EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2014

УДК 338

 

Л. Є. Дейкало,

Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак,

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

 

L. E. Deykalo,

Dnipropetrovsk State Financial Academy

A. I. Chubak,

Dnipropetrovsk State Financial Academy

 

Treasury services of the state budget for revenues and ways of its improvement

 

У статті розглянуті аспекти механізму казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, функції органів Державної казначейської служби України, організація процесу казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та операції, які здійснюють органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету, взаємодія органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами з іншими учасниками бюджетного процесу. Акцентовано увагу на проведення попереднього та поточного контролю при зарахуванні надходжень.  Здійснено аналіз діючих законодавчих актів з питань казначейського обслуговування державного бюджету за доходами. Проаналізовано виконання державного бюджету за доходами за період 2010–2012рр по Дніпропетровській області. Запропоновано основні шляхи удосконалення казначейського обслуговування державного бюджету за доходами.

 

The aspects of the mechanism treasury services of the state budget for revenues, functions of the Treasury, the organization of treasury services of the state budget for revenues and operations which carry out the Treasury for servicing revenues and other receipts of the state budget, cooperation the Treasury of Ukraine in the process of treasury services of the state budget for revenues with other participants of budget process were reviewed in this article. The attention was focused to the preliminary and current control of recording receipts. The analysis of the existing legislation the treasury services of the state budget for revenues was made. The analysis of state budget execution for revenues during 2010 -2012 years in Dnepropetrovsk region was held. The basic ways for the improving the treasury services of the state budget for revenues were suggested.

 

Ключові слова: Державна казначейська служба України, казначейське обслуговування державного бюджету за доходами, попередній контроль, поточний контроль, бухгалтерський облік доходів, звітність органів Казначейства.

 

Keywords: the Treasury of Ukraine, the treasury services of the state budget for revenues, the preliminary control, the current control, accounting of revenues, reporting of the Treasury.

 

 

Постановка проблеми. Державний бюджет України є важливим інструментом реалізації державної політики. Виконання державного бюджету - центральна стадія бюджетного процесу. Показники соціально-економічного розвитку та реалізація бюджетної політики держави залежить від рівня організації та результативності виконання бюджету держави. Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами дає можливість на будь - який проміжок часу отримувати органами державної виконавчої влади повну і достовірну інформацію для прийняття своєчасного і правильного управлінського рішення. Казначейська система виконання бюджетів перебуває в постійному розвитку і на сьогодні є актуальним виявлення проблем та вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Дослідження формування доходів державного бюджету та їх казначейського обслуговування висвітлено у працях В.Андрущенка, О.Василика, С.Булгакової, Л. Гуцаленко, О. Даневич, В Дем’янишина, О. Кірєєва, М. Мац, О. Охрімовського, К. Павлюк, П. Петрашко, Н. Сушко, В.Федосова, І.Форкун, Н Фролової, О. Чечуліної, І.Чугунова, С. Юрія. та ін. Разом з тим, практичні аспекти казначейського обслуговування державного бюджету за доходами потребують подальших досліджень, що пов’язано зі змінами законодавства та необхідністю його удосконалення.

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, розробці напрямів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетним кодексом України визначено поняття доходів бюджету. Доходами бюджету є податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України ( включаючи трансферти, власні надходження бюджетних установ) [1].

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти.

Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами здійснюється відповідно до ст.43, 45 Бюджетного кодексу України. Державна казначейська служба України (Казначейство України) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у національному банку України. Основні завдання та функції Казначейства України визначені Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим указом Президента України № 460 від 13.04.2011р. [2]. Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету затверджений наказом Міністерства фінансів України № 43 від 29.01.2013 року, який розроблено відповідно до статей 43,45,112 Бюджетного кодексу України. Цей Порядок визначає процедури казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, в тому числі: надходжень від повернення бюджетних позик, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

У процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету органи Казначейства здійснюють такі функції:

- відкривають бюджетні рахунки для зарахування надходжень у національній валюті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та Державній казначейській службі України  для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень ;

- здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

- формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

- формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби;

- здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету на підставі виконавчого документа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- здійснюють перерахування дотації вирівнювання відповідним місцевим бюджетам;

- ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету відповідно до законодавства;

- здійснюють у межах повноважень контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

- надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень бюджету [3].

