EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 657.633:657.922

 

Н. Ф. Яремчук,

асистент  кафедри організації обліку та звітності, Вінницький  національний аграрний університет, м. Вінниця

 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ: СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА

 

N. F. Yaremchuk,

Assistant of the Department of Accounting and Reporting, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

 

INTERNAL CONTROL PROPERTIES: SUBJECT, OBJECT AND METHOD

 

Функціонування дієвого внутрішньогосподарського контролю є передумовою ефективного розвитку підприємства. Нерухомість нині виступає  повноправним об’єктом як ринкових відносин так і бухгалтерського обліку. Навколо неї складається система цивільно-правових відносин (державна реєстрація, іпотека, оподаткування та ін.), її обслуговують численні інститути (державні установи, ріелтери, оцінювачі, забудовники, фінансові установи і т. ін.), з нею активно взаємодіють інші види ринків (споживчих товарів, чинників виробництва, цінних паперів, кредитних зобов’язань), від неї залежать механізми ринкового ціноутворення, інвестування, заощадження в економіці загалом. Тому нерухомість як об’єкт внутрішньогосподарського контролю потребує ґрунтовного дослідження.

У статті висвітлено погляди вчених щодо сутності внутрішньогосподарського контролю, визначено про відсутність методики внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості.

За результатами досліджень сформовано об’єкти контролю щодо операцій з нерухомістю,  обґрунтовано, що внутрішньогосподарський контроль здійснюється контролюючими органами та посадовими особами підприємства, відповідно до покладених на них службових обов’язків.

З метою забезпечення інформаційних потреб власників та керівників підприємства необхідними даними для прийняття управлінських рішень обґрунтовано методику внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості, сутність якої полягає у здійсненні контрольних процедур за часом здійснення контролю.

 

Operation of an effective internal control is a prerequisite for effective development of the company. Property currently serves as the subject of a full market economy and accounting. Around it develops a system of civil law relations (state registration, mortgages, taxes, etc.). Her serve multiple institutions ( government agencies, realtors, appraisers, developers, financial institutions, etc. ). It actively interact with other markets (consumer goods, factors of production, securities lending commitments), it affects the mechanisms of market pricing, investment, savings in the economy. Because the real estate object internal control requires a thorough investigation.

The article highlights the views of scientists about the nature of internal controls, identified the lack of methods of internal control properties.

The research formed the control objects on real estate transactions, proved that the internal business control exercised by the controlling authorities and officials of the company, according to their assigned duties.

In order to ensure the information needs of owners and managers of businesses need data for management decisions grounded methodology of internal control of real estate, the essence of which lies in the implementation of control procedures for future monitoring.

 

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, нерухомість, суб’єкти, об’єкти, методика

 

Keywords: internal business controls, property, subjects, objects, method.

 

 

Постановка проблеми. Одна з найважливіших причин необхідності здійснення контролю полягає в тому, що будь-яка організація безумовно зобов’язана володіти здатністю вчасно фіксувати свої помилки і виправляти їх до того, як вони пошкодять досягненню цілей організації.

Як зазначає Чуєнков А.Є. «Адаптація управління підприємством до ринкових умов вимагає вдосконалення контролю діяльності підприємств. У зв’язку з цим дедалі важливого значення набуває внутрішньогосподарський контроль…» [19, с. 69].

Нерухомість, як важливий елемент в діяльності сільськогосподарського підприємства потребує належного контролю саме зі сторони власників та управлінців. Від прийнятих управлінських рішень залежить ефективність використання об’єктів нерухомості, збереження майна, необхідність проведення ремонту, тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів організації та методики внутрішньогосподарського контролю зробили такі вітчизняні вчені: Білуха М.Т., Бондар М.І., Бутинець Ф.Ф., Бутинець Т.А., Вигавська Н.Г., Дікань Л.В., Калюга Є.В., Л.В. Нападовська, Пантелєєв В.П., Петрик О.А., Сопко В.В. та інші. Віддаючи належне науковим розробкам вчених-економістів, проведені дослідження наукових поглядів та практики функціонування внутрішньогосподарського контролю показали, що питання внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості залишились поза увагою і потребують подальшого вивчення.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення наукових підходів щодо сутності внутрішньогосподарського контролю та визначення й обґрунтування на цій основі методики здійснення внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Внутрішньогосподарський контроль як складова системи управління притаманний будь-якому підприємству. Сутність його полягає у систематичному спостереженні та перевірці фактів господарських операцій, виявленні недоліків та попередженні порушень. Проте в наукових підходах до визначення його змісту  не спостерігається єдиних поглядів. В спеціальній економічній літературі його розглядають як систему, процес, принцип, вид окремої діяльності, функцію управління, тощо.

