EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 330.4 (477): 316.344

 

О. І. Іляш,

д. е. н, доцент, професор кафедри економіки підприємства, Львівська комерційна академія, м. Львів

І. Р. Набиванець,

аспірант, Львівська комерційна академія, м. Львів

 

ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

 

O. I. Ilyash,

Doctor of Science Economics, professor, Department of Enterprise Economics,Lviv Academy of Commerce, Lviv

I. R. Nabyvanec,

a graduate student, Lviv Academy of Commerce, Lviv

 

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF RESEARCH OF ECONOMIC SECURITY IN THE SOCIAL SPHERE

 

У статті розкрито суть економічної безпеки у соціальній сфері. Досліджено ключові етапи еволюції поняття економічної безпеки у соціальній сфері. Проведено систематизацію трактувань поняття економічної безпеки вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. На основі проаналізованих змістовно-понятійних трактувань запропоновано власне трактування поняття «економічної безпеки у соціальній сфері».

 

In the article essence of economic security is exposed in the social sphere. The key stages of evolution of concept of economic security are investigational in the social sphere. Systematization of interpretations of concept of economic security is conducted by home and foreign scientists-economists. Own interpretation of concept "economic security in the social sphere "offers on the basis of the analysed richly-concept interpretations".

 

Ключові слова: безпека, економічна безпека, соціальна сфера, економічна безпека у соціальній сфері, забезпечення економічної безпеки.

 

Keywords:  security, economic security, social sphere, economic security in the social sphere, providing of economic security.

 

 

Постановка проблеми. Індивідуальність системи дослідження економічної безпеки у соціальній сфері визначається елементами тріади “сoціальні ціннoсті - сoціальні інтереси - сoціальні цілі”, які є її oснoвними рушійними силами й такими, що характеризують зміст, кoнфігурацію та спрямoваність стратегічнoгo планування у соціальній сфері. Окрім тoгo, oснoву кoнцепції управління безпекoю людини, суспільства та держави має станoвити кoнцепція “прийнятнoгo ризику”, яка перекoнливo дoвoдить, щo за нинішніх умoв від відпoвіді на запитання прo те, який рівень безпеки є прийнятним, значнoю мірoю залежать темпи та масштаби пoлітичних, екoнoмічних і сoціальних перетвoрень, зрештoю, й безпека людини, суспільства, держави [8, с. 257].

Характернo, щo раціoнальна взаємoдія елементів системи безпеки сoціальнoї сфери, її структурних складoвих залежить від спрямoванoсті здійснюваних державoю екoнoмічних перетвoрень, oрієнтoваних на сoціальнo-екoнoмічний рoзвитoк сoціальнoї сфери, сприяє їх екoнoмічнoму та сoціальнoму зрoстанню в умoвах несприятливoгo зoвнішньoгo середoвища. Дії негативних чинників мікрoсередoвища, немoжливість забезпечення загальнoї дoступнoсті та належнoї якoсті oснoвних сoціальних благ, недoстатність системи ствoрення для працездатних грoмадян екoнoмічних умoв oтримання дoхoдів, які гарантують спoживання нoрмативнoгo oбсягу і висoкoї якoсті пoслуг у галузі oхoрoни здoрoв’я, oсвіти, житлoвo-кoмунальній, культурнo-дoзвільній сферах, виступають гoлoвними oрієнтирами ефективнoсті системи державнoгo регулювання безпечнoгo рoзвитку сoціальнoї сфери в майбутньoму.

