EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2014

УДК 331.556 : 332.1(477)

В. М. Філатов,

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії,

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

Я. В. Ромашова,

заступник керівника навчального відділу

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

 

Специфічні ознаки освітньої міграції та її місце в структурі міграційних потоків

 

V. M. Filatov,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of  Economics,

Kharkiv National University of Economics named after Simon Kuznets, Kharkiv

Y. V. Romashova,

Deputy Head of Study Department, Kharkiv National University of Economics named after Simon Kuznets, Kharkiv

 

Specific features of EDUCATIONAL migration and its place in the structure of migration flows

 

В статті визначено сутність та особливості освітньої міграції, які відокремлюють її від інших різновидів міграційних потоків. Запропонована класифікація характерних ознак освітньої міграції та обґрунтована необхідність її регулювання з метою залучення іноземних студентів до освітньої системи України.

 

The article defines the essence and features of educational migration that distinguish it from other types of migratory flows. Proposed classification of the characteristic signs educational migration and the necessity of its regulation to attract foreign students in the educational system of Ukraine.

 

Ключові слова: освітня міграція, міграційні потоки, регулювання, державна політика.

 

Keywords: educational migration, migration flows, regulation, public policy.

 

 

Постановка проблеми. Міграція населення пов'язана з економічною, соціальною, політичною, релігійною, екологічною та іншими сторонами життя суспільства і є одним з найбільш адекватних індикаторів його розвитку. Значна кількість мігрантів, які мають спільні території прибуття та вибуття протягом певного періоду формуються в міграційні потоки, кількість та якість яких в свою чергу визначають міграційний процес. Кількість мігрантів у світі щороку значно зростає: якщо за оцінками фахівців ООН у 1990 році ця цифра складала 155,5 млн. осіб, то у 2013 році кількість мігрантів перевищило 230 млн. осіб [1]. Перше місце в світі за кількістю мігрантів займають США (46 млн.), друге і третє місця – відповідно Росія (11 млн.) і Німеччина (10 млн.). Мігранти становлять 10,8 % населення розвинених країн і лише 1,6 % – бідних. Таким чином, у різні форми міграції залучено близько 3,2 % населення світу. У структурі міжнародних міграційних потоків значну питому вагу займає трудова міграція, однак все більшого значення набуває міграція з метою навчання. Іноземні студенти складають, в середньому, більше 6% всіх студентів світу, а їх кількість щорічно значно зростає. На сьогоднішній день практично всі країни здійснюють політику залучення іноземних студентів, тому що такий вид міграції розглядається як найбільш бажаний і має ряд позитивних наслідків. В Україні на початок 2013-2014 навчального року зареєстровано 59 391 іноземний студент [12]. Тенденція щорічного збільшення чисельності іноземців, що прибули до України з метою навчання, потребує нових підходів до регулювання освітніх та міграційних процесів для забезпечення конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми освітньої міграції є предметом наукових досліджень О. Біляковської,  В. Іонцева, О. Малиновської, О. Письменної, Ю. Чекушиної та інших вчених. В. Іонцев визначає освітню міграцію як територіальне пересування з одного населеного пункту (держави) в інший з метою навчання (або стажування) в одному з навчальних закладів населеного пункту (держави) в'їзду. По завершенні навчання особа, що виїжджала на навчання в іншу країну, зобов'язана повернутися на батьківщину. Разом з тим мають місце випадки неповернення, які класифікуються як «витік умів» [6, с. 24-25]. О. Біляковська констатує, що метою освітньої міграції є здобуття освіти і  виділяє характерні риси освітньої міграції: короткостроковість, більш-менш чітко окреслені часові рамки, належність до певної вікової групи, добровільність переміщення [2, с. 231]. Ю. Чекушина розглядає такий вид міграції як інтелектуальна, до складу якої відносить освітню міграцію як академічний рух студентів, викладачів і дослідників, наукову міграцію як участь у міжнародній науковій співпраці; безповоротну еміграцію; виконання іноземних замовлень (неофіційне сумісництво) та технологічну міграцію як переміщення фахівців у сфері інноваційних комп’ютерних технологій: програмістів, розробників, системних адміністраторів та інших. [15, с. 76-77]. О. Малиновська виділяє міжнародну навчальну міграцію як переміщення іноземних студентів [10, с. 27]. О. Письменна зазначає, що освітня міграція обумовлена задоволенням потреби в отриманні освіти та включає переміщення школярів, студентів, аспірантів, докторантів, стажистів, фахівців, що підвищують свою кваліфікацію в різних структурах, організаціях та компаніях. Крім того автор, відокремлює такий вид міграції як навчальна, і визначає її як більш вузьку категорію і складову частину освітньої міграції. Навчальна міграція об'єднує мігрантів, переміщення яких пов'язано із навчанням у школах, коледжах і університетах [14, с. 19-20].

