EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 336.71

 

Д. В. Шиян,

асистент кафедри фінансів і кредиту, Севастопольський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), м. Севастополь

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

D. Shyian,

assistant lecturer of the Department of Finance and Credit, the Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kiev), Sevastopol

 

METHODS OF ESTIMATION OF THE BANKING SYSTEM SECURITY IN UKRAINE

 

В статті розроблена методика оцінки фінансової безпеки банківської системи. Розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки запропоновано проводити в п’ять етапів: формування множини індикаторів, визначення оптимальних значень індикаторів, нормалізація індикаторів, визначення вагових коефіцієнтів, розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи. Для визначення рівня фінансової безпеки в роботі проведений аналіз таких показників функціонування банківської системи: питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитного портфелю банків, частка кредитів банківської системи в реальний сектор економіки у ВВП, частка вкладів населення у ВВП, співвідношення депозитів клієнтів  до сукупних валових кредитів, величина грошово-кредитного мультиплікатора. Визначення оптимальних значень індикаторів здійснено законодавчим, аналоговим та методом експертних оцінок. Нормалізація показників проведена на основі відхилень їх фактичних значень від оптимальних. При визначенні вагових коефіцієнтів застосовано правило Фішберна. Розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки здійснено методом «зважених сум».

З використанням розробленої методики досліджено динаміку рівня фінансової безпеки банківської системи України в 2007-2012 рр. На підставі аналізу визначено низьку здатність банківської системи України протягом аналізованого періоду протистояти негативному впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

 

The article deals with the methodology of the financial security-based estimation of the banking system. It has been offered to take the integral estimates of the financial security through the following five stages: forming a plurality of indicators, determining the optimal values ​​of the indicators, indicators’ normalization, defining the weighting coefficients and integral estimates of banking system financial security. To determine the rate of the financial security, such indicators of the banking system have been analyzed: the share of long-term loans in the total loan of advances portfolio, the share of loans of the banking system in the real sector of the total GDP, the share of deposits in the total GDP, the ratio of customer deposits to the total loans and the monetary multiplier value. The optimal values ​​of indicators have been determined by legislative and analogue methods, and Delphi approach. Rate normalization has been based on the deviation of its actual values from the optimal values. While determining the weighting coefficients, Fishburne rule has been used. The integral estimates of the financial security have been implemented by the ‘weighted total’ method.

With the help of the developed methodology the dynamics of the banking system financial security of Ukraine in 2007-2012 has been researched. The analysis of that period has shown that the  banking system of Ukraine can hardly resist the negative impact of external and internal environmental factors.

 

Ключові слова: банківська система, фінансова безпека, індикатори фінансової безпеки, інтегральний показник, метод зважених сум, нормалізація показників, правило Фішберна.

 

Keywords: banking system, financial security, financial security indices, integral index, the method of weighted sums, normalization of indices, the rule of Fishburn.

 

 

Постановка проблеми. Стабільна та надійна банківська система має важливе значення у контексті майбутнього зростання економіки. Стратегічна роль банківської системи обумовлюється цілями, функціями та її впливом на інші системи в економіці. Відхилення у банківській системі впливають на інтереси та стан суб’єктів господарювання і можуть викликати дестабілізацію в соціально-економічному та політичному житті суспільства.

В умовах поглиблення процесів фінансової глобалізації, розширення асортименту фінансових послуг, розвитку інформаційних та інноваційних технологій, консолідації капіталу, тощо істотно збільшується можливість виникнення негативних та не прогнозованих змін зовнішнього та внутрішнього середовища банківської системи. Тому з метою запобігання та подолання негативних явищ і процесів в банківському секторі високої актуальності набуває проблема розробки та застосування системного інструментарію для діагностики рівня фінансової безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки фінансової безпеки банківської системи висвітлені у працях О.І. Барановського [1], В.С. Домбровського [2], М.М. Єрмошенка [3], В.В. Коваленко [4], І.М. Крупки [5], А.І. Сухорукова [6], В.І. Соловйова [7], та ін. При цьому зазначимо, що науковці при визначенні рівня фінансової безпеки банківської системи керуються методикою розрахунку рівня економічної безпеки Мінекономіки України [8]; відмінності розрахунків полягають лише у переліку індикаторів без певної системи їхнього відбору. Відповідно до Методики конструювання інтегральної оцінки фінансової безпеки банківської системи передбачає такі етапи: формування множини індикаторів; визначення характеристичних значень індикаторів; нормалізація індикаторів; визначення вагових коефіцієнтів; розрахунок інтегрального індексу [8]. Детальний аналіз цієї методики виявив ряд суттєвих недоліків, які перешкоджають визначенню реального стану фінансової безпеки банківської системи [9].