Актуальність, складність і багатоплановість проблеми забезпечення економічної безпеки у соціальній сфері вимагає адекватного ставлення до себе з боку вчених і практиків. Незважаючи на те, що з даної проблематики накопичено чималий теоретичний і практичний досвід, в Україні вирішення цієї проблеми, в тому числі й наукове пізнання її суті, перебуває на стадії становлення. Відсутність в сучасних умовах належного механізму формування системи економічної безпеки в соціальній сфері настільки ускладнює подолання зовнішніх і внутрішніх загроз, що необхідність здійснення теоретичних та аналітичних досліджень з даної проблеми очевидна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні основи сучасної філософії формування економічної безпеки закладені у працях таких вчених, як: А. Баланда, Т. Вaсильцiв, O. Влaсюк, В. Вoрoтiн, В. Геєць, І. Гнибіденко, О. Давидюк, О. Данільян, O. Дзьoбaнь, С. Дoрoгунцoв, Я. Жaлiло, Л. Iльчук, А. Качинський, В. Ліпкан, І. Мойсеєнко, A. Мoкiй, O. Нoвiкoва, Г. Ситник, Г. Oнiкiєнко, Ю. Пoрoхнявий, В. Пaлaмaрчук, В. Скурaтiвський, А. Сухоруков, Г. Пaстернaк-Тaрaнушенкo тa iн. Iстoтним внескoм у вирiшення прoблем соціальної та економічної пoлiтики держaви є прaцi вчених зарубіжних наукових шкіл Е. Аткінсона, Е. Барковської, Дж. Д. Бaрберa, I. Вaщекiнa, М. Веберa, А. Возженнікова, Е. Гідденса, М. Дзлієва, В. Кoвaльoвa, Л. Косалса, Т. Лoурi, Н. Лумана, В. Пaретo, Т. Пaрсoнсa, У. Дж. Скотта тa iн.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У період від античності філософії до сучасних наукових розробок, значну кількість праць було присвячено проблемам економічної безпеки держави, регіону, підприємства тощо. Разом з тим, наявні основоположні дослідження стосуються в основному окремих ключових проблем формування і забезпечення соціально-економічної безпеки держави. Разом з тим, теоретичні засади та науково-методичні підходи до дослідження економічної безпеки у соціальній сфері залишаються нерозробленими. Саме ці аспекти зумовили актуальність теми статті, визначили її мету та завдання.

Мета статті. Головною метою статті є доведення власного авторського визначення поняття «економічна безпека у соціальній сфері» опираючись на узагальнене науково - обґрунтоване бачення її як важливої складової національної безпеки та визначену площину еволюції поняття економічної безпеки у соціальній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи генезис безпеки як соціального феномену, достатньо зауважити, що він бере свій початок у біологічній природі людини, яка є всезагальною основою будь-якої життєдіяльності. Вихідною умовою розвитку може бути фундаментальний біологічний інстинкт самозбереження. Адже він дає імпульс тим потребам, які спрямовані на збереження життя як унікальної форми існування. На етапі зародження соціально - економічної  організації саме життя є головним параметром охорони та критерієм оцінки стану безпеки [16, с. 45-52].

Термін «безпека» походить від латинського слова «securitas», що перекладається як «без турботи, страху». В Оксфордському тлумачному словнику безпеку інтерпретують як: «1) свобода чи захист від небезпеки чи тривоги; 2) заходи, вжиті для гарантування безпеки країни, особи, цінності» [1].

Зауважимо, що безпекознавча теорія у давні часи виступала головною складовою соціального, економічного та політичного розвитку держави. Так, основоположниками розробки теоретичного підґрунтя поняття «безпека» були стародавні мислителі Демокріт, Аристотель, Платон, які розглядали безпеку як можливість пристосування людини до умов проживання на засадах майнового розшарування громадян  та самозбереження, як джерела безпечного існування окремої людини,  її суспільного розвитку та гаранта безпеки громадян в окремій державі. Г. Гегель дослідив як загальний характер, так і головну роль держави в забезпеченні безпеки: “Держава є організм, тобто розвиток ідеї у своєму розмаїтті. Ці різні сторони утворюють, таким чином, різні влади, їх функції й сфери діяльності, через які загальне невпинно породжує себе і зберігає себе”. Таким чином, держава набувала домінуючого значення у забезпеченні безпеки індивіда, суспільства. Однак, такі філософи як Т.Гоббс, Т.Аквінський та І. Кант мали дещо інше уявлення про безпеку, вони розглядали філософське бачення системи безпеки з позиції законодавчого й виконавчого механізмів, виокремлення внутрішньої і зовнішньої безпеки держави та  громадського суспільства [5, с.12].

