EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 330.3

 

О. В. Мишко,

к. е. н., Луцький кооперативний коледж Львівської комерційної академії

 

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

O. V. Myshko,

c. e. s., Lutsk cooperative college of the Lviv commercial academy

 

FINANCIAL PLANNING AS A MEANS OF MANAGING THE CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

 

В роботі розглянуто питання фінансового планування  як засобу управління грошовими потоками підприємства. Проаналізовано та уточнено поняття грошового потоку.

 

The article reviews the problem of financial planning as a means of managing the cash flows of the enterprise. Analyzed and clarified the concept of cash flow.

 

Ключові слова:фінансове планування, грошовий потік, ліквідність, фінансова стійкість.

 

Keywords: financial planning, cash flow, liquidity, financial stability.

 

 

Постановка проблеми. Життєдіяльність підприємства – це складний процес, який є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є збереження і відновлення динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання.Управління потоками грошових коштів залежить від оптимізації фінансових потоків і структури капіталу підприємства. Грошові потоки повинні бути узгоджені між собою таким чином, щоб зберегти ліквідність  і при цьому уникнути надлишкової ліквідності. Тільки за такої умови процес виробництва може відбуватися без перешкод.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За результатами досліджень встановлено , що існує нагальна потреба в розробці методики обліку, контролю і аналізу грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних засобів управління коштами. Необхідність в організації обліку, контролю та економічного аналізу грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи вцілому.

Питання теорії та практики управління, контролю грошових коштів досліджують такі автори як Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П., Кірейцев Г.Г., Мазаракі А.А., Маркіна І.А., Мірко Н.В. Старостенко Г.Г., Ткаченко Н.М. Питання економічного аналізу грошових потоків висвітлюються ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління грошовими потоками зробили вітчизняні економісти: Бланк І.О., Голов С. Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б. М., Подольська В.О., Ситник Г.В., Суторміна В. М., Шкарабан С. І. та інші. Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень з питань управління грошовими потоками, які б розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки аналітичного забезпечення управління ними, запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану неплатоспроможності .

Постановка завдання. Метою дослідження є розгляд та аналіз теоретичних та науково-методологічних положень стосовно вдосконалення методики управління, контролю і економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює формування системи аналітичного забезпечення управління грошових потоків та з’ясування особливостей проведення аналітичних досліджень в цілях раціоналізації грошових потоків підприємств України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання сутності грошових потоків та методів управління ними з різним ступенем теоретичного та практичного висвітлення розглянуто в багатьох виданнях останнього часу.

Так, Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощене визначення грошового потоку як “міри ліквідності підприємства ”, що складається з “чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування ” [1,с.118]. Наведене тлумачення грошового потоку з одного боку розкриває його сутність, з іншого – основні його складові.

Більш детальне визначення грошового потоку наводить Т. Райс, який поділяє потоки на чисті, традиційні і операційні. Чистий грошовий потік представляє собою зміну грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, за період, що аналізується. Традиційний потік – це приблизна оцінка надходжень грошових коштів від виробничої діяльності. Він визначається з використанням припущення, що надходження коштів можна оцінити, додавши компенсаційні статті витрат до чистого прибутку (наприклад, амортизацію). Під операційним потоком розуміється сума фактичних надходжень грошових коштів від операцій за визначений період. Як правило, при цьому не враховуються фінансові виплати (якщо це не є основна діяльність підприємства). Бланк І.О. підкреслює, що грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів , які генеровані його господарською діяльністю [2,с.392]. Як правило, грошові кошти і грошові потоки розглядають як готівку або робочий оборотний капітал, тобто у вузькому або широкому тлумаченні цього поняття.

З позиції менеджменту підприємства з метою управління ліквідністю грошові потоки поділяють на два види: вхідні і вихідні – надходження і видатки, що знаходять своє відображення у Звіті про рух грошових коштів (П(С)БО 4).

Наявність грошових коштів тісно пов’язана з прибутком і рухом оборотного капіталу. Якщо суб’єкт господарювання виробляє і реалізує рентабельну продукцію, то це є найважливішою передумовою дотримання необхідного рівня потоку грошових коштів. З певною часткою умовності можна сказати, що приріст (зменшення) грошових коштів за певний період повинен відповідати прибутку (збитку) від діяльності підприємства.

В той же час грошовий потік і розрахунок прибутку не співпадають в часі при використанні методу визначення прибутку від реалізації продукції за моментом її відвантаження. В цьому випадку продукція може вважатись реалізованою в одному часовому періоді, а гроші надходити в іншому. Тому орієнтація при оцінці фінансового стану тільки на дані про прибуток є в деякій мірі умовною і може призвести до підвищення фінансового ризику.

