EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2014

УДК 336.02

 

К. В. Бутенко,

викладач кафедри контролю і аудиту Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

K. V. Butenko,

Lecturer, Department of Control and Audit of Kharkiv National University of Economics named by S. Kuznets

 

METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATING OF OPERATIVE TAX PLANNING EFFECTIVENESS AT INDUSTRIAL ENTERPRISE

 

В статті розглянуто сутність поняття ефективності. Наведено поняття оперативного податкового планування на промисловому підприємстві. Обгрунтовано необхідність розробки методичного підходу до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві. Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві з використанням інтегрального показника, що складається з сукупності показників ефективності організації, розрахунку їх значень, а також співставлення їх з оптимальним та присвоєнням відповідних балів. Проведено розрахунки запропонованого показника на діючих промислових підприємствах та визначено залежність між рівнем ефективності організації оперативного податкового планування на промислових підприємствах, рівнем загального податкового навантаження на промислове підприємство та рівнем його фінансової стійкості.

 

In the article it was determived the essence of the concept of efficiency. It was shown the operational concept of tax planning at the industrial enterprise. The necessity of development of the methodical approach to evaluating of the effectiveness of operative tax planning at the industrial enterprise. A methodical approach to evaluating of  the effectiveness of operative tax planning at the industrial enterprise using the integral index , which consists of a set of performance indicators , calculate their values and comparing them with the optimal assignment and the relevant points. The calculations of the data shown on the existing industrial and defined relationship between the level of efficiency of operative tax planning in industry, the level of the overall tax burden on industrial enterprise and the level of his financial stability.

 

Ключові слова: ефективність, податкове планування, оперативне податкове планування, інтегральний показник, промислове підприємство.

 

Key words: efficiency, tax planning, operative tax planning, integral index, industrial enterprise.

 

 

В сучасних умовах господарювання, що характеризуються постійними змінами податкового законодавства, а отже невизначеністю податкового середовища та значним податковим навантаженням на промислові підприємства, особливого значення набуває підвищення оперативності прийняття управлінських рішень у сфері оподаткування. Важливою складовою, яка забезпечує прийняття таких рішень є ефективна організація податкового планування на промисловому підприємстві, а особливо його оперативної складової.

Виходячи з цього, одним з актуальних питань на сьогодні є розробка методичного підходу до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві як оперативного реагування на зміни зовнішнього податкового середовища промислового підприємства в цілому та зміни податкового законодавства зокрема, покликане усунути їх негативний вплив на фінансову стійкість підприємства через додаткові фінансовим втрати (штрафи, пеня) та в той же час забезпечити бюджет необхідною кількістю фінансових ресурсів для вирішення соціальних проблем.

Метою даної статті є розробка методичного підходу до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві.

Для розробки підходу до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві доцільним є визначення поняття ефективності в цілому.

Ефективність – це економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами [1].

Зміст категорії ефективності складний та багатогранний і не існує єдиного визначення цього поняття. Загалом ефективність – це категорія, що характеризує продуктивність будь яких затрат, це комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і трудових ресурсів.

Згідно економічної енциклопедії: «Ефективність – здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат» [1, с.508]. В свою чергу «ефект» це досягнутий результат у різних формах вияву (матеріальний, грошовий, соціальний та ін.).

На думку С.Покропивного «... змістовне тлумачення ефективності (продуктивності) як економічної категорії визначається об'єктивно діючим законом економії робочого часу, що є основоположною субстанцією багатства й мірою витрат, необхідних для його нагромадження та використання суспільством» [2, с.449].

Слід погодитися з визначенням ефективності, яке підтримується багатьма вітчизняними економістами, але запропонованим В.Г. Андрійчуком, відповідно до якого, ефективність слід трактувати як результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили [3, с.9].

В свою чергу, зарубіжні науковці [4, с. 430] під поняттям економічної ефективності розуміють такий стан справ, при якому неможливо здійснити жодної заміни, яка в більшій мірі задовольняє бажання однієї людини, не завдаючи при цьому збитку, задоволень, бажань іншої (ефективність за В. Парето).

Отже, слід зауважити, що економічна ефективність, яка має різноманітні форми прояву, є багатоаспектним поняттям. Їй притаманні відповідні показники, що характеризують її рівень і динаміку, які розраховані на основі такого співвідношення: ресурси і результати виражені у вартісній формі; ресурси відображені у вартісній форми, а результати у натуральній; ресурси віддзеркалені у натуральній, а результати у вартісній формі [3, с.399].