Так Яворова Г.В. внутрішньогосподарський  контроль визначає як систему безупинного спостереження за ефективністю використання майна господарюючого суб’єкта, законністю і доцільністю господарських операцій і процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей [22, с. 275].

Сук Л.К. та Сук П.Л. характеризують як діяльність власника (керівника) і працівників підприємства з метою виявлення відхилень фактичного стану господарювання від прийнятих параметрів і попередження та усунення недоліків у роботі [17, с. 74].

Гончарук Я.А. та Рудницький В.С. розкривають внутрішньогосподарський контроль як вид контролю, який здійснюється на макрорівні і виконується власниками підприємств і організацій та їх органами управління [5, с. 15].

Нападовська Л.В. окреслює як процес, який забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих управлінських рішень [4, с.  44].

Згрупувавши думки науковців щодо сутності визначення «внутрішньогосподарський контроль» встановлено наступні результати (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Поняття «внутрішньогосподарський контроль» у різних площинах наукових поглядів вітчизняних учених-економістів

Автори

Трактування сутності

Білуха М.Т. [1, с. 18],

Чабанюк О.А. [18]

Функція управління

Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П.,

Виговська Н.Г., Петренко Н.І. [9, с. 107],

Подолянчук О.А. [13, с. 140],

 Яворова Г.В. [22, с. 275]

Система

Гончарук Я.А., Рудницький В.С. [5, с. 15],

Садовніков А.А. [15, с. 10],

Шатковська Л.С. [20, с. 7-8],

Штейман М.Я., Євсеєв М.Ф. [21, с. 20]

Вид контролю

Дікань Л.В., Шульга Н.М. [7, с. 7],

Дрозд І.К., Шевчук В.О. [8, с. 184],

Нападовська Л.В. [4, с. 44]

Процес

Данилевський Ю.А.,

Мезенцева Т.М. [6, с. 21],

Пантелеєв В.П., Корінько М.Д. [12, с. 9]

Перевірка

Лєвін В.С. [10, с. 3]

Форма контролю

Остапчук Т.П. [11, с. 24]

Сукупність методів

Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В.,

Труш В.Є. [16, с. 31]

Спостереження

Сук Л.К., Сук П.Л. [17, с. 74]

Вид діяльності

Джерело: Сформовано автором за [1; 4-13; 15-18; 20-22]

 

Аналіз поведеного дослідження та даних таблиці підтверджує про різні підходи до визначення внутрішньогосподарського контролю (ВГК). Оцінку наукових поглядів вчених представимо на рис. 1.

Як видно з рисунка 1, сутність внутрішньогосподарського контролю в наукових дослідженнях трактується по різному, більшість авторів характеризують його як вид контролю (21%) та систему (18%). Ми підтримуємо думку, що ВГК – це система, яка включає сукупність контрольних заходів суб’єкта внутрішньогосподарського контролю на підконтрольний об’єкт [13, с. 140]. Проте, незалежно, чи це система, чи вид контролю, на думку науковців, «… особливість полягає в тому, що він здійснюється в момент оформлення і проведення операцій, що дає можливість запобігти порушенням, попередити їх» [3, с.13].

Внутрішньогосподарський контроль притаманний окремому підприємству та здійснюється контролюючими органами та посадовими особами самого підприємства, відповідно до покладених на них службових обов’язків:  функціональні служби та їх персонал – головний бухгалтер, обліковий персонал, обліковці виробничих підрозділів (бригадир, менеджер, завідувачі відділів, цехів, ферм, гаражів тощо), відділ кадрів, матеріально відповідальні особи; управлінський персонал та спеціалісти – керівник, спеціалісти-технологи (агроном, механік, економіст, механік, інженер тощо);и спеціальні служби, створені на підприємстві – ревізійна комісія, інвентаризаційна комісія, спостережна рада, правління,  служба внутрішнього аудиту, профспілкові організації.

