EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 65.014.1:330.111.66

 

Н. О. Сімченко,

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД  У РОЗВИТКУ  СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

 

N. Simchenko,

Doctor of sciences, PhD, professor of management department, National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”

 

VALUE APPROACH TO DEVELOPING OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE TOURISM COMPANIES

 

Обґрунтовано застосування ціннісного підходу до розвитку  соціальної відповідальності підприємств туристичної галузі. Представлено авторське визначення місії підприємства та її структури. Соціальна місія туристичної фірми полягає в забезпеченні наданні таких  туристичних послуг, які б були безпечні для населення, підвищували якість життя людей; зменшували екоруйнівний вплив на навколишнє середовище. Економічна місія  спрямована на забезпечення стабільного зростання її фінансового благополуччя та прибутковості, створюючи додаткову цінність для всіх зацікавлених сторін. Корпоративна місія відображає ключові  принципи  соціальної політики фірми по відношенню до персоналу – створенню нових робочих місць,  залученню талановитих  людей,  справедливої оцінці та компенсації їх зусиль. Відзначено, що цінності підприємства формуються на основі місії підприємства та знаходять своє відображення  у стратегічному баченні  та кредо підприємства. Ключові цінності відображають головні орієнтири розвитку підприємства з урахуванням соціальної, економічної та корпоративної місії. Визначено  сучасні  вимоги до формулювання місії туристичного підприємства.

 

The application value approach to the development of social responsibility of tourism companies is discussed. The definition of mission of the organization  and its structure is presented by author. Social mission of travel company is to ensure the provision of tourism services that would be safe for the general population, improve quality of life and develop the ecological programs. Economic mission aims to ensure sustainable growth of its financial health and profitability, creating added value for all stakeholders. Corporate mission reflects the key principles of the social policy of the firm in relation to staff - creating new jobs, attracting talented people, fair evaluation and compensation for their efforts. It is noted that the values of the company are formed on the basis of the mission must be reflected in the strategic vision and credo of the company. Core values represent the main goal of the company on the basis of social, economic and corporate mission. The modern requirements for formulation of mission of tourism companies are defined in this paper.

 

Ключові слова: соціальна відповідальність, ціннісний підхід, цінності підприємства, місія підприємства, туристичні підприємства.

 

Keywords: social responsibility, value approach, values of organization, mission of organization, tourism companies.

 

 

Постановка проблеми.

Сучасні соціально-економічні трансформації в Україні характеризуються докорінними змінами в системі цінностей суспільства, інституційній структурі, відносинах власності. Унаслідок проведення превентивних ринкових реформ значно змінилася соціальна структура українського суспільства, його економічна культура, що активізувало інтерес вітчизняного соціуму до проблем соціальної відповідальності.

Існуючі тенденції соціально-економічного розвитку держави чинять значний вплив на розвиток  підприємств туристичної галузі як однієї з найпріоритетніших в структурі галузей економіки країни. За даними Всесвітньої організації ООН з туризму, Україна увійшла до першої двадцятки рейтингу найпопулярніших країн для подорожей у 2012 році [19]. Згідно з оприлюдненими даними, Україну  у 2012 році відвідали 23 млн. гостей. Так, кількість туристів, що відвідали Україну за цей період,  порівняно з 2011 роком, зросла майже на  1,5 млн. чол. [20]. При цьому частка  сфери туризму у ВВП України у 2012 році склала 28,8 млрд грн, або 2,2 % ВВП. За даними Держстату,  в Україні у 2012 році дохід від надання туристичних послуг зріс на 41,6 % – до 6,99 млрд грн. [21]. Разом з тим, наведені дані характеризують значний спад економічного розвитку підприємств туристської сфери. Так,  у 2008 році туристична індустрія України та суміжні з нею галузі економіки  забезпечили 9,3% або 85,1 млрд. грн. ВВП держави [21].

Як свідчить бізнес-практика, ефективність управління підприємствами туристичної галузі  в сучасних умовах значною мірою визначається системою ціннісних орієнтирів, які лежать в основі формування стратегічного бачення (візії) підприємств. На сьогоднішній день вельми важливими і актуальними стають питання управління цінностями туристичних підприємств  в забезпеченні розвитку соціальної відповідальності підприємств.

