EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 338.242.2

 

Т. Є. Іваницька,

асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства,

аспірантка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва  та архітектури» м. Дніпропетровськ

 

вплив зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством

 

T. E. Ivanytska,

the assistant, an aspirant,  «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture», Dnepropetrovsk

 

Environmental effects at ensuring management efficiency construction enterprises

 

У статті наведено підхід до проведення оцінки впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством, визначено вплив макросередовища та мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством та на основі визначених коефіцієнтів було розраховано  скореговані комплексні показники забезпечення ефективності управління будівельним підприємством.

 

The article contains an approach to assess the impact of the environment to provide management efficiency construction enterprise, the influence of macro and mezo environment to ensure effective management and construction enterprise based on certain coefficients were calculated corrected complex values ensure efficiency management of construction enterprise.

 

Ключові слова: зовнішнє середовище, фактори, забезпечення, ефективність управління, будівельне підприємство.

 

Keywords: external environment, factors, security, efficiency management, construction enterprise.

 

 

Постановка проблеми. Зовнішнє середовище будівельних підприємств характеризується складністю, динамізмом та інтенсивністю впливу. Однак процеси, які відбуваються в зовнішньому середовищі, містять багато суперечностей, внаслідок цього, для формування відповідного забезпечення ефективності управління будівельним підприємством їх треба уважно та систематично вивчати.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням питання щодо впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління підприємством вивчені праці таких вчених, як О. С. Віханський, Й. С. Завадський, П. В. Журавльова, І. І. Мазур, А. І. Наумов, Н. Г. Ольдерогге, З. П. Румянцева, Р. С. Сегедов, В. Д. Шапіро, В. Г.Янчевський та інші.

Постановка завдання. Метою статті є оцінки впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підхід до проведення оцінки впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством наведено на рисунку 1.

На нашу думку найбільш доцільним при встановленні впливу зовнішнього середовища є використання системного підходу, який дає змогу відслідковувати зміни в межах окремих складових зовнішнього середовища, та їхній сукупний вплив. При цьому, зовнішнє середовище має бути представлене як макросередовищем (фактори, що діють на макрорівні), так і мезосередовищем (факторами, що діють на регіональному рівні). Як видно з рисунку, метою проведення оцінки впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством є ідентифікація складових зовнішнього середовища будівельних підприємств, та оцінка їх впливу.

 

Рис. 1. Процедура оцінки впливу факторів зовнішнього середовища

 

Для макро та мезосередовища визначаються фактори, що  їх характеризують. Оцінку факторів зовнішнього середовища можна аналізувати різними способами. Нами для оцінки впливу макросередовища було використано експертне опитування, а для оцінки впливу мезосередовища – кореляційно-регресійний аналіз. Поєднання отриманих таким шляхом результатів оцінки впливу факторів дозволяє підвищити достовірність розрахунків впливу.

Експертам було запропоновано дати оцінку складових макросередовища, присвоївши кожній складовій бали, що наведені в таблиці:

 

Таблиця 1.

Бальні оцінки складових макроекономічного середовища та їх вербальна інтерпретація

Бальна оцінка

Вербальна інтерпретація оцінок

до 1 бал

Найбільш несприятлива

від 1 до 2 балів

Несприятлива

від 2 до 3 балів

Нейтральна

від 3 до 4 балів

Сприятлива

від 4 до 5 балів

Найбільш сприятлива

 

На основі бальних оцінок експертів визначаються середні оцінки складових макросередовища за окремий рік:

 

,                              (1)

 

де  - середня бальна оцінка -ї складової макросередовища за рік ;

 - бальна оцінка -ї складової макросередовища за рік  на думку -го експерта;

 - номер експерта;

 - кількість експертів;

 - номер року дослідження;

- кількість років дослідження;

- номер складової макросередовища;

 - кількість складових макросередовища.