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка удосконаленої методики та проведення на її основі оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи пропонуємо проводити за такими етапами:

      формування множини індикаторів;

      визначення оптимальних значень індикаторів;

      нормалізація індикаторів;

      визначення вагових коефіцієнтів;

      розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи.

Отже, першим етапом є формування множини індикаторів. На нашу думку, двох показників, запропонованих в методиці Міністерства економіки, звичайно, недостатньо для характеристики рівня фінансової безпеки банківської системи. Проте велика кількість показників, запропонованих науковцями без певної систематизації, значно ускладнює розрахунки. Крім того, при конструюванні інтегрального показника фінансової безпеки із числа індикаторів слід виключити ті, які надто сильно корелюють із іншими показниками.

Керуючись визначенням фінансової безпеки, під яким слід розуміти здатність банківської системи протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам свого функціонування та розвитку, зазначимо, що про рівень фінансової безпеки можуть свідчити показники функціонування банківської системи протягом певного періоду часу. Негативна динаміка показників характеризуватиме підвищення негативного впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а отже - зниження рівня фінансової безпеки, позитивна – навпаки, обмеження негативного впливу факторів та, відповідно, підвищення рівня безпеки. Виходячи з цього, показниками функціонування банківської системи, а отже і індикаторами її фінансової безпеки, можуть бути: показник обсягу вкладів населення у відсотках до ВВП, співвідношення депозитів клієнтів до сукупних валових кредитів, питома вага активів банківської системи у ВВП, питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками, частка кредитів банківської системи в реальний сектор економіки у відсотках до ВВП,  величина грошово-кредитного мультиплікатора, тощо. На нашу думку, вводити в методику розрахунку показники ризикованості банківської діяльності, фінансової незалежності і т. д., недоцільно, оскільки вони характеризують ступінь впливу відповідних факторів зовнішнього або внутрішнього середовища на банківську систему, а не її здатність протистояти дії цих факторів.

Кореляційний аналіз статистичних даних індикаторів фінансової безпеки банківської системи України, дав можливість виділити найбільш тісні кореляційні зв’язки між показниками. Виключення показника із досліджуваної сукупності відбувалося поетапно (по одному) до тих пір, поки десятковий логарифм детермінанта кореляційної матриці не набув коректного значення. Внаслідок чого, отримали систему з 5 показників. Динаміка показників фінансової безпеки банківської системи України в 2007-2012 рр. наведена в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Показники фінансової безпеки банківської системи України в 2007-2012 рр., в середньому за період

Ум. познач.

Первинні показники

Рік

2007

2008

2009

2010

2011

2012

К1

Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками, %

60,29

62,12

61,60

57,37

53,65

50,01

К2

Частка кредитів банківської системи в реальний сектор економіки, у % до ВВП1

28,51

36,30

46,16

39,04

36,72

38,12

К3

Показник обсягу вкладів населення, у % до ВВП

19,19

20,34

23,65

22,59

22,48

24,12

К4

Cпіввідношення депозитів клієнтів  до сукупних валових кредитів (крім міжбанківських), %

68,20

54,01

47,42

53,15

62,55

69,37

К5

Величина грошово-кредитного мультиплікатора

2,74

2,78

2,63

2,58

2,76

2,95

Розраховано автором за [10]

Примітка. Показник розраховано з урахуванням простроченої заборгованості

 

Наступним етапом розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи є визначення оптимальних та достатніх значень індикаторів. Дану процедуру можна проводити використовуючи такі методи [6], зокрема: законодавчий, аналоговий (досвід інших країн), експертні оцінки. Характеристичні значення індикаторів фінансової безпеки банківської системи України з позначенням відповідного методу розрахунку наведені в таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Оптимальні та достатні значення індикаторів фінансової безпеки банківської системи України

Ум. познач.