Аналіз  досліджень  та публікацій з проблеми. Найбільш ґрунтовний аналіз становлення та розвитку феномену «соціально відповідальна діяльність» подано у  працях іноземних вчених  А. Керолла [10], Д. Віндзора [18], Дж. Поста [13], M. Ван Марревійка [16], М. Веласкеса [17], Р. Штойєра [14] та ін. Серед російських та вітчизняних вчених варто виділити розробки Ю. Благова [1],  І. Булєєва [2], О. Новікової  [5].

Значимість ідентифікації системи цінностей підприємства  в діяльності підприємства висвітлюється у фундаментальних працях Р. Фрімана [11], К. Прахалада, Х. Хамела [12], Х. Віссеми [3]. У наукових розробках Г. Клейнера [4], І. Савченка [8], В. Панкова [6] підкреслюється значимість використання ціннісного підходу  в розвитку соціальної відповідальності підприємства, підвищенні його ринкової вартості. Колектив авторів – С. Ковалевський, О. Мєдвєдєва, Г. Хаєт [7] розглядають проблему формування цінностей підприємства в розвитку корпоративної культури.

Не зменшуючи значимості наявних наукових розробок, відзначимо недостатнє висвітлення  в наукових публікаціях особливостей взаємозв'язку системи цінностей підприємства з нормами соціальної відповідальності підприємства, що обумовило мету написання даної статті.

Метою дослідження є наукове  обґрунтування актуальності застосування ціннісного підходу у розвитку соціальної відповідальності підприємств туристичної галузі.

Викладення основного матеріалу.

Система цінностей підприємства являє собою сукупність вищих мотивуючих переконань, які створюють згуртований колектив  або команду. Цінності підприємства знаходять своє відображення  у стратегічному баченні  та кредо підприємства  і повинні сприяти:

- формуванню єдиного ціннісного фундаменту підприємства для реалізації довгострокової стратегії розвитку;

- розвитку прихильності персоналу основній ідеології підприємства на основі ключових цінностей;

- моделюванню майбутньої стратегії підприємства на базі ключових компетенцій та конкурентних  переваг;

- формуванню портфелю інвестиційних проектів з урахуванням ідентифікації цінностей соціальних проектів та їх впливу на показники прибутковості підприємства.

Цінності підприємства відображаються в його  місії. Місія підприємства як головна ціль його розвитку деталізує статус підприємства  і забезпечує напрям та орієнтири для визначення цілей та стратегій на різних організаційних  рівнях. За визначенням відомого фахівця у галузі  менеджменту Х. Віссеми, місія розкладається на візію та кредо [3]. У кредо сформульований загальний кодекс поведінки підприємства, який визначає взаємовідносини між співробітниками, клієнтами, акціонерами, тобто корпоративну культуру фірми. Відповідно до вищевикладеного місія підприємства має відображати  інтереси усіх зацікавлених  сторін. Будь-яке підприємство повинно нести  корпоративну соціальну відповідальність за виконання  своєї місії перед всім суспільством. В бізнес-практиці загальноприйнятним є підхід до розуміння місії підприємства у трьох аспектах – соціальному, економічному,  корпоративному (рис. 1).

- Соціальна місія туристичної фірми полягає в забезпеченні наданні таких  туристичних послуг, які б були безпечні для населення, підвищували  якість життя людей; зменшували екоруйнівний вплив на навколишнє середовище.

- Економічна місія фірми спрямована на забезпечення стабільного зростання її фінансового благополуччя та прибутковості, створюючи додаткову цінність для всіх зацікавлених сторін.

- Корпоративна місія відображає ключові  принципи  соціальної політики фірми по відношенню до персоналу – створенню нових робочих місць,  залученню талановитих  людей,  справедливої оцінці та компенсації їх зусиль.

 

 

 

Рис. 1. Місія підприємства та її структура 

 

 

Сформовані на основі місії цінності компанії мають свою ієрархічну побудову. В діяльності багатьох провідних компаній виділяються ключові  та операційні цінності. Ключові цінності відображають головні орієнтири розвитку підприємства з урахуванням соціальної, економічної та корпоративної місії. Цінності мають свої пріоритети, якими керується керівництво  при прийнятті стратегічних і тактичних управлінських рішень та веденні операційної діяльності. На рис 2. представлено концептуальну схему формування соціально орієнтованої системи управління підприємствами  з урахуванням цінностей  підприємства.

