EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2014

УДК 657.24:331.2:631.11

 

Н. А. Ткаченко,

науковий співробітник,

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки",  м. Київ

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ формування системи документуваання операцій з ОПЛАТИ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Nadia A. Tkachenko,

Researcher, "Institute of Agrarian Economics", National Scientific Center, Kyiv

 

Conceptual Framework for Formation of Wage Operations Documentation System in Agricultural Enterprises

 

Розроблено Концепцію документування операцій з обліку оплати праці аграрних підприємств, що сприятиме  поліпшенню ефективності роботи бухгалтерів. Визначені основні етапи реалізації цієї Концепції як передумови для впровадження ефективного і дієвого механізму контролю.

 

The Operations Documentation Concept of wage accounting in agricultural enterprises has been developed that will improve the accountants efficiency. The main implementation stages of Concept have been defined as preconditions for the implementation of efficient and effective control mechanism.

 

Ключові слова: концепція документування, типові форми первинних документів, заробітна плата, автоматизація обліку праці. 

 

Key words: documentation concept, standard forms of primary documents, wages, wage accounting automation.

 

 

Сутність та актуальність проблеми.  Оплата праці є найбільш суперечливою категорією в системі економічних показників, так як вона відзеркалює різноманітні інтереси сторін суспільно-трудових відносин. Механізм оплати праці в ринкових умовах суттєво трансформується. Його основна мета - стимулювання продуктивності праці відповідно до трудового внеску працівників у суспільне виробництво. Як система економічного стимулювання, оплата праці орієнтує виробничий персонал на зниження собівартості продукції,  підвищення її якості, пошук і реалізацію резервів росту продуктивності праці. В аграрних підприємствах таку інформацію в частині документування оплати праці повинен забезпечити саме бухгалтерський облік. Великий обсяг первинних і зведених документів з оплати праці в роботі бухгалтера та часта зміна нормативно-правової бази  потребує їх перегляду та удосконалення з приведенням у відповідність до вимог часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання документування праці та її оплати в системі бухгалтерського обліку досліджувались в працях таких вчених в галузі бухгалтерського обліку, як В.М. Жук [4], М.Я. Дем’яненко, П.Т. Саблук, В.Б. Моссаковський, В.В. Сопко, П.Я. Хомин, П.М. Гарасим, Л.К. Сук [9], Т.А. Бутинець, Н.М. Ткаченко [10], Н.Л. Жук, М.Ф. Огійчук, П.П. Німчинов. Зокрема, професором В.М. Жуком була розроблена Концепція документування господарських операцій для підприємств АПК для формування та запровадження ефективної системи документування господарських операцій (в тому числі і операцій з оплати праці) за різних форм господарювання на селі та умов комп’ютеризації на макрорівні. Однак сьогодні з ростом усвідомлення бухгалтерами важливості та ролі облікової інформації в забезпеченні довіри та керованості в соціоекономічному середовищі існує необхідність удосконалення документального забезпечення обліку оплати праці. Доцільною є розробка окремої Концепції документування операцій з оплати праці підприємств АПК.

Метою дослідження є розробка концепції документування операцій з оплати праці аграрних підприємств та визначення етапів її реалізації для поліпшення ефективності роботи бухгалтерських служб.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ст. 9 п. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення [1].

Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх належного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 [6].

Приведення бухгалтерського обліку в Україні у відповідність до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності вимагає також удосконалення організації первинного обліку оплати праці на вітчизняних підприємствах, зокрема, аграрного сектору. Значні зміни нормативної й документальної бази оплати праці, які відбулись протягом останніх років, обумовлює важливість та актуальність розгляду даного питання.