Оптимальне значення

Інтервал оптимальних значень (+/-)

Інтервал достатніх значень (+/-)

Метод визначення

К1

62,0

6,0

18,0

експернті оцінки

К2

27,5

2,5

7,5

законодавчий

К3

50,0

5,0

15,0

аналоговий

К4

132,0

12,0

38,0

експернті оцінки

К5

6,5

0,6

1,8

аналоговий

Розраховано автором за [8; 11-13]

 

Оскільки відхилення фактичного показника від норми в будь який напрям є негативною тенденцією, і відповідним чином впливає на рівень фінансової безпеки, тому нормалізацію індикаторів пропонуємо проводити за наступною формулою (1):

 

 .                               (1)

 

Нормалізоване значення показника буде тим вище, чим меншим буде відхилення фактичного показника від оптимального. На практиці можлива ситуація, коли абсолютне відхилення показника перевищуватиме оптимальне значення, тобто |хфактопт|>хопт, що в свою чергу, є причиною від’ємного значення нормалізованого показника, в такому разі, з метою утримування показників в діапазоні [0;1], присвоюємо нормалізованому показнику значення «0». Нормалізовані показники фінансової безпеки банківської системи України наведені в таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Нормалізовані значення індикаторів фінансової безпеки банківської системи України в 2007-2012 рр.

Ум. познач.

Рік

Оптим. рівень         (нижня межа)

Достатн. рівень (нижня межа)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

К1

0,9724

0,9981

0,9935

0,9254

0,8654

0,8066

0,9032

0,7097

К2

0,9632

0,6802

0,3214

0,5805

0,6648

0,6137

0,9091

0,7273

К3

0,3838

0,4067

0,4729

0,4519

0,4497

0,4824

0,9000

0,7000

К4

0,5167

0,4092

0,3592

0,4026

0,4738

0,5255

0,9091

0,7121

К5

0,4220

0,4279

0,4048

0,3962

0,4238

0,4531

0,9077

0,7231

Розраховано автором

 

Інтегральний показник фінансової безпеки розраховується відомим методом «зважених сум» за формулою (2) [14].

 

 

,                                  (2)

 

де            аi  - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску  i-го показника в інтегральний індекс;

zі – нормалізований показник.

 

Для визначення вагових коефіцієнтів скористаємося моделлю головних компонент. З використанням цього методу, найбільш інформативним показником визначено питому вагу довгострокових кредитів (0,3016), найменш інформативним – величину грошово-кредитного мультиплікатора (0,0449). Показник, що характеризує ступінь трансформації грошових коштів банківською системою (співвідношення депозитів до кредитів), за рівнем значимості системою віднесено на 4 позицію (0,1841). З такими результатами важко погодитися, тому виникає необхідність у використанні інших методів визначення вагових коефіцієнтів.

Для цього скористаємося правилом Фішберна, яке дає можливість визначити рівень значущості показників на основі їхнього ранжування. Якщо систему показників упорядкувати за ступенем зниження їх значущості, то значущість i-го показника (ri) слід визначати за формулою (3) [14].

 

,                                                 (3)

 

де            ri – ваговий коефіцієнт і-го показника сукупності;

N – кількість показників сукупності;

i – порядковий номер (ранг) показника сукупності.

 

Найбільш вагомим, на нашу думку, є показник співвідношення депозитів клієнтів до сукупних валових кредитів, тому що він формує уявлення про ступінь трансформації ресурсів в банківській системі (ваговий коефіцієнт - 0,33). Оскільки, згідно із капіталотворчою теорією кредиту, активні операції банків є первинними по відношенню до пасивних, то на другому та третьому місці, відповідно, опинилися показники кредитування реального сектору (0,27) та вкладів населення (0,2). На четверте місце було віднесено показник довгострокового кредитування (0,13). В сукупності ці показники свідчать про виконання банківською системою трансформаційної функції. П’яту позицію в системі показників фінансової безпеки було надано грошово-кредитному мультиплікатору, який визначає можливість банківської системи створювати нові кредитні гроші (0,07).

На основі значень нормалізованих первинних показників та відповідних ним вагових коефіцієнтів, розрахуємо фактичне та характеристичні значення інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи України. Результати розрахунку представлені на рисунку 1.

 

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи України в 2007-2012 рр.

 

За період 2007-2012 рр. спостерігається неоднозначна тенденція зміни рівня фінансової безпеки банківської системи. Переломним моментом є кризовий 2009 р., в якому рівень фінансової безпеки досяг свого мінімального значення (46 %). В цілому, за період кризи досліджуваний показник зменшився на 20 в.п., тоді як за період 2010-2012 рр., попри поступове зростання (на 10 в.п.), так і не досяг до кризового рівня. В 2012 р. значення показника фінансової безпеки дорівнювало 57 %, що на 14 в.п нижче допустимого рівня та на 24 в.п. нижче оптимального.

