EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 657:336.25/26:631.11

 

О. В. Богданюк,

к. е. н., ст. викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Х. М. Бенайсса,

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

O. V. Bogdaniuk,

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

K. M. Benayssa,

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 

DISCLOSURE OF INCOME IN AGRICULTURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS

 

Досліджено особливості визнання, класифікації та обліку доходів у сільському господарстві згідно чинного нормативно-правового законодавства.

 

The features of recognition, classification and recording of income in agriculture under the current legal regulations are investigated.

 

Ключові слова: доходи, фінансовий облік, сільськогосподарські підприємства, міжнародні та національні стандарти з обліку.

 

Keywords: income, financial accounting, agricultural enterprises, international and national accounting standards.

 

 

Постановка проблеми. За умов ринкової економіки та жорсткої конкуренції метою діяльності сільськогосподарського підприємства є  збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань , внаслідок чого збільшується  власний капітал підприємства. Проте без достовірної, релевантної, систематизованої належним чином інформації про особливості утворення доходів підприємства неможливо ефективно управляти процесом їх формування. Тому в сучасних умовах зростає роль обліку доходів і результатів діяльності підприємств, як джерела необхідних даних для забезпечення належного контролю процесів формування результатів діяльності суб’єктів господарювання. Своєчасна інформація, щодо формування доходів на сільськогосподарських підприємствах дозволить вчасно виявляти перспективні шляхи розвитку підприємств, а не вирішувати питання про виживання.

В. А. Дерій стверджує, що система обліку і контролю доходів сільськогосподарських підприємств не може існувати без належного їхнього нормативно-правового забезпечення [1, С. 77]. Тому, на сучасному етапі дослідження питань обліку та контролю формування доходів сільськогосподарських підприємств, важливого значення набувають проблеми їх нормативного забезпечення.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Питанням обліку та аналізу доходів і витрат підприємства приділяли достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики, а саме: Гарник М.М., Дерій В.А., Камінська Т.Г., Кірейцив Г.Г., Михалевич С.Г., Правдюк Н.Л., Рзаєва Т.Г., Селіверстова І.О., Саблук П.Т., Скирпан О.П., Сльозко Т.М. та інші учені-економісти.

Метою статті є дослідження та критична оцінка теоретичних та практичних положень щодо особливостей визнання, класифікації та обліку доходів на сільськогосподарських підприємствах згідно чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку обліку доходів у сільському господарстві та контроль за їх здійсненням має вагоме значення в умовах ринкових відносин. У цьому контексті особливої актуальності набувають питання інформаційного забезпечення процесу управління, оскільки від якості, своєчасності та змістовності отриманої інформації залежить його ефективність і, як наслідок, успішність та конкурентоспроможність аграрного бізнесу в динамічних ринкових умовах. Серед основних питань обліку витрат і доходів підприємства в Україні є такі проблеми: повноти та своєчасності відображення в системі обліку витрат і доходів підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації про витрати й доходи підприємства; створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку й контролю за витратами та доходами підприємства; встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих обліково-контрольних робіт; рівня відповідності обліково-контрольної системи підприємства щодо його витрат і доходів чинним нормативно-правовим актам України з обліку та контролю.

Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів та Міністерство аграрної політики та продовольства України розробили і затвердили ряд нормативних документів, що регулюють організацію та методику бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в сільськогосподарських підприємствах. Серед основних видів нормативно-правового забезпечення обліку, контролю та аналізу доходів сільськогосподарських підприємств варто виділити: Закони України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про державну контрольно-ревізійну службу”, “Про державну податкову службу України”; Національні та Міжнародні стандарти з обліку, Інструкції, роз’яснення міністерств та відомств тощо.

Порядок визнання доходів у різних нормативно-правових джерелах наведено в таблиці.

Аналізуючи визначення та порядок визнання доходів у Національних й Міжнародних стандартах обліку та фінансової звітності, слід зазначити, що вони не тотожні, незважаючи на процес адаптації вітчизняного бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів. За ПС(Б)О 15 «Дохід» до складу доходів відносять: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи. Дещо інший порядок визнання доходів знаходимо у МСФЗ 18 «Виручка». По-перше, у стандарті не використовується термін «дохід», оскільки мова йде лише про виручку. По-друге, виручку слід визнавати та обліковувати у разі здійснення таких операцій: продажу товарів; наданні послуг; використанню, іншими сторонами, активів, які приносять відсотки, роялті, дивіденди. Наведені відмінності в порядку визнання та класифікації доходів впливають на організацію обліку й контролю на підприємствах.

 

Таблиця.

Порядок визнання доходів у нормативно-правовій документації

Джерело

Порядок визнання

Примітка автора

НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПСБО 15 «Дохід» [2, 3]

Доходи визнаються, як збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визнана

Національні стандарти обліку дають аналогічні визначення доходів, які слід визнавати лише у разі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена

МСФЗ (IAS) 18 «Виручка» [4]

Дохід (виручка) – це валове нагромадження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників

Міжнародний стандарт фінансової звітності визнає дохід як виручку в результаті надходжень, що виникають у ході звичайної діяльності

Податковий Кодекс України. Розділ І. Ст. 14 [5]

Доходи – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, й континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами

Податковий Кодекс України розширює порядок визнання доходів порівняно із бухгалтерськими стандартами, але не конкретизує порядок визнання доходів для цілей обліку та контролю

Господарський Кодекс України [6]

Прибуток (дохід) суб’єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та на суму амортизаційних відрахувань

Визнання доходів в Господарському Кодексі України ототожнюється із визначенням прибутку, що унеможливлює використання даного визначення в обліково-контрольній практиці підприємств

 

Господарський та Податковий Кодекси України, на нашу думку, не конкретизують порядок визнання доходів для цілей обліково-контрольної практики на підприємстві.

