EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 338.439.5:664.1:338.5(477)

 

Л. М. Пархоменко,

ст. н. с., ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН, м. Київ

 

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ ТА ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЦУКРУ УКРАЇНИ

 

L. Parkhomenko,

senior scientific worker , NNC „Institute|institution| of agrarian economy” NAAN, Kyiv

 

PRICE SITUATION AND INFLUENCE OF THE STATE IS ON PRICING AT THE MARKET OF SUGAR|Saccharum| OF UKRAINE

 

В статті проаналізовано цінову політику на ринку цукру України, визначені основні чинники, що негативно впливають на процес ціноутворення на даному ринку. Окреслені пріоритетні напрями щодо покращення цінової ситуації для усіх учасників ланцюга ”виробництво-переробка-торгівля”.

 

In the article a price policy|politics| is analysed at the market of sugar|Saccharum| of Ukraine, basic|main| factors which negatively influence on the process|Carbro| of pricing at this market are certain|definite|. Priority directions are outlined in relation to|concerning| the improvement of price situation for all of participants  chain|chn| productio-processing-trade”.

 

Ключові слова: ринок цукру, мінімальні ціни на цукрові буряки, мінімальні ціни на цукор, максимальні ціни на цукор, товарні інтервенції, фінансові інтервенції.

 

Keywords: market of sugar|Saccharum|, minimum|underload| prices|shedrod| on sugar beets, minimum|underload| prices|shedrod| on sugar|Saccharum|, highest prices on sugar|Saccharum|, commodity|primage| interventions, financial|cost| interventions.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Становлення та розвиток ринку цукру в Україні безпосередньо залежить від системи ціноутворення та ролі держави у цьому процесі. З переходом до ринкових відносин в Україні було запроваджено ряд заходів щодо створення системи цін в агропромисловому пiдкомплексi країни, яка б орієнтувала його ланки на кінцеві результати та забезпечувала ефективну діяльність сільськогосподарських i переробних підприємств. Проте досягнути очікуваного результату не вдалося. Формування цінової політики в бурякоцукровому підкомплексі нині є однією з важливих проблем регулювання ринку.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питанням ціноутворення на ринку цукру присвятили свої дослідження О.М. Шпичак, М.Ю. Коденська, О.М. Варченко, С.А. Стасіневич, В.С. Бондар,  А. С. Фурса та інші вітчизняні вчені. Однак питання ціноутворення у аспекті удосконалення державного регулювання ринку цукру потребують поглибленого проведення наукових досліджень у сучасних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні положення системи цін в бурякоцукровому підкомплексі АПК України визначаються Законом України „Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” від 17 червня 1999 р. № 758-XIV, який передбачає щорічне визначення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукрові буряки – нижньої межі ціни при укладанні угод купівлі-продажу для виробництва цукру в межах поставок на внутрішній ринок – квоти „А” [1].

Законодавчо встановлено, що мінімальна ціна на цукрові буряки визначається з врахуванням базисної цукристості, на рівні, який забезпечує прибутковість їх виробництва із застосуванням щомісячних індексів інфляції (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Мінімальні ціни на цукрові буряки, що поставляються для виробництва цукру квоти „А”

Маркетин-говий рік

Назва та реквізити регулюючого підзаконного акту (постанови Кабінету Міністрів України)

Мінімальна ціна на цукрові буряки

з ПДВ, грн.

без ПДВ, грн.

2009/2010

Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. N 63 від 30 вересня 2009 р. № 1094

220,0

183,33

2010/2011

       Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011  р. від 03 лютого 2010 р. № 96

350,0

291,66

2011/2012

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р. від 2 березня 2011 р., № 179

407,1

339,24

2012/2013

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 р. від 11 квітня  2012 р., № 290

407,8

339,85

2013/2014

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 р. від 03 квітня  2013 р., № 223

405,7

338,10

Джерело: [2-6]

 

Мінімальна ціна на цукрові буряки у період з 1 вересня 2009 р. до 31 серпня 2010 р. була встановлена на рівні 183,33 грн/т (без ПДВ). Збільшення мінімальних цін на коренеплоди у наступних 2010/11–2012/13 маркетингових роках на цукрові буряки були занижені і не виконували своєї функції – забезпечення прибутковості виробництва продукції. У виробничому сезоні 2013/14 мінімальна ціна на коренеплоди взагалі була знижена відповідно попередніх періодів і становила – 338,10 грн/т (без ПДВ).

