EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 339.9:664.1

 

Б. В. Вишнівська,

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК

Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

СВІТОВИЙ РИНОК ЦУКРУ

 

B.V.Vishnivska,

k. e. n., associate professor of department of innovative activity in AIC

of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 

WORLD MARKET OF SUGAR

 

У статті досліджено тенденції та зміни світового ринку цукру, проаналізовано його сучасний стан, найбільші виробники, подана структура світового експорту та імпорту, зазначені основні споживачі цукру.

 

Tendencies and changes of world market of sugar are investigational in the article, he is analysed the modern state, most producers, given structure of world export and import, the basic users of sugar are marked.

 

Ключові слова: ринок цукру, експорт, імпорт, виробники, споживання.

 

Keywords: market of sugar, export, import, producers, consumptions.

 

 

Постановка проблеми. Світовий цукровий ринок являє собою сполучення вільного ринку з регульованими внутрішніми ринками окремих країн. Виробництво цукру зосереджене як у розвинених, так і у країнах, що розвиваються, а локальне регулювання спрямоване на те, щоб забезпечити конкурентну здатність і продовольчу безпеку.

Проблема розвитку світового ринку цукру, його сучасний стан, тенденції змін структури експорту та імпорту знайшло відображення у наукових працях таких вчених як О.М.Шпичак, М.Я.Коденська С.А.Стасиневич, В.С.Бондар, О.С.Заєць, Є.В.Імас та ін. Сучасний стан кон’юнктури світового ринку цукру потребує нових поглиблених досліджень роботи бурякоцукрової галузі.

Аналіз останніх досліджень. Питанням формування та функціонування світового ринку цукру присвячені роботи відомих вчених та практиків В.С.Бондаря,  В.І.Пиркіна, А.В.Фурси, О.М.Шпичака та ін.

Формування цілей статті. Дана стаття має за мету охарактеризувати сучасний стан розвитку цукру в світі, проаналізувати його тенденції змін за останні десять років.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За декілька років функціонування світового ринку цукру основні його виробники збільшили обсяги виробництва i стабiлiзували його на досить високому piвні. Найбільше у світі цукру виробляють Iндiя та Бразилія. Cтpiмко зростає його виробництво в Австралії та Мексиці. Збільшують обсяги виробництва цукру в США, Китаї, Францiї та Нiмеччинi, Індонезії, Таїланді, Колумбії та Сербії.

Цукрова тростина і цукровий буряк відіграють важливу роль в харчуванні населення, хоча в останні часи в розвинутих країнах ведеться пропаганда про шкідливість цукру й необхідність скорочення його виробництва. Налагоджено виробництво замінювачів, частково з кукурудзи. Незважаючи на це зростання виробництва цукру продовжується. (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Динаміка обсягу виробництва цукру в світі за 2001-2012 рр.

Маркетинговий рік

Обсяги виробництва цукру, млн. т.

Динаміка виробництва цукру, %

Приріст виробництва цукру, млн. т.

2001/2002

134,38

-

-

2002/2003

148,87

110,72

14,40

2003/2004

142,30

95,64

-6,49

2004/2005

142,10

99,84

-0,23

2005/2006

146,25

102,95

4,18

2006/2007

166,08

113,56

19,83

2007/2008

166,48

100,24

0,40

2008/2009

148,73

89,34

-17,75

2009/2010

153,68

103,33

4,95

2010/2011

160,95

104,73

7,27

2011/2012

168,48

104,68

7,53

Джерело: За даними http://www.fas. usda.gov

 

За останні десять років виробництво цукру виросло в світі на 34,1 млн. т. або 25,6%, склавши 168,48 млн. т. цукру-піску. У 2008/2009 МР спостерігався спад виробництва цукру, причиною якою вважається світова криза. У період з 2009/2010 МР. ринок цукру перебував у рецесії, але вже на початку 2011 року, вдалося відновити обсяги виробництва цукру, і вийти на той обсяг виробництва цукру, що спостерігався у 2007р.

Світове виробництво цукру перевищує 168 млн. т, з яких близько 69% отримують з цукрової тростини і 31% - з цукрових буряків. За даними фахівців USDA у 2011/2012 МР у світі було вироблено 168,5 млн.т. цукру. Найбільшим виробником цукру серед країн є Бразилія, питома вага якої у структурі займає 23,5%. (рис 1.)