Окрім того, наукове трактування терміна «безпека» було здійснено Г. Гегелем, у роботі «Філософія права», де він запроваджує одне з базових інституціональних положень теорії безпеки - “загроза суспільній безпеці”, а також зазначає, що завдяки державі в людини “звичка до безпеки стала її другою натурою”, таким чином доводячи загальний характер і головну роль держави в забезпеченні безпеки. Так, саме держава набула домінуючого значення у забезпеченні безпеки індивіда та суспільства [5, с.14]. Така різноманітність підходів у визначенні понятійного апарату категорії «безпека», доводить, що безпека є загальним системним поняттям, яке відображає захист від небезпек у всіх функціональних сферах суспільства.

Додамо також, що проблема забезпечення економічної безпеки сформувалася паралельно зі становленням інституту держави. Так, наприклад, Жан-Жак Руссо в 1762 році написав твір "Про суспільний договір, або Принципи політичного права", у якому зазначалося, що найважливішою турботою держави є самозбереження та безпека [17, с. 256]. Однак, офіційно цей термін було визначено в 1985 році у резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Міжнародна економічна безпека».

Таким чином, існуючі підходи до дослідження поняття «економічна безпека», можна об'єднати у п’ять груп:

-   захисний - економічна безпека як сукупність умов, які захищають державу від внутрішніх і зовнішніх загроз (Л. Абалкін);

-   забезпечуючий - економічна безпека - це здатність економіки забезпечувати задоволення потреб суспільства на національному і міжнародному рівнях(А. Архипов);

-   економічний - економічна безпека, пов'язана з таким станом економіки, яка дозволяє захищати її життєво важливі інтереси (В. Сенчагов);

-   ресурсний - економічна безпека відображає стан найефективнішого викорис­тання економічних ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування економічної системи в теперішньому і майбутньому (Е. Олейников);

-   державотворчий - економічна безпека - це стан економіки, суспільства та ін­ститутів державної влади, при якому забезпечується реалізація та гарантований захист національних економічних інтересів, прогре­сивний соціально-економічний розвиток країни, достатній оборон­ний потенціал навіть при несприятливих внутрішніх та зовнішніх процесах (В. Геєць) (табл. 1).

 

Таблиця 1. Аналізовані визначення категорії "економічна безпека"

Автор

Визначення

Спрямованість визначення

1

2

3

А. Архипов

[4]

Економічна безпека – це стан економіки за якого забезпечуються стійке економічне зростання, достатнє задоволення суспільних потреб, ефективне управління, захист економічних інтересів на національному і міжнародному рівнях.

Розглядає економічну безпеку як здатність економіки забезпечувати задоволення потреб суспільства на національному і міжнародному рівнях.

В. Акімов,

Є. Бридун та

М. Ватагін

[3]

Економічна безпека - це сукупність умов та факторів, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність та стійкість, здатність до постійного оновлення і удосконалення; захищеність економічних, політичних, екологічних, правових та інших потреб суспільства і його громадян; забезпечення передумов для виживання в умовах кризи та майбутнього розвитку; захист життєво важливих інтересів країни та її території, зважаючи на ресурсний потенціал, збалансованість та динаміку розвитку; створення внутрішнього імунітету та зовнішньої захищеності від дестабілізації впливів; конкурентоспроможність країни надсвітових ринках, об’єктів і території на внутрішньому ринку та стійкості фінансового становища; забезпечення належних умов життя та стійкого розвитку особистості, збереження екології.

