного інтегратора. Логістичний інтегратор як партнер надавачів  логістичних послуг є інтегратором у ланцюгу поставок, не  володіючи  при цьому основними засобами логістичної інфраструктури. Деякі зарубіжні  автори трактують поняття ”4-PL” як  інтегратор, який  монтує засоби, потужності та технології, які знаходяться у власності власної чи  стороннього підприємства з метою проектування, побудови і реалізації комплексного  розв'язання ланцюгів поставок. У інших визначеннях оператор 4-PL − це логістичний постачальник нематеріальних послуг.

    Для реалізації цих завдань логістичний інтегратор повинен, насамперед,  відрізнятись ключовими компетенціями у сфері інформаційних технологій і  комунікацій та мати значний досвід діяльності у відповідній галузі. Можна  відзначити наступні основні характеристики логістичного оператора рівня 4-

PL:  поставка комплексних послуг (інформаційні / інтеграційні послуги); висока кваліфікація кадрів; спеціалізація: логістика, консультування, знання IT;  розв'язання проблем для цілих ланцюгів створення доданої вартості;  досконале розуміння проблем клієнта; високий рівень індивідуалізації послуги, побудова довіри та лояльності з боку клієнта.

Впровадження  системи управління якістю  з урахуванням сучасних вимог бізнес-структур у світовій  економіці є одним з важливих чинників підвищення конкурентоспроможності сучасних  підприємств.

Дослідження еволюції розвитку логістичних концепцій  показало, що основними є: "Точно своєчасно" ("just in time"); "Планування потреб та ресурсів"; "Виснажене виробництво" − "Тощее производство"(рос.), "Lean production" (англ.). "Реагування на попит";"Концепція всезагального управління якістю - TQM (Total Quality Management).

 Концепція TQM має міждисциплінарний характер, це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління якістю з метою підвищення ефективності і конкурентоспроможності підприємства, тобто може бути рекомендована  підприємствам для удосконалення якості на всіх напрямках господарській діяльності. Основними положеннями концепції всезагального управління якістю є: реалізація принципу системного підходу; розрахунок логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга; гуманізація технологічних процесів і створення сучасних умов праці; розвиток логістичного сервісу і послуг; здатність логістичних систем до адаптації в умовах невизначеності.

Якість комплексне поняття, яке характеризує ефективність всіх ланок діяльності підприємств. Якість логістичного процесу складова всієї  логістичної системи і є наслідком якості роботи учасників відносин по здійсненню діяльності підприємства,  та  безпосередньо пов'язана із забезпеченням функціонування  підприємства в цілому.

Інтегральна  парадигма управління логістикою  найбільш широко розкриває особливості підприємств, та дозволяє врахувати тенденції розвитку і оптимізувати процеси управління при стратегічному плануванні підвищення якості послуг. Подальший розвиток інноваційних методів економічного управління якістю повинен враховувати роль інновацій та доступності інформації, синергічність та органічність розвитку економічних систем, зростання їх інтеграції,  взаємодії та взаємовпливу. Саме тому пріоритетним є застосування інноваційних напрямків для обґрунтування та розвитку методики управління якістю логістичних процесів.

Тому доцільним є об’єднання в єдину інтегровану систему управління якістю  підприємства разом з підсистемою логістики. Більше того, сучасний розвиток систем управління підприємствами у всьому світі йде саме шляхом створення подібних інтегрованих систем.

Інтегрована система якості (ІСЯ)це сучасна високоефективна система управління якістю,  об'єднання декількох економічних систем  підприємства з метою оптимизації загальної системи менеджменту.

До числа найбільш актуальних стандартів на системи менеджменту відносяться: стандарти серії ISO : ISO 9001 − системи менеджменту якості для усіх галузей економіки, ISO 14001 − системи екологічного менеджменту для усіх галузей економіки, ISO 27001 / BS 7799-2(ISO 17799 / BS 7799-1) − системи менеджменту інформаційної безпеки (ІТ, банки, страховий бізнес), OHSAS 18000 − система менеджменту промислової безпеки і охорони праці для усіх галузей економіки.

Впровадження ІСЯ дає такі основні економічні переваги як: ефект синергії;   оптимизації загальної системи менеджменту, тобто скорочення витрат в системі управління підприємства в цілому.