 

  

 

Рис. 2. Взаємозв’язок цінностей підприємства з пріоритетами  у сфері соціальної відповідальності

 

З урахуванням вищенаведених концептуальних підходів до взаємоув’язання цінностей та політики підприємства у сфері розвитку соціальної відповідальності, вважаємо за доцільне інтегрувати запропоновані положення на рівень діяльності підприємств туристичної  сфери АР Крим.

За даними Головного управління Міністерства доходів і зборів в АР Крим за 2012 рік надходження  до бюджетів усіх рівнів склали 8,2 млрд. грн (у 2011 році – 6,8 млрд. грн), а від підприємств курортної галузі за 2012 рік надходження склали 458,6 млн  грн (5,57 % від всього обсягу надходжень) , в 2011 році - 401,8 млн грн ( 5,87 % від усього обсягу надходжень). Таким чином, прийняття рішення про першочерговість стратегічної пріоритетності туризму для Криму збіглося з початком негативних трендів  у кримському та світовому  туризмі в цілому – посткризовим зниженням  масового попиту населення, в тому числі розвинених країн, на розваги та відпочинок та / або скорочення витрат на ці цілі. Особливості динаміки ключових показників розвитку санаторно-курортного та туристського сектора АР Крим наведено  в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Динаміка ключових  показників розвитку  санаторно-курортного та туристського сектора АР Крим*

Показники

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кількість підприємств, які фактично надавали послуги

388

346

386

392

379

316

Всього обслуговано туристів (тис. осіб)

351,2

392,6

254,2

284,4

239,9

216,1

Кількість  працюючих здравниць

579

586

567

567

656

620

Кількість максимально розгорнутих ліжок (тис. од.)

128,5

130,3

131,1

132,7

134,2

132,4

Кількість організованих відпочиваючих (млн. осіб)

1,31

1,28

1,07

1,16

1,13

1,16

*складено за даними [18]

 

Зважаючи на необхідність виведення стану розвитку  туристичної галузі   АР Крим на траєкторію сталого зростання, вельми важливим є планування діяльності підприємств  у цій сфері на засадах соціально відповідального управління  в забезпеченні підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в АР Крим.

Елементи корпоративної соціальної відповідальності туристичних організацій містяться не тільки у внутрішніх нормативних документах, але і в реальних заходах щодо працівників, споживачів туристських послуг і місцевого населення, яке безпосередньо або опосередковано залучається до  туристичної діяльності. Фактично, діяльність туристичної  організації – це соціально орієнтована діяльність на економічній основі з обов’язковим набором соціальних програм.

Виділимо такі сучасні вимоги до формулювання місії та стратегії туристичного підприємства:

1. Місія підприємства має формуватися з урахуванням соціальних, економічних, екологічних очікувань зацікавлених сторін. Візія та кредо підприємства  повинні відображати  концептуальний базис його сталого розвитку, виходячи з його поведінки  у зовнішньому середовищі та досягнення ним внутрішньої збалансованості за рахунок стійкості організаційних підсистем.

2. Стратегія розвитку підприємства  має бути спрямована на задоволення вимог та очікувань зацікавлених сторін і, за рахунок цього, на досягнення стратегічних соціально-економічних цілей діяльності за умов дотримання принципів соціальної відповідальності.

3. Реалізація стратегії  соціально-орієнтованого розвитку підприємства  повинна мати інноваційний характер. Забезпечення сталого розвитку соціально-відповідального підприємства  може здійснюватися  виключно в контексті інноваційних перетворень, що становлять базис для збалансованого розвитку всіх підсистем підприємства з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.

4. Підприємство  має забезпечувати правову відповідальність бізнесу. Відповідальне ведення бізнесу передбачає ведення постійного діалогу із зацікавленими групами населення та дотримання стандартних зобов'язань, які передбачені законами України.

5. Підприємство  має проводити ефективну соціальну політику, яка б забезпечувала гідні умови праці для персоналу; прийнятний рівень заробітної плати; необхідний рівень продуктивності праці, постійну професійну підготовку, підвищення кваліфікації та навчання всього персоналу; зменшення плинності кадрів;  підвищення соціального захисту працівників; охорону праці та безпеку персоналу;  підвищення якості життя персоналу.