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету відкриваються на балансі Казначейства України та Головних управлінь Казначейства відповідно до законодавства.

Платники перераховують платежі до державного бюджету у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями, відкриті в органах Казначейства, за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.

Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють їх справляння та визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

Процес казначейського обслуговування державного бюджету за доходами зображено на рис.1.:

1. Сплата податків.

2. Перерахування податків на ЄКР.

3. Надання звітності за формою Ф-412.

4. Узгодження висновків на повернення платежів з місцевих бюджетів ( при  розмежуванні доходів між державним і місцевими бюджетами).

5. Надання висновків на повернення платежів з Державного та місцевих бюджетів та на відшкодування ПДВ.

6. Повернення платежів платникам податків.

 

 

 

Рис. 1. Процес казначейського обслуговування державного бюджету за доходами

 

Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, та порядки взаємодії органів Казначейства з органами, що згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентуються окремими нормативно-правовими актами [4].

Органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюють операції:

- за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;

- за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

- за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;

- за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

- за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

- за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;

- за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;

- за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

- за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.

Щодня у регламентований час за результатами обробки інформації органи Казначейства формують виписки з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих у Головних управліннях Казначейства, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та у разі потреби роздруковують їх.

За результатами розподілу платежів між державним та місцевими бюджетами органи Казначейства формують Відомість розподілу платежів до бюджетів.

Зазначені виписки та Відомість розподілу платежів до бюджетів в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються за їх зверненням.

Казначейство України та Головні управління Казначейства щодня у регламентований час формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями. В процесі підготовки територіальними органами інформації щодо надходжень, повернень та відшкодування ПДВ Казначейству України має місце значний обсяг роботи в ручному режимі у зв’язку з неможливістю її трансформації з одного програмного продукту в інший.

У перший робочий день місяця, що настає за звітним, звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, складений у Казначействі України, та консолідований звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями коригуються на суму гривневого еквівалента надходжень в іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий день місяця.

Дані Головного управління Казначейства України у Дніпропетровській області про надходження на території області до державного бюджету за 2010-2012р.р. свідчать про коливання обсягу надходжень: порівняно з 2010р. у 2011р відбувся приріст доходів на 6833,2 тис .грн, або 3,9%, в 2012р. – на 587 тис. грн., або 2,9%, але в порівнянні з 2011р. у 2012р. зменшення доходів становить 6246,2 тис. грн., або 23,1% (табл.1).

Зменшення доходів відбулось по податкових надходженнях - на 25%, по доходах від операцій з капіталом - на 42,2% та по офіційних трансфертах - на 50,0 %.

Частка податкових надходжень в загальному обсязі доходів державного бюджету по області становила 90% - у 2010р. та у 2012р, а у 2011р. - 92,4%.

 

Таблиця 1.

Доходи державного бюджету по Дніпропетровській області за 2010-2012р.р., Тис.грн.

 

 

 

 

Надходження

2010

2011

2012

Всього доходів (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Всього доходів (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Відхилення 2011р.до 2010р.

Всього доходів (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Відхилення 2012р.до 2010 р.

Відхилення 2012р. до 2011р.

 

сума  (+,-)

 

% (+,-)

 

сума  (+,-)

 

% (+,-)

 

сума  (+,-)

 

% (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Податкові надходження

18155,9

90,0

24931,4

92,4

6775,5

37,3

18702,7

90,0

546,8

3,0

-6228,7

-25,0

Неподаткові надходження

1759,8

8,7

1845,9

6,8

86,1

4,9

1943,2

9,4

183,4

10,4

97,3

5,3

Доходи від операцій з капіталом

3,2

0,0

4,5

0,0

1,3

40,6

2,6

0,0

-0,6

-18,8

-1,9

-42,2

Офіційні трансферти

152,0

0,8

221,2

0,8

69,2

45,5

110,6

0,5

-41,4

-27,2

-110,6

-50,0

Цільові фонди

112,1

0,5

13,2

0,0

-98,9

-88,2

10,9

0,1

-101,2

-90,3

-2,3

-17,4

Всього

20183,0

100,0

27016,2

100,0

6833,2

33,9

20770,0

100,0

587

2,9

-6246,2

-23,1

у тому числі без врахування міжбюджетних трансфертів

20031,0

 