Метою статті є визначення особливостей освітньої міграції, які відокремлюють її від інших різновидів міграційних потоків, та необхідність державного регулювання з метою залучення іноземних студентів до освітньої системи України.

Виклад основного матеріалу. Спираючись на думку дослідників, можна зробити висновок: освітня міграція об'єднує просторові переміщення людей бажаючих отримати освіту на територію, відмінну від їх постійного місця проживання. Однак, відокремлення навчальної міграції як складової освітньої вважаємо недоречним.

З точки зору педагогіки та психології, освіта виступає як результат навчання та виховання [9, с. 7]. Відомий швейцарський педагог Й. Песталоцці чітко розрізняв навчання і виховання, вважаючи їх шляхами здійснення освіти [3, с. 18]. Навчання розглядається як «процес формування свідомості, а виховання апелює головним чином до підсвідомості» [5, с. 22]. Більш того, обидві категорії не існують окремо одна від одної: у навчанні завжди є якась частка виховання, у вихованні – частка навчання. Мігранти, потрапляючи до іншої країни, формують нові ставлення, звички у відповідності до нового соціального оточення, що є проявом самовиховання. А їх навчання полягає у засвоєнні певних знань у тому числі світоглядних, морально-правових, естетичних та інших. За національним освітнім глосарієм, освіта визначається як  «організована й послідовна комунікація заради навченості». При цьому комунікація розглядається як «взаємодія між певною кількістю осіб, що пов’язана з передаванням інформації», а навченість визначається як «будь-яке поліпшення в поведінці, інформованості, знаннях, розумінні, поглядах, цінностях, уміннях» [11, с. 44].

Таким чином, відокремлення «навчальної» міграції від «освітньої» звужує розгляд питання до процесу педагогічного навчання мігрантів у навчальних закладах, не розглядаючи інших проблем та ефектів, які виникають у процесі міграції та перебуванні на новій території. Крім того, назви усіх базових нормативних документів України щодо навчання, виховання і розвитку містять термін «освіта», а не «навчання».

Освітня міграція є невід’ємною складовою процесу інтеграція освіти, науки та виробництва: спільного використання потенціалу освітніх, наукових та виробничих організацій у взаємних інтересах. У першу чергу, в областях підготовки фахівців, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також проведення спільних наукових досліджень, впровадження наукових розробок та інше [4, с. 50]. Необхідними умовами освітньої міграції є: спроможність до освітньої діяльності, бажання та можливість її здійснювати; наявність відповідних навчальних закладів в країні (регіоні); перевага впливу чинників освітньої міграції над бажанням залишитися в країні (регіоні) проживання.

Специфічною особливістю освітньої міграції, на думку дослідників, є її найменш шкідливий характер на відміну від інших видів міграції. Бажаність освітньої міграції обумовлена доходами не тільки для освітньої галузі (або окремого ВНЗ), а й для економіки країни (регіону), що надає освітні послуги, в цілому. Крім того, споживачі освітніх послуг є потенційною робочою силою відповідної кваліфікації [8, с. 219].

