EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

УДК 338.3.003.13:633.1:631.11

 

О. А. Материнська,

асистент кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

O. A. Materynska,

assistant professor of accounting and analysis, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

 

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CROPS IN FARMS

 

В статті проведено дослідження значення ефективності зернового виробництва для економіки держави. Розглянуто погляди вчених-економістів на формування ефективного виробництва зерна. Проведено аналітичне дослідження основних показників виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах України і Вінницької області зокрема. На основі статистичних даних в динаміці проведено дослідження  таких показників, як зібрана площа, урожайність, валовий збір. Визначено питому вагу зернових в структурі посівних площ, місце Вінницької області серед областей України за показниками валового збору, урожайності та виробництва зерна на 1 людину. Обґрунтовано систему показників, що відображають рівень економічної ефективності виробництва, переробки і реалізації зерна, що дозволяють виявити шляхи її підвищення. Проведено аналіз факторів, які впливають на зміну ефективності функціонування зернового ринку. Запропоновано механізм підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах.

 

The research of value of grain production’s efficiency for the state economy is carried out in the article. The views of scientists-economists on formation of effective production of grain are considered. The analytical research of the main indicators of production of grain crops in agricultural enterprises of Ukraine and Vinnytsia region, in particular, is conducted. Based on statistical data in dynamics the research of such indicators as the harvested area, productivity, gross yield is done. The specific weight of grain in the structure of cultivated area; the place of Vinnytsia region among the regions of Ukraine by indicators of gross yield, productivity and production of grain on 1 person are determined. The system of the indicators reflecting the level of economic efficiency of production, processing and marketing of the grain, allowing to show the ways of its increasing is grounded. The analysis of factors that affect on the change of efficiency functioning the grain market is carried out. The mechanism of increasing of production’s efficiency of grain in agricultural enterprises is offered.

 

Ключові слова: економічна ефективність, зерно, виробництво, валовий збір, урожайність, динаміка виробництва, прибутковість.

 

Keywords: : economic efficiency, grain, production, gross yield, productivity, dynamics of production, profitability.

 

 

Постановка проблеми. Виробництво зерна займає чільне місце серед інших галузей рослинництва, адже воно є беззаперечною умовою існування людства, а також визначає соціально-економічне становище країни на світовій арені. Проте, нажаль, збільшення обсягів виробництва продовольчого та фуражного зерна українськими товаровиробниками в сучасних ринкових умовах  ще не є ознакою ефективної їх діяльності та розвитку сільськогосподарського виробництва загалом. Основною причиною цього є недосконалість системи реалізації виробленої продукції. Істотне зростання вітчизняного виробництва зерна та його експорту, яке прогнозується в найближчі роки, за рахунок підвищення врожайності, збільшення посівних площ під зерновими культурами та більш ефективного господарювання - вимагає й ефективних каналів збуту продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов'язані з розвитком зернового підкомплексу України, знайшли широке відображення в аграрній економічній літературі. Вивченням цих питань в сучасних ринкових умовах активно займаються відомі українські вчені В.Г.Андрійчук, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, І.О. Бистрова, С.М. Чмир, Н.П.Фастівець, О.В. Шубравська, Н.О. Єфремова, О.В.Боднар та багатьох інших. Які в своїх публікаціях багато уваги приділяють висвітленню тенденцій зміни коньюктури на зовнішньому та внутрішньому ринку зерна, аналізу ефективності та пошуку шляхів удосконалення його виробництва.

Постановка завдання. Основними завданнями є дослідження економічної ефективності виробництва зернових в сільськогосподарських підприємствах України; вивчення загальних тенденцій виробництва і реалізації; факторів, що впливають на прибутковість підприємств-виробників зерна, а також провести аналітичні дослідження щодо ефективності ведення зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна здавна відома сприятливими природно-кліматичними умовами для ведення та розвитку зерновиробництва. Тому, одним із пріоритетних напрямків успішного розвитку сільського господарства є формування високоефективного зернопродуктового підкомплексу, зокрема відновлення конкурентоспроможного виробництва. [4] На сьогоднішній день ця проблема у зернопродуктовому підкомплексі стоїть найбільш гостро. З одного боку, майже в усіх його галузях видно позитивну динаміку збільшення виробництва в натуральних показниках, а з іншого -  експерти зазначають зниження прибутковості і рівня рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції.