Результати оцінок складових макросередовища за 2007-2012 роки наведений в таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Середні оцінки складових макросередовища за результатами експертного оцінювання

Складові макросередовища

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Стан економіки держави

2,9

3,1

1,9

2,6

2,9

2,1

Політична ситуація в країні

2,8

2,7

2,1

2,3

2,0

1,8

Система законодавчого та нормативного регулювання

2,8

2,9

2,6

3,1

3,0

3,1

Фінансове та банківське регулювання в країні

3,5

3,4

3,1

3,4

3,6

3,2

Податковий тиск

1,9

1,8

1,7

1,8

1,9

1,7

Конкурентне середовище

3,9

4,0

3,5

3,9

4,2

3,8

Інституційне середовище

3,7

3,5

2,4

2,2

1,9

1,7

 

Як видно з даних таблиці, станом на початок досліджуваного періоду за складовою податкового тиску, присвоєна експертами оцінка свідчила про її несприятливий рівень. На нейтральному рівні перебували оцінки за складовими: стан економіки держави, політична ситуація в країні, система законодавчого та нормативного регулювання. Оцінки за іншими складовими макросередовища перебували на сприятливому рівні.

У 2012 році ситуація дещо змінилась. Так, як несприятливий, експерти оцінюють стан макросередовища за складовими - політична ситуація в країні (хоча й наближається до нейтрального), податковий тиск та інституційне середовище. Стан економіки держави оцінюється експертами як нейтральний. За іншими  складовими оцінки експертів свідчать про сприятливий  стан макросередовища.

На основі середніх бальних оцінок складових макросередовища за окремі роки пропонується визначити середню їх оцінку за весь період дослідження:

 

,                            (2)

 

де  середня бальна оцінка -ї складової макросередовища за весь період дослідження;

 - середня бальна оцінка -ї складової макросередовища за рік ;

 - номер року дослідження;

- кількість років дослідження;

- номер складової макросередовища;

 - кількість складових макросередовища.

Для приклада розглянемо розрахунок по складовій стан економіки держави:

 

 

За іншими складовими середні бальні оцінка за весь період дослідження визначались аналогічно.

На основі визначених середніх бальних оцінок складових макросередовища за весь період дослідження було встановлено важливість впливу складових макросередовища для забезпечення ефективності управління будівельним підприємством:

 

,                                       (3)

 

де  - важливість впливу -ї складової макросередовища для забезпечення ефективності управління будівельним підприємством;

 середня бальна оцінка -ї складової макросередовища за весь період дослідження;

- номер складової макросередовища;

 - кількість складових макросередовища.

Розрахунок важливості складових макросередовища наведено в таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Важливість складових макросередовища для забезпечення ефективності управління будівельним підприємством

Складові макросередовища

Середня оцінка за весь період

Розрахунок важливості складових

Важливість складових

Стан економіки держави

2,583

2,583/19,400

0,133

Політична ситуація в країні

2,283

2,283/19,400

0,118

Система законодавчого та нормативного регулювання

2,917

2,917/19,400

0,150

Фінансове та банківське регулювання в країні

3,367

3,367/19,400

0,174

Податковий тиск

1,800

1,800/19,400

0,093

Конкурентне середовище

3,883

3,883/19,400

0,200

Інституційне середовище

2,567

2,567/19,400

0,132

Разом

19,400

-

1,000

 

Як видно з даних таблиці, найбільшою відносною важливістю впливу відрізняються такі складові макросередовища, як конкурентне середовище, фінансове та банківське регулювання в країні, система законодавчого та нормативного регулювання та стан економіки.

На основі оцінок, наведених в таблиці 2, було визначено їх зміну  за складовими макросередовища, яка характеризує силу впливу складової на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством.

При цьому, використовувалась наступна формула:

 

,                                  (4)

 

де  - відносна зміна оцінок за -ю складовою макросередовища;

 - середня бальна оцінка -ї складової макросередовища за рік ;

 - середня бальна оцінка -ї складової макросередовища за попередній рік (рік );

 - номер року дослідження;

- кількість років дослідження;

- номер складової макросередовища;

 - кількість складових макросередовища.

Для приклада розглянемо складову стан економіки держави за 2012 рік. Відносна зміна оцінок по цій складовій становитиме:

 

 

За іншими складовими та за іншими роками розрахунок здійснюється аналогічно.

З врахуванням важливості впливу складових макросередовища було розраховано загальний коефіцієнт впливу макросередовища на забезпечення  ефективності управління будівельним підприємством:

 

,                                   (5)

 

де - коефіцієнт впливу макросередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством;

 - відносна зміна середньої оцінки -ї складової макросередовища;

 - -та складова макросередовища

 - важливість  -ї складової макросередовища,

- номер складової макросередовища;

 - кількість складових макросередовища.

