EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК:631.15.002.6:332.28

 

А. О. Музиченко,

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

A. A. Muzichenko,

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 

ANALYSIS OF CROP PRODUCTION ON LEASED LAND OF DIFFERENT LEGAL TYPES OF ENTITIES

 

В статті проаналізовано стан виробництва продукції рослинництва, визначено основні фактори які впливають на валове виробництва, визначено основні проблеми в галузі рослинництва, а також запропоновані шляхи їх вирішення.

 

This paper analyzes the crop production, the main factors affecting the gross production, the main problem in the crop, and the proposed solutions.

 

Ключові слова: Валове виробництво, урожайність, фактори впливу, рослинництво, орендовані землі.

 

Keywords: Gross production, productivity, impact factors, plant leased land.

 

 

Постановка проблеми. Здійснення діяльності в сільському господарстві відбувається в складних соціально-економічних та політичних умовах. На даний час виробництво продукції здійснюється переважно на орендованих землях, що вимагає особливої уваги до способів та результативності її використання.

Демократизація суспільства, курс на багатоукладність, різноманітність форм власності та господарювання зумовлюють перш за все збереження та розвиток раціональної спеціалізації та ефективної агропромислової інтеграції виробництва. Розглядаючи діяльність різних організаційно-правових форм господарювання необхідним є визначення їх характерних особливостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку вітчизняного сільського господарства і аграрних формувань зокрема досліджувалися вченими-економістами, серед них В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, А.С. Даниленко, О.Ю. Єрмаков, М.М. Ільчук, М.Й. Малік, О.В. Олійник, О.В. Шкільов, О.С. Щекович, та інші. Аналіз праць науковців дає підставу для висновку, що в сільському господарстві поряд з наявністю позитивних тенденцій існує значна частина невирішених проблем, пов’язаних реформування аграрного сектору економіки, що потребує подальших досліджень. 

Мета дослідження. Дослідити основні чинники впливу на виробництво продукції рослинництва на орендованих землях різних організаційно-правових форм господарювання Київської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи структуру сільськогосподарських підприємств за категоріями можемо відмітити, що по Київській області найбільшу питому вагу займають фермерські господарства, що становили у 2012 році 61 %, а найменшу – державні підприємства (2 %), що є наслідком недосконалого державного регулювання галузі. Значна частка фермерських господарств, як по Україні так і по досліджуваній Київській області, пояснюється можливістю забезпечити добробут сім’ї, основа трудової участі її членів у виробничій і комерційній діяльності при відсутності інших джерел доходів шляхом задоволення наявного платоспроможного попиту населення та зниження транспортних витрат з наближенням до великих міст і промислових центрів. Проте максимальна результативність діяльності даної форми господарювання зважаючи на невеликі розміри, вузьку спеціалізацію та відсутність достатнього матеріально-технічного забезпечення для здійснення високоефективного виробництва може бути досягнута лише в умовах кооперації. Це дасть можливість не лише в загальному знизити накладні витрати, а і запобігти втратам врожаю через усунення порушень технології вирощування культур. На виконання більшості технологічних операцій ними залучається наймана техніка та агрегати. При дослідженні членам фермерських господарств було запропоновано створити кооперацію в межах села для забезпечення ефективної постачальницько-збутової діяльності. Проте дана пропозиція в більшості випадків не була схвалена, переважало прагнення бути самостійним, що за даних умов є значною перешкодою для досягнення максимальних результатів їх діяльності.

За аналізований період у досліджуваному регіоні в найбільшій мірі спостерігається зменшення кількості кооперативів господарських товариств – на 17 %. Це стало наслідком як політичного та соціально – економічного становища в країні, так і складності організації та діяльності господарських товариств, високого ризику втрати вкладеного майна для їх засновників.

Негативним є подальше зменшення кількості державних підприємств по досліджуваному регіону, за 2010-2012 роки на 14 %, адже вони поряд з виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, забезпечують реалізацію національних і регіональних виробничих та науково-технічних програм і розвиток аграрного сектора економіки в цілому. Дані, що характеризують цей процес наведені в таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Загальні характеристики сільськогосподарських підприємств України та Київської області за 2010-2012 рр.