Економічна ефективність передбачає досягнення максимального ефекту від господарської діяльності підприємств за мінімальних витрат ресурсів. При цьому вона відображає вплив сукупності факторів, що формують її рівень і зумовлюють тенденції розвитку галузі. [3] При оцінці економічної ефективності виробництва зерна в підприємствах необхідно правильно визначити систему взаємопов’язаних показників, які повинні найбільш об’єктивно відображати її рівень. [4] Система показників економічної ефективності виробництва зерна першого порядку включає: урожайність – найважливіший результативний показник землеробства. Рівень урожайності відображає вплив економічних і природних умов, а також якість організаційно-господарської діяльності при вирощуванні сільськогосподарських культур. [1]

Слід зазначити, що зернові культури щорічно займають більше половини загальної посівної площі в Україні та забезпечують значну частину доходів сільськогосподарських підприємств.

 

Таблиця 1.

Динаміка розвитку виробництво зернових в Україні*

Показник

Роки

2012 до: +,-

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

1990

2000

2010

Площа з якої зібрано врожай, тис. га

14522

13963

12587

14605

14576

15321

14792

270

2205

216

Питома вага зернових у структурі посівних площ, %

45,0

45,7

50,2

57,6

56,0

56,8

55,6

10,6

5,3

-0,4

Урожайність,  з 1 га, ц

35,1

24,3

19,4

26,0

26,9

37,0

31,2

-4

12

4

Валовий збір,  тис. тонн

51009

33930

24459

38016

39271

56747

46216

-4793

21757

6945

Виробництво зерна на 1 людину (жителя), кг

983

659

497

807

856

1242

1014

31

517

158

Виробництво зерна господарствами населення,  тис. тонн

1445

2748

4495

9225

9492

12528

10141

8696

5646

650

Урожайність зерна в господарствах населення, з 1 га, ц

35,8

28,0

26,9

26,4

25,0

31,5

25,4

-10,4

-1,5

0,4

Питома вага господарств населення у виробництві зерна, %

2,8

8,1

18,4

24,3

24,2

22,1

21,9

19,1

3,6

-2,2

Виробництво зерна сільгосппідприємствами, тис. тонн

49564

31182

19964

28790

29779

44219

36075

-13489

16111

6296

Урожайність зерна в сільгосппідприємствах,  з 1 га, ц

35,1

24,0

18,3

25,9

27,6

39,0

33,4

-1,7

15,1

5,8

Питома вага сільгосппідприємств у виробництві зерна, %

97,2

91,9

81,6

75,7

75,8

77,9

78,1

-19,1

-3,6

2,2

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

 

Згідно даних статистичної звітності (табл.1), за останні 20 років прослідковується тенденція до збільшення питомої ваги зернових культур у структурі посівних площ. В 1990 р. їх частка складала 45%, а у 2012 р. – збільшилася до 55,6%.

Також слід зазначити, що перевищити рівень урожайності 1990 року за роки незалежності вдалося лише в 2011 році. В цей рік урожайність зернових, з врахуванням кукурудзи, по всіх сільськогосподарських підприємствах досягала 37,0 ц/га, тоді як в західноєвропейських країнах середнім рівнем урожайності вважається 50-60 ц/га. Проте це не завадило досягти у 2012 році виробництва зерна в Україні 46216 тис. т., проти 24459 тис. т. у 2000 р., тобто спостерігається відчутне збільшення виробництва даної продукції.

Стабільне нарощування обсягів виробництва зерна вітчизняним АПК, зростання їх ефективності є запорукою економічної та соціальної стабільності держави. [7] Завдяки сприятливим природно-економічним умовам Вінниччина є одним із провідних регіонів виробництва зерна в Україні. Частка області у загальнодержавному виробництві зерна складає близько 7%. На протязі останніх трьох років саме ця область займає 1-2 місця за валовим збором зернових серед інших регіонів України (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Рейтинг Вінницької області серед областей України  за показниками розвитку виробництва зернових*

