EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

УДК 338

 

Х. І. Березовська,

аспірантка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

Економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

 

ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ БЮДЖЕТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Hristina Beresovs`ka,

graduate student of Department finances, money circulation and credit, Economy Faculty,  Lviv National University

 

MARGINAL ANALYSIS AS ONE OF THE STAGES OF BUDGETING IN THE PROCESS OF OPTIMIZATION PROFITS AT  DOMESTIC ENTERPRISES

 

У статті автором висвітлено практичне значення необхідності застосування граничного аналізу на підприємстві. Використовуючи дані управлінської звітності автором визначено точки беззбитковості аналізованого підприємства та запропоновано ряд рекомендацій стосовно подальшої діяльності. В основу дослідження взято дані діяльності підприємства, яке займається продажем та сервісно-технічним обслуговуванням автомобілів.

 

In this article author highlighted practical importance of necessity to use marginal analysis of the company. Using management accounting data, the author defined break-even point of the analyzed company and proposed a number of recommendations for future activities. The study is based on the information of the company, which is engaged in the sale and service and maintenance vehicles.

 

Ключові слова: мале підприємництво, граничний аналіз, бюджет доходів та витрат, точка беззбитковості (break-even sales point), операційний прибуток, фінансове регулювання, оптимізація прибутку підприємства, ебідда.

 

Key words: small business, marginal analysis, Budget of revenues and expenses break-even point, an operating profit, financial management, optimization of the company profits, ebidda.

 

 

І. Вступ

В сучасних ринкових умовах господарювання роль прибутку як гаранта прогресу вітчизняної економіки постійно зростає. Максимізація прибутку є домінуючою проблемою будь-якого суб'єкта господарювання, одержання якого можливе при певному поєднанні обсягу виробництва, ціни продукту і витрат на його виробництво та реалізацію.

Аналіз управління прибутком часто називають аналізом величин у точці беззбитковості. Хоча, на практиці, аналіз беззбитковості (Break-Even Analyse) - є одним з методів ціноутворення, однак не варто забувати, що складовими ціни є собівартість та прибуток, тому аналіз у точці беззбитковості (break-even sales point) дає можливість оптимізувати прибуток визначивши критичний обсяг виробництва/ продажів при якому збитки підприємства рівні нулю[1]. Дані для аналізу можна отримати лише з управлінської звітності – базовим агрегатом якої виступає бюджет доходів та витрат, який є графіком роботи підприємства впродовж року та дає можливість розмежувати витрати на постійні та змінні, а це є головною умовою аналізу беззбитковості.

В свою чергу аналіз беззбитковості є основним інструментом при плануванні операційного бюджету, оскільки саме він визначає той обсяг виробництва/продажу при якому підприємство повністю покриває свої постійні витрати, або іншими словами його збитки рівні нулю[2. C.20-21].

Значний внесок у роз’яснення та розвиток теоретичних і методологічних основ одного з методів фінансового регулювання – аналізу беззбитковості, зробили такі зарубіжні вчені як К. Друрі, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен [3. С.23-28], а також вітчизняні науковці: Ф.Ф. Бутинець, М.А. Вахрушина, Л.В. Чижевська, С.Ф. Голов, Т.П. Карпова, М.С. Пушкар, Н.В. Герасимчук, В.П. Савчук, К.П. Янковський, И.Ф. Мухарь, Н.Г. Чумаченко й інші [4. c.113-117]. Однак багато проблем в теоретичних основах аналізу беззбитковості, вибору способів оптимізації прибутку, принципів та етапів бюджетування, залишаються невирішеними у зв’язку з тим, що практичне застосування цього сучасного інструменту управління пов’язано з певними труднощами, що потребують врахування специфіки та регіональних особливостей діяльності підприємств.

Як наслідок постає об`єктивна необхідність поглибленого дослідження практики застосування методів оптимізації прибутку вітчизняних підприємств та вдосконалення науково-теоретичних основ формування і використання системи бюджетування на підприємстві.

ІІ. Постановка завдання

Мета нашого дослідження: на практиці довести об’єктивну необхідність аналізу беззбитковості в процесі бюджетування, та продемонструвати його поетапний процес на реальному підприємстві, що перебуває у ситуації затяжної фінансової кризи та потребує рекомендацій стосовно оптимізації подальшої діяльності. Дане підприємство обтяжують невиправдані фінансові та операційні витрати, тому основним завданням автора є визначити їх оптимальний обсяг та запропонувати можливі шляхи виходу із затяжної фінансової кризи. В процесі дослідження застосовано здебільшого методи математичного аналізу а також загальнонаукові прийоми дедукції, індукції та синтезу даних.