Рік

Регіон

Кількість сільськогосподарських підприємств

Середня кількість працівників зайнятих у сільськогосподарському виробництві, осіб

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

Передано в оренду

усього

у т.ч. фермерських

Усього

у т.ч. фермерських

усього

у т.ч. фермерських

усього

у т.ч. фермерських

2010

Україна

42783

34331

611646

102795

20987,5

4304,5

19226,1

3509,6

Київська область

1624

1121

43744

4032

1023,5

136,6

938,9

108,4

2011

Україна

42229

33870

590198

97349

21058,7

4199,9

19362,7

3432

Київська область

1572

1078

41404

4144

1005,8

124,7

928,7

99,7

2012

Україна

42592

33903

582106

99585

21107,4

4282

19372,2

3508,4

Київська область

1641

1120

40941

3602

1040,2

125,4

960,1

100,0

*Джерело: Статистичний збірник Сільське господарство України 2012 рік

 

З даних представлених у таблиці 2, можна зробити висновок, що кількість підприємств сільськогосподарських підприємств несуттєво зменшилася, а по Київській області відбулося навіть зростання кількості останніх. За період 2010-2012 роки відбулося зменшення кількості працівників зайнятих у сільському господарстві, як по Україні в цілому так і по Київській області, відповідно на 5 і 6,5%.

Відбулося незначне збільшення площі сільськогосподарських угідь, як по Україні так і Київській області зокрема, крім того спостерігається зменшення площі сільськогосподарських угідь в фермерських господарствах Київської області на 10 %.

Загальну зміну виробництва продукції рослинництва по Київській області визначимо за допомогою вартості валової продукції рослинництва в порівняльних цінах 2010 року. За базу порівняння візьмемо 1990 рік. Наприкінці 80-х і на початку 90-х років минулого століття технічна оснащеність сільського господарства наближалась до оптимального рівня стосовно технологічної потреби для виробництва запланованих обсягів продукції. Отже, його можемо вважати за нормативний і використовувати для порівняння показників у подальшому дослідженні. Зменшення кількості агроформувань, а, відповідно, і площі землі в обробітку, не відобразилось на обсязі виробництва продукції сільського господарства за 1996 – 2009 роки, який характеризується ростом як по Україні так і по Київській області, що підтверджують дані таблиці 3.

З даних таблиці 3 бачимо, що за 1996 – 2001 роки у порівнянні з 1990 роком спостерігається зменшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства, а з 2001 по 2009 роки відбувається щорічне збільшення виробництва по Україні та Київській області у сільськогосподарських підприємствах. Для господарств населення в цілому по Україні дана тенденція характерна починаючи з 2001 року, а по Київській області з 2009 року. Вартість валової продукції в сільськогосподарських підприємствах з 2001 року підвищується в середньому на 27558 млн. грн. щороку по Україні та на 1994 млн. грн. по Київській області. Загальний обсяг сільськогосподарської продукції в 2012 році становив, відповідно, 82 % та 96 % від обсягу 1990 року, в тому числі продукція рослинництва – 111 % та 123 %, продукція тваринництва – 52 % та 70 %. В сільськогосподарських підприємствах Київської області за 1990-2012 роки вартість валової продукції зменшилась на 4 %. Це пов’язано передусім із зміною їх загальної кількості, та обсягів землекористування.

 

Таблиця 3.