26795,0

 

6764,0

33,8

20659,5

 

628,5

3,1

-6135,5

-22,9

*складено за даними Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

 

Основними групами податкових надходжень є податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості та внутрішні податки на товари та послуги. Зменшення надходжень податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість в значній мірі вплинуло на зменшення обсягів податкових надходжень (табл.2).

Частка податку на прибуток підприємств в загальній сумі податкових надходжень нестабільна: у 2010р.вона становила 38,9%, у 2011р. – 55,4%, у 2012р. – 43,2%. У 2012р. порівняно з 2011р. відбулось зменшення надходжень податку на 5724,5 тис. грн., або 41,5%.

По податку на додану вартість простежується тенденція зменшення надходжень з 9377,7 тис. грн. у 2010р. до 8731,1 тис грн. у 2012р.. Частка цього податку в загальній сумі податкових надходжень становила у 2010р. – 51,7%, у 2011р. – 37,3%, у 2012р. – 46,7%.

Такі групи надходжень як збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів  та податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції становлять незначну частку в податкових надходженнях.  За період 2010-2012р.р. по зборах та платі за спеціальне використання природних ресурсів  спостерігається тенденція до зменшення їх обсягу, а по податках на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - до  збільшення.

 

Таблиця 2.

Виконання податкових надходжень Державного бюджету по Дніпропетровській області за 2010-2012р.р. Тис.грн.

 

 

 

Надходження

2010

2011

2012

Всього надходжень (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Всього надходжень (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Відхилення 2011р.до 2010р.

Всього надходжень (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Відхилення 2012р.до 2010 р.

Відхилення 2012р. до 2011р.

сума  (+,-)

% (+,-)

сума  (+,-)

% (+,-)

сума  (+,-)

% (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Податкові надходження - всього:

18155,9

100

24931,4

100

6775,5

37,3

18702,7

100

546,8

3,0

-6228,7

-25,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

 

 

7061,4

 

 

38,9

 

 

13806,8

 

 

55,4

 

 

6745,4

 

 

95,5

 

 

8082,3

 

 

43,2

 

 

1020,9

 

 

14,5

 

 

-5724,5

 

 

-41,5

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - податок на прибуток підприємств

7061,4

38,9

13806,8

55,4

6745,4

95,5

8082,3

43,2

1020,9

14,5

-5724,5

-41,5

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 

 

 

681,3

 

 

3,8

 

 

410,0

1,6

-271,3

-39,8

420,0

2,2

-261,3

-38,4

10,0

2,4

Внутрішні податки на товари та послуги  

9770,1

53,8

9705,1

38,9

-65,0

-0,7

9046,0

48,4

-724,1

-7,4

-659,1

-6,8

з них::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - податок на додану  вартість

9377,7

51,7

9303,1

37,3

-74,6

-0,8

8731,1

46,7

-646,6

-6,9

-572,0

-6,1

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції  

588,4

3,2

649,2

2,6

60,8

10,3

732,8

3,9

144,4

24,5

83,6

12,9

Інші  надходження

54,7

0,3

360,3

1,4

305,6

558,7

421,6

2,3

367,0

670,7

61,3

17,0

*складено за даними Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

 

У 2011р. відбулось збільшення обсягу перерахування офіційних трансфертів до державного бюджету  з місцевих бюджетів на 69,2 тис. грн.. в порівнянні з 2010 роком, а в 2012 р зменшення  надходжень: на 41,4 тис. грн. в порівнянні з 2010 роком і на 110,6 тис. грн. в порівнянні з 2011 р.  (табл.1, 3).