Система управління якістю на підприємствах, що ґрунтується на інтегральній парадигмі передбачає,  перш за все, поєднання інформаційних потоків на підприємствах  з  елементами стратегічного і тактичного планування логістичної діяльності, що дозволяє ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища, коригуючи заходи з метою забезпечення економічної стійкості підприємства. Результатом цієї концепції буде підвищення рівня економічного потенціалу  підприємства, оптимізація і раціоналізація всіх логістичних  потоків, а також підвищення, насамперед, якості логістичних послуг.

Організаційно-економічний механізм управління інтегрованою системою якості включає комплекс послідовних, взаємоузгоджених управлінських дій і заходів, які передбачають  аналіз і оптимізацію економічної діяльності  підприємства, спираються на систему методів, моделей і методик, для досягнення раціонального економічного  результату і відповідної якості, враховує особливості логістичних процесів підприємств різних організаційно-правових форм та сфери діяльності. Використання цього механізму забезпечує   виконання шести правил логістики:  вантаж — потрібний товар;  якість — необхідної якості;  кількість — необхідної кількості;  час — повинний бути доставлений у потрібну годину;  місце — у потрібне місце; витрати — з мінімальними витратами.

Важливим для впровадження й становлення інтегральної парадигми  управління якістю є постійний контроль за рухом всіх логістичних потоків на основі використання інноваційного  програмного забезпечення.

 Основні шляхи удосконалення якості логістичних процесів  на підприємстві:

1. Розробка,  формування і впровадження  інтегрованої системи якості.

2. Розробка і реалізація загальної  стратегії удосконалення якості підприємства.

3. Внутрішня і зовнішня  інтеграція процесів удосконалення якості:

1)   формування взаємодій, гармонійних і продуктивних робочих стосунків між співробітниками різних функціональних підрозділів, які забезпечували б досягнення мети  системи якості, організація їх спільної роботи;

2) координація діяльності у функціональних областях якості,  на підприємстві і у логістичних ланцюгах між партнерами.

4. Контролінг.

Пропонуємо  основні принципи роботи служби якості на підприємстві:

− чіткість організаційної структури єдність керівництва, підконтрольність виконавців;

− цілеспрямованість – спрямованість на рішення задач, пошук оптимальних рішень ;

− координованість дій – комплексні дії через заходи для досягнення ефекту синергії в системі управління підприємством;

− високий рівень професійних кадрів – постійне навчання та підвищення кваліфікації;

− фінансова забезпеченість – ефективне виконання роботи (мотивація персоналу);

− активна політика – творчі, креативні підходи до роботи.

Організація міжфункціональної командної роботи є  одним з підходів до організації роботи служби якості на  підприємстві, в процесі якої фахівці різних функціональних підрозділів підприємства працюють над рішенням загальних економічних завдань підприємства. Переваги такої роботи можна назвати наступні: об'єднання знань, навичок, умінь співробітників різних підрозділів  підприємств; перехресне (по вертикалі і горизонталі) володіння завданнями і проблемами; підвищення якості  рішень, які приймаються; підвищення рівня взаємодії між фахівцями різних підрозділів і розвиток згуртованості команди підприємства в цілому; прискорення визначення і рішення логістичних стратегій  та ін.

Глобалізація міжнародного бізнесу, динаміка ринкових стосунків і ресурсні обмеження приводять до суттєвого зростання швидкості матеріальних і фінансових потоків, скорочення числа агентів в логістичних ланцюгах, тому досягнення стратегічних цілей бізнесу стає можливим при інтеграції  на всіх рівнях управління, тобто методику управління якістю логістичних процесів на підприємствах необхідно  ґрунтувати на логічності побудови послідовності комплексу дій з урахуванням вищезазначених факторів та синхронності роботи всіх бізнес-партнерів на основі інтеграції.

Пропонуємо наступні форми інтеграції  вітчизняних   підприємств для оптимізації роботи інтегрованої системи якості:

1. Неформальні угоди підприємств про спільне здійснення  удосконалення якості, а також   у всіх  професійних напрямках.

Плюси: гнучкість і відсутність фінансово-господарських зобов'язань. Мінуси: будь-яка із сторін може припинити співпрацю без попередження в будь-який  час.

2. Формальні угоди підприємств з письмовими договорами, установленим дійсно з законодавством України,  що встановлюють зобов'язання кожної із  сторін − форми об’єднань  підприємств. Як господарські об'єднання, так і державні (комунальні) господарські об'єднання існують в певних організаційно-правових формах.