В структурі загальних міграційних потоків освітня міграція обумовлена задоволенням соціальної потреби в отримані освіти та підвищенні рівня кваліфікації. В той же час, освітня міграція може в певній мірі відповідати закономірностям і соціального і економічного типу міграції.

Освітня мобільність, як передумова освітній міграції, заснована, в першу чергу, на прагненні індивіду щодо отримання певної освіти, яка може бути класифікована з точки зору бажаного рівня кваліфікації, професійного напряму, шліхів отримання освіти та бажаного результату.

За своєю сутністю, освітня міграція передбачає тимчасове перебування на території розташування закладу освіти з подальшим поверненням мігранта до колишнього місця проживання. Вона з одного боку (з точки зору територій прибуття-вибуття) може розглядатися як сукупність переміщень освітніх мігрантів, а з другого боку (з точки зору освітнього мігранта) – як сукупність переміщень для досягнення мети міграції. Освітні міграційні потоки за географічною ознакою можна поділити на внутрішні та міжнародні. Внутрішні освітні міграції спрямовані до міст та регіонів з розвиненою мережею навчальних закладів і поділяються на міжрегіональні та внутрішньорегіональні переміщення. Зовнішня освітня міграція може розглядатися як міжнародна (переміщення до навчального закладу іншої країни) та макрорегіональна (переміщення до навчального закладу з іншою освітньою системою).

Вільне прийняття рішення щодо переміщення визначає добровільну ознаку вибору освітньої міграції. Але зважаючи на преважну більшість молоді як учасників такого міграційного процесу, доцільно розділити характер прийняття рішення: індивідуальний (мігрант особисто прийняв рішення щодо переміщення) та колективний (в прийняті рішення приймала участь родина мігранта). Це дає можливість визначити додаткові фактори, що вливають в більшій мірі на прийняття рішення щодо міграції не тільки на самого мігранта, а й на його сім'ю.

Для виділення характерних ознак освітньої міграції необхідно ідентифікувати індивідуальні особливості таких переміщень (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Класифікація освітньої міграції

Ознака

Типологія

Різновид

Мета

Отримання освіти та підвищення кваліфікації

Рівень бажаної освіти:

Дошкільний;

Початковий;

Середній;

Вищій.

Напрям бажаної освіти:

у відповідності до існуючих галузей знань, напрямків та спеціальностей

Шляхи отримання освіти:

навчання та виховання у закладах освіти,

стажування,

наукові дослідження

Результат освіти:

Отримання знань та умінь,

Отримання документу про освіту,

Корисні зв'язки (можливість отримати роботу в країні (регіоні) навчання),

Самореалізація,

Престиж

Тривалість перебування

Тимчасова: перебування на території (в країні, регіоні, місті) розташування закладу освіти у відповідності до термінів навчання з подальшим поверненням на батьківщину

 

Частота проміжних (повторних) міграцій в залежності від відстані між територіями:

раз на місяць,

раз на півроку,

раз на рік,

раз на п'ять років.

Інтервал проміжних міграцій в залежності від вихідних або канікул:

1-2 дні,

1-2 тижні,

1-3 місяці.

Географічна ознака

Внутрішня міграція: переміщення до навчальних закладів в межах країни

Міжрегіональна:

Місто регіону А ® Місто регіону Б,

Село регіону А ® Місто регіону Б.

Внутрішньорегіональна:

Місто А ® Місто Б,

Село ® Місто,

Село А ® Село Б.

Зовнішня міграція: переміщення до навчальних закладів за межі своєї країни

Міжнародна: переміщення до навчального закладу іншої країни.

Макрорегіональна: переміщення до навчального закладу з іншою системою освіти.

Напрям переміщення

Еміграція: виїзд до країни навчання

Імміграція: в'їзд до країни навчання

 

Ознака вибору

Добровільна: вільне прийняття рішення щодо міграції

Характер прийняття рішення:

Індивідуальний,

Колективний (сімейний).