Важливими питаннями науково-методичного забезпечення бухгалтерського обліку в контексті європейської інтеграції є проблеми організації документування господарських операцій відповідно до вимог та критеріїв щодо ведення бухгалтерського обліку. Як зазначає Л.К. Сук [9] «Оформлення господарських операцій документами називається документуванням. Воно є елементом методу бухгалтерського обліку і обов’язковою умовою для відображення операцій в обліку засобом суцільного і безперервного спостереження та контролю за діяльністю підприємства». Це сприятиме ефективному управлінню підприємством.  Автор справедливо зауважує, що документування господарських операцій має економічне і юридичне значення. Перше полягає в тому, що за допомогою документів здійснюються контроль і аналіз господарських операцій; друге - що документ є письмовим доказом здійснення операції і підтверджує її законність.

Н.М. Ткаченко відзначає, що під час реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку Міністерство статистики України в 1995-1996 роках видало накази про затвердження типові форм первинної облікової документації. У них дуже багато спільного з міжвідомчими типовими формами колишнього СРСР, але є і відмінності: поява нових форм, які раніше не застосовувалися, і не включення колишніх форм в Наказ Міністерства Статистики України. Автор стверджує, що «Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм [10]».

На думку Н.П. Юрчук [12], «У сільському господарстві на оплату праці впливає розосередженість виробництва, одночасне виконання робіт на значних площах, складність оцінки робіт за багатьма показниками. Тому, окрім загальних вимог, документальний облік потрібно вести і для контролю за низкою важливих економічних характеристик». На її погляд, методичний етап організації бухгалтерського обліку праці передбачає проведення комплексу заходів, що забезпечують організацію первинного документування: вибір об'єктів первинного документування і носіїв первинної інформації, складання переліку форм первинних документів, їх проектування, встановлення і запровадження порядку і процедур здійснення записів у первинних документах щодо праці і її оплати.

З метою розробки належного методологічного забезпечення системи документування в аграрному секторі економіки України професором В.М. Жуком  була розроблена та впроваджена Концепція документування господарських операцій за різних форм господарювання на селі та умов комп’ютеризації [1].

Термін концепція (від лат Conceptio - розуміння, система) - певний спосіб розуміння, трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, керівна ідея для їх освітлення. Концепція документування операцій з оплати праці представляє собою систему поглядів та науково-обгрунтованих підходів до вирішення завдань з удосконалення організації документування оплати праці в аграрних підприємствах.

В розвиток Концепції В.М. Жука, пропонуємо власне бачення Концепції документування операцій з обліку оплати праці підприємств АПК. Мета даної концепції - формування ефективної системи документування господарських операцій з обліку оплати праці за різних організаційно-правових форм господарювання із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій обробки облікової інформації. Для здійснення цього необхідно виконати ряд завдань, які складаються з п’яти етапів (рис. 1).

 

Рис. 1.  Концепція документування операцій з оплати праці на підприємствах АПК

Джерело - розроблено автором

 

На першому етапі, потрібно розробити та затвердити на рівні Міністерства аграрної політики та продовольства України за погодженням з Державною службою статистики України національні спеціалізовані форми первинних документів з обліку оплати праці. Однак, на сьогоднішній день документування більшості господарських операцій підприємствами АПК проводиться на спеціалізованих бланках, які затверджені ще Наказами Міністерства статистики та Міністерства сільського господарства і продовольства СРСР в 1971-1972 рр. Ці форми потрібно привести у відповідність до чинного законодавства з урахуванням вимог часу, що  дасть їм

можливість відповідати міжнародним стандартам. На сьогоднішній день для нормування праці та її оплати та обліку розрахунків з оплати праці аграрними підприємствами використовуються форми: 66 - Обліковий листок праці і виконаних робіт (для бригади або ланки), 66а – Обліковий лист праці та виконаних робіт (індивідуальний), 67 - Обліковий листок тракториста-машиніста, 68 - Дорожній лист трактора, 69 - Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва, 70 - Наряд № __ на відрядну роботу (для бригади), 70 а - Наряд на відрядну роботу (індивідуальний), 74 - Розрахунок по заробітній платі (оплаті праці), 74 а - Відомість інших доплат і утримань.

