EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 338.354

 

Г. В. Костюк,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

Т. В. Малета,

магістрант Київського національного університету технологій та дизайну

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МЕБЛІВ УКРАЇНИ

 

G. Kostiuk,

candidate of economic Sciences, assistant professor of management on a Kyiv National University of Technologies and Design

T. Maleta,

master on a Kyiv National University of Technologies and Design

 

BUSINESS DEVELOPMENT IN THE FURNITURE UKRAINE

 

У статті розглянуто загальне поняття розвитку та фактори, якими він обумовлений. Запропоновано найбільш точне та повне поняття «розвитку підприємства» з тих, що зустрічаються в науковій літературі. Проаналізовано основні етапи розвитку ринку меблів України, а також динаміку роздрібного товарообороту меблевих підприємств за останні 5 років.

 

The article deals with the general concept of development and the factors that caused it. A most accurate and complete concept of "enterprise development" with those found in the literature. The basic stages of the furniture market of Ukraine and the dynamics of retail turnover of furniture companies in the past 5 years.

 

Ключові слова: розвиток, підприємство, підприємницька діяльність, ринок меблів України, підприємництво.

 

Keywords: development, enterprise, entrepreneurship, market furniture Ukraine, business.

 

 

Постановка проблеми. Для того, щоб підприємство могло вижити в конкурентному середовищі, ефективно функціонувати протягом довгого часу, а також приносити прибуток, йому необхідно розвиватися. Кардинальне значення при розробці прогнозів розвитку підприємств на ринку меблів України має теорія їх розвитку. Визначення розвитку підприємства є досить складним та неоднозначним, що зумовлює наявність великої кількості думок щодо його тлумачення.

У європейських країнах меблі завжди вважалися предметом першої необхідності, а на сьогоднішній день ця думка досить поширена і в Україні. До того ж в українського виробника є чимало конкурентних переваг: дешева робоча сила, власна екологічно чиста сировина, значний потенціал ринку, що розвивається неймовірними темпами.

Актуальність теми зумовлена тим, що в останні роки ринок меблів України почав активно розвиватися та зростати, що зумовлює до розвитку підприємницької діяльності.

Аналіз досліджень та публікацій. Питанням розвитку підприємства присвячені праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених як Єрохіна Е.А. [3], Надтока Т.Б. [5], Какуніна Г.А. [5], Афанасьев Н.В. [1], Василенко В.А. [2], Шершньова З.Є. [8], Забродська Л.Д. [4] та ін.

Постановка мети. Метою статті є дослідження розвитку підприємницької діяльності на українському ринку меблів.

Виклад основного матеріалу. В умовах жорстокої конкуренції розвиток є невід’ємною частиною вживання будь-якої організації. Адже, якщо підприємство не буде розвиватися та пристосовуватися до зовнішнього середовища, то воно може припинити свою діяльність.

Підприємство — це відкрита система, і його розвиток залежить від зовнішнього середовища (його також називають загальним оточенням, середовищем непрямого впливу або сукупністю неконтрольованих факторів)[8].

Щодо самого поняття розвитку, то в Академічному тлумачному словнику української мови розвиток визначається як процес, внаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого [6].

Єрохіна Е.А. [3, с. 68] все різноманіття поглядів на термін «розвиток» поділяє на чотири групи. Перша група дослідників пов'язує розвиток з реалізацією нових цілей, цілеспрямованістю змін, але це не є обов’язковою умовою, а тим більше атрибутом розвитку. Друга розглядає його як процес адаптації до навколишнього середовища. Третя група – підміняє розвиток його джерелом – суперечностями системи. Четверта – ототожнює розвиток з однією з його ліній – прогресом, або ускладненням систем, або з однією з його форм – еволюцією.

Розвиток є загальним принципом будь-якої соціально-економічної системи і розглядається як незворотна спрямована зміна організації. Він обумовлений наступними факторами [2, с.15; 1, с.28]:

- глобальними процесами світової цивілізації;

- науково-технічним прогресом;

- змінами зовнішнього та внутрішнього середовища;

- потребами та інтересами суспільства;

- демографічними тенденціями;

- екологічними змінами;

- економічними кризами;

- моральним та фізичним старінням і зносом матеріальних елементів;

- циклічними процесами макро- та мікрорівня.