Мінімальна ціна на цукрові буряки, умови їх застосування визначаються  щороку  Кабінетом Міністрів  України і повинна встановлюватися до 1 січня наступного року із застосуванням щомісячних індексів інфляції. На практиці ці норми законодавчих актів не виконуються часто постанови приймаються у березні-квітні місяці, а індексація жодного разу не проводилась. На нашу думку, мінімальну ціну на цукрові буряки,  що поставляють для виробництва  цукру квоти „А” необхідно встановлювати  щорічно не пізніше 1 жовтня року, що передує маркетинговому, із застосуванням щомісячних індексів інфляції. Це дозволить бурякосійним підприємствам розрахувати ефективність виробництва коренеплодів до настання підготовки ґрунту під посіви цукрових буряків.

Регіональна диференціація цін на цукрові буряки зумовлена різними чинниками: природно-кліматичною зональністю, яка відбивається на врожайності коренеплодів; кількісними і якісними параметрами пропозиції сировини, а отже масштабами цукрового буряківництва, зміною його територіального розміщення; не останню роль відіграє платоспроможність переробних підприємств.

Найвищі реалізаційні ціни на цукрові буряки в останні роки серед традиційних регіонів бурякосіяння в Україні склалися в західних областях (Івано-Франківська, Чернівецька), за найнижчими середніми цінами цукрові буряки реалізувалися у Запорізькій області – 338,5 грн/т коренеплодів.

Середня ціна реалізації цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами у 2012 р. становила 426,8 грн/т без ПДВ. Паралельно з регулюванням цін на сировину держава здійснює встановлення рівня мінімальної ціни і на готову продукцію – цукор (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Мінімальні  ціни  на цукор квоти „А”

Маркетин-говий рік

Назва та реквізити регулюючого підзаконного акту (постанови Кабінету Міністрів України)

Мінімальна ціна на цукор

з ПДВ, грн.

без ПДВ, грн.

2009/2010

Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 20 09 р. N 63 від 30 вересня 2009 р. № 1094

3750

3125

2010/2011

        Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р. від 03 лютого 2010 р. № 96

5100

4250

2011/2012

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р. від 2 березня 2011 р., № 179

5100

4250

2012/2013

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 р. від 11 квітня  2012 р., № 290

4900

4083

2013/2014

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 р. від 03 квітня  2013 р., № 223

5614

4678

Джерело: [2-6]

 

За весь період існування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор їх рівень був штучно занижений та жодного разу вони не індексувалися з урахуванням рівня інфляції, як це передбачено законодавством. Таким чином, вказаний важіль цінового регулювання є не дієвим (табл. 3).

Як зазначалося раніше, розмір мінімальних  цін  на цукрові буряки повинен встановлюватися на рівні,  що  забезпечує  прибутковість  виробництва  продукції. Встановлено, що затверджені в окремі роки, мінімальні ціни на цукрові буряки не забезпечують прибутковості виробництва, навіть не покривають витрат на виробництво продукції.

 

Таблиця 3.

Відхилення мінімальної ціни на цукрові буряки та цукор від  ціни реалізації

МР

Цукрові буряки

Цукор

Мінімаль-на ціна цукрових буряків, грн/т

Ціна реалізації цукрових буряків,

грн/т

Відхилення мін. ціни від ціни реалізації, %

Мінімаль-на ціна цукру, грн/т

Ціна реалізації цукру,

грн/т

Відхилення мін. ціни від ціни реалізації, %

2008/2009

141,67

224,0

-36,8

2083,33

2823

-26,2

2009/2010

214,9

418,1

-48,6

3125,0

4612

-32,2

2010/2011

291,66

487,3

-40,15

4250,0

5675

-25,1

2011/2012

339,24

519,2

-34,66

4250,0

6100

-30,3

2012/2013

339,85

430,0

-26,5

4083,3

5250

-28,6

 

Ситуація на ринку цукру кардинально змінилася у 2009 р. про що свідчать ціни на міських ринках за офіційними даними (статистичних обстежень Державного комітету статистики України) за період січень-грудень ціна на солодкий продукт злетіла вдвічі з 3,76–7,38 грн/кг (рис. 1). Різке підвищення цін було зумовлено спадом виробництва цукру у 2009 р. цукровими заводами України вироблено 1275 тис. тонн цукру (64 % від внутрішньої потреби).