В загальній сумі офіційних трансфертів до державного бюджету з місцевих бюджетів значну питому вагу становлять кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів: від 66,2% у 2012р. до  77,4% у 2010р. У 2012р.  зменшились перерахування коштів, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів: у порівнянні з 2010р. – на  37,8%,  з 2011р. – на 51,2%  (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Офіційні трансферти по зведеному бюджету Дніпропетровської області за 2010-2012р.р., Тис.грн.

 

 

Надходження

2010

2011

2012

Всього трансфертів (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Всього трансфертів (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Відхилення 2011р.до 2010р.

Всього трансфертів (загальний та спеціальний фонди)

Питома вага в загальному обсязі надходжень, %

Відхилення 2012р.до 2010 р.

Відхилення 2012р. до 2011р.

сума  (+,-)

% (+,-)

сума  (+,-)

% (+,-)

сума  (+,-)

% (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Офіційні трансферти до державного бюджету  з місцевих бюджетів

152,0

100,0

221,2

100,0

69,2

45,5

110,6

100,0

-41,4

-27,2

-110,6

-50,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів

117,7

77,4

149,9

67,8

32,2

27,4

73,2

66,2

-44,5

-37,8

-76,7

-51,2

 - субвенції з місцевого бюджету Державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

34,3

22,6

71,3

32,2

37,0

107,9

37,4

33,8

3,1

9,0

-33,9

-47,5

Офіційні трансферти з державного бюджету  до місцевих бюджетів

3969,9

100,0

4975,1

100,0

1005,2

25,3

7134,2

100,0

3164,3

79,7

2159,1

43,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - дотації

1674,3

42,2

1717,4

34,5

43,1

2,6

2365,4

33,2

691,1

41,3

648,0

37,7

 з них - дотації вирівнювання

1649,7

41,6

1407

28,3

-242,7

-14,7

1501,4

21,0

-148,3

-9,0

94,4

6,7

 - субвенції 

2295,6

57,8

3257,7

65,5

962,1

41,9

4768,8

66,8

2473,2

107,7

1511,1

46,4

*складено за даними Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

 

Обсяги отриманих місцевими  бюджетами офіційних трансфертів з державного бюджету значно перевищують обсяги перерахованих місцевими бюджетами до державного бюджету ( табл.3, рис.2)

В структурі офіційних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам значну частку складають субвенції: від 57,8 % у 2010р. до 66,8 %  у2012р, їх приріст у 2012 р. становив 107,7% в порівнянні з 2010р. та 46,4% в порівнянні з 2011р.

 

Рис.2. Офіційні трансферти по державному та місцевих бюджетах Дніпропетровської області у 2010-2012р.р.

 

Органи Казначейства при веденні бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями забезпечують облік усіх операцій з виконання державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами; доходи, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами; надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету; надходження від повернення бюджетних позик, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.

Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету та складання звітності органів Казначейства встановлюється окремими нормативно-правовими актами. Разом з тим, в бухгалтерському обліку відсутній облік в розрізі податків сум наданих за окремими рішеннями пільг платникам податків.

В процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами органи Казначейства України взаємодіють з іншими учасниками бюджетного процесу[5] - див. рис. 3.:

1.сплата платежів до бюджету;

2.звіт про надходження до бюджету, звірка надходжень;

3.висновки та інші документи на повернення платежів;

4.запити та відповіді на них;

5.документи на стягнення платежів;

6.повернення помилково або зайво сплачених платежів;

7.розміщення та погашення облігацій та інші операції по внутрішньому боргу;

8.інформація про виконання доходної частини бюджету.

 

Рис. 3. Взаємодія органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами з іншими учасниками бюджетного процесу

 

Органи Казначейства України відповідно до вимог ст.112 Бюджетного кодексу України та Положення про Державну казначейську службу України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами здійснюють контрольні функції ( попередній та поточний контроль), а саме:

 - при здійсненні попереднього контролю встановлюється належність того чи іншого виду надходжень відповідному коду бюджетної класифікації, до конкретного бюджету та фонду ( загальний чи спеціальний), їх розподіл згідно Закону України про державний бюджет на відповідний рік; надходження доходів при проведені повернень помилково або зайво сплачених платежів, відшкодуванні ПДВ, тощо;

- при здійсненні поточного контролю перевіряється правильність: зарахування надходжень на відповідні рахунки; розмежування доходів між бюджетами згідно закону України про державний бюджет; оформлення висновків на повернення помилково або зайво сплачених платежів, наданих контролюючими органами, які адмініструють ті чи інші надходження; своєчасність і повноту перерахування місцевими бюджетами коштів, які  належать державному бюджету згідно Закону України про державний бюджет на відповідний рік.