Характеризує економічну безпеку як стан захищеності інтересів соціально-економічної системи і можливість забезпечення її сталого розвитку.

В. Богомолов

[6]

Економічна безпека – це система організаційно-економічних і правових заходів щодо запобігання загроз.

Характеризує економічну безпеку як систему запобігання загрозам та негативним впливам.

В. Кузьменко [11]

Економічна безпека – стан економіки, який забезпечує спроможність протистояння системи негативним впливам із зовнішнього середовища.

В. Сенчагов [20]

 

Економічна безпека – рівень розвитку економіки та інститутів влади, за якого забезпечується гарантований захист національних інтересів, соціально орієнтований розвиток країни загалом, належний оборонний потенціал навіть за найбільш несприятливих умов розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів.

Пов’язує економічну безпеку держави з таким станом економіки, який дозволяє захищати її життєво важливі інтереси.

Е. Олейников

[21]

Економічна безпека - стан найефективнішого використання економічних ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування економічної системи в теперішньому і майбутньому.

Характеризує економічну безпеку як стан найефективнішого використання економічних ресурсів в теперішньому і майбутньому

Л. Абалкін  [2]

 

Економічна безпека - сукупність умов та чинників, які забезпечують належність національної економіки, її стабільність та стійкість, спроможність до постійного оновлення та саморозвитку. Стан економічної системи, що дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно та вирішувати соціальні завдання і в якому держава має можливість виробляти й проводити в життя незалежну економічну політику.

Економічна безпека ув’язується зі станом економічної системи, яка спрямована на її стійкість та саморозвиток.

Г. Пастернак-Таранушенко [15]

 

Економічна безпека визначається станом держави, за яким вона здатна забезпечети можливість створення і розвитку умов для плідного життя населення та перспективного розвитку економіки у майбутньому.

Досліджує економічну безпеку держави з точки зору стійкості та саморозвитку держави у майбутньому.

А. Сундук [19]

 

Економічна безпека – це стан забезпеченості необхідними ресурсами на рівні, який дозволяє гарантувати розвиток і зростання економіки і соціальної сфери при достатньому захисті економічних інтересів від системи загроз зовнішнього і внутрішнього походження.

Характеризує економічну безпеку як стан забезпеченості ресурсами економіки країни і соціальної сфери.

Наведені у табл. 1 визначення не суперечать, а доповнюють одне одного, відображаючи різні аспекти сутності економічної безпеки як економічної категорії. Так, деяка частина науковців розглядає економічну безпеку як стан найефективнішого використання економічних ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування економічної системи в теперішньому і майбутньому, інша ж – як стан економіки, суспільства та інститутів державної влади, при якому забезпечується реалізація та захист національних економічних інтересів, прогресивний соціально-економічний розвиток країни.

Висновки. Незважаючи на деяку спільність у трактуваннях, в сучасних умовах дослідники по-різному підходять до окреслення кола проблем формування  "системи економічної безпеки", зокрема у соціальній сфері. У процесі дослідження ми дійшли до висновку, що економічна безпека у соціальній сфері  - це  стан розвитку соціальної сфери, за якого забезпечується можливість створення і розвитку умов високої якості життя та здоров’я населення, при достатньому захисті соціально-економічних інтересів, від загроз зовнішнього і внутрішнього середовища.

Також варто зазначити, що формування системи економічної безпеки у соціальній сфері, може відбувається на трьох рівнях, що відображено в працях сучасних дослідників:

- як сукупність умов і факторів, що забезпечують поступовий сталий, ефективний розвиток економіки підприємства (організації) як у поточному періоді, так й у довгостроковій перспективі (мікроекономічний рівень);

- як сукупність умов і факторів, що забезпечують стабільність економічного стану галузей території, стійкість виробництва й соціальної ланки, підвищення рівня життя населення, а також спроможність протистояти виникненню залежності від факторів зовнішнього середовища (мезоекономічний рівень);

- як сукупність умов, за яких країна здатна у довгостроковому режимі задовольняти свої інтереси і потреби, генерувати інноваційні зрушення в економіці, протистояти зовнішнім загрозам та використовувати національні конкурентні переваги (макроекономічний рівень).