Розвиток для організації розглядається як такий тип змін, який підвищує рівень організованості системи. Для сучасного управління розвитком на підприємствах великого значення набуває інформація, оскільки вона зв’язує та об’єднує всі елементи організації.

Щодо поняття «розвиток підприємства», то в науці немає універсального його визначення. Різні автори по різному трактують та пояснюють цю категорію. На нашу думку, найбільш повним та зрозумілим є визначення поняття «розвиток підприємства», запропоноване Надтокою Т.Б.– процес сукупних змін у соціально-економічній системі підприємства, спрямований на його перехід у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, причому за напрямом він може бути як позитивним, так і негативним [5].

Зважаючи на те, що поняття розвитку є досить багатогранним, то доцільним є використання, разом з поняттям розвиток, інших понять, які концентрують увагу на специфіці цього процесу. Так, Забродська Л.Д. розрізняє три форми розвитку[4, с. 42]:

- ринковий розвиток, відображає процес розширення кола споживачів, клієнтури;

- організаційний розвиток, відображає процес розвитку індивідуума, груп, сфер відповідальності, систем управління, ініціатив тощо;

- діловий розвиток – це спрямування ресурсів туди, де вони мають забезпечити максимальну конкурентоспроможність протягом максимально великого терміну часу.

Ринковий розвиток безумовно зумовлює розвиток підприємств, що на ньому функціонують. Далі більш детально зосередимо увагу на розвитку українського меблевого ринку.

Український ринок меблів – досить новий ринок, однак так само, як і інші українські товарні ринки, він пройшов у своєму розвитку декілька етапів.

У період до 1987 року на ринку меблів було представлено всього один сегмент, в основному побутові меблі, а постачання для різних установ і організацій спеціальних меблів мали планово-розподільний характер. Усі побутові меблі складалися приблизно з 30 найменувань товарів вітчизняного виробництва. Типовим для цього періоду була широка пропозиція меблів низької якості за недорогими цінами.

Протягом 1990-х років в нашій країні простежувалась нестабільна політична й складна економічна ситуація, яка певною мірою сприяла тому, що великі меблеві комбінати радянських часів не змогли пристосуватися до нових економічних умов і поступилися у конкурентній боротьбі польському виробникові. Імпортні меблі в той час стали основою продажів.

Наступний період з 1997-2007 років – час формування нової банківської системи, для якого характерним було збільшення обсягів кредитування підприємств і населення. Таким чином, за допомогою кредитів, стимулювався попит. На отримані кредити будували нові квартири, які необхідно було обставити меблями. Попит випереджав пропозицію на всі види меблів і комплектуючих. У цей період почав зароджуватись новий клас національних виробників меблів, який потіснив імпорт, а вакуум, що утворився після банкрутства радянських меблевих підприємств-гігантів, було заповнено. Отже, наявність стабільного попиту на меблі і сприятливі умови формування пропозиції з боку виробників визначили досить динамічне зростання українського меблевого ринку.

Впродовж декількох років вітчизняні виробники оновлювали устаткування, пристосовувались до нових технологій виробництва та застосовували сучасні матеріали. Якість українських меблів помітно зросла і вони стали конкурентоспроможними. Великої уваги почали приділяти додатковим послугам, скороченню термінів доставки готових меблів та ін. З’явилась велика кількість всіляких магазинів і магазинчиків, салонів і маркетів, у яких було запропоновано різноманітні меблі від вітчизняного виробника, асортимент яких задовольняв будь-які потреби населення: від дуже популярних кухонь до менш популярних м’яких офісних меблів у ціновому діапазоні від «економ»  до «преміум». Відновити дизайн або замінити кухню міг дозволити собі практично будь-хто.