Похідною від економічної ефективності є соціальна ефективність, яка відображає покращення умов праці і побуту, підвищення рівня зайнятості і забезпечення безпеки життя людей, заміну ручної праці капіталом тощо. Вона у значній мірі залежить від економічної ефективності, оскільки підвищується внаслідок її зростання і навпаки.

Таким чином, в загальному вигляді ефективність можна визначити як рівень відповідності результатів будь-якої діяльності встановленим завданням. При цьому, слід враховувати фактор обмеженості ресурсів для здійснення даної діяльності.

Розрахунок ефективності організації будь-якої діяльності або процесу взагалі, та організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві зокрема, можна провести за двома основними напрямками: об’єктивними (економічними) та суб’єктивними (психологічними, соціальними) факторами (рис.1).

 

Рис. 1. Показники ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві

 

Як видно з рис.1, ефективність організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві визначається через показники результативності - наскільки досягнуті поставлені при організації цілі, а саме, вивільнення додаткових обігових коштів підприємства в короткостроковій перспективі, а також продуктивності – чи досягнуто поставлену мету шляхом мінімальних витрат, в т.ч. трудових.

З точки зору суб’єктивних факторів, слід оцінювати трудову та суспільну активність робітників, що займаються оперативним податковим плануванням на підприємстві, яка виявляється не лише рівнем професійності, але й творчим та раціоналізаторським відношенням до виконання покладених на них обов’язків; їх задоволеність трудовою діяльністю – показник особистого відношення людини до своєї праці та членів групи; відносну стабільність організації; спрацьованість співробітників підрозділу, що займається оперативним податковим плануванням на промисловому підприємстві, відображає стійкість та міцність міжособистісних взаємовідносин та психологічний стан функціональної злагодженої взаємодії співробітників.

Даний підхід, на дуку автора, можна охарактеризувати певною простотою та зручністю в оцінці, однак він носить досить суб’єктивний характер, особливо в частині психологічних факторів ефективності організації оперативного податкового планування, оскільки провести її можна лише за допомогою опитування персоналу.

На думку автора, для найбільш точної та об’єктивної оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві слід розробити методичний підхід на основі розрахунку системи показників ефективності його організаційних елементів з подальшим розрахунком на їх підставі інтегрального показника ефективності.

Таким чином, ефективність організаційної структури як ключового елементу організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві доцільно, на думку автора, оцінювати за допомогою коефіцієнту сумісності організаційних зв’язків [7]:

 

                                                           (1)

 

де- коефіцієнт сумісності організаційних зв’язків;

 - кількість зв’язків, сумісних між собою;

ЗКЗ - загальна кількість зв’язків підрозділу, що займається оперативним податковим плануванням на підприємстві.

Наведений показник також характеризує процес, функції та організаційні відносини з питань оперативного податкового планування. Ефективність функцій, як зазначено вище, полягає у відповідності виконуваних в процесі оперативного податкового планування функцій завданням діяльності профільного підрозділу та підприємства в цілому.

Рис. 2. Методичний підхід до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві за елементами

[Розроблено автором]

 

Як видно з рис. 2, сутність запропонованого підходу полягає в оцінці ефективності організації оперативного податкового планування за її елементами, що дозволить більш точно та детально оцінити фактори, що негативно впливають на її рівень.

Ефективність процесу оперативного податкового планування, в свою чергу, характеризується ступенем виконання кожного його етапу, тобто це значення повинне наближатися до 100%.

Крім того, досить важливим з точки зору оцінки ефективності організаційної структури є визначення коефіцієнту глибини спеціалізації управлінської роботи персоналу[7], що займається безпосередньо оперативним податковим плануванням на підприємстві. Даний показник дорівнює:

 

                                               (2)

 

де  - коефіцієнт глибини спеціалізації управлінської роботи персоналу, що займається безпосередньо оперативним податковим плануванням на підприємстві;

 - обсяг профільних робіт з оперативного податкового планування;

 - загальна кількість рішень, прийнятих у відповідному підрозділі.

 

Що стосується ефективності принципів як основних положень оперативного податкового планування, що відносяться до всіх елементів його організації, то для її оцінки доцільним є визначення наступних показників:

1) показника гнучкості [7], що має особливе значення також при визначенні ефективності організаційної структури оперативного податкового планування та повинен розраховуватися поряд з коефіцієнтом сумісності організаційних зв’язків, оскільки вони є показниками зворотними:

 

                                                          (3)

 

де - коефіцієнт гнучкості організаційної структури оперативного податкового планування на промисловому підприємстві;

- чисельність персоналу, що займається оперативним податковим плануванням, та може виконувати не лише свої, а й суміжні функції;

- загальна чисельність робітників підрозділу, що займається оперативним податковим плануванням на підприємстві.