 

 

Рис. 1. Частка країн у світовому виробництві цукру, 2011/2012 МР, %

Джерело: За даними http://www.fas. usda.gov

 

Значну частку також мають Індія – 16,8% та країни Європейського Союзу – 9,1%. Китай посідає 4 місце, його питома вага у світовому виробництві цукру складає 7,1%, Таїланд має 5,8%, США – 4,4%, Росія – 2,5%, України – 1,3%.

З глобальної точки зору на конкурентоспроможність виробництва цукру в основному впливають природні умови, ефективність виробництва у маркетинговому ланцюжку, якість менеджменту сільських господарств, менеджменту виробництва і збуту цукру, а також доступність виробленої у конкуренції сировини. Тільки з погляду на постачання сировини експертами та цукровою промисловістю, разом прийнято, що виробництво цукру, з цукрової тростини є більш конкурентоспроможним ніж виробництво цукру з цукрових буряків за різними причинами.

Найбільшими виробниками тростинного цукру в Азії є Індія, Китай, Таїланд, Пакистан, за ними йдуть Індонезія й Філіппіни; в Північній і Центральній Америці - США, Мексика, Куба, Гватемала; в Південній Америці домінує Бразилія; в Африці найбільшу кількість цукру виробляє ПАР та Єгипет, а також Судан, Маврикій, Кенія, Свазіленд і Зімбабве; в Океанії переважну частину цукру виробляє Австралія.

У вересні 2011р. перехідні запаси цукрових ринків країн Митного союзу зросли до 4.3-4.4 млн. т. За даними Agra Informa, в 2011/2012 МР виробництво цукру збільшилось в Росії, Україні та Європейському союзі. Виробництво цукру в Європі може збільшитися на 2.4 млн тонн, до рівня 17.4 млн т, що дозволить досягти максимального за 5 років рівня. У Франції виробництво цукру зросте, за прогнозами, до 4.6 млн т, а у Бразилії, яка є найбільшим світовим експортером цукру, можуть знизитися до 510.2 млн т, вперше за останнє десятиліття. [10]

У 2011/2012 МР Росія, вперше за 12 років, відновила експорт цукру, уклавши контракт на поставки цукру в такі країни як Киргизію та Таджикистан. Цьому сприяв рекордний урожай цукрового-буряку, який привів до збільшення виробництва цукру до рівня 4,5 млн. т. Якщо проаналізувати споживання країни в цілому, протягом 2011р. яке склало близько 6,025 млн. т., можна зробити висновок, що національне виробництво цурку не може задовольнити потреби країни в даному товарі. Ціна на цукор у світі близько - 785$ за т., в той час як на ринку Росії ціна на цукор за останній період знизилась на 26%, і кілограм цукру зараз коштує 23 рублі, що в перерахунку складає 710$ за т. Згідно даних Союзроссахара, в першу половину 2011/2012 МР Росії може експортувати 400 т. цукру. Навіть при ціні у 700 - 750 $, країна отримає прибуток приблизно 300 млн. дол. [11]

Найбільшим виробником цукру з цукрового буряка є країни ЄС. В цьому регіоні виробляється приблизно половина всього світового обсягу цукру з буряка. Країни ЄС займають третє місце після Азії та Південної Америки. Серед них основними виробниками бурякового цукру є Німеччина і Франція. У відносно великих обсягах цукор вироблюють також у Італії, Великобританії, Нідерландах та Іспанії. Країни, що вирощують цукрову тростину, постають перед необхідністю забезпечити зберігання та експорт величезних обсягів цукру кожного сезону. У той час, як виробництво (рафінування) білого цукру є досить енергоємним технологічним процесом. Найбільші виробники цукрової тростини експортують, в основному, цукор-сирець (вміст домішок у якому становить 2-4%), а не білий цукор.

Найбільшими світовими експортерами цукру є Бразилія, Австралія, Таїланд, Індія і Гватемала. Із країн ЄС цукор імпортують Велика Британія, Італія, Португалія, Греція. Великими імпортерами цукру в світі є США, Китай, Японія, Індонезія, країни Близького Сходу та Африки. За останні три роки загальний обсяг всього експорту цукру в світі зріс на 8,74% (рис. 2).

