EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 33.65.005.5

 

Л. Г. Смоляр,

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Л. А. Здрилюк,

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

L. G. Smolyar,

Cand. of Econ. Sciences, professor, professor of management department,

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

L. A. Zdrylyuk,

Master student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE ENTERPRISE

 

Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій на підприємстві, з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників впливу на них.  Для досягнення мети  використано методи наукового опису, синтезу, аналізу, узагальнення та моделювання. Проведено узагальнення ідей та концепцій вітчизняних та зарубіжних учених, які вивча­ли дану проблему.

Результати дослідження. В ході виконання дослідження сформовано поняття бізнес-процесів в сфері технологічних інновацій, розроблено схему управління бізнес-процесами, яка зорієнтована на тісну інтеграцію з зовнішніми контактними аудиторіями. Розширено та адаптовано структуру елементів бізнес-процесів підприємства відповідно до специфіки реалізації інноваційної діяльності в умовах динамічного зовнішнього середовища. В результаті дослідження сформовано комплекс теоретичних, практичних положень та рекомендацій, що можуть стати передумовою забезпечення довгострокових конкурентних переваг для вітчизняних підприємств та  відіграти визначальну роль у забезпеченні їх сталого розвитку  на засадах ощадливості та інноваційності.

Наукова новизна. Сформовано поняття бізнес-процесів в сфері технологічних інновацій. Розроблено схему управління бізнес-процесами, розширено та адаптовано структуру елементів бізнес-процесів в сфері технологічних інновацій підприємства відповідно до специфіки динамічного зовнішнього середовища.

Практична значущість. Адаптована структура елементів бізнес-процесів дозволить управлінцям акцентувати увагу на принципових внутрішніх та зовнішніх об’єктах управління бізнес-процесами. Розроблена схема управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій може використовуватись як типова для планування, впровадження та моніторингу інноваційних технологічних бізнес-процесів на підприємстві.

 

The aim of the research is to develop theoretical, methodological guidelines and practical recommendations for business process management in the field of technological innovation in the enterprise, taking into account both internal and external factors influencing them. For the purpose of applied scientific methods of description, synthesis, analysis and modeling Generalization of ideas and conceptions of domestic and foreign scientists, which studied this problem, is conducted.

Results. In the course of the study formed the concept of business processes in the field of technological innovation, developed a scheme of business process management, which focused on tight integration with external contact audiences. Expanded and adapted elements of the structure of business processes specific to the implementation of innovation activities in a dynamic external environment. The study generated a set of theoretical and practical policies and recommendations that may be a precondition for long-term competitive advantages for domestic enterprises and play a crucial role in ensuring their sustainable development on the basis of prudence and innovation.

Scientific novelty. Formed the concept of business processes in the field of technological innovation. The scheme of business process management expanded and adapted structure elements of business processes in the field of technological innovation of enterprise specific to the dynamic external environment.

The practical significance. Graded structure elements of business processes will allow managers to focus on the fundamental internal and external objects at business process management. The scheme of business process management in the field of technological innovation can be used as the default for the planning, implementation and monitoring of technological innovation of business processes in the enterprise.

 

Ключові слова: бізнес-процеси у сфері технологічних інновацій, схема управління бізнес-процесами у сфері технологічних інновацій.

 

Keywords: business processes in the field of technological innovation, diagram of business processes in the field of technological innovation.

 

 

Постановка проблеми. Зміна властивостей загальноекономічного та конкурентного середовища, таких як: руйнування кордонів, динамічність та інноваційність, обумовлює необхідність використання адекватних методів та підходів до управління підприємствами. Дана тенденція зберігається і для управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій. Переважна більшість українських підприємств не достатньо враховують вплив динамічного зовнішнього середовища на перебіг власних бізнес-процесів і втрачають додаткові можливості  інноваційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вивчені та аналізі даної проблематики розглядалися наукові праці наступних авторів: Хаммер М.   Чампі Дж., [1], Горлачук В.В., Яненкова І.Г., [2], Виноградова О.В. [3] зокрема їх внесок у формування понятійного апарату бізнес-процесів, Лабунська С.В.  [5], Чекуліна Т.А. [6] охарактеризували складові інноваційної діяльності, Уварова Ю.М. [7] запропонувала механізм управління інноваційною діяльністю,  Ротер М. як  автор складових структури інноваційної діяльності [9].  Сфера дослідження бізнес-процесів на сьогоднішній день є доволі перспективною, та займає чільне місце в управлінських працях багатьох вчених. Проте бізнес-процеси інноваційної діяльності в сфері технологічних інновацій, як об’єкти процесно-орієнтованого підходу, ще й досі залишаються мало вивченими та потребують додаткової уваги, в умовах інноваційної спрямованості сучасної глобальної економіки. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій на підприємстві, з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників впливу на них.

  Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «бізнес-процес» є багатозначним, і на сучасному етапі не існує універсального його визначення. Більшість існуючих підходів до бізнес-процесів як економічної категорії тісно пов’язані з тлумаченням визначення, що надали автори теорії реінжинірингу М. Хаммер та Дж. Чампі. У своїй роботі «Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі» автори визначають бізнес-процес як «організований комплекс дій, в яких на основі одного чи більше видів вихідних даних створюється цінний для клієнта результат» [1, с. 98].

За іншою версією, бізнес-процес – систематизоване послідовне виконання логічно пов’язаних та взаємозалежних завдань (заданих в часі та просторі, з точним визначенням входів та виходів) з використанням ресурсів, що забезпечують виробничу діяльність, з метою створення продукції, яка має споживчі цінності для клієнта [2, с. 143].

Виноградова В.О. визначає бізнес-процес як  потік роботи, що має свої межі і відкривається первинними постачальниками процесу, тобто входами процесу, якими можуть виступати матеріально-технічні, енергетичні, людські та інформаційні ресурси. Закінчується процес виходом – одержанням результату первинними клієнтами [3, с. 47].

Для визначення поняття «бізнес-процес в сфері технологічних інновацій», необхідно також розглянути визначення понять «інноваційна діяльність» та «технологічна інновація».

Згідно ЗУ «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність –  це діяльність,  що спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок та зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [4].

Окрім наукових досліджень і розробок під час інноваційної діяльності реалізуються технічні,  комерційні та фінансові дії,  необхідні для виробництва нових або вдосконалених продуктів чи послуг і комерційного використання нових чи вдосконалених процесів [5, с. 18].

Технологічні інновації – це діяльність підприємства, пов'язана із розробкою та впровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів і процесів [4].

Технологічні інновації – нові технології виробництва традиційних, удосконалених чи принципово нових продуктів, упровадження інформаційних систем, нових джерел енергії. Технологічні нововведення – це зміни, перш за все, у засобах і методах організації виробництва [6, с. 165].

Проаналізувавши суть та варіанти понять «бізнес-процес», «інноваційна діяльність» та «технологічна інновація», можна визначити поняття «бізнес-процес в сфері технологічних інновацій», як систематизоване послідовне виконання логічно пов’язаних та взаємозалежних завдань (заданих в часі та просторі, з точним визначенням входів та виходів) з використанням ресурсів, що забезпечують використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок.

Бізнес-процес в сфері технологічних інновацій – це потік роботи, що має свої межі і відкривається первинними постачальниками процесу, тобто входами процесу, якими можуть виступати результати наукових досліджень та розробок. Закінчується процес виходом – появою нової технології виробництва традиційних, удосконалених чи принципово нових продуктів, упровадження інформаційних систем, нових джерел енергії, тощо.

Ефективність управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій на підприємстві прямо залежить від якості та повноти інформації, що використовується в процесі реалізації системи управління бізнес-процесами. Чим більше факторів враховує обрана (розроблена) підприємством система управління, тим швидше, точніше та адекватніше керівництво реагуватиме на зміну внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

Для визначення системи, яка б задовольняла вищевказані критерії, розглянемо деякі існуючі пропозиції по реалізації системи управління бізнес-процесами інноваційної діяльності.

У статті Чекуліної Т.А. «Функціонування механізму управління бізнес-процесами за розвитку інноваційної діяльності» [7, с. 132] запропоновано наступні основні етапи однойменного механізму:

- визначення значущості впливу важелів управління на бізнес-процеси;

- виявлення пріоритетних показників удосконалення результативності бізнес-процесу;

-  визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві за обраним показником;

- аналіз впливу інноваційної діяльності на загальну діяльність  підприємства;

- оцінка ефективності функціонування механізму управління підприємством.

Основними недоліками такого механізму є: відсутність початкового процесу планування бізнес-процесів інноваційної діяльності, етапу їх впровадження та реалізації, та відсутній акцент орієнтації бізнес-процесів на зовнішнє середовище, зокрема визначення його компонентів.

