EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 330.146  (477)

 

М. М. Кальченко,

 аспірант кафедри  обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА СПЕЦИФІКА ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ АГРОХОЛДИНГАМИ КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ ФОНДОВУ БІРЖУ

 

M. M. Kalchenko,

Postgraduate of Accounting, Auditing and Finance Department, SHEE "Kherson State Agrarian University"

 

CURRENT STATUS AND SPECIFIC INVOLVEMENT OF CAPITAL THROUGH THE STOCK EXCHANGE BY THE  NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS

 

Стаття присвячена розкриттю особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку, а також специфіці залучення капіталу вітчизняними агрохолдингами. Досліджено зміну структури операцій з цінними паперами на фондовому ринку, капіталізації найбільших агрохолдингів України, а також особливості утворення та аналіз значення показників індексу UXagro та інших параметрів діяльності фондових бірж та ринку загалом за останні роки.

 

The article is devoted to reveal the functioning and problems of the stock market as well as the specifics of raising capital by domestic agricultural holdings. It was researched the  change of the structure of securities transactions in the stock market,  capitalization of the largest agricultural holdings in Ukraine, and especially the formation and analysis of the values of the UXagro index and other parameters of the stock exchanges and the market in general in recent years.

 

Ключові слова: фондовий ринок, первинне публічне розміщення акцій, емітенти, інвестиції, оптимізація, лістинг, емісія, капітал підприємства, індекс.

 

Keywords: fund market, initial public offering, issuers, investment, optimization, listing, emission, business capital, index.

 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день фондовий ринок є найпотужнішим інструментом залучення та перерозподілу інвестиційних ресурсів між всіма суб’єктами економічної діяльності. Враховуючи обмежені можливості суб’єктів господарювання щодо самофінансування, в першу чергу підприємств аграрного напрямку, та недостатній розвиток інфраструктури й різноманітність  інструментів фондового ринку для залучення інвестиційних ресурсів, дослідження даної проблематики залишається актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування та розвитку фондового ринку, зокрема первинного публічного розміщення акцій вивчаються широким колом науковців, зокрема: Безус Р., Гвардін С., Гончарова Н., Денисенко М., Майорова Т., Міньков В., Загорський В., Напольнов А., Огородник В., Румянцев С.,  Сазонець І., Шапран Н., Шевченко О. та інші. Проблемами становлення і функціонування агрохолдингів, у контексті розвитку інтеграційних та глобалізацій них процесів, вплив у на сільські території присвячені роботи багатьох учених - економістів, найвидатнішими з яких є наукові праці Андрійчука В., Саблука П., Дем’яненка С., Месель-Веселяка В.,  Гудзя, П.Стецюка О..

З огляду на те, що питання оцінки сучасного стану, виявлення проблем функціонування вітчизняного фондового ринку та залучення аграрними підприємствами капіталу з урахуванням впливу ринкового середовища є актуальними, тому вони потребують  подальшого ґрунтовного дослідження.

Постановка завдання. Метою статі є оцінка стану, визначення проблем та  специфіки залучення вітчизняними агрохолдингами капіталу через фондову біржу, а також виявлення шляхів їх вирішення.

Основні результати дослідження. Найбільш важливою особливістю розвитку фондового ринку України, що в значній мірі вплинула на сучасний стан та специфіку залучення вітчизняними агрохолдингами капіталу, є переважання неорганізованого фондового ринку над організованим. За межами регульованого ринку, відбувається торгівля майже 90% всіх акцій, в тому числі і аграрних підприємств. При цьому на неорганізованому ринку зазвичай укладаються угоди з так званими “смітними акціями” – цінніми паперами неіснуючих або збанкрутілих підприємств, які не мають ніякої  цінності. Через брак удосконаленої системи реєстру вони залишаються в обігу та використовуються у нелегальних фінансових схемах. І найчастіше для цього використовують підприємства саме аграрного спрямування. Натомість регульовані ринки в Україні становлять близько 10% національного ринку цінних паперів, є інституційно розпорошеними і значною мірою віртуальними, на них відбувається здебільшого формальна реєстрація угод з цінними паперами, зокрема аграрних підприємств, а не їх реальне виконання :

 

Таблиця 1.