Для приклада розглянемо 2012 рік. Коефіцієнт впливу макросередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством складатиме:

 

 

За інші роки розрахунок здійснюється аналогічно. Результати розрахунків наведені в таблиці.

 

Таблиця 4.

Результати розрахунку коефіцієнтів впливу макросередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством

Складові макросередовища

2008

2009

2010

2011

2012

Стан економіки держави

0,069

-0,387

0,368

0,115

-0,276

Політична ситуація в країні

-0,036

-0,222

0,095

-0,130

-0,100

Система законодавчого та нормативного регулювання

0,036

-0,103

0,192

-0,032

0,033

Фінансове та банківське регулювання в країні

-0,029

-0,088

0,097

0,059

-0,111

Податковий тиск

-0,053

-0,056

0,059

0,056

-0,105

Конкурентне середовище

0,026

-0,125

0,114

0,077

-0,095

Інституційне середовище

-0,054

-0,314

-0,083

-0,136

-0,105

Коефіцієнт впливу макросередовища

-0,002

-0,180

0,123

0,008

-0,106

 

Як видно з даних таблиці, у 2008 році на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством позитивно вплинули такі складові макросередовища, як стан економіки держави, система законодавчого та нормативного регулювання, а також конкурентне середовище. Вплив інших складових був негативним. В цілому, за рахунок зміни макросередовища забезпечення ефективності управління будівельним підприємством знизилось на 0,002 або 0,2%.

У 2012 році вплив всіх складових макросередовища був негативним, окрім системи законодавчого та нормативного регулювання. В цілому у 2012 році за рахунок зміни макросередовища забезпечення ефективності управління будівельним підприємством знизилось на 0,106 або 10,6%.

Крім впливу макросередовища необхідно врахувати вплив на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством факторів мезосередовища. Нами за допомогою експертів було встановлено перелік факторів, що характеризують мезосередовище функціонування будівельних підприємств регіону. До таких факторів віднесено:

-     обсяги валового регіонального продукту, обсяги промислової продукції, обсяги будівельної продукції, які характеризують стан реального сектору економіки;

-     вантажооборот, який характеризує стан транспортної системи регіону;

-     обсяги експорту та імпорту, які характеризують зовнішньо торговельні відносини регіону;

-     рівень середньомісячної заробітної плати, кількість зареєстрованих безробітних, які характеризують стан ринку праці;

-     обсяги капітальних інвестицій, загальна сума витрат на інноваційну діяльність, що визначають інвестиційно-інноваційну активність в регіоні;

-     обсяги викидів забруднюючих речовин, які характеризує екологічну ситуацію в регіоні.

Індекси вказаних факторів Дніпропетровській області наведені в таблиці.

 

Таблиця 5.

Індекси факторів впливу мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельних підприємств Дніпропетровської області у 2008-2012 роках

Фактори мезосередовища

Індекси, %

2008

2009

2010

2011

2012

Валовий регіональний продукт

97,3

83,5

105,8

103,4

99,2

Обсяги промислової продукції

91,4

79,0

116,1

104,9

102,2

Обсяги будівельної продукції

76,8

55,1

106,2

115,8

86,3

Вантажооборот

95,7

79,0

109,0

115,9

92,1

Обсяги експорту

141,5

37,1

157,2

129,3

98,7

Обсяги імпорту

177,0

40,8

150,8

116,0

98,7

Рівень середньомісячної заробітної плати

130,4

103,7

123,5

118,1

112,6

Кількість зареєстрованих безробітних

153,4

67,6

130,2

91,5

111,4

Обсяги капітальних інвестицій

122,2

70,9

115,0

122,3

93,9

Загальна сума інноваційних витрат

114,9

89,5

31,3

250,2

117,8

Обсяги викидів забруднюючих речовин

87,9

84,9

115,3

101,5

101,3

Утворено відходів

76,0

79,0

107,4

58,6

45,7

 

Як бачимо з даних таблиці, у 2008 році зросли обсяги експорту та імпорту (на 41,5 та 77,0%), рівень середньомісячної заробітної плати (на 30,4%), кількість зареєстрованих безробітних (на 53,4%), обсяги капітальних інвестицій (на 22,2%), загальна сума інноваційних витрат (на 14,9%). Інші фактори у 2008 році знизились.

