EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 336.763.2

 

І.  П. Мігус,

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 

I. P. Mihus,

PhD, Associate Professor, Head of Department of Management and Economic Security, Cherkasy National University of Bohdan Khmelnytsky

 

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SAFETY STOCK COMPANY

 

Розроблено методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств. Встановлено основні етапи оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств. Запропоновано визначення «методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств». Розроблено методики, що дозволяють оцінити взаємодію конкретного акціонерного товариства із внутрішнім та зовнішнім середовищем та провести діагностику стану системи економічної безпеки акціонерного товариства в цілому.

 

A methodological approach to the assessment of the economic security of public companies. The basic stages of the assessment of the economic security of emission of joint stock companies. The definition of "methodology of assessment of economic security emission of joint stock companies." Methods to assess the interaction of a particular corporation, internal and external environment and diagnose system state economic security company in general.

 

Ключові слова: система, акціонерне товариство, економічна безпека, методика, методологічний підхід, загрози, емісійна діяльність.

 

Keywords: system, corporation, economic security, methods, methodological approach, threats, emission activity.

 

 

Вступ. В умовах фінансової кризи акціонерні товариства здійснюють вдосконалення існуючої системи економічної безпеки або формування принципово нової системи, яка ґрунтується на вимогах сьогодення.

Зазначені зміни неможливі без ґрунтовної оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств

Дослідженню методології оцінки стану системи економічної безпеки підприємств передує розкриття існуючих концепцій сутності економічної безпеки та їх відтворення у методологічних підходах. В сучасній науці розрізняють декілька підходів до оцінювання економічної безпеки суб’єктів господарювання: балансовий, індикаторний ресурсно-функціональний та системний підходи [1].

Аналіз останніх досліджень. Слід відзначити праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М., Судакова О.И., Кочовий М.М., Підхомний О.М., Яструбецька Л.С., Рач В.А., Бондаренко О.М., Рядько А.С., Сусуловська Т.В., Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К., Різник Н.С., Подлужна Н.О., Бендіков М.А., Євдокімов Ф.И., Камишнікова Э.В., Васильченко З.М., Олейніков Е.А., Барановський О.І., Покропивний С.Ф., Ортинський В.Л., Корецький Б., Бермант М.А., Руссман І.Б. [1]

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Проблематика розробки методики оцінки стану системи економічної безпеки різних типів суб’єктів господарювання знайшла відображення у працях ряду вітчизняних та зарубіжних вчених. Проте, більшість з них, не передбачають використання системного підходу, а лише пропонують використання окремих індикаторів для її оцінки.

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методологічного підходу до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств.

Виклад основного матеріалу. Використовуючи основні положення загальної теорії систем, автором було запропоновано методологію оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств. Основними етапами методологічного підходу до оцінки стану зазначеної системи автор пропонує вважати наступні (рис. 1):

1) формулювання поняття «методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств»;

2) визначення принципів та методів аналізу системи;

3) аналіз складу та структури системи;

4) оцінка характеру організації та рівня організованості;

5) оцінка особливостей функціонування системи (становлення нової системи, вдосконалення існуючої);

6) аналіз взаємодії системи із внутрішнім та зовнішнім середовищем акціонерного товариства;

7) визначення якісних та кількісних індикаторів оцінки стану системи;

8) формування інтегрального показника оцінки стану системи та його критеріальних ознак [2].

Під поняттям «методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств» автор пропонує розуміти сукупність загальнонаукових та специфічних методів діагностики стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств.

До основних принципів, на яких ґрунтується аналіз стану системи економічної безпеки акціонерного товариства, автор пропонує віднести:

1) принцип елементаризму – оскільки система являє собою сукупність взаємопов’язаних складових, автор пропонує виділяти окремі підсистеми та елементи, з яких вони складаються, виходячи із мети дослідження;

2) принцип загального зв’язку – автор пропонує враховувати та відображати вплив внутрішніх та зовнішніх загроз на стан системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств;

3) принцип розвитку – автором пропонується в процесі аналіз враховувати еволюцію функціонування системи;

4) принцип цілісності – автор пропонує розглядати систему економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств з точки зору внутрішньої єдності, відмежованості від оточуючого середовища;

5) принцип системності – пропонуємо розглядати систему економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств не як просту сукупність підсистем та елементів, а як певну цілісність між складовими якої існують зв’язки, що призводять до їх об’єднання у систему;

6) принцип оптимальності – система економічної безпеки емісійної діяльності будь-якого акціонерного товариства повинна бути приведена до стану найліпшого її функціонування з точки зору певних критеріїв;

7) принцип ієрархії – система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств являє собою сукупність підпорядкованих частин і ця обставина є обов’язковою умовою аналізу системи;

8) принцип формалізації – система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств може бути представлена у вигляді моделі, яку в процесі аналізу системи слід дослідити;

9) принцип нормативності – автор пропонує здійснювати аналіз системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств шляхом її порівняння з певною нормативною (ідеальною) системою. При цьому показники, які характеризують систему економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств, вивчаються тільки в порівнянні з певним нормативом;

10) принцип цілеспрямованості – система економічної безпеки емісійної діяльності будь-якого із досліджуваних акціонерних товариств повинна прагнути до поліпшення її стану, що і є метою проведення аналізу системи в цілому.