6. Діяльність підприємства  повинна відповідати певним етичним нормам та принципам філантропії, що мають відображатися  в етичних кодексах поведінки; корпоративній культурі; здійсненні активних заходів з проведення благочинності, спонсорської допомоги; реалізації соціальних програм, спрямованих на розвиток культурно-моральних цінностей серед різних прошарків населення.

7. Керівництво підприємства повинно враховувати пріоритети сталого розвитку  при формуванні корпоративної стратегії, плануванні заходів з проектування стратегічно ефективних взаємодій підприємства з  зацікавленими сторонами, розробці соціально-орієнтованих програм розвитку.

Висновки.

Ключові цінності формують основу для забезпечення залучення персоналу до сприйняття загальноприйнятної ідеології розвитку підприємства в забезпеченні дотримання норм соціальної відповідальності. За результатами досліджень визначено, що в українських бізнес-умовах рідко спостерігається відповідність задекларованих організаційних цінностей і принципів реальним мотивам, що об’єднують учасників. Незважаючи на це, важливим є розвиток прихильності персоналу підприємства до домінуючих цінностей підприємства. Тому організаційні цінності повинні закладатися в систему стратегічних орієнтирів розвитку підприємства, а стратегічні цілі, в свою чергу, повинні мати ціннісну структуру. З урахуванням вищевикладеного, важливою передумовою ефективної діяльності підприємств туристичної галузі є забезпечення гармонізації цінностей підприємства з інтересами соціуму.

 

Література.

1. Благов Ю.Е. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности / Ю.Е. Благов // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2006. – № 2.

2. Булеев И.П. Социальная ответственность бизнеса: теория и практика / И. П. Булеев, Н. Е. Брюховецкая, Е. В. Черных; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. ун-т экономики и права. – Донецк: ДонУЭП, 2008. – 136 с.

3. Wissema, J., Van der Pol, H. and  Messer, H. (1980), “Strategic management archetypes”, Strategic Management Journal, vol.1, pp. 37-47.

4. Клейнер Г. Системная парадигма  и теория предприятия / Г. Клейнер // Вопросы экономики. –  2002. –  № 10. – С. 15-23.

5. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2013. – 296 с.

6. Панков В.А. Оценка и управление стоимостью компании на основе ценностного подхода : Учеб.-метод. пособие. / В.А.Панков, В.С.Рыжиков; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск, 2006. — 83 с.

7. Развитие культуры организации: гуманизация, качество деятельности, успех.: в 3 кн. / М-во образования и науки Украины, Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск: ДГМА, 2007 – Кн. 1: Методы изучения культуры и ценности организации / С.В.Ковалевский, О.А.Медведева, Г.Л.Хает. – 2007. – 195 с.

8. Савченко І.Г. Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / Савченко І. Г., Радченко О. В. — Х.: ХНУВС, 2008. — 199 с.

9. Статистичний бюлетень Міністерства курортів та туризму АР Крим, 2013 [Електронний ресурс ] / http://crimea.gov.ua/images/DOC/crimean_strategy_ 2013.pdf

10. Carroll A.B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct // Business and Society. – 1999. – № 38 (3). – P. 268–295.

11. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Publishing, 1984.

12. Prahalad C.K. and Hamel H. The Core Competence of the Corporation // Harvard Bisiness Review. May-June 1990. P. 79-91.

13. Post J.E. Redefining the Corporation and Organizational Wealth / J.E. Post, L.E. Preston, S. Sachs. – Stanford University Press. – 2002.

14. Steurer R. Corporations, Stakeholders and Sustainable Development: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations / R. Steurer, M. Langer, A. Konrad, A. Martinuzzi // Journal of Business Ethics. – 2005. – Vol. 61. – № 3. –  P. 263–281.

15. Van Marrewijk M. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agency and Communion // Journal of Business Ethics. 2003. – Vol. 44. – № 2/3. –  P. 95–105.

16. Wood D. Corporate Social Performance Revisited // Academy of Management Review. –  1991. – Vol. 16. – № 4. – P. 691–718.

17. Velasquez M. Debanking corporate moral  responsibility // Business Ethics  Quarterly. – 2003. – № 13(4). – P. 531–562.

