EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2014

УДК 338.001.36

 

Т. Є. Іваницька,

асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, аспірантка,

 ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва  та архітектури» м. Дніпропетровськ

Н. І. Верхоглядова,

д. е. н., професор, кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства,

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва  та архітектури» м. Дніпропетровськ

 

Оптимізація ефективності управління будівельного підприємства на основі побудованих моделей

 

T. E. Ivanytska,

the assistant, an aspirant,  «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» Dnepropetrovsk

N. I. Verhoglyadova,

Dr.Sc (Econ), Professor, «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» Dnepropetrovsk

 

THE OPTIMIZATION OF MANAGEMENT PERFORMANCE OF CONSTRUCTION ENTERPRISES BASED ON CONSTRUCTION MODELS

 

У статті побудовано оптимізаційну модель ефективності управлінні будівельного підприємства. На основі сформованих масивів даних по будівельних підприємствах Дніпропетровської області було визначено межі, в яких коливаються квартальні значення часткових показників управління різними видами ресурсів. Враховуючи залежності, які існують між частковими та узагальнюючими показниками за видами ресурсів та рентабельністю будівельних підприємств,  було визначено очікуваний квартальний рівень узагальнюючих показників за видами ресурсів та рентабельності будівельних підприємств. Отримані значення були порівняні  з плановими значеннями та, на цій основі визначено основні пріоритети управління ресурсами будівельних підприємств.

 

The following article includes optimization models of management efficiency of construction enterprises. On the basis of the data sets generated by construction enterprises in the Dnepropetrovsk region, boundaries were defined, which fluctuate by quarterly values according to the private indicators of management resources. Given the dependence that exists between private and general indicators due to the type of resources and profitability of construction enterprises, the expected quarterly values of the general indicators for the types of resources and profitability of the enterprises were determined. The results obtained were compared with the expected values, and on their basis, the main priorities of resource management in construction enterprises, were identified.

 

Ключові слова: ефективність управління ресурсами, показники, рентабельність підприємства, оптимізаційна модель, логістична концепція, будівельне підприємство.

 

Keywords: efficiency of management resources, performance, profitability of enterprise, optimization model, the logistic concept, construction enterprise.

 

 

Постановка проблеми. Діяльність будівельного підприємства та його успіх значною мірою залежить від ефективного управління ресурсами та правильної стратегії поведінки. Знаходження оптимального варіанту управління будівельним підприємством, дає змогу виконувати раціональне управління з урахуванням всіх видів ресурсів, вирішення конфліктних ситуацій, а також рішення задач оптимального управління.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням з питань ефективності управління підприємством останнім часом приділяється все більше уваги і зарубіжними, і вітчизняними науковцями, такі як, М. Аптер, Ф. Бродель, Н. Вінер, Д. Гвішиані, В. Гриньов, Я. Догадайло, В. Забродський, Дж. Кларк, М. Кондратьєв, О. Кузьмін, Р. Каплан, Ю. Лисенко, Дж. Лафти,  В. Маєвський, Л. Мельник, У. Мітчелл, М. Моісєєв, І. Мазур,  Р. Нельсон, Д. Новиков, Д. Нортон, В. Пономаренко, О. Пушкар, З. П. Румянцева, А. Тіщенко, В. Шапіро, та інші.

Постановка завдання. Метою статті є оптимізація ефективності управління будівельного підприємства на основі побудованих моделей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як показали дослідження найвищим рівнем рентабельності підприємства відзначався третій квартал 2011 року і становив 0,0354 або 3,54%. В сучасних нестабільних умовах, саме на відновлення досягнутого раніше рівня рентабельності підприємства мають спрямовуватись зусилля в сфері управління ресурсами на основі логістичної концепції. Побудуємо оптимізаційну модель:

 

,

 

При цьому:

 

 

де  - коефіцієнт зростання матеріаловіддачі;

 - коефіцієнт зростання зарплатовіддачі

 - коефіцієнт зміни оборотності оборотних засобів

 - коефіцієнт зміни фондовіддачі

 - коефіцієнт зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення

Нами було встановлено обмеження, які враховують мінімально та максимально досягнуті рівні показників, що характеризують управління конкретними видами ресурсів. Обмеження можуть бути сформульовані наступним чином:

 

 

де - часткові показники, що характеризують управління матеріальними ресурсами;

- часткові показники, що характеризують управління трудовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління фінансовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління основними засобами;

- показники, що характеризують управління інформаційними ресурсами.