Найнижчий рівень індексів більшості факторів, що характеризують зовнішнє середовище будівельних підприємств Дніпропетровського регіону, спостерігався у 2009 році. Наступні роки характеризувались підвищенням рівня факторів, що характеризують зовнішнє середовище функціонування Дніпропетровської області.

У 2012 році зросли значення наступних факторів, що характеризують зовнішнє середовище: обсягів промислової продукції (на 2,2%), рівня середньомісячної заробітної плати (на 12,6%), кількості зареєстрованих безробітних (на 11,4%), загальної суми інноваційних витрат (на 17,8%). За іншими факторами відбулося зниження. Такими факторами є валовий регіональний продукт (скоротилось значення на 0,8%), обсяги будівельної продукції (на 13,7%), вантажооборот (на 7,9%), обсяги експорту та імпорту (на 1,3%).

Враховуючи той факт, що інформаційною базою для забезпечення ефективності управління будівельним підприємством є результати оцінки ресурсної ефективності управління будівельним підприємством, нами для того, щоб визначити важливість для кожного підприємства врахування змін окремих факторів, що характеризують мезосередовище, було розраховано коефіцієнти кореляції між комплексним показником ресурсної ефективності управління будівельних підприємств і цими факторами. Отримані коефіцієнти кореляції наведені в таблиці.

 

Таблиця 6.

Коефіцієнти кореляції між комплексним показником ресурсної ефективності будівельних підприємств та зміною факторів впливу мезосередовища

фактори впливу мезосередовища

Коефіцієнт кореляції індексів факторів з комплексним показником ресурсної ефективності будівельного підприємства №1

Валовий регіональний продукт

0,470

Загальна сума інноваційних витрат

0,447

Обсяги будівельної продукції

0,415

Обсяги промислової продукції

0,392

Обсяги викидів забруднюючих речовин

0,284

Вантажооборот

0,266

Обсяги капітальних інвестицій

0,227

Обсяги експорту

0,210

Кількість зареєстрованих безробітних

0,141

Обсяги імпорту

0,117

Утворено відходів

0,101

Рівень середньомісячної заробітної плати

0,049

 

Як бачимо з даних таблиці, між зміною усіх досліджуваних факторів мезосередовища та комплексним показником ресурсної ефективності першого будівельного підприємства існує прямий зв'язок, хоча й різної сили. Так, для будівельного підприємства № 1 найбільш впливовими факторами, що характеризують мезосередовище, є валовий регіональний продукт, загальна сума інноваційних витрат та обсяги будівельної продукції (коефіцієнти кореляції свідчать, що зв'язок зміни цих факторів з комплексним показником ресурсної ефективності є стриманим). Стриманим є також зв'язок між комплексним показником ресурсної ефективності першого будівельного підприємства та зміною такого фактора мезосередовища, як обсяги промислової продукції. Зв'язок між зміною інших факторів та комплексним показником ресурсної ефективності першого будівельного підприємства є слабким.

На основі індексів факторів впливу мезосередовища будівельних підприємств пропонується визначити коефіцієнти впливу мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством. Зважаючи на те, що сила зв’язку між комплексним показником ресурсної ефективності окремого будівельного підприємства та зміною факторів, що характеризують мезосередовище його функціонування, різниться, для кожного будівельного підприємства пропонується визначити важливість впливу факторів мезосередовища для забезпечення ефективності управління, для чого методом попарних порівнянь кожен -й фактор мезосередовища порівнюється з -м фактором мезосередовища і в ході порівняння отримує значення , яку пропонується визначати за формулою:

 

,                                      (6)

 

де  - відносна важливість впливу -го фактора мезосередовища в порівнянні з впливом -го фактора мезосередовища;

 - коефіцієнт кореляції між зміною -го фактора мезосередовища та комплексним показником ресурсної ефективності даного будівельного підприємства;

 - коефіцієнт кореляції між зміною -го фактора впливу мезосередовища та комплексним показником ресурсної ефективності даного будівельного підприємства;

 - кількість факторів впливу мезосередовища.

