EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2014

УДК 368

 

Я. В. Циба,

студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «РИЗИК»

 

Y. V. Tsiba,

student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF "RISK"

 

У роботі досліджено категорію «ризик» залежно від сфери діяльності. Зокрема, розглянуто юридичний, економічний, техніко-експлуатаційний, підприємницький, виробничий, комерційний, інвестиційний, кредитний, діловий, ціновий, політичний, екологічний, транспортний, спеціальний ризик та інші. На цій основі визначено, що поняття «ризик» не змінює свою сутність залежно від сфери, в якій він проявляється.

 

In this work investigational category «risk» depending on the sphere of activity. In particular, the legal is considered, economic, tekhniko-operating, enterprise, production, commercial, investment, credit, business, price, political, ecological, transport, special risk et al. On this basis certainly, that a concept «risk» does not change the essence depending on a sphere, which he shows up in.

 

Ключові слова: ризик, страхування ризиків, класифікація ризиків.

 

Key words: risk, risk insurance, classification of risks.

 

 

Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, що загрожує їм втратою життя, здоров’я, житла, харчів тощо. Потреба в захисті дуже близька до їхніх первинних запитів та інтересів. З урізноманітненням інтересів людини ускладнюються й атрибути її безпеки.

Протягом усього історичного шляху розвитку людське суспільство в кожній сфері своєї діяльності стикається із суперечностями між природою і людиною, а також між окремими суб’єктами суспільних відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій — ризиків.

Актуальність роботи полягає у необхідності поглиблення теоретичної сутності ризиків, оскільки нині  не існує узгодженого підходу до змісту самого поняття «ризик», відсутня чітка загально визначена класифікація ризиків.

Об’єктом дослідження є ризики.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти розуміння ризику.

Мета роботи полягає у поглибленні сутності ризиків, удосконаленні класифікації. 

Питанням вивчення ризиків присвячено наукові праці відомих учених: В.Д. Базилевича, О.І. Барановського, Л. Бевере, В.В. Вітлінського, М.С. Горбача, Л.М. Гутко,  М.І. Дорошенко, М.С. Жилкіної,  А.Б. Камінського Ю.М. Коваленко, С.І. Наконечного., Р.В. Пікус, Д.П. Фролової, В.В. Шахова, О.Д. Шарапова, І.Є. Януль та інших.

Нині з метою досягнення економічних та соціальних результатів, одержання прибутку, люди свідомо йдуть на певний ризик. Існування в умовах постіндустріального суспільства, передбачає необхідність постійного розвитку, змін та нововведень, що є неможливим без ризику. Але його неможливо передбачити чи усунути повністю. Проте, ризик можна досліджувати, визначати його ступінь і природу, оцінювати та аналізувати, обирати ефективні методи управління ним. Однак розпочати потрібно із з’ясування сутності категорії «ризик».

Виклад основного матеріалу. Термін «ризик» походить від грецьких слів «ridsikon», «ridsa», що означає «стрімчак», «скеля». На думку мовознавців, етимологія цього слова походить із Південної Америки, саме до цього терміну апелювали південноамериканські народи, маючи на увазі підвищену небезпеку на морі [5].

В українській мові «ризик» означає «усвідомлену можливість небезпеки, сміливий, ініціативний вчинок, дію з надією на успіх, позитивний результат; можливість збитку або невдачі в якій-небудь справі». При цьому не у всіх сучасних словниках української мови визначається це поняття. Наприклад, у Новому тлумачному словнику української мови не міститься тлумачення ні терміна «ризик», ні «ризикувати» [4]. І хоча деякі вчені відзначають, що проблема ризику виникла при розгляді й аналізі таких філософських категорій, як свобода і необхідність, діяльність, визначеність і невизначеність, достовірність, у філософських словниках поняття ризик, як і в окремих сучасних тлумачних словниках української мови, не визначається.

Широке тлумачення терміна «ризикувати» можна знайти у словнику В. Даля, до якого традиційно звертаються дослідники за тлумаченням слів: «діяти на удачу, йти на непевну справу, наважитися, йти навмання, робити щось без вірного розрахунку, наражатися на випадковість» [4]. Варто зазначити, що одне з тлумачень терміна ризикувати за вищевказаним словником В. Даля означає «наражатися на випадковість», а у філософії випадковість пов’язана з категорією необхідності, яка на думку вчених означає, що річ або явище може мати цей чи інший вигляд, а може взагалі не бути [4].