З використанням надбудови Microsoft Excel «Пошук рішень» було визначено показники управління різними видами ресурсів, які необхідно забезпечити, щоб досягти необхідного рівня рентабельності підприємства.

 

Таблиця 1.

Планові показники будівельного підприємства №1

Оціночний показник

2012

план

Заплановане відхилення.

Матеріальні ресурси

 

 

 

Зростання  матеріаловіддачі порівняно з планом

1,63

1,551

-0,079

Забезпеченість матеріалами

0,75

1,088

0,338

Якість матеріалів

0,95

0,945

-0,005

Своєчасність поставок

0,98

0,971

-0,009

Зміна матеріальних витрат

1,26

1,277

0,017

Трудові ресурси

 

 

 

Зростання зарплато віддачі порівняно з планом

0,66

1,202

0,542

Забезпеченість трудовими ресурсами

1,09

0,800

-0,290

Коефіцієнт відповідності кваліфікації персоналу кваліфікації робіт

1,11

0,942

-0,168

Коефіцієнт явок на роботу

0,54

0,621

0,081

Зміна витрат на персонал

0,74

0,632

-0,108

Фінансові ресурси

 

 

 

Зростання коефіцієнту оборотності об. засобів порівняно з планом

2,8

1,181

-1,619

Забезпеченість фінансовими ресурсами

1,08

0,988

-0,092

Зміна коефіцієнт автономії

1,4

1,272

-0,128

Коефіцієнт платіжної дисципліни

0,98

0,914

-0,066

Зміна витрат на банківське обслуговування

1,12

1,694

0,574

Основні засоби

 

 

 

Зростання фондовіддачі порівняно з планом

1,29

1,219

-0,071

Забезпеченість основними засобами

0,94

1,407

0,467

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

1,22

1,082

-0,138

Коефіцієнт екстенсивного завантаження

0,94

1,023

0,083

Зміна витрат на утримання та експлуатацію обладнання

1,03

0,936

-0,094

Інформаційні ресурси

 

 

 

Зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом

1,09

1,262

0,172

достатність

0,81

1,208

0,398

достовірність

0,58

0,644

0,064

своєчасність

0,90

1,179

0,279

Зміна витрат на інформаційне забезпечення

1,04

1,230

0,190

 

Як видно з даних таблиці, для того, щоб забезпечити рентабельність  першого з досліджуваних підприємств на рівні 0,0354 або 3,54%, слід досягти збільшення коефіцієнта зростання зарплатовіддачі порівняно з планом на 0,542 пункти, та коефіцієнта зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом на 0,172 пункти. При цьому, зростання цих показників компенсує зниження коефіцієнта зміни матеріаловіддачі на 0,079 пункти, коефіцієнта зростання оборотності на 1,619 пункти та коефіцієнта зростання фондовіддачі на 0,071 пункт.