ІІІ. Результати

У короткостроковому періоді чисто конкурентна фірма має незмінні виробничі потужності і може змінювати лише обсяг залучених змінних ресурсів. Економічний прибуток, який прагне максимізувати фірма, визначається як різниця між загальним виторгом і загальними витратами. Є два підходи до визначення обсягу виробництва, за якого досконалий конкурент максимізує прибуток: 1) порівняння загального виторгу та загальних витрат, і 2) порівняння граничного виторгу та граничних витрат [5. с 133].

Граничний аналіз управління прибутком підприємства – це інструмент управлінського планування й контролю на стадіях бюджетування та аналізу виконання бюджету. Ціль аналізу складається в знаходженні рівня діяльності (обсягу виробництва), коли виторг від реалізації стає рівній сумі всіх змінних і постійних витрат, причому прибуток організації дорівнює нулю, тобто той обсяг продажів, при якому підприємство не має ні прибутку, ні збитку.

Важливим елементом аналізу взаємозв'язку управління прибутком підприємства є аналіз беззбитковості [5. с.137-138].

Аналізуючи дані про беззбитковість виробництва, менеджер може відповісти на виникаючі питання при зміні напрямку дій, а саме: який вплив на прибуток буде мати зниження ціни реалізації, який необхідний об'єм продажів для покриття додаткових постійних витрат у зв'язку з передбаченим розширенням підприємства, скільки людей необхідно найняти і тощо. Менеджеру у своїй роботі постійно необхідно приймати рішення про ціну реалізації, перемінні і постійні витрати, про придбання й використання ресурсів. Якщо він не зможе зробити достовірний прогноз про рівень прибутків і витрат, його рішення можуть принести тільки шкоду компанії. Таким чином, ціль аналізу беззбитковості діяльності - установити, що буде з фінансовими результатами, якщо певний рівень продуктивності чи об'єм виробництва зміниться.

Точка беззбитковості розраховується: методом рівняння, маржинальним (граничним) методом та графічним. У даному випадку ми розглянемо метод маржинального доходу або «першу необхідну умову максимізації прибутку»та продемонструємо її на графіку.

Під маржинальним (граничним) доходом розуміється доход, що одержує фірма від виробництва одного виробу. Для визначення точки беззбитковості методом маржинального доходу запишемо алгоритм нескладних виразів :

 

TR = PQ (1)

TC = TFC + TVC = AVC *Q (2)

 

де

P – ціна одиниці запчастини, товару, послуги, грн.;

Qобсяг продажу. одиниць;

TFC загальні постійні витрати, грн.;

TVC – загальні змінні витрати, грн.;

AVC – середні змінні витрати, грн.;

TR – Виторг (оборот) компанії

TC – Загальні витрати понесені на одержання виторгу (в даному випадку ми маємо на увазі усі витрати: операційні, фінансові та інвестиційні а також амортизацію)[5. c.134].

Згідно правила «першої умови максимізації прибутку» у точці беззбитковості досягається критичний обсяг виробництва чи продажу при якому весь дохід (оборот) компанії рівний загальним витратам на виробництво цієї продукції, тобто справджується  рівняння типу: TR = TC (3)

Знайшовши першу похідну від функцій загального доходу та загальних витрат ми отримаємо «друге правили максимізації прибутку» , тобто вираз типу: MR=MC(4). Іншими словами діяльність компанії вважатиметься ще ефективною, коли граничні витрати на виробництво продукції/послуг будуть рівні граничним доходам від продажу такої продукції/послуг. Оскільки для досконалого конкурента граничний виторг дорівнює ціні, то за умов чистої конкуренції це правило можна записати у вигляді MR=P=MC(5) [5.c.135]. Розглянемо ці закономірності графічно.( див., Рис 1., та Рис. 2).

 

Рисунок 1. Складові графічного аналізу*

*Розроблено автором самостійно на підставі джерела [1.c.136]

 

 

Рисунок 2. Графік беззбитковості *

*Розроблено автором самостійно на підставі джерела [1.c.134]

 

Графічно точки беззбитковості та точки максимізації прибутку зображені на Рисунку 2. Вірогідність картини в кожному окремому випадку залежить від витрат та доходів підприємства.

Розглянемо на практиці визначення точки беззбитковості. Дані для аналізу взято з аналізу управлінської звітності ТзОВ «Трістар Авто Еліт». Дане підприємство cтворене у 2005 році, на сьогодні є офіційним дилером преміум брендів Land Rover, Volvo на Західній Україні. Підприємство займається продажем автомобілів профілювальних марок а також надає послуги сервісно-технічного обслуговуванням як мультибрендовий сервісний центр з модернізованою малярно-рихтувальною дільницею. Використовуючи дані управлінської звітності: Бюджету доходів та витрат ми побудуємо криві загальних, постійних та змінних витрат підприємства а також визначимо точки беззбитковості та максимізації прибутку для аналізованого підприємства.