Продовжувала зростати ціна до вересня 2011 р. так у серпні досягла максимальної позначки – 10,29 грн/кг, далі спостерігається зниження ціни.

Внаслідок перевиробництва цукру у виробничому сезоні 2011 р. та 2012 р. призвело до зниження ціни на солодкий продукт до рівня 5,65 грн/кг у квітні 2013 р.

За принципом „ланцюгової реакції” у 2009 р. зросли ціни на цукор і в роздрібній торгівлі, у 2010 р. досягли найвищих показників, а у 2013 р. упали до рівня 2009 р. Так, в лютому 2010 р. 1 кг цукру в торгівельній мережі за даними статистичних спостережень коштував в середньому 10,42 грн/кг, а у березні 2013 р. його ціна знизилася до 5,77 грн/кг.

Таким чином були зламані традиційні стереотипи щодо теорії і практики динаміки цін на цукор – сезонності їх зміни (зниження осінню – в період переробки вітчизняної сировини і зростання літом – в сезон масових заготовок ягід і фруктів населенням).

 

Рис. 1. Середні ціни на цукор-пісок на міських ринках України

(за даними Держкомстату України), грн/кг

 

За даними моніторингу цін на соціально значущі товари, проведеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, середні споживчі ціни на цукор в країні станом на 20 листопада 2013 р. склали 6,74 грн. за кілограм. Найвищі ціни на цукор зберігаються в Луганській області - 7,51 грн./кг. Найдешевше солодкий пісок можна придбати в Сумській області - всього за 6,25 грн./кг.

Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України” від 24 червня 2004 р. № 1877-ІV визначає цукор-пісок буряковий об’єктом державного цінового регулювання та передбачає щорічно встановлювати мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на цукор.

З метою забезпечення продовольчої безпеки Аграрний фонд формує державний інтервенційний фонд, який стосовно цукру не може бути меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього споживання за попередній маркетинговий період. У державному бюджеті на черговий  рік передбачаються витрати  на здійснення фінансових інтервенцій, сума цих витрат визначається з урахуванням коштів, отриманих Аграрним фондом внаслідок здійснення товарних інтервенцій.

Слід зазначити, що за період 2007/08-2012/13 МР державний інтервенційного фонд цукру жодного разу не був сформований у обсягах, визначених законодавством (табл. 4).

Обсяги формування державного інтервенційного фонду цукром у відсотках до законодавчо затверджених обсягів по роках становили: 2008/09 МР – 24,5 %, 2010/11 МР – 21,4 %,  2011/12 МР – 77,3 % та 48,0 % у 2012/13 МР. Слід відмітити, що у 2009/2010 МР закупівлю цукру до державного інтервенційного фонду взагалі не проводили.

 

Таблиця 4.

Обсяги формування державного інтервенційного фонду цукром

Маркетин-говий рік

Назва та реквізити законодавчого акта

Обсяг державних інтервенцій, тис. тонн

визначений законно-давством

фактич-ний

2007/2008

Наказ Міністерства аграрної політики України "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2007-2008 маркетинговому періоді" від 28 квітня 2007 р., № 301

180,0

25,2

2008/2009

Наказ Міністерства аграрної політики України "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2008-2009 маркетинговому році" від 27 лютого 2008 р., № 96

278,0

68,0

2009/2010

Наказ Міністерства аграрної політики України "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2009-2010 маркетинговому році" від 24 січня 2009 р., № 50

314,0

-

2010/2011

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2010/11 маркетинговому періоді" від 11 лютого 2010 р., N 155