Як показали дослідження найвищим рівнем рентабельності підприємства відзначався другий квартал 2012 року і становив 0,0018 або 0,18%. В сучасних нестабільних умовах, саме на відновлення досягнутого раніше рівня рентабельності підприємства мають спрямовуватись зусилля в сфері управління ресурсами на основі логістичної концепції. На основі залежностей, побудуємо оптимізаційну модель:

 

,

 

При цьому:

 

 

де  - коефіцієнт зростання матеріаловіддачі;

 - коефіцієнт зростання зарплатовіддачі

 - коефіцієнт зміни оборотності оборотних засобів

 - коефіцієнт зміни фондовіддачі

 - коефіцієнт зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення

Нами було встановлено обмеження, які враховують мінімально та максимально досягнуті рівні показників, що характеризують управління конкретними видами ресурсів. Обмеження можуть бути сформульовані наступним чином:

 

 

де - часткові показники, що характеризують управління матеріальними ресурсами;

- часткові показники, що характеризують управління трудовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління фінансовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління основними засобами;

- показники, що характеризують управління інформаційними ресурсами.

 

 

З використанням надбудови Microsoft Excel «Пошук рішень» було визначено показники управління різними видами ресурсів, які необхідно забезпечити, щоб досягти необхідного рівня рентабельності підприємства.

 

Таблиця 2.

Планові показники будівельного підприємства №2

Оціночний показник

2012

план

Заплановане відхилення.

Матеріальні ресурси

 

 

 

Зростання  матеріаловіддачі порівняно з планом

0,80

1,129

0,329

Забезпеченість матеріалами

0,77

0,770

0,000

Якість матеріалів

0,90

0,925

0,025

Своєчасність поставок

0,91

0,915

0,005

Зміна матеріальних витрат

0,85

1,201

0,351

Трудові ресурси

 

 

 

Зростання зарплато віддачі порівняно з планом

0,92

1,177

0,257

Забезпеченість трудовими ресурсами

1,06

1,271

0,211

Коефіцієнт відповідності кваліфікації персоналу кваліфікації робіт

1,3

1,500

0,200

Коефіцієнт явок на роботу

0,7

0,860

0,160

Зміна витрат на персонал

1,11

1,172

0,062

Фінансові ресурси

 

 

 

Зростання коефіцієнту оборотності об. засобів порівняно з планом

1,19

1,009

-0,181

Забезпеченість фінансовими ресурсами

0,74

0,777

0,037

Зміна коефіцієнт автономії

0,75

0,899

0,149

Коефіцієнт платіжної дисципліни

0,91

0,983

0,073

Зміна витрат на банківське обслуговування

1,12

1,272

0,152

Основні засоби

 

 

 

Зростання фондовіддачі порівняно з планом

0,76

0,463

-0,297

Забезпеченість основними засобами

0,49

1,260

0,770

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

1,45

1,066

-0,384

Коефіцієнт екстенсивного завантаження

1,11

1,469

0,359

Зміна витрат на утримання та експлуатацію обладнання

1,08

1,187

0,107

Інформаційні ресурси

 

 

 

Зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом

1,11

1,884

0,774

достатність

0,86

1,378

0,518

достовірність

0,59

0,971

0,381

своєчасність

0,87

1,728

0,858

Зміна витрат на інформаційне забезпечення

0,69

1,165

0,475

 

Як видно з даних таблиці, для того, щоб забезпечити рентабельність  другого з досліджуваних підприємств на рівні 0,0018 або 0,18%, слід досягти збільшення коефіцієнта зростання матеріаловіддачі порівняно з планом на 0,329 пункти, коефіцієнта зростання зарплатовіддачі на 0,257 пункти та коефіцієнту зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом на 0,774 пункти. При цьому, зростання цих показників компенсує зниження коефіцієнта зміни оборотності на 0,181 пункти та коефіцієнта зростання фондовіддачі на 0,297 пункти.