«Ризик» розглядається в психології, зокрема, у трьох взаємозалежних аспектах:

а) міра очікуваного неблагополуччя при неуспіху, зумовлена комплексною оцінкою ймовірності неуспіху і характеру можливих наслідків;

б) дія, що загрожує суб’єкту збитком (втратою);

в) вибір між варіантами дії: більш безпечний і більш привабливий, якщо результат останнього проблематичний і пов’язаний з можливістю несприятливих наслідків [7].

Отже, важливим для розуміння ризику і у психології є поняття вибору.

Ризик, який завжди пов’язаний з ризикованою ситуацією, виникає лише тоді, коли рішення приймається в умовах невизначеності, невідомості, коли вимагається зробити вибір з кількох варіантів [6, c. 121].

Ризик як правова категорія, пов’язана з питаннями відповідальності, для визначення характеру вчиненого правопорушення і тому досліджується в межах адміністративного, господарського, кримінального, цивільного права тощо.

Отже, категорія «ризик» має комплексний характер і може відноситись до різних галузей знань – юриспруденції, економіки, медицини, психології, спорту, тощо (табл.1).

 

Таблиця 1. Визначення ризику

Вид ризику

Визначення

Юридичний

Наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення

Економічний

Економічна категорія, пов’язана з подоланням часткової непевності у виробничо-економічних відношеннях, що базується на ймовірносних оцінках досягнення як позитивного, так і негативного результату

Техніко-експлуатаційний

Зв’язаний не просто із заподіянням шкоди технічного характеру (поломкою, тимчасовим або й повним виходом із ладу обладнання, тощо), але й із можливим заподіянням шкоди навколишньому середовищу, життю та здоров’ю як своєму, так й інших осіб

Бізнес

1.    Можливість настання ймовірної події або сукупності подій, що призводять до прямих матеріальних збитків;

2.    Імовірність недоотримання прибутку або доходу;

3.    Характеристика вияву збитку;

4.    Застрахований об'єкт, що може підпасти під збиток

Підприємницький

Виникає за будь-яких видів підприємницької діяльності, пов'язаних із виробництвом продукції, товарів і послуг, їхньою реалізацією; товарно-грошовими й фінансовими операціями; комерцією й здійсненням науково-технічних проекті

Виробничий

Пов'язані з виробництвом продукції, товарів, виконанням робіт і наданням послуг, у процесі яких керівники підприємств вирішують проблеми неповного використання сировини, матеріалів, зростання собівартості, збільшення трудових витрат

Комерційний

Збитки, втрати, що виникають у процесі реалізації готової продукції, товарів і послуг, зроблених підприємствами. Це ризики продажу на ринках; ризики, пов'язані з транспортуванням реалізованих активів, із платоспроможністю контрагенті

Інвестиційний

Можливість виникнення фінансових втрат у процесі здійснення інвестиційної діяльності, що поділяється на реальне й фінансове інвестування

Кредитний

Небезпека несплати позичальником основного боргу й відсотків, що належать кредиторові

Діловий

Небезпека зниження або втрати здатності економічного суб'єкта підтримувати досягнутий рівень доходу на вкладений капітал

Ціновий

Імовірність фінансових втрат у результаті коливань цін на продукцію й товари внаслідок зміни ринкового попиту на них

Політичний

Пов’язані з не передбачуваними діями, заходами чи акціями законодавчих або виконавчих органів влади іноземних держав щодо конкретної суверенної держави, підприємців або просто приватних осіб цієї держави. Політичні ризики можуть через систему всіляких допущень чи особливих умов договору страхування включатись в обсяг відповідальності страховика

Екологічний

Пов’язані із забрудненням довкілля і зумовлені перетворювальною діяльністю людини у виробництві. Екологічні ризики, як правило, не включають до обсягу відповідальності страхової організації. Однак певні страхові інтереси, зумовлені екологічними ризиками, привели до створення самостійного виду страхування, що відповідає цим інтересам

Транспортний

Підрозділяються на ризики каско і карго. Транспортні ризики каско стосуються страхування повітряних, морських і річкових суден, автомобілів та рухомого залізничного складу під час пересування, стоянки (простою) і ремонту

Спеціальний

Зміст спеціальних ризиків зазначається в особливих умовах договору страхування і може включатися до обсягу страхової відповідальності. Зокрема, передбачають страхування перевезення особливо цінних вантажів (грошової готівки, виробів з коштовних металів та каміння, творів мистецтва тощо).

Джерело: [2].

 

Отже, аналіз сучасної економічної літератури свідчить про відсутність єдиного визначення категорії «ризик», втім більшість науковців схиляються до визначення ризику, як ймовірності виникнення негативного наслідку конкретної діяльності. Наприклад, в підручнику «Економіка фірми» за редакцією І.О. Волкова, В.К. Сакляренко ризик визначається як «імовірність виникнення втрат або зниження доходів у порівнянні із розрахованим варіантом» [1, с.112].