Об’єктами контролю, як зазначає Сморжанюк Т.П. є не види діяльності, а явища та процеси господарського життя, що здійснюється в межах окремих видів діяльності [16, с. 50].

 

Рис. 1. Дефініція внутрішньогосподарського контролю в наукових дослідженнях

Джерело: Сформовано автором за [1; 4-13; 15-18; 20-22]

 

Тому об’єктом внутрішньогосподарського контролю нерухомості є обліковий процес життєвих циклів нерухомості (надходження; експлуатації; вибуття) (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Об’єкти контролю операцій з нерухомістю

Об’єкти контролю операцій з нерухомістю

Елементи облікової політики:

Операції з обліку:

класифікація нерухомості

надходження

оцінка об’єктів нерухомості

вибуття

амортизація

наявності, експлуатації та ремонту

строк експлуатація

внутрішнього переміщення

ремонт

переоцінки

робочий план рахунків

зносу і амортизації

інвентаризація

результатів інвентаризації

переоцінка

модернізації та модифікації

форми документів та звітності

реконструкції

записи в регістрах обліку та звітності

інформація  про  порушення у веденні  обліку,  нестачі,  зловживання, які знайшли документальне   підтвердження   в   актах   ревізії,    перевірок,    висновках   аудиторів, постановах правоохоронних органів тощо

Джерело: Розроблено автором

 

Таким чином, суб’єкти контролю залежно від покладених на них функцій здійснюють контроль на різних етапах життєвого циклу об’єктів нерухомості.

Виконання покладених функцій здійснюється з використанням різних прийомів і процедур контролю (так званих засобів контролю).

Серед основних методичних прийомів внутрішнього контролю операцій з нерухомістю науковці виділяють методи документального (формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова перевірка, експертна перевірка, економічна та логічна перевірка, зустрічна перевірка, взаємний контроль, аналітична перевірка) та фактичного (обстеження, перевірка, інвентаризація, огляд, контрольний обмір виконаних робіт, експертна оцінка, дослідження операцій на місці) контролю [14, с. 114].

Методичні прийоми фактичного контролю, як зазначає Бутинець Т.А., застосовуються коли безпосередньо об’єктом дослідження виступає майно підприємства  в натурі або перевірці підлягає дотримання посадовими особами своїх повноважень [2 , с. 282]. Документальний контроль – дає можливість визначення рівня ймовірності записів, дотримання принципів економії і інших операцій [2, с. 280].

Проведені дослідження дають можливість висловити думку, що внутрішньогосподарський контроль спрямований на те, щоб власник та керівництво підприємства володіли вмінням  своєчасно фіксувати свої помилки та виправляти їх  до того, як вони завадять досягненню поставлених цілей і завдань управління.

Враховуючи ґрунтовні дослідження науковців щодо сутності, організації та методики внутрішньогосподарського контролю, визначимо, що метою ВГК об’єктів нерухомості є забезпечення достовірності фіксування в первинних документах та відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій у відповідності до вимог нормативно-правових документів, а у випадках виникнення помилок чи порушень, негайного їх виявлення, виправлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна стверджувати, що система внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості, яка може виступати як об’єкт інвестиційної чи операційної нерухомості або в складі запасів, характеризується відсутністю розробленої методики його здійснення, невизначеністю цілей та завдань даного виду контролю.

Методикою контролю називають сукупність методів контролю. Методика – це сукупність правил здійснення конкретного дослідження, набір інструментів, предметів, що використовуються за конкретних обставин [9, с. 240].

Враховуючи, виділені етапи життєвого циклу об’єктів нерухомості, обґрунтуємо методику здійснення внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості.

Внутрішня перевірка повинна розпочинатися з вивчення основних положень облікової політики щодо об’єктів нерухомості. Спочатку внутрішній контролер повинен перевірити закріпленість за матеріально відповідальними особами, встановити наявність та відповідність оформлення договорів про повну матеріальну відповідальність.