Для порівняння та повнішого аналізу розглянемо іншу схему управління бізнес-процесами інноваційної діяльності [8, с. 30]. Автори даної системи стверджують, що процесний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства може бути реалізований у вигляді організаційного механізму,  що включає три контури управління – стратегічний, тактичний і операційний.

Для реалізації даного механізму необхідно аналізувати, яким чином регулювати сукупність процесів за умови збереження її стійкого стану, дослідити сутність механізму реалізації цього явища. Ініціатором даного механізму є відповідальний центр управління. Його головне завдання полягає у формулюванні місії і стратегічних планів підприємства. Тактичне управління відноситься до групи управлінських процесів.  Входом в нього є стратегічні цілі, плани і програми, стратегії, політика. Виходом – управлінські дії для підрозділів і бізнес-процесів,  результати оцінки діяльності підприємства і пропозиції по вдосконаленню процесів,  стратегічних і тактичних планів.

 Операційний центр управління припускає вирішення таких завдань:

- моніторинг виконання процесів;

- порівняння планових і фактичних значень показників процесів;

- здійснення коригуючи дії.

Окрім центрів управління інноваційний процес необхідно аналізувати з погляду відповідності результатів конкретним вимогам споживачів процесу.  Для аналізу інноваційного процесу підприємства використовують сукупність показників у виді коефіцієнтів,  кожен з яких показує відношення деякого обсягу ресурсу (або результату) інноваційної діяльності до відповідного ресурсу (або результату) звичайної діяльності.

Така схема враховує недоліки, виявлені в попередньому варіанті, проте визначення факторів зовнішнього середовища, що впливають  на бізнес-процеси інноваційної діяльності, обмежене лише категорією «споживачі».

Крім того, розглянуті дослідження мають узагальнюючий описовий характер визначення елементів схеми управління бізнес-процесами інноваційної діяльності, і не враховують особливостей управління бізнес-процесами  в сфері технологічних інновацій.

На основі викладеного аналізу, сформовано схему управління бізнес-процесами залучення та реалізації технологічних інновацій на підприємстві  (рис. 1):

 

Рис. 1.  Схема управління бізнес-процесами залучення та реалізації технологічних інновацій на підприємстві

Джерело: розроблено авторами

 

Оскільки інноваційна діяльність включає в себе всі стадії створення інновації, - від виникнення ідеї (прикладних або фундаментальних досліджень) до її практичної реалізації (комерціалізації), то і сукупність бізнес-процесів в сфері технологічних інновацій повинна охоплювати весь ланцюг її створення. Запропонована схема управління бізнес-процесами залучення та реалізації технологічних інновацій включає 16 етапів, починаючи від   «дослідження зовнішніх факторів, технологічного ринку» та «проведення технологічного аудиту, патентного пошуку», закінчуючи  «аналізом результатів реалізації інноваційної технології», а отже задовольняє вимоги повноти охоплення. Управління даними етапами виконуються не тільки самостійно підприємством, а й у співпраці та орієнтації на три основні фактори зовнішнього впливу: постачальники, споживачі та конкуренти.

Кількість учасників керівного складу даної схеми управління бізнес-процесами, в залежності від масштабів бізнесу, може коливатися від одного менеджера інноваційної діяльності, відповідального за функціонування всієї системи,  до групи процесних керівників, відповідальних за реалізацію кожного окремого етапу (наприклад: менеджер з стратегічного розвитку та планування, керівник проекту моделювання та автоматизації бізнес-процесів, керівник групи впровадження та підтримки бізнес-процесів, технолог бізнес-процесів, начальник відділу моніторингу та контролю бізнес процесів, аналітик бізнес-процесів, тощо).

Оскільки особливістю розробленої схеми є орієнтація керівників, на кожному з етапів управління бізнес-процесами інноваційної діяльності, не тільки на внутрішні ресурси, але і на такі контрагенти як споживачі, постачальники та конкуренти, виникає необхідність зміни в елементах бізнес-процесу в  сфері технологічних інновацій підприємства (табл. 1):

 

Таблиця 1. Елементи бізнес-процесу в сфері технологічних інновацій

Елемент

Характеристика

Вхід

Результати науково-дослідницької діяльності, які необхідні для реалізації процесу їх комерціалізації, тобто для отримання виходу (створення або вдосконалення нового процесу виробництва, управління чи збуту). Існують первинні та вторинні. Первинні входи забезпечують початок процесу, а вторинні виникають в ході реалізації процесу у підсистемах, що складають даний процес діяльності.