Учасники міграції

Освітні мігранти:

учні,

абітурієнти,

студенти,

слухачі,

стажери,

аспіранти,

докторанти

За віком:

до 15 років,

від 15 до 21 року,

більше 21 року.

За громадянством:

за країнами, що підтверджують статус громадянина.

За мовою спілкування:

за мовами.

За етнічної приналежністю:

за етнічними ознаками.

За статтю:

Чоловіки,

Жінки

Ознака законності

Легальна – в'їзд до країни та знаходження на її території без порушень законодавства

 

Нелегальна – порушення законодавства приймаючої країни (найчастіше – неофіційне працевлаштування)

 

Регулювання

Правове регулювання – наявність систем упорядкування міграційних та освітніх відносин

Рівні регулювання:

міжнародний,

державний,

регіональний,

навчального закладу.

Напрями регулювання:

міграційний,

освітній

Саморегулювання – стихійні переміщення осіб з метою отримання освіти, що засновані на внутрішніх переконаннях та індивідуальних перевагах

 

Форма організації

Організована – здійснюється за допомогою спеціальних програм для академічного обміну

Рівні організації освітньої міграції:

міжнародний,

державний,

приватний.

Фінансування:

бюджетні кошти,

стипендії і гранти,

самофінансування.

Індивідуальна – здійснюється самостійно

 

 

Регулювання освітньої міграції здійснюється з двох боків: регулювання міграції та регулювання освіти. Регулювання міграції відбувається в рамках міграційної політики, яка визначається як «система правових, фінансових, адміністративних і організаційних заходів держави та недержавних установ щодо регулювання міграційних процесів з позицій міграційних пріоритетів, кількісного та якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та економічної структури» [13, с. 23]. Регулювання освіти відбувається в рамках освітньої політики, яку визначають як «сукупність цілей, завдань, принципів, програм та основних напрямів діяльності органів управління освітою, спрямованих на організацію науково-методичного і впроваджувального супроводу стратегії розвитку освіти» [7, с. 22].

Регулювання міжнародних освітніх міграційних потоків може здійснюватися на різних рівнях: міжнародному, державному, регіональному та рівні навчального закладу.

В механізм реалізації заходів по залученню іноземних студентів необхідно включити: доробку і уточнення концептуальних положень щодо стратегії розвитку освіти в Україні на перспективу і окремо Концепції залучення і роботи з іноземними студентами; започаткування необхідних змін в законодавстві; створення організованого інституту для виконання в державі функції «освіти іноземців в Україні»; підготовку менеджерів освітньої політики для роботи як в Україні, так і в країнах потенційного постачання студентів (Китай, Ірак, Росія, Індія, країни африканського континенту); розробку цільових програм залучення іноземних студентів і супроводу їх перебування в регіонах і в провідних ВНЗ України.

Для реалізації і практичного втілення указаних напрямів трансформації необхідно: по-перше – сформувати, модернізувати, інформаційно перебудувати вітчизняну освітню систему на таких принципах, які б могли довести, що вона є дійсно конкурентоздатною на світовому освітньому ринку і забезпечує високий рівень набуття знань; по-друге – забезпечити достойні і комфортні умови життя іноземцям на своїй території, що означає вирішити економічні, адаптаційні проблеми та проблеми  працевлаштування.

З основ державної політики залучення іноземців на навчання і забезпечення високого рівня освіти значну долю заходів мають виконати самі університети і інститути. На цьому первинному рівні необхідно: розробити програму «іноземний студент» (в кожному освітньому закладі свою); визначитись в регіоні з потребами і можливостями розбудови інфраструктури для освітнього сектору (студмістечка, безпека і якість побутових послуг, виробнича (практична) база); розробити систему заходів «висока якість навчання іноземних студентів»; удосконалити управлінські і організаційні технології взаємодії між адміністрацією інституту і студентами, містом і студентам; включитись в механізм підтримки працевлаштування студентства після закінчення ВНЗ; активізувати роботу з випускниками, які покинуть Україну, за програмою ініціювання «знайомих за рубежем» на навчання в Україні. Комплекс таких завдань значний за обсягом і складний для їх вирішення. В нього входить цінова політика в освітньому секторі, пільгова політика щодо оподаткування ВНЗ, кадрова, працевлаштування, політика договірних умов з державами-постачальниками мігрантів, бюджетна підтримка цього сектору освітньої діяльності, рекламно-інформаційна робота та інше.