Наступний етап контролю – перевірка наявності об’єктів нерухомості та права власності, який може бути проведений двома способами:

1) фактичний контроль шляхом інвентаризації, огляду, обстеження;

2) документальна перевірка – вивчення первинних документів, які підтверджують придбання, отримання на безоплатній основі, створення, оренду тощо, регістрів обліку, де зроблено відповідні записи.

На даному етапі необхідно визначити правильність віднесення об’єктів нерухомості до встановлених класифікаційних груп.

Якщо виявляються недоліки, необхідно з’ясувати причини та встановити винних осіб, обґрунтувати рекомендації щодо поліпшення існуючого становища.

Важливим етапом контролю повинна стати перевірка фактів придбання об’єктів нерухомості, що дасть можливість визначити вартості оприбуткування. Об’єктами дослідження виступають первинні документи та господарські операції. За первинними документами контролер визначає джерела надходження об’єктів нерухомості, за витратними документами та кошторисами – витрати на будівництво, за Актом приймання-передачі – вартість.

З метою визначення об’єктивності вартості об’єктів нерухомості одним з етапів внутрішньогосподарського контролю повинна бути перевірка правильності і точності нарахування амортизації та витрат на поточний і капітальний ремонти.

Контролеру необхідно звернути увагу на правильність використання різних методик нарахування амортизації відповідно до облікової політики.

Необхідно встановити правильність розмежування робіт і віднесення їх до поточного і капітального ремонту. Це важливо з погляду різниці їх організації і технології проведення та контролю витрат. Крім того, слід перевірити дотримання кошторисів ремонтних робіт, переважно на наявність, відповідного відображення та обґрунтування перевищення рівня витрат порівняно з даними цих кошторисів. Перевіряється наявність та виконання графіків ремонтів, рівень механізації ремонтного виробництва, зниження трудомісткості ремонтних робіт, складання дефектних відомостей і ремонтних карт об’єктів.  Необхідно враховувати відмінності між бухгалтерським обліком і податковими розрахунками при перевірці операцій з поліпшення та ремон­ту об’єктів нерухомості.

Значної уваги в процесі контролю повинні заслуговувати матеріали переоцінки об’єктів нерухомості. Необхідно з’ясувати, чи правомірно відбулася переоцінка, чи дійсно залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої, чи правильно визначено суму зносу.

Одним з важливих етапів внутрішньогосподарського контролю нерухомості є аналіз ефективності її використання. Для здійснення даного етапу доцільним є використання аналітичних процедур.

Наступним етапом контролю є перевірка вибуття об’єктів нерухомості, яка здійснюється з метою визначення законності та виключення об’єктів зі складу активів. Останнім етапом є перевірка достовірності даних аналітичного та синтетичного обліку, шляхом звіряння залишків за даними журналу-ордеру  №4 А с.г., даним рахунка  10, Головній книзі та звітності.

Дотримання усіх наведених етапів внутрішньогосподарського контролю дасть змогу охопити загальну картину обліку об’єктів нерухомості та його організацію, провести якісний контроль.

Вище викладене дає можливість сформувати програму внутрішньогосподарського контролю нерухомості (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Програма внутрішньогосподарського контролю об’єктів операційної та інвестиційної нерухомості

Напрям контролю

Процедури контролю

1

2

Вивчення  основних положень облікової політики

- перевірка законності класифікації об’єктів нерухомості;

- перевірка визнання об’єктів нерухомості;

- визначення методів амортизації та строків експлуатації;

- встановлення використання рахунків;

- визначення порядку та строків інвентаризації;

- визначення порядку переоцінки;

- визначення порядку документування

Вивчення внутрішніх нормативних документів

- визначення обсягів фінансування на придбання, модернізацію, капітальні вкладення та оновлення;

- планування обсягів капітальних вкладень

Перевірка наявності об’єктів нерухомості

- проведення інвентаризації, огляду, контрольних замірів робіт, спостереження;

- перевірка документів на право власності на об’єкти нерухомості;

- перевірка об’єктів незавершеного будівництва;

- контроль за збереженням об’єктів нерухомості;

- контроль за діяльністю окремих матеріально відповідальних осіб;

- визначення відхилень фактичних даних від даних обліку

Перевірка повноти оприбуткування об’єктів нерухомості

- перевірка первинних документів;