Щодо реалізації завдань цього етапу, то Л.В. Мельянковою [3] удосконалена та впроваджена у виробництво спеціалізована форма документа № 67 - Обліковий листок тракториста-машиніста - шляхом доповнення до форми  коефіцієнтів трудової участі та кваліфікації, що дає можливість оцінити індивідуальну продуктивність кожного працюючого, якість та складність його роботи, вправність та рівень кваліфікації, відношення до роботи, співробітників. Крім того, дані цього документа дають можливість обліковувати фактичні витрати пального на одиницю роботи та всього, в співставленні з нормою. Для уніфікації бухгалтерських документів по обліку затрат праці та її оплати на транспортних роботах О.В. Лишиленком [2] був розроблений єдиний Дорожній лист вантажного автомобіля (трактора) шляхом об’єднання форм 68 і 71, який задовольняє вимоги обліку затрат на транспортних роботах вантажних автомобілів і тракторів.  Для ефективного й раціонального ведення первинного обліку затрат праці та її оплати в тваринництві Н.В. Оляднійчук та О.Г. Шайко [4] пропонують об’єднати в один документ форму № 69 з формою П-5 - Табель обліку використання робочого часу  - і назвати його - Розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва й розрахунок нарахування їм оплати праці.

Другий етап передбачає розробку спеціалізованих форм первинного обліку оплати праці для підприємств різних форм господарювання. Так як після реформування сільського господарства з’явилась велика кількість дрібних господарств різної форми власності (державні підприємства, фермерські господарства, товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські виробничі кооперативи, господарські товариства, акціонерні товариства, приватні підприємства, а також великі господарства (агрохолдинги), тому при розробці документів потрібно враховувати специфіку діяльності кожного з них. Для цього потрібно на базі існуючих первинних документів ще часів Радянського Союзу розробити нові (для малих підприємств, фермерських господарств). На жаль, завдання цього етапу не знайшли свого належного втілення в наукових дослідженнях вітчизняних вчених.

На третьому етапі потребують удосконалення відповідно до чинного законодавства з урахуванням вимог часу діючі типові форми первинних документів з обліку оплати праці , які були затверджені в 2008 р. і введені в дію з 2009 року. Це такі форми: П-1 - Наказ (розпорядження) про прийом на роботу, П-2 - Особиста картка працівника, П-3 - Наказ (розпорядження ) про надання відпустки, П-4 - наказ (розпорядження ) про припинення трудового договору ( контракту), П-5 - Табель обліку використання робочого часу, П-6 - Розрахунково-платіжна відомість працівника, П-7 - Розрахунково-платіжна відомість ( зведена), П-9 - Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, П -10 - Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, П-11 - Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них з урахуванням специфіки аграрних підприємств.

Напрями удосконалення окремих форм первинних документів з цього переліку вже визначені вітчизняними науковцями та практиками. Так, Л.В. Мельянкова [3] у своєму дослідженні звертає увагу на необхідність удосконалення форми П-5 - Табель обліку використання робочого часу - доповнивши її коефіцієнтами трудової участі та кваліфікації, що дозволить належним чином врахувати трудовий внесок кожного працюючого, певною мірою компенсувати відсутність у галузі тарифікації основних працівників. Також розрахунково-платіжну відомість (№ П-6) в частині утримань автор пропонує доповнити показниками:  вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці та внески на загально­обов’язкове держа­вне соціальне стра­ху­вання  із зарплати виплати натурою. О.В. Лишиленком [2] розроблена нова форма Табелю обліку робочого часу та запропонована аналітична форма для проведення аудиту - Розподіл затрат праці по виробничих підрозділах, що сприятиме підвищенню трудової дисципліни, впорядкуванню організаційної структури та зміні виробничих програм підрозділів господарства. І.В. Саух [8] для покращення інформаційного забезпечення управління затратами на оплату праці пропонує удосконалити структуру Табеля обліку використання робочого часу з урахуванням рекомендацій щодо поділу витрат на продуктивні затрати і непродуктивні витрати на оплату праці. Нею удосконалено форми «Розрахункова відомість працівника виробництва» (№ П-6) та «Зведена розрахункова відомість виробничого персоналу» (№ П-7), а також обґрунтовано порядок взаємоузгодженості їх показників.