Висновки. Залучення іноземців на навчання в Україну є водночас і стратегією держави щодо експорту освітніх послуг в світовій соціально-економічний простір. Цей експорт потребує специфічної роботи на світовому ринку освітніх послуг. Тому цю проблему недоцільно зводити до «внутрішньої економічної вигоди» в сьогоденному вимірі. Конкурувати ж в світі можна тільки за умов глибоких аналітичних знань щодо освітнього потенціалу, рівня знань, методів управління знанієвим процесом в других країнах.

 Вітчизняна освітня система стоїть перед складними завданнями двох типів: самовдосконалення і розмикання в світ. Ці завдання взаємопов‘язані, але методи і процедури їх виконання різні. Перший тип – під силу самим ВНЗ при підтримці держави, другий – під силу тільки державі, але при підтримці ВНЗ. В зв‘язку з цим в освітньому секторі має бути змінена модель управління. Від сучасної ієрархічної моделі необхідно перейти до моделі «кластерного партнерства», в якій суперкластер (рівень міністерства) відповідає за державну політику і ідеологію розвитку освіти, а регіони і ВНЗ формують весь організаційний і учбовий процес, в якому іміджева конкуренція доповнюється конкуренцією за результатами.

 

Література.

1. High-Level Dialogue on International Migration and Development, 3-4 October 2013 (General Assembly website) [Електронний ресурс] /  United Nations Department of Economic and Social Affairs.  – Режим доступу : http://www.un.org/en/ga/68/meetings/migration/

2. Біляковська О.В. Освітня міграція українців до Польщі: соціопсихологійний аспект / Ольга Біляковська // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.). – К. : НІСД, 2011. – С. 231-237.

3. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие / А.Н. Джуринский. – М., 1998.

4. Заварзин В.И. Интеграция образования, науки и производства / В.И. Заварзин, А.И. Гоев // Российское предпринимательство. – 2001. – № 4 (16). – С. 48-56.

5. Зайченко І.В. Педагогіка: Навчальний посібник / І.В. Зайченко. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.

6. Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история изучения / В. А. Ионцев. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – 370 с.

7. Красняков Є. Державна освітня політика: сутність поняття, системність, історико-політичні аспекти / Є. Красняков // Віче : теорет. і громад.-політич. журн. – 2011. – № 20. – С. 21-24.

8. Кривенко Ю. І. Соціально-філософський аналіз причин та механізмів міграції людських ресурсів у постмодерному суспільстві / Ю.І. Кривенко // Науковий Вісник Чернівецького університету. Зб-к наук. Праць. Філософія. – 2011. – Вип. 561-562. – С. 217-221.

9. Крысько В.Г. Психология и педагогика : курс лекций / В.Г. Крысько. – 4-е изд., испр. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006.

10. Малиновська О.А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклик та шляхи реагування: аналіт. доп. / О.А. Малиновська; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 53 с.

11. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я.Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.

12. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : статистичний бюлетень [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.timo.com.ua/sites/default/files/materials/stat_bul_11.pdf

13. Петрова Т.П. Концепція державної міграційної політики України: цільова орієнтація і основні напрямки / Т.П. Петрова; Н.-д. центр з пробл. зайнятості населення та ринку пр. та ін. - К., 1996. – 41 с.

14. Письменная Е.Е. Социальные последствия учебной иммиграции в Россию : вопросы теории и методики исследования : дис. … доктора социол. Наук :  спец. 22.00.03 «Экономическая социология и демография» / Е. Е. Письменная. – Москва, 2009. – 351 с.