Як показали дослідження найвищим рівнем рентабельності підприємства відзначався третій квартал 2008 року і становив 0,0210 або 2,10%. В сучасних нестабільних умовах, саме на відновлення досягнутого раніше рівня рентабельності підприємства мають спрямовуватись зусилля в сфері управління ресурсами на основі логістичної концепції. На основі залежностей, побудуємо оптимізаційну модель:

 

,

 

При цьому:

 

 

де  - коефіцієнт зростання матеріаловіддачі;

 - коефіцієнт зростання зарплатовіддачі

 - коефіцієнт зміни оборотності оборотних засобів

 - коефіцієнт зміни фондовіддачі

 - коефіцієнт зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення

Нами було встановлено обмеження, які враховують мінімально та максимально досягнуті рівні показників, що характеризують управління конкретними видами ресурсів. Обмеження можуть бути сформульовані наступним чином:

 

 

де - часткові показники, що характеризують управління матеріальними ресурсами;

- часткові показники, що характеризують управління трудовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління фінансовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління основними засобами;

- показники, що характеризують управління інформаційними ресурсами.

 

 

З використанням надбудови Microsoft Excel «Пошук рішень» було визначено показники управління різними видами ресурсів, які необхідно забезпечити, щоб досягти необхідного рівня рентабельності підприємства.

 

Таблиця 3.

Планові показники будівельного підприємства №3

Оціночний показник

2012

план

Заплановане відхилення.

Матеріальні ресурси

 

 

 

Зростання  матеріаловіддачі порівняно з планом

1,16

0,929

-0,231

Забезпеченість матеріалами

1,05

1,006

-0,044

Якість матеріалів

0,94

0,905

-0,035

Своєчасність поставок

0,99

0,994

0,004

Зміна матеріальних витрат

1,35

1,352

0,002

Трудові ресурси

 

 

 

Зростання зарплато віддачі порівняно з планом

1,04

1,807

0,767

Забезпеченість трудовими ресурсами

0,97

1,020

0,050

Коефіцієнт відповідності кваліфікації персоналу кваліфікації робіт

1,15

0,937

-0,213

Коефіцієнт явок на роботу

0,68

0,992

0,312

Зміна витрат на персонал

1,01

1,350

0,340

Фінансові ресурси

 

 

 

Зростання коефіцієнту оборотності об. засобів порівняно з планом

0,71

1,390

0,680

Забезпеченість фінансовими ресурсами

1,02

1,270

0,250

Зміна коефіцієнт автономії

0,96

1,268

0,308

Коефіцієнт платіжної дисципліни

0,98

1,050

0,070

Зміна витрат на банківське обслуговування

0,88

1,064

0,184

Основні засоби

 

 

 

Зростання фондовіддачі порівняно з планом

1,1

1,966

0,866

Забезпеченість основними засобами

0,97

1,179

0,209

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

1,06

1,135

0,075

Коефіцієнт екстенсивного завантаження

0,91

1,120

0,210

Зміна витрат на утримання та експлуатацію обладнання

0,90

1,146

0,246

Інформаційні ресурси

 

 

 

Зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом

1,04

1,181

0,141

Достатність

0,84

1,185

0,345

Достовірність

0,58

0,682

0,102

Своєчасність

0,88

1,035

0,155

Зміна витрат на інформаційне забезпечення

1,07

1,410

0,340

 

Як видно з даних таблиці, для того, щоб забезпечити рентабельність  третього з досліджуваних підприємств на рівні 0,0210 або 2,10%, слід досягти збільшення коефіцієнта зростання зарплатовіддачі порівняно з планом на 0,767 пункти, коефіцієнта зростання оборотності оборотних засобів на 0,680 пункти, коефіцієнту зростання фондовіддачі на 0,866 пункти та коефіцієнту зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом на 0,141 пункти. При цьому, зростання цих показників компенсує зниження коефіцієнта зміни матеріаловіддачі на 0,231 пункти.

