EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 658.1.(045)

 

Н. Ю. Чорна,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

N. Chorna,

Ph.D., assistant professor of management and administration

Vinnitsia Trade and Economic Institute KNTEU 

 

Specific activities of bank holding UKRAINE: Main advantages and disadvantages

 

В статті розглянуто питання зовнішнього бізнес — середовища, наведено класифікацію його факторів та механізм їх впливу на передумови виникнення ризиків. Проаналізовано дію даних факторів на підприємства україни в умовах фінансово-економічної кризи.

 

The article considers the issues of external business environment are the classification of factors and mechanism of their influence on the preconditions of occurrence of the risk. Analyzed the effect of these factors on the enterprises of Ukraine in the conditions of financial and economic crisis.

 

Ключові слова: бізнес середовище, підприємницький ризик, фінансово-економічна криза.

 

Keywords: business environment, business risk, financial-economic crisis.

 

 

Вступ

Умови діяльності сучасних підприємств характеризуються підвищенням нестабільності зовнішнього середовища, ускладненням внутрішніх бізнес-процесів, що зумовлює імовірнісний характер подій, що відбуваються, і сприяє виникненню значної кількості ризиків у , діяльності підприємства. Саме в таких умовах керівники підприємств змушені приймати підприємницькі рішення.

 Постановка завдання

Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняними та закордонними фахівцями детально досліджена специфіка сучасного соціально-економічного становища України. Проблемам визначення підприємницького середовища присвячені роботи українських науковців: Войнаренко М. П., Говорушко Т. А., Бутенка А. І., Гудзя Ю. Ф., Збарського В.К., Кредісова В. А., Кучеренко В. Р., Сизоненка В.О., Ткаченко Т. П. та ін.

Мета роботи. Розглянути фактори зовнішнього середовища та класифікувати їх залежно від їх впливу на систему управління підприємством, охарактеризувати вплив даних факторів на підприємства, що діють в економіці України.

Результати

Фактори макросередовища впливають на розвиток діяльності підприємства. Це такі фактори: правова база; розвиток економіки в країні, регіоні; політика; конкуренти; споживачі; демографічні процеси; державна підтримка та регулювання діяльності підприємства; постачальники; посередники; фінансово-кредитні установи; розвиток науки та техніки; імідж підприємця у суспільстві та ділових колах; культура; спонсори; інші фактори. [6]

Стимулюючі фактори - позитивно сприяють на створення благоприємного середовища. Стримуючі фактори - мають негативний вплив на розвиток діяльності підприємства.

Сучасне бізнес-середовище в Україні значно погіршилося в умовах кризи. Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним восени 2008 року після погіршення ряду економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. Так, ЗМІ повідомляли про істотне скорочення попиту на залізо до Української, економіки. Восени та на початку зими ціни на нерухомість впали на 25% було призупинено понад 80% будівельних проектів. [2]

Фінансово-економічна криза, яка щораз розгортається в Україні, переважно вітчизняного походження. її спричинили уряд і Національний банк, а згодом в умовах нестабільності вона була посилена нерозважливою поведінкою населення, комерційних банків і фірм.

В Україні завдяки величезному імпортові товарів сформувалась ідеологія споживання, ідеологія високого добробуту. Ідеологія виробництва і творення відійшла на задній план. Країна перетворилась на суцільний торговельний майдан. Державу оповила гігантська мережа ринків, усіляких гіпермаркетів. Україна вийшла на третє місце в Європі за обсягами купівлі мобільних телефонів і на п'яте - за обсягами придбання дорогих автомобілів. Українці стали жити краще не за результатами своєї праці. Сформувалась віртуальна економіка, віртуальний бюджет, віртуальні доходи населення і фірм, віртуальний достаток. [1]

На українському валютному ринку до певного часу зберігалась рівновага між пропозицією і попитом на іноземну валюту за рахунок збільшення надходжень доларів від експорту металопродукції, виробів хімічної промисловості, зерна, митних зборів тощо.

Однак зі зміною кон'юнктури на світовому ринку значно зменшились інвалютні доходи від експорту митниці. Почався відплив іноземної валюти із банківської сфери, суттєво зменшили грошові перекази заробітчани. У результаті на українському валютному ринку порушилась хитка рівновага між пропозицією та попитом на долар. Його курс став неконтрольовано зростати. Виникла паніка, яка ще більше посилила попит на валюту.

Непрофесійна діяльність Національного банку полягає і в тому, що він необґрунтовано допустив вільний обіг в Україні іноземної валюти поряд з гривнею, видачу кредитів комерційним банкам у закордонній валюті. Тому в обігу виявилась не облікована і ніким неконтрольована грошова маса грошей, тим самим викликавши появу надмірної кількості імпортних товарів.