368,0

78,8

2011/2012

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2011/12 маркетинговому періоді" від 26 січня 2011 р., N 66

247,6

191,4

2012/2013

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2012/13 маркетинговому періоді" від 05 березня 2012 р., N 172

366,6

176,0

Джерело: [7-12]

 

У Постанові Кабінету Міністрів України „Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2012/13 маркетинговому періоді” від 05 березня 2012 р. N 172 обсяги закупівлі бурякового цукру-піску до інтервенційного фонду передбачено збільшити на 119 тис. тонн порівняно з попереднім маркетинговим періодом. Фактичне формування державного інтервенційного фонду у 2012/2013 маркетинговому році зменшилося порівняно з попереднім періодом на 15,4 тис. тонн цукру.

Вперше мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на цукор, як об’єкт державного цінового регулювання, затверджено наказом Міністерства аграрної політики у 2010/2011 маркетинговому періоді, мінімальні інтервенційні ціни були встановлені на рівні – 6700 грн/т, максимальні інтервенційні ціни – 7700 грн/т (табл. 5).

Міністерство збільшило інтервенційні ціни для закупівлі цукру до державного інтервенційного фонду на наступний рік. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2011 р. № 17 „Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2011/2012 маркетинговому періоді” визначено мінімальну та максимальну інтервенційну ціну на цукор-пісок (буряковий) на рівні 7700 грн/т та 8500 грн/т відповідно. Враховуючи кон’юнктуру на внутрішньому ринку цукру у 2012/2013 маркетинговому періоді уряд знизив інтервенційні ціни до рівня: мінімальна – 6500 грн/т, максимальна – 7300 грн/т.

 

Таблиця 5.

Динаміка мінімальних та максимальних інтервенційних цін на цукор, грн/т

Маркетин-говий рік*

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Мінімальна інтервенційна ціна, грн/т

Максимальна інтервенційна ціна, грн/т

без ПДВ

вкл. ПДВ

без ПДВ

вкл. ПДВ

2010/2011

"Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2010-2011 маркетинговому періоді" від 23 лютого 2010 р., № 78

5583,3

6700,0

6416,7

7700,0

2011/2012

"Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2011-2012 маркетинговому періоді" від 10 лютого 2011 р., № 17

6416,7

7700,0

7083,3

8500,0

2012/2013

"Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2012-2013 маркетинговому періоді" від 14 березня  2012 р., № 125

5416,7

6500,0

6083,3

7300,0

Джерело: [13-15]

 

Порівняння динаміки середніх оптово-відпускних цін на цукор із мінімальними і максимальними інтервенційними цінами свідчить, що фактичні середні ціни реалізації цукру значно нижчі як мінімальних, так і максимальних інтервенційних цін. Таким чином, ще один вагомий важіль державного регулювання ринку цукру виявився не дієвим.

Висновки. Законодавчо затверджений рівень мінімальних цін на цукрові буряки та цукор значно занижений та не виконує покладених на них функцій: забезпечувати просте відтворення витрат на виробництво продукції. Встановлення науково-обгрунтованих мінімальних цін на цукрові буряки  та цукор сприятиме покращенню роботи галузі, дозволить забезпечити її мінімальними обіговими коштами, в першу чергу для здійснення стабільних розрахунків між бурякосійними підприємствами та цукровими заводами, сприятиме відходу від давальницької схеми переробки цукросировини, дасть можливість зберегти потенціал бурякоцукрової галузі та забезпечити продовольчу безпеку країни.

За прогнозними розрахунками виробництво цукру в Україні у 2013/2014 маркетинговому році складе 1,240 млн тонн цукру білого при потребі внутрішнього ринку на період 2013/14 МР 1,826 млн тонн (квота „А”). Враховуючи перехідні запаси цукру на початок маркетингового року у розмірі – 847 тис. тонн разом з прогнозним імпортом цукру у 8 тис. тонн загальна пропозиція цукру становитиме 2095 тис. тонн. За прогнозними розрахунками у 2013/2014 МР загальний попит на цукор становитиме – 1819 тис. тонн. Таким чином, враховуючи достатню кількість цукру на внутрішньому ринку, за описаних вище умов, передумов для значного підвищення цін для споживачів не повинно бути. Прогнозується зростання цін  на внутрішньому ринку у 2013/14 МР на 10 % порівняно з 2012/13 МР.