Вихід

Результати реалізації процесу (комерціалізація наукових розробок та досліджень). Існують первинними та вторинними. Первинний вихід – це прямий, запланований результат реалізації бізнес-процесу інноваційної діяльності. Вторинний вихід – це побічний продукт інноваційного процесу, який не є його головною метою.

Процесор

Сукупність підпроцесів, робіт, операцій, що здійснюються над входами для отримання виходів.

Споживач

Первинні, вторинні, кінцеві та непрямі споживачі результатів інноваційної діяльності в сфері технологічних інновацій (інноваційних технологій).

Конкурент

Конкурент, що функціонує на тому ж ринку інноваційної діяльності, і слугує для порівняння ефективності управління бізнес-процесами інноваційної діяльності, або ж запозичення кращого досвіду.

Постачальник

Постачальники традиційного забезпечення бізнес-процесів та постачальники інноваційних ідей, технологій, техніки, тощо, якими можуть як окремі науковці, дослідники, винахідники, так і організовані об’єднання наукової співпраці (технопарки, інкубатори, науково-дослідницькі інститути, інноваційні кластери, і т.п.).

Складено на основі [9, с. 104]

 

Орієнтація на споживача є основним фактором при здійснені таких елементів управління бізнес-процесами залучення та реалізації технологічних інновацій як  «дослідження зовнішніх факторів, технологічного ринку», «маркетингові дослідження у сфері нових технологій», «формування/аналіз попиту на нову технологію» та «оцінка вартості технології». Підприємство, в умовах нової економіки, повинно дослідити та проаналізувати вимоги кінцевого споживача продукції (послуг) та виконати їх, навіть якщо між організацією і кінцевим споживачем немає прямих контактів, а в ролі замовника є торгівельні чи посередницькі фірми. Відсутність перспективного бачення призводить до того, що короткостроковий успіх підприємства на обмеженому сегменті ринку (ніші) є нетривалим, якщо підприємство не адаптується до вимог кінцевого споживача. Тобто, потрібно забезпечити зворотній зв’язок від кінцевого споживача до виробника на принципах системності.

Фактор конкуренції в системі управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій відіграє особливо важливу роль на етапі формування пропозиції та ціни технології, а також у вдосконаленні власного процесного керівництва. Перш за все, це пов’язано з одним із методів покращення бізнес-процесів як бенчмаркінг, зорієнтований на конкурентів.

 Бенчмаркінг,  зорієнтований на конкурентів, –  сконцентрований на порівняльному аналізі товарів (робіт, послуг), продуктивності виробничих процесів та інших параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів [10, с. 30].

Наступним фактором зовнішнього середовища, розглянутим у запропонованій схемі, є «постачальники». Особливістю цього фактора в  управлінні бізнес-процесами є те, що поряд з постачальниками кадрового, інформаційного, матеріального, технічного та технологічного забезпечення  в традиційному розумінні, необхідно розглядати постачальників інноваційних ідей, технологій, техніки, тощо, якими можуть як окремі науковці, дослідники, винахідники, так і організовані об’єднання наукової співпраці (технопарки, інкубатори, науково-дослідницькі інститути, інноваційні кластери, і т.п.).

Таким чином, можна припустити, що розроблена схема управління бізнес-процесами залучення та  реалізації технологічних інновацій враховує вплив динамічного зовнішнього середовища на перебіг бізнес-процесів підприємства і дозволяє здобути за рахунок цього, додаткові можливості до інноваційного розвитку та  технологічного упередження.

Висновки та подальші дослідження. У період виходу з кризи та підготовки до європейських стандартів ведення бізнесу, підприємства ставлять за мету жорсткі вимоги до зниження витрат на виробництво, освоєння нової техніки та технологій, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, тому головною задачею для керівництва підприємств є пошук та встановлення зв’язків з постачальниками інноваційних ідей, технологій, їх потенційних споживачів та конкурентів. Саме управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій, зорієнтоване на зовнішнє середовище, є передумовою забезпечення довгострокових конкурентних переваг для вітчизняних підприємств.