 

Висновки та пропозиції. Казначейство України є учасником бюджетного процесу, яке в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами забезпечує ведення бухгалтерського обліку операцій, здійснює попередній та поточний контроль за надходженнями, щодня у регламентований час формує звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, взаємодіє з іншими учасниками бюджетного процесу та надає можливість на будь - який проміжок часу отримувати органам державної виконавчої влади повну і достовірну інформацію для прийняття своєчасного і правильного управлінського рішення. В процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету мають місце окремі проблеми, а саме: в бухгалтерському обліку відсутній облік в розрізі податків сум наданих за окремими рішеннями пільг платникам податків; при підготовці територіальними органами Казначейству України інформації щодо надходжень, повернень та відшкодування ПДВ значний обсяг роботи виконується в ручному режимі у зв’язку з неможливістю трансформації інформації з одного програмного продукту в інший.

Удосконалення програмного забезпечення та бухгалтерського обліку і звітності в органах Казначейства України, зведення до мінімуму операцій, які здійснюються в ручному режимі є важливими завданнями Державної казначейської служби України на сучасному етапі.

 

Література.

1. Бюджетний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 08.07.2010 №2456-VI. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua.

2. Про Державну казначейську службу України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 13.04.2011 №460/2011. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2013 № 43. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0291-13.

4. Про затвердження Порядку повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів від 03.09.2013 №787. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1650-13.

5. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань: Наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 21.12.2010 № 974/1597/499. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1386-10

6. Звіти Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області/ [Електронний ресурс]:www.treasury.gov.ua

 

References

1. Тhe Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Kodeks Ukrainy “Biudzhetnyj kodeks Ukrainy” №2456-VI. [Elektronnyj resurs]. - available at: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 01 January 2014).

2. Ukaz Prezydenta Ukrainy (2011) “Pro Derzhavnu kaznachejs'ku sluzhbu Ukrainy” №460/2011. [Elektronnyj resurs].  - available at: http://zakon.rada.gov.ua. (Accessed 12 December 2011).

3. Ministerstvo finansiv Ukrainy (2013), Nakaz “Pro zatverdzhennia Poriadku kaznachejs'koho obsluhovuvannia dokhodiv ta inshykh nadkhodzhen' derzhavnoho biudzhetu” № 43. [Elektronnyj resurs]. - available at: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0291-13.

4. Ministerstvo finansiv Ukrainy (2013), Nakaz “Pro zatverdzhennia Poriadku povernennia koshtiv pomylkovo abo nadmiru zarakhovanykh do derzhavnoho ta mistsevykh biudzhetiv” №787. [Elektronnyj resurs].  - available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1650-13. (Accessed 03 September 2013).

5. Derzhavna podatkova administratsiia Ukrainy, Ministerstvo finansiv Ukrainy ta Derzhavne kaznachejstvo Ukrainy (2010), Nakaz “Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii orhaniv derzhavnoi podatkovoi sluzhby, mistsevykh finansovykh orhaniv ta orhaniv Derzhavnoho kaznachejstva Ukrainy v protsesi povernennia platnykam podatkiv pomylkovo ta/abo nadmiru splachenykh sum hroshovykh zobov'iazan'” № 974/1597/499. [Elektronnyj resurs].  - available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1386-10. (Accessed 21 December 2010).

6. Zvity Holovnoho upravlinnia Derzhavnoi kaznachejs'koi sluzhby Ukrainy u Dnipropetrovs'kij oblasti/ [Elektronnyj resurs]. - available at :http://www.treasury.gov.ua

 

Стаття надійшла до редакції 20.01.2014 р.