На основі отриманих значень будується матриця:

 

Таблиця 7.

Матриця для розрахунку відносної важливості:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1,00

1,20

1,13

1,77

2,23

4,03

9,50

3,32

2,07

1,05

1,65

4,65

33,60

2

0,83

1,00

0,94

1,47

1,87

3,36

7,93

2,77

1,72

0,88

1,38

3,88

28,05

3

0,88

1,06

1,00

1,56

1,98

3,56

8,40

2,94

1,83

0,93

1,46

4,11

29,70

4

0,57

0,68

0,64

1,00

1,27

2,28

5,38

1,88

1,17

0,60

0,93

2,63

19,03

5

0,45

0,54

0,51

0,79

1,00

1,80

4,25

1,49

0,92

0,47

0,74

2,08

15,04

6

0,25

0,30

0,28

0,44

0,55

1,00

2,36

0,83

0,51

0,26

0,41

1,15

8,34

7

0,11

0,13

0,12

0,19

0,24

0,42

1,00

0,35

0,22

0,11

0,17

0,49

3,54

 8

0,30

0,36

0,34

0,53

0,67

1,21

2,86

1,00

0,62

0,32

0,50

1,40

10,11

9

0,48

0,58

0,55

0,85

1,08

1,95

4,60

1,61

1,00

0,51

0,80

2,25

16,26

10

0,95

1,14

1,08

1,68

2,13

3,83

9,04

3,16

1,97

1,00

1,57

4,42

31,97

11

0,61

0,73

0,69

1,07

1,35

2,44

5,76

2,01

1,25

0,64

1,00

2,82

20,35

 12

0,22

0,26

0,24

0,38

0,48

0,87

2,04

0,71

0,44

0,23

0,36

1,00

7,23

6,64

7,96

7,51

11,73

14,85

26,75

63,13

22,07

13,73

6,98

10,97

30,88

223,22

 

За рядком матриці розраховується сума відносних важливостей впливу -го фактора мезосередовища:

 

,                                         (7)

 

де  - сума відносних важливостей -го фактора мезосередовища в порівнянні з впливом -го фактора мезосередовища;

 - відносна важливість впливу -го фактора мезосередовища в порівнянні з впливом -го фактора мезосередовища;

 - кількість факторів мезосередовища.

Для прикладу розглянемо перший фактор – обсяги ВРП.

Сума відносних важливостей впливу цього фактора мезосередовища, визначена на основі матриці складає:

 

 

За іншими рядками матриці розрахунок здійснюється аналогічно.

Важливість впливу -го фактора мезосередовища для забезпечення ефективності управління будівельним підприємством розраховується за формулою:

 

.                                  (8)

 

де  - важливість впливу -го фактора мезосередовища для забезпечення ефективності управління будівельним підприємством;

 - сума відносних важливостей -го фактора мезосередовища в порівнянні з впливом -х факторів мезосередовища;

 - кількість факторів мезосередовища.

Користуючись вказаними формулами, ми розрахували важливість факторів мезосередовища для будівельного підприємства №1. Для прикладу розглянемо перший фактор – обсяги ВРП. Так сума відносних важливостей по всіх факторах складає:

 

 

Тоді важливість першого фактору мезосередовища (обсяги ВРП) складатиме:

 

 

Користуючись вказаними формулами, ми розрахували відносну важливість факторів мезосередовища для будівельного підприємства №1. Результати розрахунків подано в таблиці.

 

Таблиця 8.

Відносна важливість впливу факторів, що характеризують мезосередовище будівельних підприємств, в його загальному впливі

Фактори мезосередовища

сума відносних важливостей  факторів мезосередовища

Розрахунок важливості фактора мезосередовища

Важливість факторів мезосередовища для будівельного підприємства №1

Валовий регіональний продукт

33,60

33,60/223,22

0,151

Обсяги промислової продукції

28,05

28,05/223,22

0,126

Обсяги будівельної продукції

29,70

29,70/223,22

0,133

Вантажооборот

19,03

19,03/223,22

0,085

Обсяги експорту

15,04

15,04/223,22

0,067

Обсяги імпорту

8,34

8,34/223,22

0,037

Рівень середньомісячної заробітної плати

3,54

3,54/223,22

0,016

Кількість зареєстрованих безробітних

10,11

10,11/223,22

0,045

Обсяги капітальних інвестицій

16,26

16,26/223,22

0,073

Загальна сума інноваційних витрат

31,97

31,97/223,22

0,143

Обсяги викидів забруднюючих речовин

20,35

20,35/223,22

0,091

Утворено відходів

7,23

7,23/223,22

0,032

Разом

223,22

-

1,000

 