18. Windsor D. The Future of Corporate Social Responsibility // The International Journal of Organizational Analysis. 2001. – Vol. 9. – № 3. – P. 225–256.

19. http://www2.unwto.org/

20. http://turist.rbc.ua/ukraina-zanyala-12-e-mesto-v-reytinge-oon-samyh-populyarnyh-06082013094200

21. http://www.ukrstat.gov.ua/

 

References.

1. Blagov, Yu.E. (2006), “The genesis of the concept of corporate social responsibility”, Vestnik of Saint Petersburg University, vol. 2, pp. 26-35.

2. Buleev, I.P., Brjuhoveckaja, N.E. and Chernyh, E.V. (2008), Social'naja otvetstvennost' biznesa: teorija i praktika [Corporate Social Responsibility: Theory and Practice], DonUEP, Donetsk, Ukraine.

3. Wissema, J., Van der Pol, H. and  Messer, H. (1980), “Strategic management archetypes”, Strategic Management Journal, vol.1, pp. 37-47.

4. Klejner, G.I. (2002), System paradigm and theory of enterprise”, Voprosy Economiki, vol. 10, pp. 15-23.

5. Novikova, O.F., Dejch, M.Ye. and Pan'kova O.V. (2013), Diahnostyka stanu ta perspektyv rozvytku sotsial'noi vidpovidal'nosti v Ukraini (ekspertni otsinky) [Diagnosis of the condition and prospects of social responsibility in Ukraine (expert assessment)], In-t ekonomiky promyslovosti, Donetsk, Ukraine.

6. Pankov, V.A. (2006), Ocenka i upravlenie stoimost'ju kompanii na osnove cennostnogo podhoda [Assessment and management of company value based on the value approach], Donbas. gos. mashinostroit. Akad, Kramatorsk, Ukraine.

7. Kovalevskij, S.V., Medvedeva, O.A. and Haet, G.L. (2007), Razvitie kul'tury organizacii: gumanizacija, kachestvo dejatel'nosti, uspeh [Development of organizational culture: humanization, quality activities, success], DGMA, Kramatorsk, Ukraine.

8. Savchenko, I.H. and Radchenko, O.V. (2008), Tsinnisnyj vymir sotsial'noi vidpovidal'nosti v demokratychnij derzhavi [The values of social responsibility in a democracy], KhNUVS, Kharkiv, Ukraine.

9. Statistical Bulletin of the Ministry of resorts and tourism of Crimea (2013), “Crimean strategy 2013”, available at:  http://crimea.gov.ua/images/DOC/crimean_strategy_ 2013.pdf

10. Carroll, A. (1999), “Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct”, Business and Society, vol.38, pp. 268–295.

11. Freeman, R. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach,  Pitman Publishing, Boston, USA.

12. Prahalad, C. and Hamel, H. (1990), “The Core Competence of the Corporation”, Harvard Bisiness Review, pp. 79-91.

13. Post, J.,  Preston, J. and Sachs, S. (2002),  Redefining the Corporation and Organizational Wealth, Stanford University Press, Stanford.

14. Steurer, R., Langer, M. and Konrad, A. (2005), “Corporations, Stakeholders and Sustainable Development: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations”, Journal of Business Ethics, vol. 61, pp.. 263–281.

15. Van Marrewijk, M. (2003), “Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agency and Communion”, Journal of Business Ethics, vol. 44, pp. 95–105.

16. Wood, D. (1991), “Corporate Social Performance Revisited”, Academy of Management Review, vol. 16, pp. 691–718.

17. Velasquez, M. (2003), “Debanking corporate moral responsibility”,  Business Ethics Quarterly,  vol. 13, pp. 531–562.

18. Windsor, D. (2001), “The Future of Corporate Social Responsibility”, The International Journal of Organizational Analysis, vol. 9, pp. 225–256.

19. World Tourism Organization UNWTO (2013), available at: http://www2.unwto.org/

20. Coral travel, Ukraina zanjala 12-e mesto v rejtinge OON samyh populjarnyh stran dlja puteshestvij [Ukraine took 12th place in the ranking of the most popular countries of the UN Travel], available at:  http://turist.rbc.ua/ukraina-zanyala-12-e-mesto-v-reytinge-oon-samyh-populyarnyh-06082013094200

21. The State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

Стаття надійшла до редакції 15.12.2013 р.