Як показали дослідження найвищим рівнем рентабельності підприємства відзначався другий квартал 2011 року і становив 0,0119 або 1,19%. В сучасних нестабільних умовах, саме на відновлення досягнутого раніше рівня рентабельності підприємства мають спрямовуватись зусилля в сфері управління ресурсами на основі логістичної концепції. На основі залежностей, побудуємо оптимізаційну модель:

 

,

 

При цьому:

 

 

де  - коефіцієнт зростання матеріаловіддачі;

 - коефіцієнт зростання зарплатовіддачі

 - коефіцієнт зміни оборотності оборотних засобів

 - коефіцієнт зміни фондовіддачі

 - коефіцієнт зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення

Нами було встановлено обмеження, які враховують мінімально та максимально досягнуті рівні показників, що характеризують управління конкретними видами ресурсів. Обмеження можуть бути сформульовані наступним чином:

 

 

де - часткові показники, що характеризують управління матеріальними ресурсами;

- часткові показники, що характеризують управління трудовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління фінансовими ресурсами;

- показники, що характеризують управління основними засобами;

- показники, що характеризують управління інформаційними ресурсами.

 

 

На основі сформованих масивів даних  будівельних підприємствах Дніпропетровської області було визначено межі, в яких коливаються квартальні значення часткових показників управління різними видами ресурсів – мінімальне та максимальне їх значення. Враховуючи, що кількість спостережень для кожного часткового показника управління певним видом ресурсів по окремо взятому підприємству складає 20, визначимо кількість груп за формулою Стерджесса:

 

,

 

де  - число груп (інтервалів);

- число одиниць сукупності (загальна кількість спостережень).

 

.

 

Для кожного інтервалу було визначено імовірність попадання значення кожного часткового показника управління певним видом ресурсів в його межі:

 

,

 

де - імовірність попадання значення часткового показника управління певним видом ресурсів в межі і-го інтервалу;

 - кількість спостережень, які характеризувались попаданням значення часткового показника в межі і-го інтервалу.

Враховуючи визначену імовірність попадання значень часткових показників в межі інтервалів розподілу, на основі розрахунку математичного очікування для кожного з підприємств встановимо очікувану величину кожного часткового показника управління певним видом ресурсів:

 

,

 

де  - очікувана величина часткового показника управління даним видом ресурсів;

 - середина і-го інтервалу значень часткового показника управління даним видом ресурсів.

Враховуючи залежності, які існують між частковими та узагальнюючими показниками за видами ресурсів та рентабельністю будівельних підприємств,  було визначено очікуваний квартальний рівень узагальнюючих показників за видами ресурсів та рентабельності будівельних підприємств. Отримані значення були порівняні  з плановими значеннями та, на цій основі визначено основні пріоритети управління ресурсами будівельних підприємств.

 

Таблиця 4.

Показники будівельного підприємства №1

Оціночний показник

Очікуваний рівень

Цільовий рівень

Необхідна зміна

Матеріальні ресурси

 

 

 

Зростання  матеріаловіддачі порівняно з планом

1,081

1,551

0,470

Забезпеченість матеріалами

0,913

1,088

0,175

Якість матеріалів

0,962

0,945

-0,017

Своєчасність поставок

0,978

0,971

-0,007

Зміна матеріальних витрат

1,130

1,277

0,147

Трудові ресурси

 

 

 

Зростання зарплато віддачі порівняно з планом

1,502

1,202

-0,300

Забезпеченість трудовими ресурсами

0,954

0,800

-0,154

Коефіцієнт відповідності кваліфікації персоналу кваліфікації робіт

1,161

0,942

-0,219

Коефіцієнт явок на роботу

0,438

0,621

0,183

Зміна витрат на персонал

1,016

0,632

-0,384

Фінансові ресурси

 

 

 

Зростання коефіцієнту оборотності об. засобів порівняно з планом

1,080

1,181

0,101

Забезпеченість фінансовими ресурсами

0,944

0,988

0,044

Зміна коефіцієнт автономії

1,091

1,272

0,181

Коефіцієнт платіжної дисципліни

0,902

0,914

0,012

Зміна витрат на банківське обслуговування

1,173

1,694

0,521

Основні засоби

 

 

 