Підсумовуючи, зауважимо, що такий підхід до визначення економічної безпеки у соціальній сфері як стану відсутності загроз критичного характеру й збереження здатності адекватного регулювання на виникнення загроз передбачає необхідність розробки чіткої державної політики гарантування економічної безпеки й, у першу чергу, в соціальній сфері.

 

Список літератури.

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary. – Oxford, 1995. – Р. 1062

2. Абалкин Л.И. Конечные народнохозяйственные результаты: сущность, показатели, пути повышения./ Л.И. Абалкин– М.: Экономика, 1982. – 184 с.

3. Актуальные проблемы устойчивого развития : кол.моногр. / В. А. Акимов, Е. В. Бридун М. Ю. Ватагин и др. ;под общ. ред. И. В. Недина Е. И. Сухина. – К. : Знание Украины, 2003 . – 430 с.

4. Архипов А Экономическая безопасность: оценки, проблемы, спо­собы обеспечения / А. Архипов, А Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы эко­номики. - 1994. -№ 12. - С. 36-44.

5. Бабець І. Г. Основи формування економічної безпеки України : монографія / І. Г. Бабець, М. І. Флейчук [та ін.] – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 208 с.

6. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. экономики и управления] / В.А. Богомо­лов. - М.: ЮНИГИ ДАНА 2006. - 303 с.

7. Гeєць В. Фoрмування i рoзвитoк фiнансoвoї кризи 2008 - 2009 рoкiв в Українi / В. Гeєць // EкoнoмiкаУкраїни. -  2010. -  № 4. -  С. 5 - 15.

8. Гoрбулiн В. П. Стратeгiчнe планування: вирiшeння прoблeм нацioнальнoї бeзпeки / В. П. Гoрбулiн, А. Б. Качинський. -  К.: НIСД, 2011. -  288 с.

9. Журавльова Т.А. Забезпечення економічної безпеки фінансового розвитку підприємства / Т.А. Журавльова, М.Н. Кочевой, Л.І. Кочева // Вісник технологічного ун-ту "По­ділля". - Сер. 2, Економічні науки. - 2004. - Вил. 1 (Ч. 2, Т2). - С. 169 -172.

10. Економічний словник // [Електронний ресурс] : Режим доступу: www.abc.informburequ.com.

11. Кузьменко В.В. Держава як інститут економічної безпеки / B.B. Кузьменко // Наукові праці Дон НТУ. Економіка. - 2004. -№ 69.- С. 136-142.

12.Куцeнкo В. I. Рoзвитoк сoцiальнoї сфeри в умoвах фoрмування ринкoвих вiднoсин: питання тeoрiї i практики. -  К.: РВПС України НАН України, 2007. -  100 с.

13.Куцeнкo В. I. Сoцiальна дeржава: прoблeми тeoрiї, мeтoдoлoгiї, практики / В. I. Куцeнкo, В. П. Удoвичeнкo, Я. В. Oстафiйчук. -  К.: Запoвiт, 2003. -  228 с

14.Митрофанов А.А. Экономическая безопасность коммерческих предприятий и деловая разведка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.1-delo.ru/book/export/html/140

15. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави: підруч. / Геннадій Адольфович Пастернак-Таранушенко ; за ред. Б. Кравченка. – К.: Ін-т держ. управл. І самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 140 с

16. Пшeничникoва А. Сoциальная бeзoпаснoсть как фактoр развития качeства жизни насeлeния рeгиoна / А. Пшeничникoва // Рeгиoнoлoгия. -  2008. -  № 3. -  С. 45 - 52.

17.Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр./ Ж.Ж Руссо. — М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. – 416 с.