Основними методами, які автор пропонує використовувати в процесі аналізу стану системи економічної безпеки акціонерного товариства, є:

- загальнонаукові методи - аналізу та синтезу;

- специфічні наукові методи – неформальні евристичні методи (метод експертних оцінок, діагностика), графічні методи (побудова матриць), кількісні методи (економічний аналіз, статистичний аналіз),

- метод моделювання - при побудові кібернетичних моделей (блок-схеми, таблиці, діаграми) та створенні економіко-математичних моделей.

 

Аналіз складу та структури системи, характеру організації та рівня її організованості автор пропонує здійснювати шляхом порівняння існуючої в конкретному товаристві системи з авторськими пропозиціями. Знайдені у процесі аналізу невідповідності пропонуємо відзначати, як загрози, що впливають на стан системи та оцінювати відповідно до методики оцінки загроз.

 

Рис. 1. Методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств

Складено особисто автором [2]

 

Оцінку особливостей функціонування системи (становлення нової системи, вдосконалення існуючої) автор пропонує здійснювати відповідно до рис. 2, послідовно вивчаючи всі етапи формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств.

 

Рис. 2. Модель оцінки та прогнозування стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств

Складено особисто автором [2]

 

Оскільки основними наріжними каменями, що характеризують діяльність будь-якого акціонерного товариства є : стабільний фінансовий стан; ефективне корпоративне управління та добробут акціонерів (рис. 3), автором були розроблені три методики, що дозволяють оцінити взаємодію конкретного акціонерного товариства із внутрішнім та зовнішнім середовищем та провести діагностику стану системи економічної безпеки акціонерного товариства в цілому.

 

Рис. 3. Ієрархія цінностей системи економічної безпеки акціонерного товариства

Складено особисто автором [2]

 

Такими методиками є:

- методика оцінки ефективності проведення випуску та розміщення акцій;

- методикою оцінки стану корпоративного управління акціонерним товариством;

- методикою оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства.

Визначення якісних та кількісних індикаторів оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств пропонуємо здійснювати в межах зазначених методик.

Методика оцінки стану корпоративного управління акціонерного товариства являє собою рейтинг корпоративного управління акціонерного товариства, що дозволяє отримати інформацію про систему взаємодії між керівництвом компанії, її наглядовою радою, акціонерами й іншими зацікавленими особами, а також здійснити всебічну оцінку стандартів управління за чотирма самостійними компонентами, а саме:

- структура власності і вплив з боку власників;

- відносини із зацікавленими особами;

- фінансова прозорість і розкриття інформації;

- структура і методи роботи органів управління [3].

Головним об’єктом аналізу є внутрішня структура і методи корпоративного управління. Основна увага приділяється тому, наскільки виконуються мінімальні вимоги законодавства і регулюючих органів щодо захисту прав акціонерів та прозорості діяльності акціонерного товариства.

Методика оцінки ефективності розміщення акцій акціонерного товариства вказує на отриманий результат від розміщення акцій додаткової емісії акціонерного товариства на вітчизняному або зарубіжному фондовому ринку. Зазначена методика ґрунтується на ринкові капіталізації компанії, відображає її ринкову позицію на момент розміщення акцій та після нього, а також дозволяє отримати детальну інформацію про ринкову вартість компанії та вплив на неї відповідних загроз [2].

Методика оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства дозволяє, на підставі результатів аналізу позиції акціонерного товариства на фондовому ринку, здійснити дослідження рівня впливу загроз на економічну безпеку при публічному розміщенні акцій та вжити відповідних заходів щодо моделювання системи їх нейтралізації.

Висновки. Отже, запропонований методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерного товариства дозволяє всебічно дослідити стан системи економічної безпеки в акціонерному товаристві та визначити міру впливу основних загроз на його діяльність в цілому та його емісійну діяльність зокрема.

 

Література:

1. Мігус (Шульга) І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства [Текст] / І. П. Шульга // Інвестиції: теорія і практика. - №22. – листопад. – 2010. – С.34-38.

2. Мігус І.П. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України : колективна монографія [Текст] / І.П. Мігус, Л. М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно. - Черкаси: ТОВ «Маклаут» – 2012. - 274 с. – С. 215-231.

3. Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб’єктів господарювання. - Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 118 с.

 

References:

1. Mihus (Shulga), I.P. (2010) «Modern approaches to the estimation of economic safety of the joint-stock company», Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp.34-38.

2. Mihus, I.P., Khudoliy, L.M., Denisenko, M.P. and Mihno, S.P. (2012)  Korporativne upravlinnya v sistemi ekonomichnoyi bezpeki aktsionernih tovaristv Ukrayini [Corporate governance in the economic security of Ukraine stock companies] Maklaut, Cherkassy, Ukraine.

3. Mihus, I.P. (2005) Rinok fInansovih poslug: reytinguvannya sub’ektiv gospodaryuvannya [Market in Financial Services: ranking entities] Vidavnitstvo Evropeyskogo unIversitetu, Kiyiv, Ukraina.

 

Стаття надійшла до редакції 10.12.2013 р.