На ряду з зовнішніми бізнес-процесами технологічних інновацій, внутрішні процеси управління також відіграють вагому роль, оскільки вони формують цілісну систему організаційних, економічних, правових форм та методів ведення бізнесу, головною метою яких є впровадження принципово нової технології, техніки, організаційно-управлінських методів управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій, починаючи від пошуку ідеї та визначення потреби в інноваційних технологіях до аналізу результатів їх реалізації.

Оскільки більшість науковців-практиків та теоретиків відносять бізнес-процеси інноваційної діяльності, зокрема в сфері технологічних інновацій до допоміжних, а не основних на підприємстві, ще й досі слабо сформований їх категоріальний та понятійний апарат, фактично відсутня характеристика типової структури бізнес-процесу технологічної інновації, відсутній системний підхід до визначення ефективних інструментів та механізмів управління бізнес-процесами технологічної інновації, що дозволяє віднести розглянуту тему дослідження перспективною для подальшого дослідження.

 

Література.

1. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе [Текст] / М. Хаммер, Дж. Чампи – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 288 с

2. Горлачук В.В., Економіка підприємства [Текст] / В.В. Горланчук, І.Г. Яненкова - Миколаїв: Вид-воЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.

3. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: Монографія. [Текст] / О.В. Виноградова – Д.: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – 195 с.

4. Закон України  «Про інноваційну діяльність»  від 04.07.2002  № 40-IV [Електронний ресурс]–  Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

5. Лабунська С.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки. [Текст] / С.В. Лабунська Економіка пром-сті. — 2007. — № 4. — C. 17–20.

6. Ілляшенко С. М. Менеджмент та маркетинг інновацій: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 616 с.

7. Чекулина Т.А., Функционирование механизма управления бизнес-процессами при развитии инновационной деятельности [Текст] /  Т.А. Чекулина. - Вестник ОрелГИЭТ, 2011, №1(15). – C. 132-140.

8. Уварова Ю.М., Удосконалення управління інноваційним процесом підприємства [Текст] /  Ю.М. Уварова, І.О. Гнилобоков, Н.В.  Боякова Економіка підприємства. — 2010. — № 4. — C. 30-34.

9. Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности [Текст]  / Майкл Ротер, Джон Шук; [пер. с англ.].  М. :Альпина Бизнес Букс, 2006.  144 с.

10. Ладонько, Л.С. Використання бенчмаркінгу у формуванні конкурентоспроможного профілю підприємства [Текст] /  Л.С. Ладонько, І. В. Калінько, Г. В. Старченко. Економіка підприємства. — 2010. — № 4. — C. 30-35.

 

References.

1. Hammer, M. and Champi, Dzh. (2007), Reinzhiniring korporacii: Manifest revoljucii v biznese [Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution], 2nd ed, Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.

2. Gorlachuk, V.V. and Yanenkova I.H. (2010), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics],  ChDU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.

3. Vinogradova E.V. (2005), Reinzhynirynh biznes-protsesiv u suchasnomu menedzhmenti: Monohrafiia [Business process reengineering in modern management: monograph], DonDUET im. M. Tuhan-Baranovs'koho, Donetsk, Ukraine.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On the innovation”, available at:: http://www.rada.gov.ua (Accessed 14 July 2002).

5. Labunska S. (2007), “Innovation activities of enterprises as a risk factor and condition to strengthen its economic security”, Ekonomika promyslovosti, vol. 4, pp. 17-20.

6. Illiashenko S. M. (2004), Menedzhment ta marketynh innovatsij: monohrafiia [Management and Marketing Innovation: Monograph], VTD Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.

7. Chekulina T.A. (2011) “Operation mechanism for managing business processes in the development of innovations”, Vestnik OrelGIJeT, vol. (15) pp. 132-140.

8. Uvarova, Yu.M. Hnylobokov, I.O. and Boiakova, N.V. (2010) “Improvement of the innovation process enterprise”, Ekonomika pidpryiemstva, vol. 4, pp. 30-34.

9. Roter, M. and Shuk, Dzh. (2006), Uchites' videt' biznes-processy. Praktika postroenija kart potokov sozdanija cennosti [Learn to see business processes. Practice stream mapping value], Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia.

10. Ladon'ko, L.S. Kalin'ko, I.V. and Starchenko H.V. (2010) “The use of benchmarking in the formation of a competitive enterprise profile”, Ekonomika pidpryiemstva, vol. 4, pp. 30-35.

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2013 р.