Структура операцій з цінними паперами на фондовому ринку України у 2009-2012 рр. (%) *

Вид цінних паперів

2009

2010

2011

2012

Акції

2,88

7,87

10,78

3,64

Державні облігації

8,26

17,19

11,59

14,69

Облігації підприємств

8,71

9,65

20,66

21,1

Облігації місцевих позик

4,55

28

27,54

85,43

Інвестиційні сертифікати

9,36

13,94

19,25

4,24

Деривативи

0,02

1,18

6,65

6,01

Інші

0

0

0

0

Всього

3,37

8,52

10,84

10,42

* За даними [1]

 

Так більшість фондових бірж, так чи інакше підпорядковані або перебувають під впливом однієї з фінансово-промислових груп. Фондовий ринок України характеризується зосередженістю значної частки торгівлі цінними паперами на вторинному ринку акцій серед нерезидентів (близько 80–90% загального обсягу торгів), що є проявом слабкої орієнтації вітчизняного фондового ринку на потреби довгострокових внутрішніх інвесторів. Це в свою чергу призводить до того, що вітчизняні агрохолдинги (аграрні компанії) здійснюють залучення коштів за кордоном, на міжнародних інвестиційних майданчиках – біржах. Приведено найбільші з них, де котируються їхні цінні папери [2]:

 

Таблиця 2.

Найбільші агрохолдинги України *

Компанія

рік ІРО

Біржа

Залучені інвестиції, млн дол

Проданий пакет, %

Капіталізація, млн дол.

Зміна капіталізації з дати ІРО

на дату ІРО

на 04.04.13

млн дол.

%

Укрпродукт

2005

LSE AIM

11

27

41

9

-32

-78

Астарта

2006

WSE

32

19

168

474

306

182

Кернел

2007

WSE

218

38

574

1400

826

144

Міронівський хлібопродукт

2008

LSE

323

19

1700

1800

100

6

Авангард

2010

LSE

208

20

1040

504

-536

-52

Агротон

2010

WSE

54

26

207

60

-147

-71

Мілкіленд

2010

WSE

79

22

354

144

-210

-59

KSG Agro

2011

WSE

39

33

119

59

-60

-50

Овостар

2011

WSE

34

25

136

177

41

31

Індустріальна молочна группа

2011

WSE

30

24

125

138

13

10

Всього

 

 

1028

 

4464

4765

301

 

* За даними [3;4;5]

 

Проаналізувавши дані наведенні в табл. 1, видно що одним з найкращих результатів по капіталізації агрохолдинг «Кернел» займає одне з перших місць. Так він збільшив свою її на  826 млн дол. (144%), з моменту виходу на ІРО (первинне публічне розміщення акцій) в 2007 році. А от «Авангард» навпаки зменшив капіталізацію на 536 млн дол. (-52%). Дані результати свідчать про те, що досить значного впливу на курс цінних паперів впливає прозорість та максимальна відкритість діяльності агрохолдингу, а також його прибутковість та перспективність в  довгостроковій перспективі. 

Варто зазначити, що агрохолдинг - це сукупність юридичних осіб, пов’язаних контрактними відносинами чи активами. Виникнення агрохолдингів внесло певні корективи в існуючу ситуації на селі. Агрохолдинги, як правило, – це чисто бізнесові проекти, основною метою яких є примноження капіталу їхніх засновників. Підтримка і розвиток сільської інфраструктури, на жаль, не є функцією агрохолдингів [2].

Загальна ситуація на фондову ринку України зараз досить несприятлива для залучення капіталу аграрними підприємствами. Про це свідчать показники обсягів випуску цінних паперів первинного ринку, що є одними з головних показників розвитку фондового ринку. Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР, станом на 01.07.2013 р. складав 1 207,58 млрд.грн. Протягом І півріччя 2013 року НКЦПФР було зараєструвала випуски емісійних цінних паперів на загальну суму 58,23 млрд. грн. (50,88 млрд.грн. за І півріччя 2012року). Серед фінансових інструментів за перші шість місяців 2013 року найбільші обсяги випусків було зареєстровано за акціями (38,73%), інвестиційними сертифікатами пайових інвестиційних фондів (32,03%) та облігаціями підприємств (25,82%) [1].  

Більш детальніше та нарочно це питання можна розглянути на прикладі результатів торгів за січень-листопад 2013 року на найбільшій за обсягами фондовій  біржі України – «Перспективі»:

 

Таблиця 3.