Вартість валової продукції сільського господарства за категоріями господарств*

Показники/Роки

Україна

Київська область

1990

1996

2001

2006

2009

2012

1990

1996

2001

2006

2009

2012

Усі категорії господарств

Валова продукція – всього

282774

183890

151022

179605

201564

233696

14160

10140

7644

10164

11764

13627

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукція рослинництва

145502

106329

92838

114479

136277

162436

6924

5977

4722

5684

6902

8529

продукція тваринництва

137272

77560

58183

65125

65286

71259

7236

4162

2921

4479

4861

5098

Сільськогосподарські підприємства

Валова продукція – всього

199163

99448

57997

72764

101451

121053

10371

5167

3355

6126

7636

8905

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукція рослинництва

117938

67549

45791

55677

78993

92138

-

-

-

-

-

-

продукція тваринництва

81223

31899

12206

17087

22458

28915

-

-

-

-

-

-

Господарства населення

Валова продукція – всього

83612

84441

93024

106841

100112

112642

3788

4973

4288

4038

4127

4722

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукція рослинництва

27564

38780

47047

58802

57284

70298

-

-

-

-

-

-

продукція тваринництва

56048

45661

45976

48038

42828

42344

-

-

-

-

-

-

Вироблено продукції (усі категорії господарств)

на одну особу, грн.

5449

3570

3071

3813

4357

5113

3091

2229

1711

2284

2623

3011

*Джерело: Статистичний збірник Сільське господарство України за 2012 рік.

 

Розглядаючи виробництво валової продукції за категоріями господарств варто відмітити значну питому вагу господарств населення у структурі вартості валової продукції. Їх частка за аналізований період коливається від 30 % у 1990 році до 48 % у 2012 році по Україні та 27 % та 35 % по Київській області. В господарствах населення Київської області виробництво валової продукції за аналізований період має стійку тенденцію до збільшення починаючи з 2000 року в середньому на 560 млн. грн. щороку. Це відбулось за рахунок подальшої ліквідації тваринництва як галузі, що характерно для України в цілому. Натомість виробництво рослинницької продукції щороку збільшувалося та становило у 2012 році 111 % рівня відповідного показника 1990 року. Дана тенденція не може вважатись позитивною, адже ефективність виробництва в господарствах населення є низькою через переважання ручної праці. Проте реалізуючи товарну частину виробленої продукції, власники селянських господарств істотно впливають на кон’юнктуру продовольчого ринку, рівень ринкових цін, i по суті, саме цей сектор формує поточні ціни на окремі продовольчі товари з боку пропозиції. Це можемо підтвердити даними анкетного опитування членів господарств населення Васильківського та Фастівського районів Київської області. За їх результатами було виявлено, що 8 % займаються товарним виробництвом овочів (збувають до 38 % виробленої продукції), 18 % – продають більше третини виробленої в домашньому господарстві картоплі, 4 % – половину вироблених фруктів. Але дані цих опитувань є дещо заниженими. Приватні виробники не завжди з охотою вiдповiдають на питання про продаж i доходи з особистих господарств, побоюючись оподаткування. Середня площа земельних угідь становить 0,6 га, обробіток здійснюється ручною працею.

Одним з чинників збільшення виробництва продукції рослинництва було поширення використання в сільськогосподарських підприємствах регіону інноваційної продукції: сортів та гібридів рослин. Розглянемо досягнуті рівні урожайності основних сільськогосподарських культур у Київської області за формами господарювання в таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Урожайність основних сільськогосподарських культур у Київської області*

Період/

культури

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. у % до 2010 р.

Пшениця озима

42,86

28,36

32,40

76%

Пшениця яра

27,56

23,11

24,28

88%

Ячмінь ярий

32,26

25,69

26,37

82%

Кукурудза на зерно

64,77

55,10

83,00

128%

Овес

20,08

17,38

17,10

85%

Гречка

9,15

8,84

12,38

135%

Цукрові буряки

298,32

273,25

382,74

128%

Соняшник

24,88

20,18

20,94

84%

Ріпак озимий

21,98

16,19

18,90

86%

Соя

16,01

14,84

23,14

145%

*Джерело: розраховано за звітними даними господарств Київської області за 2009 – 2011 роки

 

Аналізуючи досягнутий рівень урожайності за формами господарювання у Київської області спостерігаємо її підвищення за окремими культурами. Збільшення урожайності відбулось тільки пшениці кукурудзи на зерно, гречки, цукрових буряків, та сої відповідно на 28,35,28 та 45%.