Така тенденція спричинена відповідною зміною індикаторів фінансової безпеки банківської системи. Зокрема, значення двох найвагоміших показників: співвідношення депозитів до сукупних валових кредитів та частка кредитів в реальний сектор економіки в 2009 р. найбільше відхиляються від норми: на 64 в.п. та 68 в.п. відповідно. За оцінками експертів, оптимальним значенням для показника, що характеризує трансформацію ресурсів банківською системою, є 132 % (± 12 %); в Україні ж даний показник протягом аналізованого періоду не перевищував 70 %, а в 2009 р. внаслідок уповільнених темпів зростання вкладів в порівнянні із стрімким накопиченням простроченої заборгованості за кредитами його значення дорівнювало лише 47 %. Слід зазначити, що саме цей показник і визначив загальну тенденцію рівня фінансової безпеки банківської системи України протягом аналізованого періоду.

В методиці розрахунку рівня економічної безпеки України встановлено оптимальний рівень кредитних вкладень в реальний сектор економіки: 25-30 % ВВП, оскільки вважається що при високому ступені проникненні банківської системи в реальну економіку банківські кризи проявляються в найбільш глибоких шоках для країни. В практиці України протягом аналізованого періоду можна спостерігати значне перевищення встановленої норми. В кризовий 2009 р. даний показник стрибкоподібно досягнув максимального значення (46,16 %), що пояснюється значним скороченням обсягу ВВП. Протягом 2010-2012 рр. частка кредитів в ВВП країни поступово зменшилась, досягнувши 60-ти відсоткового рівня свого оптимуму.

Показник обсягу вкладів населення протягом аналізованого періоду також знаходиться на низькому рівні 19-25 %, тоді як досвід зарубіжних країн свідчить про те, що при стабільному функціонуванні банківської системи цей показник повинен дорівнювати 45-55 %. Наближення даного показника до оптимального значення в 2009 р. більшою мірою пояснюється не підвищенням привабливості банківської системи для індивідуальних інвесторів, тобто зростанням депозитних вкладень, а падінням обсягів виробництва в країні.

Оцінюючи реальні наміри банків щодо довгострокової інвестиційної діяльності, експерти дійшли висновку, що оптимальним значенням питомої ваги довгострокових кредитів в кредитному портфелі банків є 55-65 %. За період 2007-2010 рр. цей показник в Україні знаходився в межах норми. Проте в наступні роки спостерігається зниження показника до 50 % (2012 р.) за рахунок скорочення абсолютних обсягів довгострокового кредитування.

Досвід зарубіжних країн показує, що для розвинутих банківських систем значення грошово-кредитного мультиплікатора становить 6-7. В Україні здатність банківської системи створювати нові кредитні гроші можна оцінити як незадовільно, оскільки грошово-кредитний мультиплікатор за аналізований період не перевищував значення 3.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Підводячи підсумок вище наведеному, зазначимо, що запропонована методика дає можливість оцінити рівень фінансової безпеки банківської системи шляхом розрахунку інтегрального показника. Конструювання інтегрального показника передбачає 5 етапів: формування множини індикаторів, визначення характеристичних значень індикаторів, нормалізація індикаторів, визначення вагових коефіцієнтів, розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи. Рівень фінансової безпеки визначається на основі аналізу таких показників функціонування банківської системи: питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками, частка кредитів банківської системи в реальний сектор економіки у ВВП, частка вкладів населення у ВВП, співвідношення депозитів клієнтів  до сукупних валових кредитів (крім міжбанківських), величина грошово-кредитного мультиплікатора. Визначення характеристичних значень індикаторів відбувається законодавчим, аналоговим та методом експертних оцінок. Нормалізація показників здійснюється на основі відхилень їх фактичних значень від оптимальних. При визначенні вагових коефіцієнтів застосовується правило Фішберна. Розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки проводиться методом «зважених сум».

З використанням розробленої методики було проведено оцінку рівня фінансової безпеки банківської системи України. Динаміка показників функціонування банківської системи та розрахованого на їх основі інтегрального показника фінансової безпеки в 2007-2012 рр. свідчить про низьку здатність банківської системи України протягом аналізованого періоду протистояти негативному впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. В таких умовах високої актуальності набуває необхідність розробки та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення загального рівня фінансової безпеки банківської системи, що і обумовлює перспективи подальших досліджень.

 

Література.

1. Барановський, О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія, оцінка та механізм забезпечення) [Текст] : монографія / О.Барановський. – К.: КНТЕУ, 2004. – 759 с.

2. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : монографія / за заг. ред. доктора ек. наук, професора А.О. Єпіфанова [А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський та ін.] . – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с. – ISBN 978-988-8958-50-2.