2) показника раціональності, що відноситься як безпосередньо до організаційної структури , так і відповідає основному принципу організації та здійснення податкового планування на підприємстві в цілому та оперативної його частини зокрема:

 

                                                         (4)

 

де - коефіцієнт раціональності організаційної структури оперативного податкового планування на промисловому підприємстві;

 – фактична чисельність робітників підрозділу, що займається оперативним податковим плануванням;

- нормативна чисельність робітників підрозділу, що займається оперативним податковим плануванням.

 

Наведений показник, на думку автора, безпосередньо пов'язаний з визначенням рівня управлінських витрат на організацію оперативного податкового планування на підприємстві, ефективності діяльності персоналу - об’єктивні показники ефективності, що саме й виражаються у результативності та продуктивності організації та здійснення оперативного податкового планування та залежності оплати праці профільних робітників від результатів оперативного податкового планування – суб’єктивний мотиваційний аспект організації даного процесу.

Так, рівень управлінських витрат на організацію оперативного податкового планування (РУВ) визначається наступним чином:

 

,                                                     (5)

 

де РУВ- рівень управлінських витрат на організацію оперативного податкового планування;

- сума витрат на організацію оперативного податкового планування;

ПВ - податкові витрати звітного періоду.

 

Ефективність діяльності персоналу, що займається оперативним податковим плануванням на підприємстві, в свою чергу, можна розрахувати наступним чином:

 

                                                (6)

 

де  - ефективність діяльності персоналу, що займається оперативним податковим плануванням на підприємстві;

В - вигоди, отримані від здійснення оперативного податкового планування в звітному періоді;

 - чисельність персоналу, що займається оперативним податковим плануванням на підприємстві.

 

В даному випадку, під вигодами, отриманими в результаті здійснення заходів з оперативного податкового планування слід, на думку автора, розуміти суму зменшення податкових витрат підприємства за рахунок мінімізації у межах діючого законодавства сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, або суми додатково вивільнених обігових коштів підприємства в даному періоді, що залишаються в його розпорядженні та можуть бути спрямовані на ведення господарської діяльності.

Досить важливим при організації ефективного оперативного податкового планування на підприємстві, як і будь-якого іншого процесу, є визначення рівня зацікавленості (мотивації) профільного персоналу в результатах його здійснення. Одним з показників, що відображають зацікавленість робітників, є залежність оплати праці від отриманих в результаті оперативного податкового планування вигод:

 

З=                                                   (7)

 

де З - залежність оплати праці від отриманих в результаті оперативного податкового планування вигод;

 - зміна заробітної плати персоналу, що займається оперативним податковим плануванням на підприємстві;

 – зміна вигод, отриманих від здійснення оперативного податкового планування в звітному періоді.

 

Особливу увагу, на думку автора, слід приділити оцінці ефективності організаційних відносин в процесі здійснення оперативного податкового планування, яка характеризується ступенем їх організованості та визначається за допомогою наступних показників:

1) коефіцієнт інформаційного навантаження (КІН) - як відношення внутрішнього документообігу, документів, що надійшли та чисельності персоналу підрозділу, що займається оперативним податковим плануванням на промисловому підприємстві;

2) норма керованості підрозділом оперативного податкового планування на підприємстві (НК), який характеризує завантаженість керівника даного підрозділу;

3) показники:

- регулярності взаємодії (РВ) - відношення кількості нарад по вертикалі та горизонталі до періоду часу, що обраний за базовий;

 - регулярності зв’язку (РЗ) - відношення суми документів, що надійшли, та вихідних документів до періоду часу, що обраний за базовий;

- та обсягу зв’язку (ОЗ) - відношення документів, що надійшли до періоду часу, що обраний за базовий та відношення вихідних документів до періоду часу, що обраний за базовий.

Особливого значення, на думку автора, при здійсненні оперативного податкового планування та оцінці його ефективності набуває визначення долі підрозділу (персоналу) (ДП), що вивчає зовнішнє податкове середовище підприємства, та достовірності інформації (ДІ) про зовнішнє податкове середовище підприємства:

 

ДП=                                                       (8)

 

де ДП - доля підрозділу(персоналу), що вивчає зовнішнє податкове середовище підприємства;

- кількість персоналу, що отримує інформацію із зовнішнього податкового середовища;

 - загальна кількість персоналу, що займається оперативним податковим плануванням на підприємстві.