Зростання фондовіддачі порівняно з планом

1,421

1,219

-0,202

Забезпеченість основними засобами

1,018

1,407

0,389

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

1,303

1,082

-0,221

Коефіцієнт екстенсивного завантаження

1,047

1,023

-0,024

Зміна витрат на утримання та експлуатацію обладнання

0,975

0,936

-0,039

Інформаційні ресурси

 

 

 

Зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом

1,066

1,262

0,196

достатність

0,819

1,208

0,389

достовірність

0,571

0,644

0,073

своєчасність

0,862

1,179

0,317

Зміна витрат на інформаційне забезпечення

1,046

1,230

0,184

Рентабельність будівельного підприємства, %

2,84

3,54

0,7

 

Як видно з даних таблиці, очікувані значення часткових показників управління різними видами ресурсів призведуть до того, що очікуване зростання матеріаловіддачі порівняно з планом складе 1,081. що на 0,470 пункти менше за цільовий рівень, зростання коефіцієнту оборотності – 1,080, що на 0,101 пункти менше за цільовий рівень, зростання доходу на гривню витрат на інформаційне забезпечення – 1,066, що на 0,196 пункти менше за цільовий рівень. Водночас, зростання зарплато віддачі та фондовіддачі становитиме 1,502 та 1,421, що на 0,300 та 0,202 перевищує цільовий рівень. Як наслідок квартальний показник рентабельності будівельного підприємства 1 очікується на рівні 2,84%, що на 0,7% менше за цільовий рівень. Для досягнення цільового рівня рентабельності слід, перш за все приділити увагу управлінню матеріальними ресурсами (щодо підвищення рівня забезпеченості матеріалами), управлінню фінансовими ресурсами (щодо підвищення рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, фінансової незалежності підприємства та необхідного рівня платіжної дисципліни) та управлінню інформаційними ресурсами в цілому.

 

Таблиця 5.

Показники будівельного підприємства №2

Оціночний показник

Очікуваний рівень

Цільовий рівень

Необхідна зміна

Матеріальні ресурси

 

 

 

Зростання  матеріаловіддачі порівняно з планом

0,855

1,129

0,274

Забезпеченість матеріалами

0,676

0,770

0,094

Якість матеріалів

0,887

0,925

0,038

Своєчасність поставок

0,897

0,915

0,018

Зміна матеріальних витрат

0,810

1,201

0,391

Трудові ресурси

 

 

 

Зростання зарплато віддачі порівняно з планом

0,977

1,177

0,200

Забезпеченість трудовими ресурсами

1,122

1,271

0,149

Коефіцієнт відповідності кваліфікації персоналу кваліфікації робіт

1,370

1,500

0,130

Коефіцієнт явок на роботу

0,725

0,860

0,135

Зміна витрат на персонал

1,058

1,172

0,114

Фінансові ресурси

 

 

 

Зростання коефіцієнту оборотності об. засобів порівняно з планом

0,760

1,009

0,249

Забезпеченість фінансовими ресурсами

0,622

0,777

0,155

Зміна коефіцієнт автономії

0,734

0,899

0,165

Коефіцієнт платіжної дисципліни

0,845

0,983

0,138

Зміна витрат на банківське обслуговування

0,957

1,272

0,315

Основні засоби

 

 

 

Зростання фондовіддачі порівняно з планом

0,185

0,463

0,278

Забезпеченість основними засобами

1,270

1,260

-0,010

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

0,855

1,066

0,211

Коефіцієнт екстенсивного завантаження

1,025

1,469

0,444

Зміна витрат на утримання та експлуатацію обладнання

1,170

1,187

0,017

Інформаційні ресурси

 

 

 

Зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом

0,979

1,884

0,905

достатність

0,886

1,378

0,492

достовірність

0,602

0,971

0,369

своєчасність

0,930

1,728

0,798

Зміна витрат на інформаційне забезпечення

0,805

1,165

0,360

Рентабельність будівельного підприємства, %

-0,79

0,18

0,97

 