Показник

Роки

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Урожайність,  з 1 га, ц

37

28,6

23,6

27,4

28,8

23,7

41

37

36,9

49,3

43,1

Місце серед областей України

10

7

6

9

5

14

3

5

3

3

8

Валовий збір, т

3074

2230

1745

2035

2075

1686

3378

3092

3111

4244

3625

Місце серед областей України

5

1

1

8

6

5

5

3

1

2

2

Виробництво зерна на 1 людину (жителя), кг

1601

1185

969

1189

1225

1004

2027

1868

1890

2591

2223

Місце серед областей України

5

4

4

7

6

7

4

5

4

4

6

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

 

Сільськогосподарські підприємства Вінницької області, поряд з агроформуваннями Черкаської, Полтавської областей утворюють основний сегмент виробництва зерна, а економіка цієї галузі відіграє вирішальну роль у відтворювальному процесі розвитку сільського господарства в цілому.

В останні роки існує тенденція до зниження економічної ефективності зернового виробництва. Причиною зниження рівня прибутковості цієї галузі є цінові коливання на фоні низького агротехнологічного рівня та постійного зростання витрат на виробництво. Відмічається значна цінова залежність між внутрішнім і світовим ринком зерна. [2]

Що стосується основних показників економічної ефективності виробництва зернових культур в Україні та у Вінницькій області, зокрема, то вони наведені в табл.3.

 

Таблиця 3.

Залежність ефективності виробництва зернових (всього) від доходності і прибутковості*

Показник

Україна

Вінницька область

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Зібрано (валовий збір), усього: тис. тонн

35674

30565

26121

39117

31922

2105

1966

1956

2679

2236

 +, - до попереднього року

 

-5109

-4444

12995

-7194

 

-139

-10

724

-444

% до рівня України

100

100

100

100

100

5,9

6,4

7,5

6,8

7,0

%  до середнього рівня за період 2008-2012 рр.

109,2

93,5

79,9

119,7

97,7

96,2

89,8

89,4

122,4

102,2

Виробнича собівартість 1 т зерна, грн

550

684

881

876

1213

546

642

812

843

1194

 +, - до попереднього року

 

134

197

-5

337

 

96

170

31

351

% до рівня України

100

100

100

100

100

99,3

93,9

92,2

96,2

98,5

%  до середнього рівня за період 2008-2012 рр.

65,8

81,9

105,5

104,8

145,2

66,9

78,7

99,5

103,3

146,3

Витрати на 1 га площі (собівартість виробництва), грн

2042

2184

2548

3581

4251

2278

2419

2965

4170

5057

 +, - до попереднього року

 

141

365

1033

670

 

140

546

1205

887

% до рівня України

100

100

100

100

100

111,6

110,8

116,3

116,5

119,0

%  до середнього рівня за період 2000-2012 рр.

70,1

75,0

87,5

123,0

146,0

67,2

71,3

87,4

122,9

149,1

Повна собівартість 1 т зерна, грн

670

753

988

1082

1346

668

748

934

1036

1327

 +, - до попереднього року

 

83

235

94

264

 

80

185

102

291

% до рівня України

100

100

100

100

100

99,8

99,4

94,5

95,8

98,6

%  до середнього рівня за період 2008-2012 рр.

80,3

90,3

118,5

129,7

161,4

79,2

88,7

110,7

122,8

157,2

Ціна реалізації, грн. за 1 т

780

808

1125

1364

1551

755

802

1121

1348

1547

 +, - до попереднього року

 

28

317

239

187

 

47

318

227

200

% до рівня України

100

100

100

100

100

96,8

99,4

99,6

98,8

99,8

%  до середнього рівня за період 2008-2012 рр.

79,6

82,4

114,8

139,2

158,3

75,0

79,7

111,3

133,8

153,6

Чистий дохід (виручка), млн. грн

19 038

24 302

25 459

37 239

49 360

997

1 610

1 742

2 837

3 474

 +, - до попереднього року

 

5 264

1 157

11 780

12 121

 

613

132

1 094

637

% до рівня України

100

100

100

100

100

5,2

6,6

6,8

7,6

7,0

%  до середнього рівня за період 2008-2012 рр.