 

Рис. 2. Динаміка експорту та імпорту цукру в світі, млн.т

Джерело: За даними http://www.fas. usda.gov

 

Загальний обсяг експорту цукру на період 2009/2010 МР. становив 51,228 млн. т. Протягом 2010/2011 МР відбувся приріст експорту цукру на 2,69%, а у 2011/2012 МР відбулося збільшення обсягів експорту цукру майже в 2 рази, що становило 3,101 млн. т.

В загальному вигляді зменшення обсягів імпорту цукру в світі, при збільшенні обсягів експорту, свідчить про те, що в відбувся ріст внутрішніх потреб в цукрі, кожної з країн.

Слід зауважити, що значні експортери цукру, являються переважно розвинуті країни. Вони підтримують свою цукрову промисловість лише за допомогою високого рівня контролю за імпортом, квотами і субсидіями.

ЄС традиційно виступав одним з найбільших експортерів цукру у світі, але, у зв'язку з реформою в цукровій галузі, союз поступово перетворюється з експортера на імпортера. Природно, що європейським виробникам бурякового цукру досить складно конкурувати з виробниками тростини з країн, що розвиваються, тому саме цукровий ринок у всіх країнах, де є власне виробництво, є об'єктом державного регулювання.

У період 2009-2012 р.р. обсяги експорту цукру-сирцю поступово збільшувалися. (рис. 3)

 

2009/2010 МР

2010/2011 МР

2011/2012 МР

Рис. 3. Обсяги світового експорту цукру основними товаровиробниками, млн. т

Джерело: За даними http://www.fas. usda.gov

 

Найбільшим світовим експортером цукру за досліджуваний період є Бразилія. Її частка у загальному обсязі у 2009/2010 МР складає 47,4%, що становить 24,3 млн.т. Протягом наступного періоду 2010/2011 МР та 2011/2012 МР Бразилія тримала перші позиції у загальному обсязі експорту цукру у світі і її питома вага складала 48,7% та 49,1% відповідно.

В свою чергу Таїланд, у досліджуваний період, також збільшив обсяги експорту цукру-сирцю з 9,6% до 13,1 %. Зменшення обсягів експорту цукру-сирцю спостерігалось в таких країнах як ЄС, Австралія та Гватемала

Обсяги імпорту цукру у світі у 2010/2011 МР збільшилися на 1,03%, а в 2011/2012 МР відбулося зменшення на 5,9% (рис. 4).

 

2009/2010 МР

2010/2011 МР

2011/2012 МР

Рис. 4. Обсяги світового імпорту цукру основними товаровиробниками, млн.т

Джерело: За даними http://www.fas. usda.gov

 

Такі країни як США, Китай, Канада, Країни Близького Сходу, Країни Африки, Росія та країни ЄС, в 2010/2011 МР збільшили обсяги імпорту цукру-сирцю. У 2009/2010 МР найбільша частка світового імпорту цукру належала країнам Близького Сходу. Їхня частка склала майже 18,5% або 9,67 млн.т. Протягом наступних двох років лідуючи позиції залишались за цими країнами. Відповідно їх частка складала 20,7% або 10,71 млн.т у 2010/2011 МР та 21,7%, що становить 10,58 млн.т, у 2011/2012 МР. Збільшили також обсяг імпорту цукру країни Африки. Їхня питома вага зросла з 15,6% у 2009/2010 МР до 16,9% у 2011/2012 МР.

На Європейському ринку вагомими конкурентами України на ринку цукру є Францiя, Нiмеччина та Сербія, що експортує до Греції близько 100000 т. цукру-сирцю, що складає 65% від річної квоти експорту цукру до ЄС.

Бразилія - країна, яка є найбільшим виробником цукру, і відповідно - є найбільшим експортером цукру-сирцю в світі, а також одним із найбільших споживачів. Як показує світова практика, більшість розвинутих країн, віддає перевагу саме цукру виробленому в Бразилії. Збільшення світового виробництва цукру у даний період відбувається за рахунок більш швидких темпів зростання виробництва цукру із цукрової тростини, основним експортером якого є саме Бразилія. [3]

На початку 90-х років перевищення виробництва цукру над споживанням становило 2,3 млн. т, в 2000 р. - вже 20 млн. т, а в 2011 р. - 6,48 млн. т. Щороку світові запаси цукру зростають, чому сприяє зменшення обсягів його споживання у порівнянні з його виробництвом. У споживчому кошику продукт займає в середньому 3,56%. Попит формується, насамперед, виходячи з потреби у товарі населення (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Основні світові споживачі цукру