У 2001 році створюється профільна бізнес-асоціація – «Українська Асоціація Меблевиків» (УАМ), як добровільне, незалежне, некомерційне об’єднання підприємств, організоване на основі рівноправності, вільного волевиявлення і єдності економічних, юридичних, соціальних та інших інтересів своїх членів. Метою діяльності УАМ є об’єднання зусиль компаній, що працюють у меблевій галузі, захист та лобіювання їхніх прав та інтересів.

Цікавим є той факт, що не кожен виробник або продавець меблів може стати членом асоціації. У випадку, якщо у більшості членів УАМ є претензії до якості продукції та ведення бізнесу майбутніх членів, тільки після ліквідації цих претензій вони можуть бути зарахованими до асоціації.

Переважна частка меблевих потужностей України належить старим підприємствам, які ще не встигли переорієнтуватися на нові потреби українських споживачів. Внаслідок цього на меблевому ринку України домінує імпорт. Проте, з кожним роком українські виробники намагаються ретельніше досліджувати смаки та потреби споживачів і задовольняти їх.

Одним із основних показників розвитку торгівлі є роздрібний товарооборот. Роздрібний товарооборот  це реалізація товарів населенню для особистого споживання в обмін на його грошові доходи, а також продаж товарів ринкового фонду організаціям і установам для колективного споживання та задоволення їх господарських потреб. Такий продаж ще називають дрібним оптом.

Динаміка роздрібного товарообороту меблевих підприємств України за 2008 – 2012 роки зображено на діаграмі (рис. 1) [7].

Як видно з діаграми, обсяги роздрібної торгівлі меблями в Україні має тенденцію до зростання, крім незначного спаду у 2009 році який можна пояснити глобальною фінансово-економічною кризою. Проте, у 2010 році товарооборот знову почав зростати. Загалом, протягом 5 років товарооборот меблевих підприємств зріс на 593 млн. грн., або на 42,33%.

 

Рис. 1.  Роздрібний товарооборот меблевих підприємств України

 

Якщо придивитися, то дана діаграма нагадує частину графіка життєвого циклу товару – стадію зростання. Тобто, український ринок меблів стає популярним, а попит на меблеву продукцію зростає як і прибутки меблевих підприємств. За оцінками вітчизняних експертів, ринок має потенціал розширення до 70 млрд. грн.

Із загальної кількості реалізації нових меблів 60% становлять меблі для житла, 25–30% — офісні, 5–10% — спеціальні для шкіл, ВНЗ, медичних установ. У ціновому діапазоні дешеві масові меблі сягають 40% обсягу продаж, середній ціновий сегмент — 40–50%, найдорожчі меблі бізнес і преміум-класу становлять лише 10%.

За результатами дослідження цього сектора меблів, проведеного на замовлення проекту БІЗПРО за сприяння USAID, доведено: впродовж кількох попередніх і нинішнього року меблевий ринок демонструє стабільне зростання виробництва та збуту продукції.

Зростає також внутрішній споживчий ринок, експорт та імпорт готових меблів, меблевих плит і фурнітури. Експерти переконані, що цей ринок має перспективу зростання принаймні на найближчі роки, він є ефективним для залучення інвестицій та впровадження новітніх технологій. Меблеві підприємства активно модернізують виробничі потужності. У минулому і нинішньому роках нове обладнання купували дві третини підприємств. Нові ж технології придбали лише третина підприємств.

Обсяги зростання меблевого ринку прогнозують для всіх секторів: щороку на 10–15% зростає попит на меблі для дому, офісні й спеціального призначення. Триває тенденція до зменшення ринкової частки сегмента дешевих меблів і зростання частки середньої цінової категорії. Це пояснюється зростанням вимог споживачів до якості, дизайну, матеріалів, надійності та довговічності виробів.

Меблева галузь — одна з найчутливіших до зовнішньоекономічного впливу. Не дивно, що меблевики в переважній більшості з оптимізмом сприймають перспективи вступу України до СОТ, адже перед ними відкриються ринки багатьох країн. За висновками експертів, сектор меблів має потужний потенціал на внутрішньому та міжнародному ринках. Особливі конкурентні переваги ми можемо мати в сегменті металевих офісних меблів, які нині користуються високим попитом на західних ринках.