Результати біржових торгів за січень-листопад 2013 року на ФБ «Перспектива»*

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

255 736,51

+191,51%

88,64%

9 143

+331,88%

Облігації підприємств

10 072,46

+62,89%

3,49%

2 135

+48,88%

Облігації місцевих позик

852,40

-58,90%

0,30%

159

+144,62%

Іпотечні облігації 

2,23

+100,00%

0,00%

10

+100,00%

Акції

3 777,24

-60,88%

1,31%

10 570

-47,10%

Інвестиційні сертифікати

1 383,83

-57,74%

0,48%

3 564

-21,15%

Опціонні сертифікати

356,97

+61,73%

0,12%

248

-49,08%

Строкові контракти

16 343,47

+65,48%

5,66%

73 962

+99,12%

ВСЬОГО

288 525,11

+142,43%

100,00%

99 791

+51,78%

*  За даними [12]

 

З даних наведених в табл. 3 добре видно, що протягом останнього року найбільше зменшився обсяг торгів з акціями – на  60,88%, та інвестиційними сертифікатами – на 57,74%, але збільшився з облігаціями, зокрема державними облігаціями – 191,51%, що ставить 88,64% від загального об’єму торгів. Тобто, на вже тривалий час йде зменшення об’єму торгів акціями на первинному та вторинному ринках, в тому випадку й на найбільшій ФБ «Перспектива», та навпаки збільшується торгівля облігаціями.

На даний час в Україні використовують індекси, що максимально характеризують стан фондового ринку, а саме: індекси Української біржі та Фондової біржі ПФТС. Потрібно зазначити, що ці індекси пов’язанні та мають тісний зв'язок між собою (так як емітенти з однієї країни) та з індексами Російської Федерації - РТС та ММВБ, але дещо менший з американськими, наприклад  Доу-Джонс. Варто зазначити, що Російська біржа ММВБ-РТС розглядає питання про об'єднання українських "дочок" - ПФТС (володіє 50% +1 акція) та "Української біржі" (володіння офіційно - 22,44%) [6].

Так як зараз аграрний сектор економіки України активно розвивається і є перспективним для інвестицій, тому у інвестиційного співтовариства вже давно сформувалася потреба в такому галузевому індикаторі як індекс українських аграрних компаній. "Українська біржа" вже почала розраховувати індекс українських аграрних компаній та дала йому назву – UX-agro. Методика розрахунку індексу українських аграрних компаній -  UX-agro передбачає створення спеціалізованого фондового індексу, у кошик якого входять цінні папери українських емітентів, а також іноземних емітентів, аграрний бізнес яких розташований в Україні. До складу індексного кошика допускаються акції і депозитарні розписки, що обертаються на біржах, у тому числі, і закордонних [7].

        Методика розрахунку UX-agro була розроблена Індексним комітетом і 29 липня 2013 року затверджена Біржовою радою біржі. Так формула розрахунку індексу

 наступна [8]:

 

 

де , I1 – початкове значення індексу, MCn, MC1 – сума ринкової капіталізації акцій на поточний час і на початкову дату (відповідно), Zn – поправочний коефіцієнт

Зараз до складу індексного кошика Індексу UX-agro включено вісім найбільш ліквідних цінних паперів емітентів, що ведуть аграрний бізнес в Україні:

 

 

Таблиця 4.

Найбільш ліквідні компанії України, що входять до Індексу UXagro *

 

top.mail.ruhttp://r.i.ua/s?u41775&p0&n0.848297119140625&c1&d32&w1280&h1gg024&rwww.ux.ua/a2505/%3Fnt%3D101

Тіккер

Назва

Кількість випущених акцій

Коефіцієнт, що враховує free-float (Wi)

Коефіцієнт, що обмежує вагу акції (Ci)

Вага акцій станом на 29.11.2013, %

1

AST

Astarta holding N.V.

25 000 000

37,0%

1

19,44%

2

AVGR

Avangardco Investments Public Ltd.

6 387 185

22,5%

1

16,94%

3

IMC

Industrial milk company S.A.

31 300 000

26,5%

1

3,70%

4

KER

Kernel holding S.A.

79 683 410

62,0%

0,3744513

25,00%

5

KSG

KSG argo S.A.

14 925 500

34,0%

1

1,83%

6

MHPC

Mironovskiy Hleboproduct S.A.

110 777 000

37,5%

0,360414

25,00%

7

MLK

Milkiland N.V.

31 250 000

21,5%

1

2,78%

8

OVO

Ovostar union N.V.

6 000 000

29,0%

1

5,32%

* За даними [9]

 

Виходячи з даних наведених в табл. 2, видно що найбільшу вагу в структурі індексу мають акції агрохолдингу «Миронівських хлібопродукт», «Кернел», «Астарта»  та «Авангард». Це пов’язано з тим, що у порівнянні з іншими аграрними холдингами у них найбільша капіталізація, що підтверджується даними з табл.1.   