Країна

2009/2010 МР

2010/2011 МР

2011/2012МР

Обсяг, млн. т

Динаміка споживання, %

Обсяг, млн. т

Динаміка споживання, %

Обсяг, млн. т

Динаміка споживання, %

Індія

23,5

-

25,5

108,5

26,5

103,9

ЄС

17,4

-

17,5

100,6

17,5

100

Китай

14,3

-

13,9

97,2

13,6

97,8

Бразилія

11,8

-

12,0

101,7

12,5

104,6

Джерело: За даними http://www.fas. usda.gov

 

За даними фахівців USDA у 2011/2012 МР споживання цукру у світі становить 161 млн.т. Найбільше, а саме 15 % або 26,5 млн.т. споживається в Індії. На країни Європейського союзу припадає 11 % або 17,5 млн.т. Одні з найбільших імпортерів цукру Китай та Бразилія споживають відповідно 9% та 8% або 13,6 млн.т та 12,5 млн.т. Попит на цукор є відносно нееластичним у зв’язку із низьким рівнем його замінності. Світовий обсяг споживання цукру-сирцю у 2011/2012 МР в порівнянні з 2010/2011 МР збільшився на 1,68%, або на 2,68 млн. т.

Світовий ринок цукру - є досить специфічним. У світі значний обсяг цукру або споживається у країнах-виробниках під ціновим контролем урядів, або експортується з однієї країни до іншої за попередніми угодами. Та частина виробленого у світі цукру, яка не є предметом подібних угод, здійснює вільний обіг між окремими країнами. Вільний ринок цукру ще класифікується, як "залишковий". Його частка становить 20-25% від світового виробництва. І навіть незначні зміни у виробництві можуть призвести до значних коливань пропозиції на вільному ринку. Це одна з головних причин нестабільності цін на вільному ринку цукру – ціни основних контрактів та біржові котирування.

Світова ціна є альтернативними витратами для споживачів товарів у будь-якій країні. Іншими словами, це витрати на товар, які споживачі сплачують, за товар який не виробляється в країні. Не існує такого терміну, як "єдина ринкова світова ціна" у світі цукру. Найчастіше індикатором світових цін на цукор - є ціна міжнародної організації цукру (ISA), є середньою декількох цін на цукор-сирець.

Якщо враховувати, що частка тростинного цукру у світовому виробництві цукру складає 70%, можна зробити висновок, що світові ціни на цукор формуються саме на основі вартості тростинного цукру (рис. 5).

 

 

Рис. 5. Динаміка світових цін на цукор

Джерело: За даними http://faostat.fao.org

 

За даними Світової сільськогосподарської та продовольчої організації (FAO),  спостерігалась тенденція зниження індексу цін на цукор у період з 01.01.2012 р. по 01.05.2012 р. Ціна зменшилась майже на 30 %. З червня ситуація змінилась на користь виробників цукру. Рівень цін поступово зростав і досяг значення 773 дол./т, що на 33% більше показника червня. У наступні три місяця спостерігалось зменшення цін до рівня 600 дол./т станом на 01 грудня 2012 року.

Сектор цукру схильний до зовнішнього впливу, а спекуляції та спекулятивні очікування спричинюють зменшення ціни на цукор. [9]

Основними причинами зниження цін на цукор є:

- зростання випуску цукру в всьому світі, а також висока ефективність його виробництва в Бразилії;

- падіння курсу національної бразильської валюти відносно американського долара, що зробить бразильський товар більш конкурентоспроможним;

- накопичення значних запасів цукру в усіх країнах, насамперед, в Індії та країнах ЄС;

- стабілізація котирувань цукрових ф’ючерсів;

- зрівноважування світового попиту пропозицією,

- перевиробництво цукру у всьому світі.

Світові ціни на цукор мають тенденцію до коливання. На сьогодні ціни є не високими, що пояснюється наступними факторами світового балансу цукру:

- світове виробництво перевищує за обсягами світове споживання;

- цукрові запаси збільшуються в зв’язку  з 2 роком позитивного сальдо обсягів виробництва цукру над його споживанням.

- посилюється боротьба між світовими виробниками цукру;

- ф’ючерси (вкладання коштів) на білий цукор у Лондоні досягли - 24, долари за тонну.