61,3

78,2

81,9

119,8

158,8

46,8

75,5

81,7

133,1

162,9

Прибуток (збиток), млн. грн

2 678

1 643

3 100

7 695

6 521

114

109

291

656

495

 +, - до попереднього року

 

-1 035

1 457

4 596

-1 175

 

-6

182

365

-160

% до рівня України

100

100

100

100

100

4,3

6,6

9,4

8,5

7,6

%  до середнього рівня за період 2008-2012 рр.

61,9

38,0

71,6

177,8

150,7

34,3

32,6

87,3

197,0

148,8

Рівень рентабельності (збитковості), %

16,4

7,3

13,9

26,0

15,2

12,9

7,2

20,0

30,1

16,6

*Для дослідження обрана сукупність підприємств, які звітують за Ф 50 с-г «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»

 

Слід зазначити, що за останні 5 років рівень рентабельності виробництва зернових культур в Україні не перевищував 26%, у Вінницькій області – 30,1%, що говорить про недостатню ефективність ведення господарювання. Однією з причин такої ситуації є відсутність вільного доступу сільськогосподарських товаровиробників до світових ринків збуту. Аграріям постійно доводиться працювати через посередників, трейдерів, які з метою отримання високих прибутків занижують закупівельні ціни порівняно з світовими. І хоча за останні 5 років реалізаційна ціна на зерно в Україні зросла з 780 грн./т у 2008 році до 1551 грн./т – у 2012 році, проте її зростання є не настільки динамічним, як зростання собівартості виробництва з 2042 грн/га або 670 грн./т у 2008 році до 4251 грн./га або 1346 грн./т у 2012 році, щоб забезпечити стрімкий розвиток цієї галузі. Аналогічна тенденція відмічається у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області.

Виникає логічне запитання: яким чином сільськогосподарські товаровиробники можуть змінити ту ситуацію, яка склалася? Адже безпосередньо вплинути на реалізаційну ціну на збіжжя вони не можуть. Тому залишається єдиний доступний спосіб, це зниження собівартості продукції, шляхом підвищення ефективності господарювання, зокрема підвищення продуктивності одиниці площі.

У таблиці 4 наведено показники економічної ефективності виробництва зерна в господарствах України та Вінницької області, які були згруповані за рівнем урожайності.

 

Таблиця 4.

Вплив рівня прибутковості зернових  на ефективність їх виробництва в сільськогосподарських підприємствах, 2012 р. *

Показник

Україна

Сере-днє значен-ня показ-ника

Вінницька область

Сере-днє значен-ня показ-ника

Групи підприємств за рівнем урожайності, ц з 1 га

Групи підприємств за рівнем урожайності, ц з 1 га

до 20

20,1-30

30,1-40

більше 40

до 30

30,1-40

40,1-50

більше 50

Кількість підприємств у групі, од

3398

1859

1257

1743

8257

102

155

100

89

446

Урожайність,  з 1 га, ц

13,8

24,8

34,9

56,7

35,1

25,2

34,2

45,0

60,8

42,3

Зібрана площа, га

681

1093

1206

1861

1103

588

1290

1450

1383

1184

Реалізовано продукції з 1 га зібраної площі, ц

14,9

26,2

34,5

54,7

34,9

26,9

34,3

45,8

59,4

42,5

Виробнича собівартість 1 т зерна, грн

1811

1441

1248

1037

1213

1500

1355

1164

1012

1194

Витрати на 1 га площі (собівартість виробництва), грн

2498

3572

4358

5880

4252

3778

4638

5232

6156

5057

Ціна реалізації, грн. за 1 т

1505

1544

1552

1562

1551

1457

1570

1523

1569

1548

Чистий дохід (виручка) на 1 підприємство, тис. грн

1531

4417

6454

15904

5964

2304

6950

10118

12887

7783

Чистий дохід (виручка) з 1 га зібраної площі,  тис. грн

2,2

4,0

5,4

8,5

5,4

3,9

5,4

7,0

9,3

6,6

Прибуток (збиток), з 1 га зібраної площі, грн.

-213

390

691

1588

714

178

358

936

2253

938

Прибуток (збиток), з 1 т реалізованого зерна, грн.