Варто зазначити, що наш аналіз буде стосуватися не тільки послуг сервісно-технічного обслуговування а й продажу автомобілів. Граничний аналіз є необхідним для підприємства на теперішній стадії життєвого циклу, оскільки значні фінансові витрати не дають можливості розширення діяльності та побудови окремих концептів для брендів Land Rover, Volvo, що є на сьогодні основною вимогою імпортера. Розглянемо криву виторгу компанії, див. Рисунок 3., дані взято з Таблиці 1.

 

Таблиця 1. Продажі автомобілів ТзОВ «Трістар Авто Еліт» за 2012р.*

Аналізовний період місяці

Кількість проданих авто

Вартість продажу грн.

Загальні витрати грн.

Змінні витрати грн.

грудень

5

2 755 450

1 028 191

466 575

квітень

10

5 136 523

927 824

463 819

вересень

10

4 080 469

1 031 033

469 232

січень

12

4 779 880

913 627

394 073

листопад

12

4 855 914

1 095 506

516 891

червень

15

6 852 021

955 003

418 181

серпень

16

4 912 891

992 793

416 153

жовтень

17

6 076 179

1 163 293

516 583

березень

18

9 859 851

1 046 327

457 231

липень

18

7 466 803

953 315

376 584

лютий

20

8 509 611

1 002 914

413 726

травень

24

10 278 892

972 230

435 316

*Розроблено автором самостійно на підставі даних управлінської звітності «1С Підприємство»

 

 

Рисунок 3. Крива виторгу (TR) ТзОВ «Трістар Авто Еліт» *

*Розроблено автором самостійно на підставі даних управлінської звітності «1С Підприємство»

 

Використовуючи дані управлінської звітності з допомогою середовища Excel відслідковуємо прямо пропорційну залежність між обсягами продажів та вартістю автомобілів.

Розглянемо положення точки беззбитковості та проаналізуємо граничний обсяг продажів ТзОВ «Трістар Авто Еліт», див. рисунок 4.

 

Рисунок 4. Графік беззбитковості ТзОВ «Трістар Авто Еліт» *

*Розроблено автором самостійно на підставі даних управлінської звітності «1С Підприємство»

 

Автором, на підставі даних таблиці 1, запропоновано двохосьовий графік. По лівій осі відкладено вартість продажів а по праві витрати, що стосуються відповідних продажів. Варто зазначити, що даний аналіз стосується лише прямих витрат автомобільного салону та непрямих, що здійснюють опосередкований вплив на прибуток від операційної діяльності. На рисунку криві мають не зовсім стандартний вигляд однак з допомогою лінії тренду (позначено чорним кольором) чітко прослідковується подібна до рисунку 1 закономірність: крива загальних витрат знаходиться вище від кривої змінних витрат на величину постійних та перетинає криву виторгу в двох точках, які є граничними для підприємства. Звідси випливає наступне: якщо підприємство продає менше ніж 5 авто в місяць воно працює повністю в збиток, це видно на графіку криві виторгу та змінних витрат перетинаються при продажі 5, у фінансових результатах це виглядає таким чином, операційний прибуток (ебідда) рівний нулю, але підприємство несе збиток через надмірні фінансові витрати та амортизацію, саме це є сьогодні головною проблемою ТзОВ «Трістар Авто Еліт» . Підприємство повністю покриває усі свої витрати коли продає 9 автомобілів, тут криві виторгу та загальних витрат перетинаються. При продажах більше 9 авто підприємство буде працювати собі в прибуток. Однак, варто зазначити, очевидним є той факт, що дана галузь підвладна досить серйозним сезонним коливанням, це легко простежується аналізуючи дані таблиці 1.: грудень як бачимо є майже «мертвим сезоном» у продажах, значне пожвавлення спостерігається у травні, червні, серпні та жовтні.

Аналізуючи графік беззбитковості ТзОВ «Трістар Авто Еліт» можна стверджувати лише одне, що перебування у цій ніші потребує постійного вливання кредитних коштів, або ж стабільніших надходжень від роботи сервісно-технічного центру. Сьогодні підприємство «виживає» лише завдяки кредитним коштам, і якщо буде продавати більш як 9 автомобілів в місяць то встигатиме гасити кредити вчасно та заробляти незначні прибутки. Як зазначають Роберт С. Піндайк та Даніел Л. Рубенфельд фірмі, яка одержує економічний прибуток зі знаком «мінус», слід розглянути можливість виходу  з галузі, якщо вона не сподівається покращити своє фінансове становище. Водночас фірмі, яка одержує нульовий економічний прибуток, немає потреби виходити з галузі, оскільки нульовий прибуток означає, що фірма одержує достатню віддачу від своїх інвестицій [6. с. 246].