 Плюси: детальна вказівка характеристик співпраці, тобто кожна сторона  чітко знає о власних завданнях. Мінуси: втрата гнучкості і необхідність працювати  в невигідних економічних та інших  умовах.

3. Утворення стратегічного союзу або партнерства. Основою для утворення таких союзів є взаємовигідна спільна робота  підприємств у минулому, коли у підприємств з'являється упевненість, що ніхто з них не зможе виграти, якщо почне взаємодіяти з іншими партнерами.

Стратегічні союзи передбачають довгострокові зобов'язання сторін, які гарантують майбутню співпрацю між бізнес-партнерами. Ця стабільність дозволяє підприємствам інвестувати кошти у вдосконалення своїх  продуктів.

4. Логістична мережа – об’єдання логістичних систем, взаємозв’язаних між собою логістичними  потоками в рамках системи інтеграції.

Формування інтегрованої системи управління якістю  на підприємствах має здійснюватися завдяки науково-практичним підходам  з урахуванням тенденцій  розвитку сучасних інтеграційних умов в міжнародному середовищі. Поєднуючи в собі організаційно-правову, інвестиційну, інформаційну, фінансову єдність, логістична система  підприємства  оптимізує економічні потоки високої інтенсивності, створює сприятливі умови для великих інвестицій, прискорення інновацій в його логістичному застосуванні і раціоналізації використання ресурсів, істотно розширює ресурсну базу системи.

Активні інтеграційні процеси, які відбуваються на  світовому ринку та загострення конкуренції в період посткризи,  обумовлюють необхідність використання сучасних інноваційних підходів до  удосконалення якості логістичних процесів на підприємствах для зниження витрат щодо оптимального співвідношення «ціна − якість».

 

Висновки

На основі вищевикладеного слід зазначити, що  механізм управління  якістю логістичних процесів на підприємствах спрямований на підвищення ефективності  діяльності шляхом поліпшення, передусім,  її організації. Цей механізм дозволяє забезпечити умови, що сприяють отриманню позитивних економічних результатів діяльності підприємств в сучасних умовах. Впровадження інтегрованої системи управління якістю сприяє  підвищенню якості в цілому роботи підприємства, і є оптимальним інструментом  удосконалення логістичної  діяльності, отримання синергетичного ефекту і економії усіх видів ресурсів.

Удосконалення управління якістю логістичних  процесів передбачає використання вимог загальних вимог логістики та логістичного сервісу;   перейняття передового опиту зарубіжних країн; побудову інтегрованої  системи управління якості згідно міжнародним та державним стандартам якості;   використання сучасних логістичних концепцій, як 4-PL (Fourth Party Logistics Provider), підвищення професійної підготовки менеджерів на тренінгах, курсах підвищення кваліфації та інш.

Отже,  при подальшому розвитку інноваційних методів управління якістю логістичних процесів на підприємствах необхідно враховувати такі основні фактори: значна роль інформаційних технологій, необхідність впровадження стандартів якості логістичних послуг, а також  використання інтеграційних підходів, що значно знижує витрати упродовж всього логістичного ланцюга від виробника до споживача.

 

Литература.

1. Лосюк Л. Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ / Л. 

Лосюк // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 4. – С. 3–9.

2. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Б. Моргулець. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

3. Руденко Г. Р. Аналіз логістичних послуг в Україні. / Г. Р. Руденко // − Бизнес-информ. −  2011. − № 8. С. 6365.

4. Чорнописька, Н. В. Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг в Україні  /  Н. В. Чорнописька, О.Є. Шандрівська //  Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2012. – № 735. – С. 244−249.

References.

1. Losyuk L. ( 2009), Main development trends of modern concepts of quality management systems ,  Standartizatciya, sertifikatsiya, yakist’, vol. 4, pp. 3-9.

2. Morhulets', О. B. (2012) Menedzhment u sferi posluh : navchal'nyy posibnyk  – [Management in service sector: guidelines], Center of educational literature, Kiev,  Ukraine.

3. Rudenko,  G. R. (2011), “An analysis of logistic services  in Ukraine”, Biznes-inform, vol. 8, pp. 6365.

4. Chornopys'ka N.V., Shandrivs'ka O.Ye. (2012),Trends and prospects of logistics service market in Ukraine”,  no. 735,  pp. 244249.

 

Стаття надійшла до редакції 19.11.2013 р.