Порівнюючи рівні урожайності сільськогосподарських культур у різних організаційно – правових формуваннях Київської області з середнім рівнем по Україні бачимо, що він є помітно вищим практично по всіх наведених у таблиці культурах. При цьому найвищі показники майже по всіх культурах мають приватні підприємства. Поряд з цим спостерігаємо значні порушення даною категорією господарств сівозмін, що ілюструють дані таблиці 5.

 

 

Таблиця 5.

Виявлення впливу основних факторів на зміну виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції Київської області*

Культури

Площа посіву, тис.га

Вихід продукції з 1га, ц

Валове виробництво продукції, тис. тонн

Зміна валового виробництва продукції, тис. тонн

2010 р.

2012 р.

2010 р.

2012 р.

2010 р.

умовне

2012 р.

загальна

в т.ч. за рахунок зміни

площі

урожа-йності

Пшениця яра

33,30

26,98

27,6

24,3

917,74

743,51

654,98

-917,09

-174,23

-742,85

Ячмінь ярий

122,72

58,49

32,3

26,4

3958,77

1887,11

1542,8

-3957,23

-2071,7

-1885,57

Пшениця озима

181,46

182,37

42,9

32,4

7776,81

7815,85

5909,66

-7770,90

39,04

-7809,94

Жито

19,98

8,24

22,8

19,3

454, 97

187,52

158,89

-454,81

-267,45

-187,37

Гречка

13,95

15,30

9,2

12,4

127,75

140,09

189,38

-127,56

12,34

-139,90

Кукурудза на зерно

144,81

255,44

64,8

83,0

9378,91

16544,41

21202,84

11823,93

7165,50

4658,44

Ячмінь озимий

8,23

8, 27

41,7

35,7

342,88

344,38

295,24

-47,64

1,50

-49,14

Горох

11,14

7,15

25,2

15,3

280,46

180,05

109,74

-170,71

-100,40

-70,31

Овес

12,98

6,01

20,1

17,1

260,67

120, 58

102,72

-157,95

-140,09

-17,86

Просо

1,83

1,80

11,9

22,7

21,85

21,44

40,88

19,03

-0,40

19,44

Сорго

0,20

0,51

17,4

31,1

3,50

8,90

15,89

12,39

5,40

7,00

Інші зернові та зернобобові

1,48

0,91

21,2

12,6

31,45

19,32

11,48

-19,97

-12,14

-7,83

Соняшник

52,58

88,23

24,9

20,9

1308,14

2195,00

1847,68

539,54

886,86

-347,32

Соя

55,32

84,52

16,0

23,1

885,49

1352,80

1956,09

1070,59

467,30

603,29

Ріпак озимий

45,55

20,29

22,0

18,9

1001,27

446,17

383,61

-617,66

-555,09

-62,57

Ріпак ярий

4,02

5,12

16,6

17,6

66,88

85,17

89,97

23,10

18,29

4,81

Цукрові буряки(фабричні)

24,55

39,53

298,3

382,7

7324,71

11791,80

15128,2

7803,49

4467,09

3336,4

Картопля

2,22

3,30

219,9

255,3

488,10

725,67

842,5

354,4

237,57

116,83

Овочі відкритого ґрунту

0,61

1,16

184,0

188,9

111,30

213,44

218,4

107,1

102,14

4,96

Овочі закритого ґрунту

844,29

709,36

0,4

0,3

373,29

313,63

218,37

-154,92

-59,66

-95,26

*Джерело: розраховано за звітними даними господарств Київської області за 2010 – 2012 роки

 

Для виявлення впливу окремих факторів на результат господарювання обчислимо умовний показник, що відображає валове виробництво продукції при площі посіву 2010 року та урожайності 2012 року. Для здійснення розрахунків було відібрано групу культур, виробництвом яких займались усі категорії господарств. Проаналізуємо вплив площі та урожайності на зміну валового виробництва сільськогосподарської продукції в Київській області за 2010-2012 роки по категоріях господарств у таблиці 5.