В Україні є чимало високоякісного металу, що використовується в меблевому виробництві, тому за співвідношенням ціни та якості вітчизняне металеве офісне обладнання може стати однією з основних експортних переваг на світовому ринку. Найбільша проблема експорту українських меблів — низький рівень міжнародної сертифікації вітчизняної продукції. Міжнародну сертифікацію запроваджують здебільшого великі підприємства, які мають експортні угоди.

За оцінками директора Української асоціації меблевиків (УАМ) В’ячеслава Попова, після набуття нами членства в СОТ, експорт вітчизняних меблів може зрости вдвічі. Найбільшим імпортером українських меблів є Росія, на яку припадає половина всього експорту. Решта надходить в країни близького зарубіжжя та Західну Європу. Основними експортерами є великі меблеві підприємства. Побічним наслідком вступу до СОТ, на думку фахівців, стане банкрутство деяких дрібних виробників і укрупнення підприємств, утворення великих корпорацій.

Незаперечною конкурентною перевагою меблевої галузі є те, що головний енергетичний ресурс, який вона використовує, — це електроенергія. Частка її у загальному балансі витрат підприємств становить 10–15%, більшість з них активно впроваджують енергоощадні технології. На кожну гривню виробленої продукції підприємства галузі споживають енергії на п’ять-сім копійок. За енергоефективністю вони — поза конкуренцією. В меблевій галузі й суміжних торговельних мережах зайнято 450 тисяч осіб. Відносно дешева та висококваліфікована робоча сила — ще одна реальна конкурентна перевага на глобальному ринку.

Те саме стосується географічного положення України. Західні, південні й східні ринки зручно розташовані для транзитних і експортних операцій. Єдиною реальною перешкодою для розвитку експорту меблевики вважають систему відшкодування експортерам ПДВ. Часто держава не компенсує експортерам сплачений ПДВ. За таких обставин вітчизняні виробники втрачають 20% конкурентоспроможності порівняно з іноземними конкурентами. Тому наші виробники наполягають на тому, що ПДВ має відшкодовуватися автоматично, а якщо такий механізм неможливий, пропонують скасувати цей податок як такий, що утискає економічно активні підприємства.

Представники УАМ переконані, що меблева галузь має стати стратегічною з погляду її потенційних експортних можливостей. Одна з ключових переваг — значні запаси деревини, полімерів, скла та металів, які є основною сировиною[9].

Українські меблеві підприємства працюють переважно на вітчизняній сировині. Експерти вважають, що завдяки збереженню антидемпінгового мита на імпорт ДСП східноєвропейського виробництва, поліпшенні якості вітчизняної сировини і напівфабрикатів, використання вітчизняних меблевих плит у майбутньому зростатиме. Водночас УАМ вважає, що мито на імпортні меблеві плити гальмує розвиток конкурентоспроможності українських підприємств, які не мають права вибору сировини за якістю і ціною. Меблевики переконані, що мито на імпорт цих плит призводить до загального подорожчання кінцевої продукції, від чого потерпають споживачі.

Експерти меблевого ринку зазначають, що імпорт продукції закордонного виробництва щороку зростає в середньому на 24%, але частка імпортних меблів на українському ринку з року в рік зменшується. Вітчизняні виробники витісняють імпорт переважно з нижнього і середнього цінових сегментів. Більшість імпорту на нашому ринку представлено еліт і бізнес-класом для дому та офісів. Лідерство серед імпортної продукції утримують італійська продукція, значна частина припадає на білоруські, литовські, німецькі, польські, румунські, французькі, фінські й чеські меблі. Експерти пояснюють таку тенденцію дією митних бар’єрів, через які дешеві імпортні меблі стають неконкурентоспроможними за ціною на внутрішньому ринку.Фахівці вважають, що нині 35% спеціалізованого ринку працює в «тіні». Це — дрібні підприємства, які складають меблі з готових комплектів малими партіями і не сплачують податків. За підрахунками президента УАМ Олександра Беляєва, в Україні майже п’ять тисяч підприємств виробляють меблі. З них лише близько 300 великих і середніх, що працюють в промисловому режимі, решта — малі приватні підприємства та майстерні, які виготовляють ексклюзивні зразки на замовлення невеликими партіями. Великі й середні підприємства виробляють загалом близько 60% вітчизняних меблів. Через масовість виробництва собівартість їхньої продукції значно менша, а рентабельність виробництва вища. Проте й малі підприємства мають деякі переваги. Вони гнучкі й враховують найменші побажання клієнтів, їхня продукція розрахована на конкретного споживача або цільовий місцевий ринок, уподобання якого дрібному виробникові добре відомі [9].