-143

149

200

290

205

66

104

204

379

221

Рівень рентабельності (збитковості), %

-8,7

10,7

14,8

22,8

15,2

4,8

7,1

15,5

31,9

16,6

*Для дослідження обрана сукупність підприємств, які звітують за Ф 50 с-г «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»

 

Як свідчать отримані дані, найвищі показники прибутковості з 1 га і рівень рентабельності було отримано у сільськогосподарських підприємствах з рівнем урожайності зернових понад 40 ц/га по Україні і понад 50 ц/га у Вінницькій області. Ці господарства отримали відповідно 1588 грн./га і 2253 грн./га прибутку при рівні рентабельності 22,8 і 31,9%. При цьому господарства, де урожайність зернових не перевищувала 20 ц/га, були збитковими. Проте ефективне ведення господарювання вимагає від аграріїв значних грошових вливань. Підтвердженням цього є показники виробничої собівартості 1 га, які по Україні зросли з 2498 грн./га (урожайність менше 20 ц/га) до 5880 грн./га (урожайність понад 40 ц/га). Аналогічна тенденція спостерігається у господарствах Вінницької області, де виробнича собівартість 1 га зросла з 3778 грн. (урожайність менше 30 ц/га) до 6156 грн. (урожайність понад 50 ц/га). Однак не зважаючи на зростання виробничих витрат на одиницю площі, виробнича собівартість 1 т зерна зменшилась: по Україні – з 1811 грн. до 1037 грн. відповідно, у Вінницькій області  - з 1500 до 1012 грн. Отже, здороження технології вирощування зернових культур сприяє зниженню собівартості одиниці продукції.

Хоча Україна й перетворюється на провідного гравця на аграрному і продовольчому світовому ринках, продуктивність у сільському господарстві залишається нижче середніх світових показників. Однією з причин повільного зростання продуктивності та ефективного виробництва аграрної продукції є непривабливий інвестиційний клімат, а саме — недостатньо прозоре, непослідовне й обтяжливе для бізнесу державне регулювання.

Підвищення рівня ефективності виробництва зерна є найважливішим завданням, розв’язання якого повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування.

Основними шляхами підвищення ефективності виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах України і Вінницької області зокрема  є зростання урожайності зернових культур за рахунок інтенсифікації галузі, що призводить до зниження собівартості продукції, підвищення цін реалізації та рентабельності її виробництва.

 

Література:

1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.

2. Боднар О.В. Економічна ефективність виробництва зерна / Вісник Сумського національного аграрного університету 2009. №2 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSnau/FiK/2009_2/47Bodnar.pdf

3. Горпинич О. В. Економічна ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Vbumb/2011_3/10.pdf

4. Єфремова Н.О., Корнієнко В.Ю. Підвищення ефективності виробництва зерна. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_11/pdf/12.pdf

5. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств: Статистичний бюлетень/ за ред.. C.В. Рибалко, О.О. Лук’янчикова, О.Ю. Костюк // Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Вінницькій області. - Вінниця, 2013.-126с.

6. Статистична інформація. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Фастівець Н.П. Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу АПК [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/314.pdf

 

References:

1. Andrijchuk V.H. (2005) Efektyvnist' diial'nosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [Effectiveness of agricultural enterprises: theory, method, analysis], Kyivs'kyj natsional'nyj ekonomichnyj un-t,  Kyiv, Ukraine.

2. Bodnar O.V. (2009) Economic efficiency of grain production’’, Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, [Online],  vol. 2, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSnau/FiK/2009_2/47Bodnar.pdf (Accessed 11 Nov 2013).

3. Horpynych O. V. (2011) Economic efficiency of production in agricultural enterprises’’, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu , [Online],  vol. 3(15), available at: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Vbumb/2011_3/10.pdf (Accessed 13 Nov 2013).

4. Yefremova N.O., Korniienko V.Yu. (2010) Improving the efficiency of grain production. , [Online],  available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_11/pdf/12.pdf (Accessed 9 Nov 2013).

5. State Statistics Service of Ukraine (2013) “Osnovni ekonomichni pokaznyky roboty sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv: Statystychnyj biuleten, [Main economic indicators of farms: Statistical Bulletin], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

6. Statistical information (2013), Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

7. Fastivets' N.P. Features functioning zernoproduktov subcomplex AIC, [Online],  available at: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/314.pdf (Accessed 18 Nov 2013).

 

Стаття надійшла до редакції 19.11.2013 р.