Підприємство може бути прибутковим за даними бухгалтерського обліку і звітності і в той же час відчувати певні ускладнення в оплаті своїх поточних зобов’язань. Однією з причин такої ситуації є специфіка відображення інформації в звітності про фінансові результати, яка полягає у використанні методу нарахувань та відповідності доходів і витрат. Інформація про потоки грошових коштів формується за касовим методом, тобто за фактом їх руху на рахунках в банку і в касі підприємства. Результатом використання різних методів формування інформації є невідповідність реального потоку грошових коштів і прибутку, відображеного у звітності.

Більшість науковців пропонують використовувати грошові потоки у процесі оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому та як показник ефективності здійснення інвестицій зокрема. Грошові потоки розглядаються як чинник забезпечення платоспроможності підприємства [4,с.47] та  впливу на фінансову стабільність та фінансову стійкість підприємства, як внутрішнє джерело фінансування .

Результати дослідження показали, що серед економістів склалося неоднозначне тлумачення поняття «грошовий потік». Можна виділити декілька підходів до його визначення:статичний, динамічний та аналітичний.

Для розкриття поняття «грошовий потік» необхідно встановити його об’єктивну основу. Визначаючи сутність грошового потоку, необхідно враховувати всю багатогранність фінансової діяльності підприємства та його місця в ній.

Оцінивши підходи різних науковців до визначення сутності грошового потоку, у статті запропоновано таке його трактування: це сукупність надходжень і виплат коштів , яка сформована в процесі господарської діяльності підприємства з метою оцінки його фінансової стійкості.  

Проведений аналіз спеціалізованої літератури виявив різний рівень дослідження категорії «грошові потоки» та неоднозначність тлумачення цього поняття, або відсутність визначення взагалі. У вітчизняній економічній науці не вироблено єдиного підходу до визначення грошових потоків. Уточнення поняття грошових потоків дасть змогу підвищити рівень   управління грошовими потоками підприємства, що в свою чергу забезпечить фінансовий розвиток підприємства, його фінансову стійкість, фінансову безпеку та високі темпи розвитку.

Вітчизняні аналітики почали широко оперувати терміном "грошовий потік" лише з початком ринкового реформування української економіки. За ринкових умов поява терміну "грошовий потік" поряд з існуванням категорії коштів є цілком оправданою. Адже термін "грошовий потік" розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття мають постійний характер, йдуть безперервними потоками. Лише в балансі підприємства його кошти показані на певну дату.

В Україні ж на сьогодні при означенні поняття грошових потоків слід керуватися П(С)БО 4, де під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Цікавим є визначення, наведене в роботі Лігоненко Л.О. та Ситник Г.В. [5,с.105]: „грошові потоки підприємства — це система розподілених в часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства ”.

На думку зазначених авторів, дослідження грошових потоків підприємства дозволяє усвідомити увесь механізм його функціонування, так як за наявності власної, відносно самостійної логіки розвитку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв'язків, які розви­ваються на підприємстві в процесі його діяльності.

На обсяг та структуру грошових потоків впливає значна кількість факторів, які можна класифікувати за джерелами походження , за видами діяльності підприємства, за напрямом руху грошових коштів.

До числа цих факторів належать загальна макроекономічна ситуація, стан та спрямованість законодавства, що регулює підприємницьку діяльність, стан платіжної дисципліни в державі, кон`юнктура ринка збуту, кон`юнктура фінансового ринку тощо. Ці фактори не залежать від діяльності окремого підприємства, але обумовлюють його потенційні можливості по формуванню грошових коштів. Чим сприятливіша макроекономічна ситуація, ліберальніше до підприємця господарське право та господарство, чим вищий попит на споживчому ринку, тим краща пропозиція на фінансовому ринку, тим кращі можливості підприємства по формуванню грошових коштів.

Потреба у використанні грошових коштів формується під впливом багатьох факторів, які не завжди є керованими з боку підприємства. Грошові потоки, пов'язані з використанням грошових коштів, за розмірами та ритмічністю, як правило, не співпадають з процесами формування грошових коштів, оскільки це обумовлюється впливом факторів різної сукупності. Розбалансування грошового обороту, неплатоспроможність підприємства має суттєве, навіть катастрофічне значення для підприємства, створює загрозу виникнення ситуації банкрутства. Саме тому необхідне детальне вивчення факторів, що обумовлюють формування позитивного і від'ємного грошових потоків та їх аналіз при розробці політики управління грошовими потоками підприємства.

Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах.  Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства, дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі ,забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству одержувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами.

Поняття “грошовий потік  підприємства” є агрегованим, включає в себе численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати по видах господарської діяльності відповідно до міжнародних стандартів обліку. Виділяють грошові потоки операційної діяльності, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності. підприємства [6,с. 156 ].

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю, дозволяє вирішувати різноманітні завдання фінансового менеджменту.

Процес управління грошовими потоками підприємства базується на певних принципах, основними з яких є принципи інформативної достовірності ,забезпечення збалансованості ,забезпечення ефективності , забезпечення ліквідності. Реалізація даних принципів можлива за умови впровадження на підприємстві фінансового планування та контролю за виконанням затверджених показників діяльності підприємства.

Фінансове планування –елемент управління діяльністю підприємства. Труднощі, які виникають у бухгалтера в зв’язку  з веденням по суті двох обліків: бухгалтерського та податкового, можна подолати шляхом  складання та виконання фінансового плану підприємства . Фінансове планування-процес планування та використання фінансових ресурсів підприємства, встановлення оптимальних співвідношень в розподілі доходів та управління грошовими потоками підприємства. Тільки фінанси охоплюють всі сторони функціонування підприємства. Основними задачами , які вирішуються в процесі фінансового планування та контролю за виконанням затверджених параметрів діяльності підприємства є:

- визначення джерел формування та використання фінансових ресурсів підприємства,

- оптимізація грошових потоків по забезпеченню платоспроможності та ліквідності підприємства,

- виявлення внутрішніх резервів збільшення обсягів виробництва продукції та її реалізації, рентабельності за рахунок оптимального використання виробничих,трудових та фінансових ресурсів підприємства [9].

Умовою ефективної організації планово-фінансової роботи є участь всіх виробничих підрозділів та керуючої ролі  фінансової служби .

Висновки. Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю, дозволяє вирішувати різноманітні завдання фінансового менеджменту.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансування обсягів надходжень і виплат грошових коштів та їх синхронізації в часі.

Фінансове планування має узагальнююче, глобальне значення в процесі  управління грошовими потоками.

 

ЛІТЕРАТУРА.

1. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз//Навч.посібник.- К.:Центр навчальної літератури,2007. – 488с.

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент // Учебный курс/д.э.н.И.А.Бланк. – К.: Ника - Центр, Эльга , 2004. – 656с.

3. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: ИТЕМ, 2006. – 438с.

4. Маркіна І.А. Менеджмент підприємства – К.:Вища школа ,2000. – 76с

5. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. – 255с.

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік,оподаткування і звітність// Підручник. 2-ге вид. доповнене і перероблене.-К.: Алерта , 2007. – 954с.

7. П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”: [зі змінами та доповненнями, станом на 31.03.09 р. № 87]. – Офіц. вид. – К. : Парламент. в-во, 2009. – 20 с. – (Бібліотека офіційних видань).

8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2009. – 528 с., іл.

9. http:// www.rada.gov.ua /.

 

REFERENCES.

1. Podol's'ka, V.O. and Yarish, O.V. (2007), Finansovyj analiz [The financial analysis], Tsentr navchal'noi literatury, Кyiv, Ukraine.

2. Blank, I.A. (2004), Finansovyj menedzhment [The financial management], Nika-Centr, Jel'ga, Кyiv, Ukraine.

3. Blank, I.A. (2006), Strategija i taktika upravlenija finansami [Strategy and tactics of financial management], ITEM, Кyiv, Ukraine.

4. Markina, I.A. (2000), Menedzhment pidpryiemstva [Management company], Vyscha shkola, Кyiv, Ukraine.

5. Lihonenko, L.O. and Sytnyk, H.V. (2005), Upravlinnia hroshovymy potokamy [Cash management], Kyiv. Nats. Torh.-ekon. un-t., Кyiv, Ukraine.

6. Tkachenko, N.M. (2007), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik, opodatkuvannia i zvitnist' [Financial accounting, taxation and reporting], 2nd ed, Alerta, Кyiv, Ukraine.

7. Ministry of Finance Ukraine (2009), Report of cash flows, Parlament, Кyiv, Ukraine.

8. Pokropyvnyj, S.F. (2009), Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise economics], 2nd ed, KNEU, Кyiv, Ukraine.

9. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), available at:  www.rada.gov.ua (Accessed 11 December 2013).

 

Стаття надійшла до редакції 18.12.2013 р.