Висновки. На сьогоднішній день меблевий ринок України є досить прибутковим, і тому з кожним роком з’являється все більше нових фірм, що виробляють та реалізують меблеву продукцію. Відповідно зростає і конкуренція на ринку. Звідси можна зробити висновок, що зовнішнє середовище підприємств меблевої галузі є досить складним та невизначеним. Однак, при детальному аналізі зовнішнього середовища, та своєчасній реакції на зміни в ньому, існують реальні можливості щодо розвитку підприємницької діяльності на даному ринку, тобто ринку меблів України.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия : монография / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Харьков : Изд. Дом "ИНЖЭК", 2003. – 184 с.

2. Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий: [Текст] / В.А. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2005. – 142 с.

3. Ерохина Е.А. Развитие национальной экономики: системно-самоорганизационный подход. / Е.А. Ерохина. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. – 160 с.

4. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. посібник для студ. екон. спец. – Харків: Консул, 2004. – 208 с.

5. Надтока Т.Б. Соціальний розвиток промислового підприємства та механізми його управління // Управлінські технології у рішенні сучасних проблем розвитку соціально-економічних систем : монографія / Т.Б. Надтока, Г.А. Какуніна, О.В. Мартякова та ін. / за заг. ред. О.В. Мартякової. – Донецьк : Вид-во ДонНТУ, 2011. – 744 с.

6. Розвиток : академічний тлумачний словник української мови (1970-1980). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.sum.in.ua/s/rozvytok.

7. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні (2005-2012рр.). [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. Шершньова З. Є. —  Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

9. http://e-works.com.ua/work/2741_Svitovii_rinok_mebliv.html

 

References:

1. Afanasyev N.V. (2003). Manage enterprise development : monohrafyya / NV Afanasyev , V. Rogozhin , VI Rudыka . - Kharkov : Publishing. Dom " YNZHЭK ".

2. Vasilenko V.A. (2005) Diagnosis of sustainable development of enterprises [ Text] / VA Vasilenko. - K.: TSUL.

3. Erohyna E.A. (1999). The development natsyonalnoy economy: system- samoorhanyzatsyonnыy approach. / EA Erohyna . - Tomsk : Publishing House of Tomsk University Press.

4. Zabrodska L.D. (2004). Strategic Management : Implementation Strategies: Teach. guide for students. Econ. special. - Kharkov: Consul.

5. Nadtoka T.B. (2011). Social development of an industrial enterprise and its management mechanisms / / management technologies in solving contemporary problems of social and economic systems : monograph / TB Nadtoka , GA Kakunina , O. Martyakova et al. / By the Society. eds. A. Martyakovoyi . - Donetsk: Donetsk National Technical University Publishing House.

6. Development: Academic Ukrainian Language Dictionary (1970-1980 ). [Electronic resource]. - Available with http://www.sum.in.ua/s/rozvytok.

7. Commodity structure of retail trade turnover of enterprises in Ukraine (2005 -2012). [Electronic resource] / / The official website of the State Statistics Service. - Mode of access : http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. Shershneva S. E.(2004). - Tutorial. - 2nd ed. , Revised. and add. - K.: MBK.

9. http://e-works.com.ua/work/2741_Svitovii_rinok_mebliv.html.

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2013 р.