- перевірка достовірності визначення первісної вартості об’єктів нерухомості;

- перевірка правильності визначення капітальних вкладень;

- визначення джерел надходження об’єктів нерухомості;

- перевірка правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Перевірка правильності нарахування амортизації

- перевірка обґрунтованості методу нарахування амортизації;

- перевірка строків корисного використання об’єктів нерухомості;

- перевірка законності відображення витрат на рахунках в бухгалтерському обліку та податкових розрахунках

Перевірка витрат на ремонтні роботи

- перевірка обґрунтованості витрат на поточний та капітальний ремонт;

- перевірка кошторису витрат на ремонти;

- контроль своєчасного проведення та якості ремонтів;

 - перевірка законності відображення витрат на рахунках в бухгалтерському обліку та податкових розрахунках;

- перевірка документального оформлення ремонтних робіт

Перевірка законності переоцінки

- контроль повноти та проведення операцій з переоцінки основних засобів;

- перевірка правильності документального відображення результатів переоцінки;

- перевірка правильності відображення операцій з переоцінки на рахунках бухгалтерського обліку та у податкових розрахунках

Аналіз ефективності використання нерухомості

- контроль стану об’єктів;

- контроль за ефективним використанням;

- оцінка доцільності та законності оренди об’єктів нерухомості

Перевірка вибуття об’єктів нерухомості

- перевірка правильності списання об’єктів нерухомості;

- перевірка правильності визначення залишкової вартості;

- перевірка об’єктивності переведення об’єктів нерухомості до складу запасів;

- перевірка правильності відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Перевірка даних синтетичного та аналітичного обліку

- перевірка правильності відображення господарських операцій в обліку;

- перевірка достовірності відображення інформації у звітності

Прийняття рішень

- аналіз виявлених недоліків;

- визначення винних осіб;

- прийняття відповідних управлінських рішень

Контроль виконання прийнятих рішень

- контроль виконання прийнятих рішень керівництва та управлінського персоналу

Джерело: Розроблено автором

 

Серед основних видів внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості нами виділено попередній, поточний та наступний. За формою здійснення всі ці види контролю схожі, так як мають одну і ту ж ціль: сприяють тому, щоб фактично отриманні результати були максимально наближені до запланованих. Різниця полягає лише в часі проведення (рис. 2).

Попередній контроль передбачає вивчення елементів облікової політики. Оскільки саме вона передбачає основу організації бухгалтерського обліку об’єктів нерухомості.

Поточний контроль характеризується перевіркою документів, рахунків, господарських операцій, регістрів, звітності з метою виявлення відхилень та помилок. Він спрямований на усунення виявлених недоліків щодо організації та методики обліку об’єктів нерухомості.

Наступний контроль передбачає аналіз виявлених недоліків, визначення винних осіб та прийняття відповідних управлінських рішень.

 

Рис. 2. Час здійснення основних видів внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості

Джерело: Розроблено автором

 

Узагальнюючи вищезазначене, пропонуємо внутрішньогосподарський контроль об’єктів нерухомості здійснювати згідно пропонованої програми (табл. 3). Це сприятиме  своєчасності, повноті та об’єктивності виконання контрольних процедур задля виявлення можливих порушень і попередження їх у майбутньому щодо управління нерухомим майном.

Висновки. В результаті здійсненого дослідження визначено, що ВГК підприємства – це система, яка включає сукупність контрольних заходів суб’єкта внутрішньогосподарського контролю на підконтрольний об’єкт, спрямована на вміння  своєчасно фіксувати помилки та виправляти їх  до того, як вони завадять досягненню поставлених цілей і завдань.

Вивчення наукових підходів щодо функціонування внутрішньогосподарського контролю у підприємствах свідчить про відсутність існування визначеного порядку проведення ВГК об’єктів нерухомості. Запропонована автором методика ВГК нерухомості  забезпечуватиме інформаційні потреби власників та керівників підприємства.

 

Література.

1. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю : підручник / Білуха М. Т. – К. : ПП «Влад і Влада», 1996. – 320 с.

2. Бутинець Т. А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: монографія / Т. А. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 772 с.