За результатами розрахунків бачимо, що за 2010 – 2012 роки у сільськогосподарських підприємствах Київської області збільшення валового виробництва продукції рослинництва відбулося в основному за рахунок технічних культур. Валове виробництва кукурудзи на зерно в 2012 році збільшилось на 11823,93 тис. тонн. Зміна відбулася за рахунок збільшення посівних площ в 2012 р. порівняно з 2010 р. на 110,63 тис.га, що дозволило збільшити валовий збір на 7165,5 тис. тонн, а за рахунок збільшення урожайності в 2011 році валовий збір зріс на 4658,4 тис. тонн. Валовий збір цукрового буряка зріс на 7803,49 тис. тонн в 2012 р. порівняно з 2010 роком, зміна відбулася за рахунок розширення площі посівів на 4467,09 тис. тон, та урожайності на 3336,4 тис. тонн. Слід відмітити збільшення валового збору сої в 2012 р. порівняно з 2010 роком на 1070,59 тис. тонн, збільшення відбулося за рахунок розширення посівних площ, а також росту урожайності, що збільшило валовий збір відповідно на 467,30 тис. тонн та 603,29 тис. тонн.

В свою чергу відмічається зниження валових зборів зернових культур. В 2012 році порівняно з 2010 роком зафіксовано суттєве зниження валового збору озимої пшениці, що в сумі склало 7770,9 тис. тонн, зменшення відбулося за рахунок зниження урожайності на 10,5 ц/га, що в сумі склало – 7809,94 тис. тонн.

Іншими важливими факторами, що зумовили зміни валового виробництва сільськогосподарської продукції були: зміна структури виробництва у відповідності з потребами ринку, дотримання технології вирощування культур, кліматичні умови тощо. Вплив лише зміни структури посівних площ можна визначити за допомогою нейтралізації впливу всіх інших факторів. Цього необхідно привести валове виробництво до умовного значення при розрахунку валового виробництва за даними площі посіву 2011 року і урожайності 2012 року. Визначення впливу зміни структури посівних площ на виробництво продукції рослинництва у Київської області проілюстровано в таблиці 6.

Економічна ефективність діяльності показує кінцевий корисний результат від застосування всіх виробничих, організаційних та фінансових ресурсів й визначається порівнянням одержаних результатів і витрат виробничих ресурсів. Ефективність виробництва є узагальнюючою економічною категорією якісна ознака якої відображується у високій результативності використання всіх складових виробництва.

 

Таблиця 6.

Вплив зміни структури посівних площ основних культур на валове виробництво продукції рослинництва у Київської області*

Культури

Площа посіву, га

Урожа-йність, ц/га (2012 р.)

Ціна 1 ц продукції в 2012 р.,

грн.

Вартість продукції, млн. грн.

2011 р.

2012 р.

при площі посіву 2011 р. і урожайності 2011 р.

2012 р.

пшениця яра

38242

26978

24,28

171,42

159166,2

112284,5

ячмінь ярий

70870

58499

26,37

149,85

280045,9

231161,4

пшениця озима

182277

182372

32,40

135,05

797574,9

797990,6

жито

8854

8238

19,29

121,98

20833,4

19383,9

гречка

10729

15302

12,38

508,91

67595,9

96407,3

кукурудза на зерно

190240

255445

83,00

132,26

2088374,8

2804167,9

ячмінь озимий

3971

8267

35,71

115,97

16445,1

34236,0

горох

12013

7150

15,35

201,32

37123,3

22095,4

овес

7309

6006

17,10

149,20

18647,6

15323,2

просо

776

801

22,70

150,97

2659,4

2745,0

сорго

8

511

31,10

128,28

31,9

2038,6

інші зернові та зернобобові

6396

912

12,59

239,87

19315,7

2754,2

соняшник

73046

88232

20,94

307,25

469964,4

567668,4

соя

83210

84520

23,14

286,88

552381,5

561077,8

ріпак озимий

8358

20297

18,90

389,48

61524,7

149409,7

ріпак ярий

8180

5118

17,58

385,53

55440,9

34687,8

цукрові буряки (фабричні)

40477

39526

382,74

44,29

686148,1

670027,1

картопля

2830

3304

255,00

172,33

124361,9

145191,5

овочі відкритого ґрунту

634

1156

188,91

119,15

14270,5

26019,9

овочі закритого ґрунту

832181

709360

0,39

801,85

260240,9

221832,1

Разом

1580602

1522097

х

х

5732147,1

6516502,7

*Джерело: розраховано за звітними даними господарств Київської області за 2010 – 2011 роки