Четвертий етап. Крім розробки та затвердженням форм документів первинного обліку оплати праці на підприємствах АПК потрібно організувати забезпечення підприємства бланками цих документів. Це можна робити централізовано через Мінагрополітики і продовольства України, обласні та районні управління агропромислового розвитку, Федерацію аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Організаційні питання забезпечення бланками первинних документів потрібно здійснювати за трьома основними напрямками: 1) на замовлення міністерств, відомств, державних комітетів, об’єднань тощо в централізованому порядку (централізовано); 2) шляхом безпосереднього виготовлення бланків на замовлення підприємств у друкарнях; 3) через мережу оптової та роздрібної торгівлі. На сьогоднішній день останній напрям є найпоширенішим. «Для покращення забезпечення підприємств АПК бланками первинних документів, слід повернутись до існуючої раніше системи замовлень через Міністерство аграрної політики України. Вирішення розглянутих вище питань дозволить забезпечити раціональну організацію документування господарських операцій на підприємства АПК з метою посилення контролю за достовірністю даних звітності» [11]. Значним є внесок в реалізацію завдань даного етапу членів Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України по Київській області, які разом з районними управліннями агропромислового виробництва забезпечують бланками фінансової звітності аграрні підприємства певних районів.

П’ятий етап. Ефективна та злагоджена спільна робота фахівців, задіяних у вирішенні завдань управління персоналом і розрахунку зарплати, у наш час багато в чому залежить від рівня та сучасності засобів автоматизації. На сьогоднішній день більшість аграрних підприємств використовують неактуальні за часом комп’ютерні технології обробки інформації для розрахунку обліку оплати праці. Саме тому потрібно розробити дуже гнучку модель автоматизованої системи обробки документів з оплати праці, яка могла б дуже швидко реагувати на зміни трудового і податкового законодавства в частині обліку праці та її оплати.

Варто згадати, що в цьому напрямі співробітниками ННЦ «Інститут аграрної економіки» під керівництвом М.Ф. Кропивка розроблена «Інтегрована система автоматизованої обробки економічної інформації», яка включає  програмний модуль «Оплата праці» і може формувати АРМи: працівника відділу кадрів; бухгалтера з розрахунків з учасниками; головного бухгалтера; бухгалтера з оплати праці, бухгалтера з обліку продукції сільськогосподарського виробництва. На АРМ бухгалтера з оплати праці здійснюється всі операції з нарахування оплати праці, утримань з неї, перерахуванню утримань до бюджету та соціальних фондів. На основі даних з обліку оплати праці заповнюються форми статистичної звітності та до фонду соцстраху та розрахункові відомості про нарахування і перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду [5].

Більш фінансово стійкі невеликі аграрні підприємства для ведення обліку можуть  користуватися російським бухгалтерським програмним продуктом 1 С «Підприємство 8», а саме розробленою для України версією - «1 С: Підприємство 8 для України», яка адаптована до нормативно-правової бази ведення обліку в Україні. До цього програмного продукту створена конфігурація з управління кадрами та розрахунку заробітної плати (“1С: Зарплата і Управління персоналом 8.2”), яка  призначена як для ведення бухгалтерського обліку в цілому, так і автоматизації ділянки обліку праці та її оплати зокрема. Вона дає можливість здійснювати операції з обліку оплати праці аналогічно попередньому програмному продукту.

Вважаємо, реалізація передбачених Концепцією етапів дозволить сформувати надійну, достовірну інформаційну базу для реалізації основних положень Кодексу законів про працю України в частині забезпечення регулювання трудових відносин працівників аграрної сфери, сприятиме підвищенню продуктивності праці бухгалтерської служби, покращенню якості її роботи, підвищенню її ефективності.