Ряд авторів вважають, що ризик – це «об'єктивна категорія, що дозволяє регулювати відносини суб’єктів, трудовими колективами, організаціями та іншими суб'єктами, виникаючи внаслідок перетворення можливої небезпеки» [1]. Ризик сприймається як небезпека випадкового настання негативних наслідків. Також поширена суб'єктивна концепція ризику. З цієї позиції ризик завжди суб'єктивний, «оскільки постає як оцінка людиною вчинку, як свідомий вибір з урахуванням можливих альтернатив. Суб'єктивна концепція орієнтована на дії суб'єкта, враховує усвідомлення наслідків, вибір поведінки» [2].

Ми погоджуємось з усіма авторами, які стверджують, що ризик є суб’єктивною категорією, та об’єктивною, оскільки, на нашу думку, все, що відбувається залежить певною мірою від суб’єктів. Тобто, ризик треба регулювати суб’єктам господарювання через відповідні інструменти, чільне місце серед яких належить страхуванню.

Страхування ризиків, має велике соціально-економічне значення для суспільства, оскільки надає можливість страхувальнику відшкодування збитків при настанні страхового випадку. Таким чином в залежності від суб’єкта страхування здійснюється захист конкретних соціально-економічних відносин. В країнах Західної Європи та Америки страхування складає окрему сферу соціально-економічних відносин і у більшості випадків має обов’язковий характер, що є гарантією безпеки та забезпечення інтересів громадян. Більше того, страхування у США має широкомасштабний характер і здійснюється у більшій мірі державою [7, c. 243].

Висновки. Отже, однозначного визначення терміну «ризик» у вітчизняній літературі немає. Визначено, що поняття «ризик» не змінює свою сутність залежно від сфери, в якій він проявляється, це, зокрема, економіка, право, соціологія, психологія, спорт тощо. При цьому виділяють підприємницькі ризики (існує під час виробництва товарів та послуг), політичні (пов’язані із нововведеннями у законодавстві, або діями політичних діячів), діловий (небезпека зниження або втрати доходу на вкладений капітал), екологічні (пов’язані із забрудненням навколишнього середовща) та інші. Щодо економічної сутності терміну «ризик», то більшість науковців схиляються до визначення ризику, як імовірності виникнення негативного наслідку в ході конкретної діяльності. З’ясовано, що із розвитком постіндустріального суспільства, страхування відіграє важливу роль у схоронності об’єктів страхування, у вигляді перекладання ризику. Тобто, страхування перетворюється у найбільш дієвий метод захисту майнових і немайнових прав суспільства від наслідків настання ризиків.

 

Література.

1. Волков О.И. Экономика фирмы: учеб. пособие / Волков О.И., Сaкляренко В.К. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 280 с.

2. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – К.: Видавничий Центр «Академія», 2002. –  Т.3. – 952 с.

3. Закон України “Про страхування”, від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / Даль В. И. – М.: «Прогресс», «Универс», 1994.

5. Пікус Р. В. Оцінка підприємницького ризику : підручник / Пікус Р.В. // Фінанси України. – 2004. – №5 – 88 c.

6. Страхування : підручник / [Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р.В. та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.

7. Плиса В.Й. Страхування: Навчальний підручник / Плиса В.Й. – К.: Каравела, 2005.– 392 с.

8. Ротова Т.А. Страхування: Навчальний посібник / Ротова Т.А. – К.: КНТЕУ, 2001. – 400 с.

 

References.

1. Volkov O.I, Saklyarenko V.K. (2000), Ekonomika firmi [Economics of the firm], YNFRA,  Moscow, Russia..

2. Economic Encyclopedia: In three volumes. - K.: Publishing Center "Academy".

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On Insurance", available at: http://zakon1.rada.gov.ua

4. Dal V.I. (1994) Tolkovij slovar zhivogo velikogo yazika [Dictionary of the Russian Language, "Progress", "Univers".

5. Pikus R.V. (2004) Ocinka pidpriemnickogo riziky [Assessment of business risk], Finance of Ukraine, vol 5,  p. 88.

6.  Ed. Bazilevich V.D. (2008),  Straxyvannya [Insurance], Znannya, Kyiv, Ukraine.

7. Plisa V.I. Straxyvannya [Insurance], Caravel, Kyiv, Ukraine.

8. Rotova T.A. (2001), Straxyvannya [Insurance], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 09.02.2014р.