 

Для оцінки економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств використовують натуральні і вартісні показники. Натуральні самі по собі ще не вказують на рівень економічної ефективності виробництва, але є вихідними для її визначення. Адже урожайність культури чи, наприклад, продуктивність тварин не повною мірою характеризує ступінь ефекту, одержаного в процесі виробництва, і відображає лише один бік досягнутої ефективності. Для визначення економічної ефективності необхідно знати не лише розмір кінцевого результату, а й величину витрат на виробництво, зберігання та реалізації продукції, тобто якою ціною отримані ці результати. Наприклад, один і той самий рівень урожайності може бути досягнутий при різних витратах, або при рівновеликих витратах досягається різна урожайність. Звідси для отримання об'єктивної оцінки ефективності підприємства необхідно також урахувати оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші результати. Процес виробництва здійснюється через оптимальне та збалансоване поєднання факторів, що його визначають: засобів праці, предметів праці та робочої сили. Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан підприємства, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та інші переваги, що відображаються як нематеріальні ресурси. Тож за оцінку витрат логічно взяти оцінку всіх перелічених ресурсів. Виходячи з цього можна дати таке визначення ефективності: ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих результатів використання основних і оборотних активів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу.

Висновок. Таким чином, на основі проведеного аналізу виробництва продукції рослинництва можемо зробити висновок, що основними шляхами збільшення виробництва високоякісної аграрної продукції та зменшення витрат на її одиницю є: відтворення родючості ґрунтів та контролю за дотриманням земельного законодавства; розроблення раціональної системи хімізації та меліорації земель; державна підтримка селекції, насінництва; поліпшення матеріально-технічної бази за допомогою державних програм, лізингу. Проте найголовнішим із шляхів досягнення поставленої мети є створення умов та можливостей для належного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідними фінансовими ресурсами за рахунок удосконалення фінансово-кредитної, податкової систем та державного регулювання аграрного сектору економіки для надання їм можливості використовувати інноваційну продукцію та технології, що є найважливішим з шляхів виходу галузі з кризового стану.

 

Список використаних джерел.

1. Конет І. М. Елементи математичної статистики / І. М. Конет, А. І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський, 1998. – 90 с.

2. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навч. посіб/[ М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко, В.К. Збарський та ін.]. – К.: Вища освіта, 2002. – 398 с.

3. Статистичний щорічник України – К. 2012 р. – 427 ст.

4. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика) / [Том 2. Нормативна собівартість і ціни на сільськогосподарську продукцію]. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки УААН», 2008. – 649 с.

5. Чикуркова А. Д. Стратегія управління персоналом в аграрному секторі економіки : [монографія] / А. Д. Чикуркова. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. – 428 с.

 

References.

1. Konet I.M., Yurchik A.I. (1998), “Elementy matematychnoi statystyky” [Elements of mathematical statistics]. – Kamenetz-Podolsky, 90 p.

2. Ilchuk M.M., Ishchenko T.D., Zbarskyy V.K. (2002), “Osnovy pidpryiemnyts'koi diial'nosti ta ahrobiznesu: navch. posib” [Basics of Business and Agribusiness: teach. guidances]. – Higher Education, – 398 p.

3. Statistical Yearbook of Ukraine – Kyiv 2012 – 427 p.

4. “Tsinoutvorennia ta normatyvni vytraty v sil's'komu hospodarstvi (teoriia, metodolohiia, praktyka)” [Pricing and regulatory costs in the agricultural sector (theory, methodology, practice)]. – K.: NSC "Institute of Agricultural Economics of Agrarian Sciences", 2008. – 649 p.

5. Chykurkova A.D. (2010), “Stratehiia upravlinnia personalom v ahrarnomu sektori ekonomiky : monohrafiia” [HR strategy in the agricultural sector [monograph]. – Kamenetz-Podolsk, – 428 p.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2013 р.