Висновки. За декілька років функціонування світового ринку цукру основні його виробники збільшили обсяги виробництва i стабiлiзували його на досить високому piвні. Найбільше у світі цукру виробляють Iндiя та Бразилія. Cтpiмко зростає його виробництво в Австралії та Мексиці. Збільшують обсяги виробництва цукру в США, Китаї, Францiї та Нiмеччинi, Індонезії, Таїланді, Колумбії та Сербії.

Світовий цукровий ринок являє собою сполучення вільного ринку з регульованими внутрішніми ринками окремих країн. Виробництво цукру зосереджене як у розвинених, так і у країнах, що розвиваються, а локальне регулювання спрямоване на те, щоб забезпечити конкурентну здатність і продовольчу безпеку.

За останні десять років виробництво цукру виросло в світі на 34,1 млн. т. або 25,6%, склавши 168,48 млн. т. цукру-піску. У 2008/2009 МР спостерігався спад виробництва цукру, причиною якою вважається світова криза. У період з 2009/2010 МР. ринок цукру перебував у рецесії, але вже на початку 2011 року, вдалося відновити обсяги виробництва цукру, і вийти на той обсяг виробництва цукру, що спостерігався у 2007р.

На конкурентоспроможність виробництва цукру в основному впливають природні умови, ефективність виробництва у маркетинговому ланцюжку, якість менеджменту сільських господарств, менеджменту виробництва і збуту цукру, а також доступність виробленої у конкуренції сировини.

 

Література.

1. Бразилия экспортировала в августе 2,1 млн тонн сахара [Електронний ресурс] //Аналітичне агентство «Agriculture», 3 вересня 2009. – Режим доступу: http://www.aaa-agro.com.ua/events/6960.html

2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс] : Web-сайт.– Електрон. дані та прогр. – Прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245735563&cat_id=244277212.

3. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Львів2010

4. Лиськов В.В. Формування ефективної структури цукрової промисловості України. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. – 210 с.

5. International Sugar Statistics [Electronic resource] // Illovo Sugar – Mode of access: http://www.illovosugar.com/World_of_sugar/Sugar_Statistics/International.aspx

6. Production, Supply and Distribution Online [Electronic resource] // United States Department of Agriculture  – Mode of access: http://www.fas.usda.gov/psdonline/

7. Sugar: World Production, supply and distribution [Electronic resource] // United States Department of Agriculture, May, 2009.  – Mode of access: http://www.fas.usda.gov/htp/sugar/2009/May sugar 2009.pdf

8. http://www.fas. usda.gov

9. http://www.fibo.ru

10. http://www.ukrsugar. kiev.ua

11. http://www.rubiz.ru/

 

References.

1. Brazil exported in August 2,100,000 tons of sugar [E resource] / / Analіtichne Agency «Agriculture», 3 September 2009. - Mode dostupe: http://www.aaa-agro.com.ua/events/6960.html

2. Single Web portal executive bodies of Ukraine [electronic resource]: Web-site. - Email. data and applications. - Press service of the Ministry of Agriculture and Food. - Mode of access: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article

3. Kozik VV and Pankov LA (2010), Svitove gospodarstvo ta mizhnarodni economichni vidnosyny [The world economy and international economic relations]  Lviv, Ukraine

4. Lys'kov V.V.(2000) Formuvannia efektyvnoi struktury tsukrovoi promyslovosti Ukrainy [Creating an effective structure of the sugar industry in Ukraine] In-t ekonomiky NAN Ukrainy

5. International Sugar Statistics [Electronic resource] // Illovo Sugar – Mode of access: http://www.illovosugar.com/World_of_sugar/Sugar_Statistics/International.aspx

6. Production, Supply and Distribution Online [Electronic resource] // United States Department of Agriculture  – Mode of access: http://www.fas.usda.gov/psdonline/

7. Sugar: World Production, supply and distribution [Electronic resource] // United States Department of Agriculture, May, 2009.  – Mode of access: http://www.fas.usda.gov/htp/sugar/2009/May sugar 2009.pdf

8. http://www.fas. usda.gov

9. http://www.fibo.ru

10. http://www.ukrsugar. kiev.ua

11. http://www.rubiz.ru/

 

Стаття надійшла до редакції 04.12.2013 р.