3. Єрмошенко, М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 309 с.

4. Коваленко, В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Текст] : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с.

5. Крупка, І.М. Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки [Текст] / І.М. Крупка // Бізнесінформ. – 2012. - № 6. – С. 168-175.

6. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України [Текст] / за ред. А.І. Сухорукова. – К.: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 2003. – 64 с.

7. Соловйов, В.І. Банківська безпека України: вдосконалення методики оцінки [Текст] / В.І. Соловйов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - № 1 (17). – 2012 р. – С. 171-176.

8. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 р. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 97980&cat_id=38738.

9. Шиян, Д.В. Аналіз фінансової безпеки банківської системи України [Текст] / Д.В. Шиян // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» (м. Тернопіль). – 2013. - № 7 (45). – С. 263-266

10. Фінансовий сектор [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578

11. Герасимович, А.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / за ред. А. М. Герасимовича [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.]. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. - ISBN 966-574-567-0.

12. Банки отстали от экономики [Электронный ресурс] . – Режим доступа : http://www.gazeta.ru/financial/2011/05/18/3621401.shtml

13. Малкина, М.Ю. Уровень монетизации, структура денежной массы и качество денег в экономике (сравнительный анализ положения в России и зарубежных странах) [Электронный ресурс] / М.Ю. Малкина. - Режим доступа : http://www.fnf.unn.ru/files/articles/Malkina-monetizatsiya.pdf.

14. Кирьянов, Б. Ф. К теории построения интегральных показателей качества систем на основе линейных математических моделей [Текст] / Б. Ф. Кирьянов, Д. В. Кирьянов // Современные наукоемкие технологи. – 2008. – № 4. – С. 73-74.

 

References.

1. Baranovs'kyj, O.I. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia, otsinka ta mekhanizm zabezpechennia) [Financial security in Ukraine (methodology, estimation and security mechanism)], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

2. Yepifanov, A.O., Plastun, O.L., Dombrovs'kyj V.S. et al. (2009), Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivs'kykh ustanov [Financial security of companies and banking institutions], SU “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, Ukraine.

3. Yermoshenko, M.M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy: natsional'ni interesy, real'ni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [State financial security: the national interest, the real threat, security strategy], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

4. Kovalenko, V.V. (2010), Stratehichne upravlinnia finansovoiu stijkistiu bankivs'koi systemy: metodolohiia i praktyka [Strategic management of the banking system of the financial stability: methodology and practice], SU “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, Ukraine.

5. Krupka, I.M. (2012), “Financial and economic security of the banking system of Ukraine and prospects of the national economy development”,  BusinessInform, vol. 6, pp.  168-175.

6. Sukhorukov, A.I. (2003), Metodychni rekomendatsii schodo otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodological recommendation of the economic security estimation in Ukraine], National Institute of the International Security Problems, Kyiv, Ukraine.

7. Solovjov, V.I. (2012), “Banking security of Ukraine: improving of estimation methodology”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (17), pp.  171-176.

8. The official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2007), Order of the Ministry of Economy of Ukraine “Methods of economic security-based estimates in Ukraine”, available at:  http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=97980&cat_id=38738 (Accessed 25 May 2013).

9. Shyian, D.V. (2013), “Analysis of the banking system security in Ukraine”, Scientific and Production Journal “Innovative economy”, vol. 7 (45), pp.  263-266.

10.  The official site of the National Bank of Ukraine (2013),The financial sector”, available at: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 65833&cat_id=44578 (Accessed 20 October 2013).

11. Herasymovych, A.M., Alekseienko, M.D., Parasij-Verhunenko, I.M. et al. (2004), Analiz bankivs'koi diial'nosti [Analysis of banking], KNEU, Kyiv, Ukraine.

12. The official site of the Company “Gazeta.Ru” (2011), “Banks behind the economy, available at: http://www.gazeta.ru/financial/2011/05/18/3621401.shtml (Accessed 20 October 2013).

13. Malkina, M.Ju. (2010), “Monetization rank, currency mix and money quality in the economy (comparative analysis of the situation in Russia and foreign countries)”, available at: http://www.fnf.unn.ru/files/articles/Malkina-monetizatsiya.pdf (Accessed 25 October 2013).

14. Kir'janov, B.F. and Kir'janov, D.V. (2008), “Theory of building integral quality systems indicators based on linear mathematical models”, Sovremennye naukoemkie tehnologi, vol. 4, pp.  73-74.

 

Стаття надійшла до редакції 09.12.2013 р.