Як видно з даних таблиці, для першого будівельного підприємства найбільш важливим є врахування зміни валового регіонального продукту (відносна важливість 0,151), загальної суми інноваційних витрат (0,143), обсягів будівельної (0,133) та промислової продукції (0,126). Найменш важливим є врахування зміни таких факторів, як рівень середньомісячної заробітної плати (0,016), обсягів утворених відходів (0,032), обсягів імпорту (0,037), кількості зареєстрованих безробітних (0,045).

На основі важливості окремих факторів мезосередовища можна визначити важливість для будівельного підприємства врахування певної складової мезосередовища. Вона визначається як сума важливості факторів мезосередовища, які характеризують дану складову:

 

Таблиця 9.

Важливість впливу складових мезосередовища для будівельного підприємства №1

Складова мезосередовища

Розрахунок важливості

Важливість складової мезосередовища

Реальний сектор економіки

0,151+0,126+0,133

0,409

Транспортна системи

0,085

0,085

Зовнішньоторговельні відносини

0,067+0,037

0,105

Ринок праці

0,016+0,045

0,061

Інвестиційно-інноваційна активність

0,073+0,143

0,216

Екологічна сфера

0,091+0,032

0,124

Разом

-

1,0

 

Як видно з даних таблиці, найбільш важливими складовими мезосередовища для першого будівельного підприємства є реальний сектор економіки (0,409) та  інвестиційно-інноваційна активність (0,216). Дещо меншою є важливість впливу таких складових мезосередовища, як екологічна сфера (0,1124) та зовнішньоторговельні відносини (0,105). Найменш важливим є врахування впливу на забезпечення ефективності управління першим будівельним підприємством за такими складовими мезосередоввища, як транспортна системи (0,085) та ринок праці (0,061).

Коефіцієнт впливу мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством може бути розрахований за формулою:

 

,                             (9)

 

де - коефіцієнт впливу мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством

 - зміна і-го фактора мезосередовища з врахуванням спрямованості його впливу,

 - і-й фактор мезосередовища

 - важливість  -го фактора  мезосередовища,

 - кількість факторів мезосередовища.

Зміну і-го фактора мезосередовища з врахуванням спрямованості його впливу пропонується визначити наступним чином:

- для факторів мезосередовища, вплив яких має прямий зв’язок з комплексним показником ресурсної ефективності даного будівельного підприємства:

 

;                           (10)

 

- для факторів мезосередовища, вплив яких має зворотній зв’язок з комплексним показником ресурсної ефективності даного будівельного підприємства:

 

,                                (11)

 

де  - зміна і-го фактора мезосередовища з врахуванням спрямованості його впливу,

- індекс і-го фактора мезосередовища.

Розглянемо вплив першого фактора на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством №1 у 2012 році. Цей фактор має прямий зв'язок з комплексним показником ресурсної ефективності будівельного підприємства. Враховуючи це, зміну вказаного фактора мезосередовища з врахуванням спрямованості його впливу складає:

 

;

 

Аналогічно розрахунки здійснюються і по інших факторах.

Коефіцієнт впливу мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством №1 у 2012 році складає:

 

,

 

Аналогічно розраховуємо за інші періоди.

 

Таблиця 10.

Коефіцієнти впливу мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством

Будівельне підприємство

Коефіцієнти впливу мезосередовища за роками

2008

2009

2010

2011

2012

Будівельне підприємство №1

0,055

-0,264

0,049

0,290

-0,013

Будівельне підприємство №2

0,116

-0,142

-0,131

0,542

0,051

Будівельне підприємство №3

0,144

-0,270

0,091

0,308

0,019

Будівельне підприємство №4

0,089

-0,301

0,176

0,148

-0,027

Будівельне підприємство №5

0,001

-0,033

0,052

-0,057

-0,009

 

Як видно з даних таблиці, у 2008, 2010 та 2011 роках зміна мезосередовища чинила здебільшого позитивний вплив на забезпечення ефективності управління досліджуваними будівельними підприємствами. У 2009 році вплив зміни мезосередовища можна трактувати як негативний. У 2012 році для першого, четвертого та пятого будівельного підприємства негативний вплив змін мезосередовища переважав над позитивним.