Норми Національного та Міжнародного стандартів з обліку доходів не поширюються на бюджетну сферу та не враховують галузевої практики сільськогосподарських підприємств. Порядок визнання доходів, витрат та фінансових результатів у сільському господарстві регламентується П(С)БО 30 „Біологічні активи” та МСФЗ 41 «Сільське господарство».

П(С)БО 3О «Біологічні активи» суттєво змінив підходи до визначення та обліку фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. Відповідно до вимог цього стандарту фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності формується з трьох складових (рис. 1).

 

Рис. 1. Формування фінансового результату від сільськогосподарської діяльності

 

Згідно з П(С)БО 30 „Біологічні активи” дохід від сільськогосподарської діяльності складається з: доходу від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції;  доходу від зміни справедливої вартості біологічних активів; доходу від реалізації біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманої в результаті біологічних перетворень [7].

Доходи від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції визначаються як різниця між справедливою вартістю отриманої продукції та (або) додаткових біологічних активів та витратами, що виникли в результаті виробництва цієї продукції і біологічних активів. Визнання доходів від подальшої реалізації такої продукції та біологічних активів відбувається з урахуванням методологічних вимог П(С)БО 15 „Дохід”. Однак, при виконанні записів за дебетом рахунка 90 „Собівартість реалізації” в частині списання сільськогосподарської продукції та біологічних активів відображається балансова вартість, а не їх фактична виробнича собівартість.

Оскільки сільськогосподарські підприємства є платниками фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), то відображення інших операційних доходів на рахунку 71 (доходу від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, і доходу від зміни справедливої вартості), може бути перешкодою в реєстрації ФСП, тому що згідно Закону про Фіксований сільськогосподарський податок, платниками останнього є підприємства, у яких сума отримана від реалізації сільськогосподарської продукції і продукції її переробки за минулий рік, повинна перевищувати 75% загальної суми валового доходу. Справедливим виходом із ситуації може бути не включення інших операційних доходів з рахунку 71 при визначенні фіксованого податку.

Залишки по рахунках доходів в бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств переносяться в кінці звітного періоду в форму фінансової звітності №  2 „Звіт про фінансові результати”, а також додатково розкривається інформація в Примітках до річної фінансової звітності (форма № 5). Особливості заповнення форми № 2, відповідно до нових вимог НП(С)БО №1, відображено схематично на рисунку 2.

 

Рис. 2. Порядок формування інформації про доходи у фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств

 

На нашу думку, інформацію стосовно доходів від первісного визнання біологічних активів за справедливою вартістю слід розкривати лише в річній звітності, оскільки відображення доходів від первісного визнання в квартальній звітності буде фактично недоцільним та некоректним. До того ж такий підхід буде суперечити загальновизнаним принципам GAAP, а саме: принципу реалізації, принципу історичної собівартості, повного розкриття, галузевої практики.

Висновки. Аналізуючи порядок розкриття інформації про доходи у сільському господарстві можна зауважити, що у зв'язку зі специфікою сільського господарства як галузі, дійсно дана ділянка обліку має достатньо багато особливостей, які залежать від зовнішніх та внутрішніх факторів і змінюються у часі. Важливим поступом у формуванні показників фінансової звітності у відповідності до галузевих вимог сільськогосподарської діяльності є прийняття НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», яке в свою чергу спростовує формування показників у формі №2 «Звіт про фінансові результати».

 

Список використаних джерел.

1. Дерій В.А. Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємства / В.А. Дерій  // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. - № 2(17).  – С. 77-83.

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290, з останніми змінами 09.12.2011р.

4. МСФЗ (IAS) 18 «Виручка». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ade-solutions.com/IFRSPortal/IAS_18_version01.pdf.

5. Податковий кодекс України від 23.12.2010 р. № 2856-VI (2856-17) із внесеними та доповненнями.

6. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436–IV з останніми змінами 06.11.2012 р.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790 зі змінами та доповненнями.

 

References.

 1. Derij V.A. (2011), “Normatyvno-pravove zabezpechennia obliku i kontroliu vytrat ta dokhodiv pidpryiemstva”,  Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats', vol. 2(17), pp. 77-83.

2. Ministry of Finance of Ukraine (2013), National accounting standard 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoi zvitnosti», available at: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/npsbu1/ (Accessed 07.02.2013).

3. Ministry of Finance of Ukraine (2011), National accounting standard 15 «Dokhid», available at: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu15/ (Accessed 09. 12. 2011).

4. IAS 18 «Vyruchka», [Online], available at:  http://ade-solutions.tsom/IFRSPortal/IAS_18_version01.pdf.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Podatkovyj kodeks Ukrainy, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ (Accessed 23.12.2010).

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Hospodars'kyj kodeks Ukrainy, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 06.11.2012)

7. Ministry of Finance of Ukraine (2005), National accounting standard 30 «Biolohichni aktyvy», available at:  http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu30/ (Accessed18. 11. 2005).

 

Стаття надійшла до редакції 09.12.2013 р.