Найпершою датою початку розрахунку індексу UXagro є 1 липня 2013 року. На цю дату значення індексу прийнято рівним 1000 пунктів.  З цього часу воно коливається, але не перебільшує 1200 пунктів [10]:

 

Рис. 1. Графік Індексу  UX-Agro

 

З рис. 1 видно, що курс індексу UX-agro майже до середини  серпня 2013 зростав, це пов’язано з підвищеним інтересом до нього та з оприлюдненням позитивний даних агрохолдингів про збір урожаю та оприлюднених планах розвитку на майбутнє. А от подальше зниження індексу пов’язане з інформацією щодо погіршення рентабельності виробництва зерна і зниження обсягів переробки соняшнику. Загалом же з початку 2013 року, на 4 листопада, найбільше  подорожчали цінні папери "Астарти" на 14,5%, "Овостар Юніону" - на 14,6%. Експерти вважають їх зразковими емітентами завдяки налагодженим бізнес-процесам і якісній комунікації з інвесторами. Тому індекс UX-agro пішов восени 2013р. вгору і майже досяг відмітки в 1200 пунктів [11].

Залучення коштів аграрними підприємствами на фондовому ринку невідривно пов’язане з його показниками. На основі проведеного аналізу сучасного стану функціонування фондового ринку України можливо визначити основні проблеми його розвитку,  а саме:

1)     недосконала законодавча база регулювання відносин суб’єктів господарювання, що взаємодіють на фондовій біржі, зокрема для захисту інтересів інвестора;

2) відсутня розвинута мережа фондових бірж;

3) відсутність єдиної налагодженої моделі діяльності фондових бірж;

5) низький ступінь використання похідних цінних паперів;

6)нерозвинена система інститутів недержавних інвестиційних фондів, страхових компаній та інститутів спільного інвестування;

7)низька здатність фондового ринку для залучення максимальної кількості коштів при первинному публічному розміщенню акцій та складна процедура для розміщення за кордоном; 

Український фондовий ринок є спекулятивним, та незважаючи на привабливість для іноземних інвесторів, є недосконалим та зарегульованим в законодавчо-правовому полі, що в свою чергу зменшує надходження інвестицій та коштів в країну.

Таким чином основними напрямами покращення функціонування фондового ринку України є:

1) забезпечення функціонування  ефективного ринку цінних паперів;

2) перехід вітчизняних підприємств до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);

3) подальший  розвиток технологій інтернет-трейдингу;

4) взаємна інтеграція фондових бірж;

5) розробка регіональних та загальнодержавної програм розвитку та підтримки фондових бірж із урахуванням особливостей економіки України. 

Впровадження цих дій створить умови для активного залучення на фондовий ринок коштів  населення, суб’єктів господарювання як всередині країни, так і за її межами [6].

Висновки. Отже, український фондовий ринок, що  в останні роки займає тільки близько 10 % загального, майже не збільшує його частку. Натомість збільшується кількість угод з облігаціями (державними, місцевих позик) та  зменшується з акціями, що негативно впливає на процес залучення капіталу агрохолдингами на українському фондовому ринку, а навпаки змушує компанії використовувати закордоні інвестиційні майданчики. Найпопулярнішим способом залучення ІРО (первинне публічне розміщення акцій), але набувають популярності процеси з використаннями депозитарних розписок та єврооблігацію Більшість українських агропромислових компаній, що здійснили ІРО зменшили свою капіталізацію.

Це пов’язано в першу чергу з макроекономічною ситуацією у світі, погодними умовами та зниженням довіри інвесторів до вітчизняного агропромислового комплексу. Необхідним та досить вдалим є запровадження індексу аграрних компаній UXagro. Його використання є спекулятивним, а також він являється потужним індикатором для інвесторів. Тому залучення цього індексу відслідковується і використовується майже всіма учасниками фондового ринку, що пов’язані аграрною сферою.

Тому для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого розвитку вітчизняного фондового ринку потрібно: збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку; удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного і ефективного функціонування; удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на фондовому ринку та захисту прав інвесторів; стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України.

 

Література.