 

Список літератури.

1. Закон України „Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” від 17 червня 1999 р. №758-ХІV (зі змінами і доповненнями) // [Електронний ресурс] http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/758-14.

2. Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2009 р. до 1 вересня 2010 р.: Постанова Кабінету Міністрів від 4 лютого 2009 р. № 63 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р.: Постанова Кабінету Міністрів від 3 лютого 2010 р. № 96 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

4. Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р.: Постанова Кабінету Міністрів від 2 березня 2011 р. № 179 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

5. Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 р.: Постанова Кабінету Міністрів від 11 квітня  2012 р. № 290 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

6. Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 р.: Постанова Кабінету Міністрів від 03 квітня  2013 р. № 223 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

7. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2007-2008 маркетинговому періоді: Наказ Міністерства аграрної політики України від 28 квітня 2007 р. № 301 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

8. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2008-2009 маркетинговому році: Наказ Міністерства аграрної політики України від 27 лютого 2008 р. № 96 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

9. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2009-2010 маркетинговому році: Наказ Міністерства аграрної політики України від 24 січня 2009 р. № 50 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

10. Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2010/11 маркетинговому періоді: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 155 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

11. Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2011/12 маркетинговому періоді: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. N 66 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

12. Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2012/13 маркетинговому періоді: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 березня 2012 р. N 172 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

13. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2010-2011 маркетинговому періоді: Наказ Міністерства аграрної політики України від 23 лютого 2010 р. № 78 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

14. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2011-2012 маркетинговому періоді: Наказ Міністерства аграрної політики України від 10 лютого 2011 р. № 17 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

15. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2012-2013 маркетинговому періоді: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 березня  2012 р. № 125 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua.

 

 

 References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine „On government control of production and realization of sugar”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/758-14 (Accessed 19 December 2013).

2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About government control of production of sugar and sugar beets in a period from September, 1 in 2009 to September, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About government control of production of sugar and sugar beets in a period from September, 1 in 2010 to September, 1 2011available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About government control of production of sugar and sugar beets in a period from September, 1 in 2011 to September, 1 2012”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About government control of production of sugar and sugar beets in a period from September, 1 in 2012 to September, 1 2013”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About government control of production of sugar and sugar beets in a period from September, 1 in 2013 to September, 1 2014”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

7. Ministry of agrarian policy of Ukraine (2007),Order of the Ministry of agrarian policy of Ukraine  A question of activity of the Agrarian fund is at the organized agrarian market in 2007-2008 marketing period”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

8. Ministry of agrarian policy of Ukraine (2008),Order of the Ministry of agrarian policy of Ukraine  A question of activity of the Agrarian fund is at the organized agrarian market in 2008-2009 marketing year”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

9. Ministry of agrarian policy of Ukraine (2009),Order of the Ministry of agrarian policy of Ukraine  A question of activity of the Agrarian fund is at the organized agrarian market in 2009-2010 marketing year”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About claim of volumes of forming of state intervention fund in 2010/11 marketing period”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About claim of volumes of forming of state intervention fund in 2011/12 marketing period”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine About claim of volumes of forming of state intervention fund in 2012/13 marketing period”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

13. Ministry of agrarian policy of Ukraine (2010),Order of the Ministry of agrarian policy of Ukraine  A question of activity of the Agrarian fund is at the organized agrarian market in 2010-2011 marketing period”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

14. Ministry of agrarian policy of Ukraine (2011),Order of the Ministry of agrarian policy of Ukraine  A question of activity of the Agrarian fund is at the organized agrarian market in 2011-2012 marketing periods”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

15. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2012),  „Order of the Ministry of agrarian policy and food of UkraineA question of activity of the Agrarian fund is at the organized agrarian market in 2012-2013 marketing periods”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 19 December 2013).

 

Стаття надійшла до редакції 13.12.2013 р.