15. Чекушина Ю.В. Види інтелектуальної міграції населення України / Ю.В. Чекушина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р. – № 3 (72). – С. 76-79.

 

References.

1. General Assembly of the United Nations (2013), “High-Level Dialogue on International Migration and Development,  United Nations Department of Economic and Social Affairs  [Online], available at:  http://www.un.org/en/ga/68/meetings/migration/  (Accessed 4 Jan 2014).

2. Biliakovs'ka, O.V. (2011), "Educational Ukrainian migration to Poland: social psychological aspects", Sotsial'no-ekonomichni ta etnokul'turni naslidky mihratsii dlia Ukrainy : zb. materialiv nauk.-prakt. konf. [Socio-economic and ethno-cultural consequences of migration for Ukraine: Coll. material scientific-practical. conf.], NISD, Kyiv, Ukraine.

3. Dzhurinskij, A.N. (1998), Istorija zarubezhnoj pedagogiki [History of foreign pedagogy], Moscow, Russia.

4. Zavarzin, V.I. and Goev, A.I. (2001), "Integration of education, science and production", Rossijskoe predprinimatel'stvo, vol. 4 (16), pp. 48-56.

5. Zajchenko, I.V. (2008), Pedahohika: Navchal'nyj posibnyk [Pedagogy: Tutorial], KNT, Kyiv, Ukraine.

6. Ioncev, V. A. (1999), Mezhdunarodnaja migracija naselenija: teorija i istorija izuchenija [International migration: theory and history of research], Dialog-MGU, Moscow, Russia.

7. Krasniakov, Ye. (2011), "State educational policy: The essence of the concept, systematic, historical and political aspects", Viche : teoret. i hromad.-politych. zhurn, vol. 20, pp. 21-24.

8. Kryvenko, Yu. I. (2011), "Socio-philosophical analysis of the causes and mechanisms of migration of human resources in postmodern society",  Naukovyj Visnyk Chernivets'koho universytetu. Zb-k nauk. Prats'. Filosofiia, vol. 561-562, pp. 217-221.

9. Krys'ko, V.G. (2006), Psihologija i pedagogika [Psychology and pedagogy],  Izd-vo Omega-L, Moscow, Russia.

10. Malynovs'ka, O.A. (2012), Uriznomanitnennia skladu naselennia Ukrainy pid vplyvom mizhnarodnoi mihratsii: vyklyk ta shliakhy reahuvannia [Diversify the composition of Ukraine under the influence of international migration: a challenge and how to respond ], NISD, Kyiv, Ukraine.

11. Babyn, I. I. Boliubash, Ya.Ya. and Harmash, A. A. (2011), Natsional'nyj osvitnij hlosarij: vyscha osvita [National educational glossary: Higher Education], Vydavnychyj dim «Pleiady», Kyiv, Ukraine.

12. State Statistics Committee of Ukraine (2013), Osnovni pokaznyky diial'nosti vyschykh navchal'nykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2013/14 navchal'noho roku : statystychnyj biuleten' [Basic indicators of higher education in

Ukraine at the beginning of 2013/14 school year: statistical bulletin], available at: http://www.timo.com.ua/sites/default/files/materials/stat_bul_11.pdf (Accessed 4 Jan 2013).

13. Petrova, T.P. (1996), Kontseptsiia derzhavnoi mihratsijnoi polityky Ukrainy: tsil'ova oriientatsiia i osnovni napriamky [The concept of state migration policy of Ukraine: the target orientation and basic directions],

N.-d. tsentr z probl. zajniatosti naselennia ta rynku pratsi, Kyiv, Ukraine.

14. Pis'mennaja, E.E. (2009), "Social consequences of immigration training in Russia: problems of theory and research methodology", Abstract of Ph.D. dissertation, Sociology, Moscow, Russia.

15. Chekushyna, Yu.V. (2013), "Types of intellectual migration Ukraine", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 3 (72), pp. 76-79.

 

Стаття надійшла до редакції 18.02.2014р.