До спустошення валютного ринку в Україні і збільшення дефіциту закордонної валюти призвели й інші непрофесійні дії уряду. Зокрема, 2012 р уряд прийняв необґрунтоване рішення про обмеження експорту зерна через його надлишок у країні й високих цінах на світовому ринку. В результаті держава і,зокрема,сільгоспвиробники недоотримали 2,5 млрд. дол. Завдяки надлишку енергетичних потужностей у країні влітку минулого року уряд вирішив імпортувати електроенергію з Росії, на що була витрачена значна сума інвалюти. [3]

У Держбюджеті на 2013 рік уряд намагається зберегти непомітно завищені й не підкріплені доходами від економічної діяльності соціальні стандарти. [4]

Для виходу з фінансово - економічної кризи і попередження її надалі уряд має раз і назавжди припинити вимагати від Нацбанку здійснювати емісію гривні для прикриття своєї непрофесійної роботи. Слід завершити економічну реформу, розвинути національне виробництво і на цій основі підвищити життєвий рівень народу. Українська влада першочергово має реалізувати три головні економічні програми: енергозбереження, розвиток малого і середнього бізнесу, виведення сільського господарства з глибокої кризи. Зрозуміло, що ефективний розвиток с/г, забезпечення населення якісним і доступним продовольством - головна умова соціально - політичної та економічної стабільності у суспільстві.

Слід підкреслити, що нині в Україні не просто тимчасова фінансово -економічна нестабільність, як у розвинених країна Заходу, а системне, глибока політична , економічна і фінансова криза. Вихід іноземних портфельних інвесторів з фінансового ринку України і зниження ступеня довіри до банківської системи стали чинниками знецінення національної валюти. До цього долучилася паніка населення, бо девальвація гривні спонукала вкладників банків до подальшого вилучення депозитів у національні валюті, що може спричинити катастрофічні наслідки для банківської системи України.

Висновок

Для нейтралізації негативних явищ у світовій фінансовій системі, що впливають на економіку України, необхідно:

Підвищити ліквідність банківської системи, цільову її рекапіталізацію та належний контроль за її використанням;

Реструктурувати потенційні банки-банкрути;

• Організувати прозорі адресні держзамовлення для вітчизняних підприємств, збільшення закупівель у Держрезерв, реалізацію великих інфраструктурних, будівельних проектів із забезпеченням преференцій для вітчизняних компаній;

Всебічно розвивати державно - приватне партнерство;

Встановити тимчасові нормативні бар'єри проти відпливу капіталу за кордон.

 

Література

1. Заключне слово Президента на засіданні Комітету з економічних реформ / Прес-служба Президента України Віктора Януковича [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/26603 .html.

2. Глава держави: Реалізація реформ в Україні спрямована на створення сприятливого бізнес-клімату / Прес-служба Президента України Віктора Януковича [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://president.gov.ua/news/27124.html.

3. Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: указ Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon4 .rada.gov.ua/laws/sho w/128/2013.

4. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 690-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/690-2012-p.

5. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/KP130187.html.

6. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон. Под. ред. И. Юргенса. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. - 512 с.

 

References

 

1. Ofіcіjne іnternet-predstavnictvo prizedenta Ukraine Vіktora Janukovicha (2013), “Closing Remarks of the President at a meeting of the Committee on Economic Reforms“, available at:   http://www.president.gov.ua/news/26603.html (Accessed December 3, 2013).

2. Ofіcіjne іnternet-predstavnictvo prizedenta Ukraine Vіktora Janukovicha  (2013), President: Implementation of reforms in Ukraine aimed at creating a favorable business climate“, available at:   http://www.president.gov.ua/news/27124.html (Accessed December 3, 2013).

3. President of Ukraine (2013), “Decree of the President of Ukraine “About the National Action Plan for 2013 to implement the program of economic reforms for 2010-2014 “Prosperous Society, Competitive Economy, Effective State”, available at: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15521.html  (Accessed December 3, 2013).

4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of National Program of competition in the years 2014-2024“, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/690-2012-р  (Accessed December 3, 2013).

5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the State program of intensification of economic development for 2013-2014“, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-п (Accessed December 3, 2013).

6. Vyatkin, V. N.  Vyatkin, I. V. Gamza, V. A. Ekaterinoslavskiy, Yu. Yu. Hempton, Dzh. Dzh. (2003), Risk-menedzhment: uchebnik  [Risk Management: tutorial], Dashkov i Ko, Moskva, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 26.11.2013 р.