За допомогою експертів, нами було визначено вагомість макро та мезосередовища у впливі  зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством. Встановлено, що факторів мезосередовища визначають 60% впливу, а фактори макросередовища – 40%. З врахуванням цього було визначено коефіцієнти впливу зовнішнього середовища на основі формули:

 

                            (12)

 

де  - коефіцієнт впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством;

 - коефіцієнт впливу мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством;

 - коефіцієнт впливу макросередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством.

 

Таблиця 11.

Коефіцієнти впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством

Будівельне підприємство

Коефіцієнти впливу зовнішнього середовища за роками

2008

2009

2010

2011

2012

Будівельне підприємство №1

0,032

-0,230

0,079

0,177

-0,050

Будівельне підприємство №2

0,069

-0,157

-0,029

0,328

-0,012

Будівельне підприємство №3

0,086

-0,234

0,104

0,188

-0,031

Будівельне підприємство №4

0,053

-0,253

0,155

0,092

-0,059

Будівельне підприємство №5

0,000

-0,092

0,080

-0,031

-0,048

 

На основі визначених коефіцієнтів було розраховано  скореговані комплексні показники забезпечення ефективності управління будівельним підприємством.

 

Таблиця 12.

Скореговані комплексні показники забезпечення ефективності управління будівельним підприємством

Будівельне підприємство

Скореговані комплексні показники забезпечення з врахуванням зовнішнього середовища за роками

2008

2009

2010

2011

2012

Будівельне підприємство №1

0,801

0,978

0,683

0,730

0,874

Будівельне підприємство №2

0,659

0,838

0,847

0,482

0,812

Будівельне підприємство №3

0,828

1,000

0,772

0,698

0,909

Будівельне підприємство №4

0,782

1,000

0,762

0,779

0,938

Будівельне підприємство №5

0,886

0,944

0,791

0,857

0,885

 

Як видно з даних таблиці, скореговані комплексні показники забезпечення ефективності управління першим, другим будівельними підприємствами знаходяться на задовільному рівні, тобто потребує розробки заходів щодо його покращення. По інших підприємствах рівень коефіцієнтів забезпечення є достатнім.

Динаміку скорегованих комплексних показників забезпечення ефективності управління будівельними підприємствами у 2008-2012 роках наведено на рисунку 2.

 

Рис. 2. Динаміка комплексних показників забезпечення ефективності управління будівельними підприємствами у 2008-2012 роках

 

Висновки. Варто відзначити, що будівельне підприємство не має змоги вплинути на своє макро і мезосередовище, тож задля забезпечення ефективності управління будівельним підприємством необхідно зосередити увагу на управлінні внутрішніми факторами з метою посилення опору підприємства негативному впливу макро та мезосередовища.

 

Список літератури:

1. Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. – М.:Дело, 2004. – 400 с.

2. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: Учеб. для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 400 с.

3. Евланов Л. Г., Кутузов В. А. Эксперные оценки в управлении. — М.: Экономика, 1982. — 132 с.

4. Лещинський О. Л. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О.О. Юнькова. — К.: МАУП, 2003.— 208 с.: іл. — Бібліогр.: с. 203–205.

 

References:

1. Lytvak, B.G. (2004) Ekspertnie tekhnolohyy v upravlenyy [Expertise in the management of technology], 2nd ed,« Delo », Moscow, Russia.

2. Malyn, A.S. and Mukhyn, V.Y. (2002), Yssledovanye system upravlenyya [Investigation of management systems], HU VSSE», Moscow, Russia.

3. Evlanov, L. H. and Kutuzov V. A. (1982), Ekspernie otsenky v upravlenyy [Peer reviewed management], Ekonomyka, Moscow, Russia.

4. Leshchyns'kyy, O. L. (2003), Ekonometriya [Econometrics], MAUP, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 04.12.2013 р.