Висновки. Запропоновані концептуальні підходи дозволять узгодити інформаційні вимоги власника чи керівника підприємств та інтереси працівників щодо системи оплати праці. На сьогоднішній день система документування оплати праці достатньо розвинута, але вона не корелює з системою контролю. Концепція є передумовою для впровадження ефективного і дієвого механізму контролю операцій з оплати праці. Реалізація заходів Концепції дозволить: підготувати альбом форм первинних документів та інструкцію з їх застосування в частині оплати праці; розробити типове програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та подання звітності аграрними підприємствами.

 

Література.

1. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2009, 648 с.

2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік і аудит затрат праці та її оплати в аграрних підприємствах: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / О.В. Лишиленко. - К., Національний аграрний університет, 2000. – 19 с.

3. Мельянкова Л.В. Облік і контроль оплати праці в сільськогосподарських підприємствах: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». / Л.В. Мельянкова. - К., НУБіП України, 2010. - 24 с.

4. Оляднійчук Н.В. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Оляднійчук, О.Г. Шайко // Економіка АПК. – 2011. - № 5. – C. 116-120.

5. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України: наукове видання / М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, В.І. Похіленко і  П.Т. Саблук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2003. - 437 с.

6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=249855.

7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=478874

8. Саух І.В. Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 / І. В. Саух. - Житомир, Житомир. держ. технол. ун-т. 2012. – 21 с.

9. Сук Л.К. Документація в бухгалтерському обліку / Л.К. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003. - № 1. - С. 2-10.

10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. - К.: Алерта, 2013. - 981 с.

11.  Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах: Звіт про науково-дослідну роботу (заключний). УААН, ННЦ ІАЕ, 2006, 347 с.

12. Юрчук Н.П. Елементи організаційної побудови первинного обліку оплати праці сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. П. Юрчук // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

 

References. 

1. Juk, V.N. (2009), “The concept of accounting in the agricultural sector[a monograph], “Institute of Agrarian Economics, National Scientific Center, Kyiv, Ukraine.

2. Lyshylenko O.V. (2000), “Accounting and audit of the cost of labour and salary in agricultural enterprises”, of candidate  of economic sciences Thesis, accounting, analysis and audit, National Agricultural University, Kyiv, Ukraine.

3. Mel’yankova, L.V. (2010), “Accounting and control of labour payment in agricultural enterprises, of candidate of economic sciences Thesis, accounting, analysis and audit (on the types of economic activity), National University of Life and Enviromental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

4. Olyadniychuk, N.V. and Shiko, O.G. (2011), “Improving primary accounting for work and salary in agricultural enterprises”,  Economi APK,  vol. 5, pp. 116-120.

5. Dem'yanenko, M. Ia., Juk, V.N. Pohilenko V.I. and Sabluk, P.T. (2003), “Organization of the information&consultation guidance in AIC of Ukraine” [Scientific publications], Institute of Agrarian Economics, National Scientific Center, Kyiv, Ukraine.

6. The Ministry of Finance of Ukraine (1995),  approved Regulation on the provision of documentary records in accounting”, available at: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=249855 (Accessed 05 June 1995).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=478874 (Accessed 16 July 1999).

8. Sauh, I.V. (2012), “Accounting for and control over labor costs under conditions of resources preservation, of candidate  of economic sciences Thesis, accounting, analysis and audit (on the types of economic activity), Zhytomyr State Technological University, Zhitomir, Ukraine.

9. Suk L.K. (2003), Documentation in accounting”, Accountancy in Agriculture, vol. 1, pp. 2-10.

10. Tkachenko, N.M. (2013), “Accounting (financial accounting), taxation and reporting” [text], Alert, Kyiv, Ukraine.

11. Juk, N.L. Juk, V.N. and Mossakovskiy, V.B. (2006), Formation of the system and mechanisms of accounting and audit servise and information providing of agricultural enterprises under market conditions [Report on research work (final)], Institute of Agrarian Economics, National Scientific Center, Kyiv, Ukraine.

12. Yurchuk N.P. (2012), “Organizational structure elements of the primary account wages of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 17 October 2012).

 

Стаття надійшла до редакції 14.02.2014 р.