Як видно з даних таблиці, очікувані значення часткових показників управління різними видами ресурсів призведуть до того, що очікуване зростання матеріаловіддачі порівняно з планом складе 0,855. що на 0,274 пункти менше за цільовий рівень, зростання зарплато віддачі – 0,977, що на 0,200 пункти менше за цільовий рівень, зростання коефіцієнту оборотності – 0,760, що на 0,249 пункти менше за цільовий рівень, зростання фондовіддачі – 0,185, що на 0,278 пункти менше за цільовий рівень, та зростання доходу на гривню витрат на інформаційне забезпечення – 0,979, що на 0,905 пункти менше за цільовий рівень. Як наслідок квартальний показник рентабельності будівельного підприємства 2 очікується на рівні -0,79%, що на 0,97% менше за цільовий рівень. Для досягнення цільового рівня рентабельності слід, приділити увагу в  сфері управління матеріальними ресурсами підвищенню рівня забезпеченості матеріалами, їхньої якості та економії матеріальних витрат, в сфері управління трудовими ресурсами – покращенню трудової дисципліни, в сфері управління фінансовими ресурсами – підвищенню рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, фінансової незалежності підприємства, досягненню необхідного рівня платіжної дисципліни та економії витрат на банківське обслуговування. В сфері управління основними засобами слід підвищити забезпеченість основними засобами працівників підприємства. Крім цього, проблемним лишається управління інформаційними ресурсами, якому на цьому підприємству не приділяється достатньо уваги.

 

Таблиця 6.

Показники будівельного підприємства №3

Оціночний показник

Очікуваний рівень

Цільовий рівень

Необхідна зміна

Матеріальні ресурси

 

 

 

Зростання  матеріаловіддачі порівняно з планом

1,023

0,929

-0,094

Забезпеченість матеріалами

1,011

1,006

-0,005

Якість матеріалів

0,944

0,905

-0,039

Своєчасність поставок

0,971

0,994

0,023

Зміна матеріальних витрат

1,097

1,352

0,255

Трудові ресурси

 

 

 

Зростання зарплато віддачі порівняно з планом

1,707

1,807

0,100

Забезпеченість трудовими ресурсами

1,005

1,020

0,015

Коефіцієнт відповідності кваліфікації персоналу кваліфікації робіт

0,948

0,937

-0,011

Коефіцієнт явок на роботу

0,981

0,992

0,011

Зміна витрат на персонал

1,152

1,350

0,198

Фінансові ресурси

 

 

 

Зростання коефіцієнту оборотності об. засобів порівняно з планом

0,769

1,390

0,621

Забезпеченість фінансовими ресурсами

0,980

1,270

0,290

Зміна коефіцієнт автономії

1,041

1,268

0,227

Коефіцієнт платіжної дисципліни

0,902

1,050

0,148

Зміна витрат на банківське обслуговування

0,926

1,064

0,138

Основні засоби

 

 

 

Зростання фондовіддачі порівняно з планом

0,960

1,966

1,006

Забезпеченість основними засобами

0,978

1,179

0,201

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

0,987

1,135

0,148

Коефіцієнт екстенсивного завантаження

0,892

1,120

0,228

Зміна витрат на утримання та експлуатацію обладнання

0,898

1,146

0,248

Інформаційні ресурси

 

 

 

Зростання доходу на грн. витрат на інформаційне забезпечення порівняно з планом

0,861

1,181

0,320

достатність

0,768

1,185

0,417

достовірність

0,492

0,682

0,190

своєчасність

0,803

1,035

0,232

Зміна витрат на інформаційне забезпечення

0,975

1,410

0,435

Рентабельність будівельного підприємства, %

0,71

2,10

1,390

 