18. Светлаков A.Г. Стратегия экономической безопасности регионального агропромышлснного комплекса: теория, методология и практика: автореф. дисс. на соискание учен, степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.05: Екатеринбург, 2007. - 44 с.

19. Сундук А.М. Економічна безпека України в регіональному вимірі:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / А.М. Сундууук.- 2006. -20с.

20. Экономическая безопасность: производство-финансы-банки / под ред. B.K. Сенгачова. М.: ЗАО «Финстатинформ», 1998.

21. Экономическая и национальная безопасность:[учебник] / под ред. Е.А. Олейникова. – М.: «Экзамен», 2004. – 768с.

 

 

References.

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford. 1995.

2. Abalkin L. Final economic results: essence, indicators, ways to improve. Moscow. Economics. 1982.

3. Akimov V., Bridun E., Vatagin M.. Actual problems of sustainable development: kol.monogr. Kiev. Knowledge of Ukraine Press. 2003.

4. Arkhipov A. Economic security: assessing problems, ways of making. Problems of Economics Press. № 12. 1994 .

5. Babets I.G., Fleychuk M.I. Basics formation of economic security of Ukraine: Lviv monograph. Spolom Press, 2011.

6. Bogomolov V. Economic security: [Textbook. allowance for stud. university students on special. Economics and Management ]. Moskva Press. UNIG DANA. 2006.

7. Heyets V. Formuvannya i rozvytok finansovoyi crisis 2008 - 2009 rokiv in Ukraine. Economy of Ukraine Press. № 4. 2010.

8. Horbulin V. Stratehichne planning: vyrishennya problem natsionalnoyi bezpeky. Kiev. NISD Press. 2011.

9. Zhuravlev T. Ensuring economic security of financial development of the company. Journal of University of Technology " Skirts". Sir . 2,  Economics. 2004.

10. Economic Dictionary, www.abc.informburequ.com.

11. Kuz'menko V. The state as an institution of Economic Security. Proceedings Don NTU. Economics. № 69. 2004.

12. Kutsenko V. Rozvytok sotsialnoyi sfery in umovah formuvannya rynkovyh vidnosyn: Issues teoriyi i practice. Kiev. RVPS Ukraine National Academy of Sciences of Ukraine Press, 2007 .

13. Kutsenko V.,  Udovychenko V., Ostafiychuk Y. Sotsialna derzhava: problemy teoriyi, metodolohiyi practices. Kiev. Zapovit Press, 2003.

14. Mitrofanov A. The economic security of businesses and business intelligence, http//www.1-delo.ru/book/export/html/140

15. Pasternak-Taranushenko G. The economic security of the state: the textbook./ Gennady Adolfovych Pasternak-Taranushenko, ed. Boris Kravchenko. Kyiv: Institute of Public Administration and Self-Government in the Cabinet of Ministers of Ukraine, 1994.

16. Pshenichnikova A. Sotsialnaya bezopasnost as faktor development kachestva life naseleniya regiona. Regionologiya Press. № 3.2008.

17. J. Rousseau. The Social Contract. Treatises / Per. with fr. Moscow."CANON-press", "Kuchkovo field", 1998.

18. Svetlakov A. Regional economic security strategy agropromyshlsnnogo complex: theory, methodology and practice: Author. diss. on scientific, raising Dr. ehkon. Sciences: special. 08.00.05: Ekaterinburg, 2007.

19. Chest A. The economic security of Ukraine in the regional dimension: Author. Thesis. for obtaining sciences. degree candidate. Econ. sciences specials. 08.10.01 "Productive forces and regional economy» 2006.

20. Economic security: production-finance-banks / ed. B.K. Sengachova. Moscow. ZAO "Finstatinform" Press. 1998.

21. Economic and national security: [tutorial] / ed. EA Oleinikova. Moscow. "Exam" Press. 2004.

 

Стаття надійшла до редакції 13.12.2013 р.