1. Національне рейтингове агентство «Рюрік» [Електронний ресурс] –  Режим доступу http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_II_kv_2013_review.pdf

2. Федірко В.В.  - Фондовий ринок України: сучасні тенденції та проблеми розвитку /В.В. Федірко // Офіційний сайт Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ [Електронний ресурс] –  Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Pprbsu/2012_35/35_01_26.pdf

3. Фондова біржа «Перспектива» - Звіт за 2012 рік «Лідер біржового ринку» [Електронний ресурс] –  Режим доступу: 

http://fbp.com.ua/Doc/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%91%D0%9F_2012.pdf

4. Ковальчук А. -  «После дефолта «Агротона» украинские агрохолдинги выстрелили позитивными новостями» / Ковальчук А. // - Сайт Форбс-Україна  [Електронний ресурс] –  Режим доступу: 

http://forbes.ua/business/1355542-posle-defolta-agrotona-ukrainskie-agroholdingi-vystrelili-pozitivnymi-novostyami

5. Проект AgroInvest UAIndex компанії «УкрАгроКонсалт» [Електронний ресурс] –  Режим доступу:   http://www.uaindex.net/

6.  Танклевська Н.С., Кальченко М.М. - Стан та проблеми формування фондового ринку в Україні / Танклевська Н.С., Кальченко М.М. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", м. Дніпропетровськ [Електронний ресурс] –  Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2319&p=1

7. «Українська біржа почала розраховувати індекс аграрних компаній» - Інтернет ресурс «Реальна економіка» - [Електронний ресурс] –  Режим доступу -   

http://real-economy.com.ua/news/41719.html

8. Фондова біржа «Українська біржа», Київ [Електронний ресурс] –  Режим доступу: http://www.ux.ua/ru/issues.aspx

9. Фондова біржа «Українська біржа», Київ [Електронний ресурс] –  Режим доступу:

http://www.ux.ua/ru/index/uxagro/description.aspx

10. Фондова біржа «Українська біржа», Київ [Електронний ресурс] –  Режим доступу:

http://www.ux.ua/ru/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UXAG

11. Бондарчук В. - Українські акції пасуть задніх на світових біржах /Бондарчук В.// Сайт Економічна Правда [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.epravda.com.ua/publications/2013/11/12/402277/

12. Фондова біржа «Перспектива» - [Електронний ресурс] –  Режим доступу:  http://fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=2879

 

References.

1. National Rating Agency "Rurik" (2013), Analytical review of the market for Ukraine in the first half 2013,  available at: http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_II_kv_2013_review.pdf (Accessed 01 July 2013).

2. Fedіrko V.V. (2013), Stock Market in Ukraine: modern trends and development problems,  Official site of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky, [Online], vol. 8, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Pprbsu/2012_35/35_01_26.pdf , (Accessed 2013).

3. Stock Exchange Perspective (2013) , Analytical Report for 2012 "Leader of the exchange market”,  available  at :  http://fbp.com.ua/Doc/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%91%D0%9F_2012.pdf (Accessed 01 January 2013).

4. Koval'chuk A. (2013), After the default "Agrotone" Ukrainian agro holdings shot positive news, Forbes Ukraine ,[Online], vol. 8, available at:  : http://forbes.ua/business/1355542-posle-defolta-agrotona-ukrainskie-agroholdingi-vystrelili-pozitivnymi-novostyami, (Accessed 22 July 2013).

5. Project AgroInvest UAIndex company «UkrAgroKonsalt» (2013),  available at :   http://www.uaindex.net/  (Accessed 04 April  2013).

6.  Tanklevs'ka N.S., Kal'chenko M.M. (2013),  “Situation and problems of formation of the stock market in Ukraine” , Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2319&p=1(Accessed 4 September 2013).

7. Real economy (2013), "Ukrainian Exchange" started to calculate the index of agricultural companies , available at: http://real-economy.com.ua/news/41719.html , (Accessed 31 July 2013)

8. Stock Exchange "Ukrainian Exchange" (2013), available at:   http://www.ux.ua/ru/issues.aspx,  (Accessed 18 December 2013)

9. Stock Exchange "Ukrainian Exchange" (2013), available at:   http://www.ux.ua/ru/index/uxagro/description.aspx(Accessed 18 December 2013)

10. Stock Exchange "Ukrainian Exchange" (2013), available at:   http://www.ux.ua/ru/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UXAG, (Accessed 18 December 2013)

11. Bondarchuk V.(2013),  Ukrainian stocks lag behind in global markets, Economic Truth, [Online],  available at:  http://www.epravda.com.ua/publications/2013/11/12/402277/(Accessed 12 November 2013)

12. Stock Exchange "Perspective" (2013), Trading Results FB "Perspective" for November 2013, available at:   http://fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=2879 (Accessed 02 December 2013)

 

Стаття надійшла до редакції 18.12.2013 р.