Як видно з даних таблиці, очікувані значення часткових показників управління різними видами ресурсів призведуть до того, що очікуване зростання зарплатовіддачі порівняно з планом складе 1,707. що на 0,100 пункти менше за цільовий рівень, зростання коефіцієнту оборотності – 0,769, що на 0,621 пункти менше за цільовий рівень, зростання фондовіддачі – 0,960, що на 1,006 пункти менше за цільовий рівень, та зростання доходу на гривню витрат на інформаційне забезпечення – 0,861, що на 0,320 пункти менше за цільовий рівень. Як наслідок квартальний показник рентабельності будівельного підприємства 3 очікується на рівні 0,71%, що на 1,39% менше за цільовий рівень. Для досягнення цільового рівня рентабельності слід, приділити увагу в  сфері управління трудовими ресурсами підвищенню рівня забезпеченості персоналом, покращенню трудової дисципліни та економії витрат на персонал, в сфері управління фінансовими ресурсами – підвищенню рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, фінансової незалежності підприємства, досягненню необхідного рівня платіжної дисципліни та економії витрат на банківське обслуговування. В сфері управління основними засобами слід підвищити забезпеченість основними засобами працівників підприємства, підвищити коефіцієнти інтенсивного та екстенсивного завантаження та економити витрати на утримання та експлуатацію. Крім цього, проблемним лишається управління інформаційними ресурсами, якому на цьому підприємству не приділяється достатньо уваги.

Висновки. Побудованої оптимізаційної моделі ефективності управлінні будівельного підприємства дає змогу побачити які часткові показники мають найбільш вагомий вплив, які найменш, та якими потрібно управляти для підвищення ефективності управління кожного виду ресурсу, та дозволяє в подальшому покращити діяльність та фінансовий стан будівельного підприємства чи впровадити деякі зміни.

 

Список літератури.

1. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: [монографія] / С.І. Бай; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2009. – 280с.

2. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. и ред. Н.М. Макарова. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2004. – 270с.

3. Кожанова Є.П. Економічний аналіз навч. посібн. [для студ. ВНЗ] / Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. – Xарків : Вид. дім "ІНЖЕК", 2010. – 208 с.

4. Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К.С. Эсселинг, Х. Ван Нимвеген; [пер. с англ.]. – СПб.: Азбука; СПб.: БМикро, 2002. – XXIV, 328с.

5. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [підручник]. –
2-ге вид., перероб. і допов. / З.
 Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

6. Сумець О. М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади : [навч. посіб.] / О. М. Сумець. – К. : Професіонал, 2005. – 320 с.

7. Швейдер Ю.А. Системы и модели / Швейдер Ю.А., Шаров А.А.– М. Наука, 2004 - 152 с.

 

References.

1. Bay, S.І. (2009), Rozvitok organіzatsії: polіtika, potentsіal, yefektivnіst [The development of politics, potential, effectiveness], Kiїvskiy natsіonalniy torgovelno-ekonomіchniy un-t, Kyiv, Ukraine.

2. Druker Piter F. (2004), Zadachi menedzhmenta v XXI veke [Tasks management in the XXI century], OOO «I.D. Vilyams», Moscow, Russia.

3. Kozhanova, E.P. and Otenko, І.P. (2010), Yekonomіchniy analіz navch. Posіbn [Economic analysis studies. aids.], Vid. dіm «ІNZhEK», Kharkov, Ukraine.

4. Kharrington, Dzh., Esseling, K.S., and Nimvegen, Kh. Van (2002), Optimizatsiya biznes-protsessov: dokumentirovaniye, analiz, upravleniye, optimizatsiya [Optimization of business processes: dokumentyrovanye, analysis, management, optimization], .: Azbuka; BMikro, St. Pererburg, Russia.

5. Shershnova, Z. E. (2004), Strategіchne upravlіnnya [Strategic Management], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

6. Sumets, O. M. (2005), Strategіya pіdpriєmstva. Teorіya, situatsії, prikladi [Strategy of the enterprise. theory, situation, examples], Profesіonal, Kyiv, Ukraine.

7. Shveyder, Y.A. and Sharov, A.A. (2004), Sistemy i modeli [Systems and models], Nauka, Moscow, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 07.02.2014 р.