З усього цього можна дати лише одну рекомендацію: потрібно або змінювати дані бренди на інші, тобто Land Rover та Volvo, на Mercedes, BMV та Lexus, або ж змінювати ментальність пересічних українців, що є менш реальним, зважаючи на реалії сьогодення.

Висновки

Ідея максимізації прибутків часто використовується в мікроекономіці, оскільки вона досить точно прогнозує підприємницьку поведінку та допомагає уникнути зайвих аналітичних ускладнень [6. c.230]. У короткостроковому періоді конкурентна фірма максимізує свій прибуток, вибираючи той обсяг виробництва,за якого ціна дорівнює нетривалим граничним витратам, допоки ціна перевищує мінімум середніх змінних витрат виробництва фірми або дорівнює йому [6. c.260].

Аналізуючи графік беззбитковості ТзОВ «Трістар Авто Еліт» ми ще раз переконались у необхідності та практичній доцільності граничного аналізу як одного з етапів бюджетування в процесі оптимізації прибутку підприємства. Окрім цього, виходячи з даного дослідження, варто зазначити, що граничний аналіз можна сміливо вважати одним з найновіших інструментів фінансового регулювання на мікро-рівні.

 

Список використаної літератури:

1. Anand G. Shetty and others. Finance. An Integrated Global Apporach. N.Y.: Richard D.Irwin, Inc.2006.- P.17.

2. Брігхем Свен. Основи фінансового менеджменту: / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. [Текст]: / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова – М.: ДИС, 2006. – 234 с.

4. Заяць І. Н., Кружкова Р. В., Петренко І. А. Економіка організація та планування виробництва. [Текст]: / І. Н. Заяць, Р. В. Кружкова, І. А. Петренко М.: "Харч, пром.", 1999- 415 с.

5. Ватаманюк О.З. Мікроекономіка: теорія і практикум. Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: «Інтелект – Захід», 2007. – 280 с.

6. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка / Пер. З англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1996. – 646с.

7. Новодворський В. Д. Прибуток підприємства: бухгалтерський і економічний: // Фінанси. – 2003. – №4. – 64 – 68с.

8. Туріло А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства. [Текст]:/ А.М Туріло // Фінанси України. – 2007. – №3. – 100с.

9. Уотшем Т., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. [Текст]: / Пер. с англ. – М.: "Финансы"– "ЮНИТИ", 1999

10. Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа затрат. [Текст]: / Пер. с англ. – М.: "Филинъ", 2001.- 186 с.

 

References:

1. Anand, G. (2006), Shetty and others. Finance. An Integrated Global Apporach. N.Y.: Richard D.Irwin, Inc. - P.17.

2. Brihkhem Sven (1997), Osnovy finansovoho menedzhmentu [Fundamentals of financial management], Molod', Kyiv, Ukraine.

3. Doncova, L.V. and Nikiforova N.A. (2006), Kompleksnyj analiz buhgalterskoj otchetnosti [Complex analysis of accounting statements], DIS, Moscow, Russia.

4. Zaiats', I.N. Kruzhkova, R.V. and Petrenko, I.A. (1999), Ekonomika, orhanizatsiia ta planuvannia vyrobnytstva [Economics, organization and planning of production], "Kharch, prom.", Mykolaiv, Ukraine.

5. Vatamaniuk, O.Z. (2007), Mikroekonomika: teoriia i praktykum [Microeconomics: theory and practical], «Intelekt – Zakhid», Lviv, Ukraine.

6.  Pindajk, R.S. and Rubinfeld, D.L. (1996), Mikroekonomika [Microeconomics], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

7. Novodvors'kyj, V.D. (2003), “Profits of an enterprise: accounting and economic”, Finansy, vol. 4, pp. 64 – 68.

8. Turilo, A.M. (2007), Methodological approaches to assessing the financial activity of enterprise”, Finansy Ukrainy, vol. 3, p. 100.

9. Uotshem, T. and Parramou K. (1999), Kolichestvennye metody v finansah [Quantitative methods in finances], "Finansy"– "JuNITI", Moscow, Russia.

10. Shim, D. and Sigel, D. (2001), Metody upravlenija stoimost'ju i analiza zatrat [Methods of value management and cost analysis], "Filin", Moscow, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 20.11.2013 р.