3. Бутынец Ф. Ф. Контрольно-ревизионная служба на селе: вопросы и ответы / Ф. Ф. Бутынец, А. П. Гайдай, Ю. С. Цал-Цалко. – М. : Агропромиздат, 1986. – 158 с.

4. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : [монографія] / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 224 с. 

5. Гончарук Я. А. Аудит : навч. посіб. / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. – К. : Знання, 2007. – 443 с.

6. Данилевский Ю. А. Финансовый контроль в отраслях народного хазяйства при разных формах собственности. / Ю. А.Данилевский, Т. М. Мезенцева – М. : Финансы и статистика, – 1992. – 132 с.

7. Дікань Л. В. Внутрішньогосподарський контроль. Конспект лекцій / Л. В. Дікань, Н. М. Шульга. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2005. – 60 с.

8. Дрозд І. К. Державний фінансовий кронтрль: навч. посіб. / І. К. Дрозд, В. О. Шевчук. – К. : Імекс-ЛТД, 2007. 304 с.

9. Контроль і ревізія  [підручник] /  Ф. Ф. Бутинець, В. П. Бондар, Н. Г. Виговська, Н. І. Петренко. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 560 с.

10. Левин В. С. Внутризаводской контроль издержек производства / В. С. Левин. – М. : Финансы, 1977. – 88 с.

11. Остапчук Т. П. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними інвестиціями / П. П. Остапчук. – Вісник ЖДТУ. – 2004. – №1(27). – 127с.

12. Пантелеєв В.П. Внутрішній аудит: навч. посіб. За ред.. д.е.н., проф. В.О. Шевчука. / В.П. Пантелеєв, М.Д. Корінько. – К., 2006. – 247 с. 

13. Подолянчук О. А. Проблеми функціонування служб внутрішньогосподарського контролю / О. А. Подолянчук, І. С. Захарчук // Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовт. 2013 р. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2013. – Ч. 3. – 344 с.

14. Поліщук І. Р. Удосконалення внутрішнього контролю  операцій з нерухомістю: організаційно-методичний підхід / І. Р. Поліщук, І. А. Юхименко-Назарук  // Вісн. ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – №4 (58) – С. 111-115.

15. Садовников А. А. Одной цепью / А. А. Садовников // Аудитор України. – 2011. – №11. – С. 10-14.

16. Сморжанюк Т. П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом : навч. посіб / Сморжанюк  Т. П., Шрам Т. В., Труш В. Є. – К, 2009. – 284 с.

17. Сук Л. К. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Каравела ; Піча Ю. В., 2099. – 624 с.

18. Чабанюк О. А. Організація системи внутрішнього контролю запасів на підприємстві / О.А. Чабанюк [електронний ресурс] . Режим доступу :

http://nbuv.gov.ua/ portal/sos_gum/en_oif/2011_8_4/51/pdf.

19. Чуєнков А. Є. Необхідність створення внутрішнього аудиту як суб’єкта внутрішньогосподарського контролю / А. Є. Чуєнков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 69-72.

20. Шатковська Л. С. Економічний контроль на сільськогосподарських підприємствах / Л. С. Шатковська. –  К. : Урожай, 1994. – 272 с. 

21. Штейман М. Я. Контроль і ревізія в сільськогосподарських підприємствах (з практикумом) [пер. з рос. З.А. Городиської] / М. Я. Штейман, М. Ф. Євсеєв. –М. : К.: Вища шк. Головне вид-во, 1988. – 272 с.

22. Яворова Г. В. Обумовленість виникнення та сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на підприємствах України / Г. В. Яворова // Інноваційна економіка. – 2012. – №11. – С. 274-276.

 

References.

1. Bilukha M. T. (1996), Teoriia finansovo-hospodars'koho kontroliu : pidruchnyk  [Theory of financial and economic control], PP «Vlad i Vlada», Kyiv, Ukraine

2. Butynets' T. A. (2011), Rozvytok nauky hospodars'koho kontroliu: problemy teorii, metodolohii, praktyky: monohrafiia , [Development of science business control : problems of theory , methodology , practice : monograph], ZhDTU , Zhytomyr, Ukraine

3. Butynets F. F., Hajdaj A. P. and Tsal-Tsalko Y. S.  (1986), Kontrol'no-revyzyonnaia sluzhba na sele: voprosy y otvety [Control and revyzyonnaya service in Selo : Questions and Answers],  Ahropromyzdat, Moscow, Russia

4.Butynets' F. F., Bondar V. P., Vyhovs'ka N. H. and Petrenko N. I.(2006), Kontrol' i reviziia: pidruchnyk [Control and audit], PP «Ruta», Zhytomyr, Ukraine 

5.Chuienkov A. Y. (2010), “ The need for the establishment of internal audit as a subject of internal control, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp.69-72

 6.Honcharuk Y. A. and Rudnyts'kyj V. S. (2007), Audyt : navch. posib. [Audit: teach. Guidances], Znannia, Kyiv, Ukraine

7. Danylevskyj Y. A. and Mezentseva T. M. (1992), Fynansovyj kontrol' v otrasliakh narodnoho khaziajstva pry raznykh formakh sobstvennosty [Financial control in the fields the economy under different forms of ownership] Fynansy y statystyka, Moscow, Russia

8. Dikan' L. V. and Shul'ha N. M. (2005), Vnutrishn'ohospodars'kyj kontrol'. Konspekt lektsij [Internal control. Lecture], Vyd. KhNEU,  Kharkiv, Ukraine

9. Drozd I. K. and Shevchuk V. O. (2007), Derzhavnyj finansovyj krontrl': navch. posib. [Public financial control: teach. Guidances], Imeks-LTD, Kyiv, Ukraine

10. Levyn V. S. (1977), Vnutryzavodskoj kontrol' yzderzhek proyzvodstva [In-plant control of production costs] Fynansy, Moscow, Russia  

11. Napadovs'ka L. V. (2000), Vnutrishn'ohospodars'kyj kontrol' v rynkovij ekonomitsi : monohrafiia, Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k, Ukraine

 12.Ostapchuk T. P. (2004), Organization of internal control operations capital investment, Visn. ZhDTU, vol. 1, no 27, pp. 127

13. Panteleiev V.P. and  Korin'ko M.D. (2006), Vnutrishnij audyt: navch. posib [Internal audit : teach. guidances], Kyiv, Ukraine 

14. Podolianchuk O. A. and Zakharchuk I. S.(2013), The problems of the functioning of the internal control”, Zbirka materialiv III mizhnar. nauk.-prakt. Konf [Proceedings of the Third International Scientific Conference], Oblik, kontrol' ta analiz na pidpryiemstvakh APK: stan ta perspektyvy rozvytku  [Accounting, control and analysis on agricultural enterprises: Status and Prospects], National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine, pp. 344

15. Polischuk I. R. and Yukhymenko-Nazaruk I. A.(2011),Improving internal control of real estate: organizational and methodical approachVisn. ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 4, no. 58, pp. 111-115

16. Sadovnykov A. A. (2011), “One tsepyu, Audytor Ukrainy, vol. 11, pp.10-14

17. Smorzhaniuk T. P., Shram T. V. and Trush V. Y. (2009), Vnutrishnij kontrol' v protsesi upravlinnia vyrobnytstvom : navch. posib [Internal control in the management of production: studies. Guidances], Oldi-plius,  Kyiv, Ukraine

18. Suk L. K.  and  Suk P. L.  (2009), Orhanizatsiia bukhhalters'koho obliku : pidruchnyk [Accounting organization : tutorial], Karavela, Kyiv, Ukraine

19. The official site of National Library of Ukraine (2011), Chabaniuk O. A.The organization of the internal control stocks in the company” available at:http://nbuv.gov.ua/ portal/sos_gum/en_oif/51/pdf (Accessed 4 August 2001).

20. Shatkovs'ka L. S. (1994), Ekonomichnyj kontrol' na sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh [Economic control on farms], Urozhaj, Kyiv, Ukraine 

21. Shtejman M. Y. and Yevseiev M. F. (1988), Kontrol' i reviziia v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh (z praktykumom) [Control and audit of farms (with practice)],Vyscha shk. Holovne vyd-vo, Kyiv, Ukraine

22. Yavorova H. V. (2012),Conditionality emergence and current state of internal control in the Ukraine, Innovatsijna ekonomika, vol. 11, pp. 274-276

 

Стаття надійшла до редакції 05.12.2013 р.