 

ДІ =                                                         (9)

 

де ДІ - достовірність інформації про зовнішнє податкове середовище підприємства;

КФ - кількість інформаційних факторів податкового середовища підприємства, що враховуються при прийнятті рішення в межах оперативного податкового планування;

ЗКФ - загальна кількість факторів податкового середовища, що впливають на прийняття рішень з точки зору податкових наслідків .

 

Виходячи з вищенаведеного, інтегральний показник ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві має наступний вигляд:

 

Е=f {КЕОС, КЕФ, КЕОВ, КЕПр, КПроц} ,                      (10)

 

де КЕОС- коефіцієнти ефективності, що характеризують організаційну структуру оперативного податкового планування на промисловому підприємстві;

КЕФ - коефіцієнти ефективності, що характеризують відповідність функцій оперативного податкового планування завданням діяльності підрозділу оперативного податкового планування та підприємства в цілому;

КЕОВ - коефіцієнти, що характеризують ефективність організаційних відносин з питань оперативного податкового планування на промисловому підприємстві;

КЕПр - коефіцієнти ефективності, що відповідають принципам організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві;

КПроц – коефіцієнти, що відображають ступінь завершеності певного етапу оперативного податкового планування на промисловому підприємстві.

 

Для оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві автором запропоновано застосування наступного підходу. Після розрахунку значень наведених показників, а також співставлення їх з оптимальним, слід присвоїти кожному показникові певний бал, відповідно до розробленої шкали (табл.1)

 

Таблиця 1.

Розрахунок показників ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві

 [розроблено автором]

№ з/п

Показник

Характеристика показника

Оптимальне значення показника

Можливе значення

Бал

1

2

3

4

5

6

 

Відображає питому вагу сумісних організаційних зв’язків у загальній їх сумі

1

0-0,25

0,25

0,25-0,5

0,5

0,5-0,75

0,75

0,75-1,0

1

 

k гл.спец.

Спеціалізація виконуваних професійних функцій кожного робітника підрозділу оперативного податкового планування на підприємстві

1

0-0,25

0,25

0,25-0,5

0,5

0,5-0,75

0,75

0,75-1,0

1

 

k гн.

Здатність керівника відповідного підрозділу до оперативного перерозподілу функцій та зміни організаційної структури підрозділу

1

0-0,25

0,25

0,25-0,5

0,5

0,5-0,75

0,75

0,75-1,0

1

 

K рац

Рівень забезпечення підрозділу оперативного податкового планування персоналом

1

0-0,25

0,25

0,25-0,5

0,5

0,5-0,75

0,75

0,75-1,0

1

 

РУВ

Доля витрат на організацію у вигодах, отриманих від організації оперативного податкового планування

Зменшення у динаміці

Зменшення

1

Залишається на тому ж рівні

0

Збільшується

-1

 

ЕДП

Внесок персоналу, зайнятого оперативним податковим плануванням, у покращення фінансового результату діяльності підприємства

Збільшення у динаміці

Зменшення

-1

Залишається на тому ж рівні

0

Збільшується

1

 

З

Відповідність отриманої персоналом винагороди отриманим від здійснення оперативного податкового планування вигодам

Стабільність значення в динаміці

Пряма залежність

1

Стабільність

0

Зворотня залежність

-1

 

КІН

Якість розподілу функцій по обробці інформації (ведення документообігу) (за винятком керівника підрозділу)

Рівномірне значення між робітниками підрозділу

Рівномірне значення

1

Розбіжності в значеннях

0

 

НК

Завантаженість керівника підрозділу оперативного податкового планування

1

0,5-1

1

0-0,5

0

 

РВ

Характеризує поінформованість про цілі та завдання, що стоять перед персоналом

Визначається експертним шляхом

 

 

 

РЗ

Регулярність зв’язку персоналу підрозділу з зовнішнім податковим середовищем

Стабільність значення в динаміці

Збільшення

1

Стабільність

0

Зменшення

-1

 

ОЗ

Обсяг обміну інформацією між користувачами інформацією

Рівномірне значення між користувачами

Рівномірне значення

1

Розбіжності в значеннях

0

 

ДП

Поінформованість персоналу

Збільшення у динаміці

Збільшення

1

Стабільність

0

Зменшення

-1

 

ДІ

Поінформованість персоналу та керівника підрозділу про фактори зовнішнього податкового середовища

1

0-0,25

0,25

0,25-0,5

0,5

0,5-0,75

0,75

0,75-1,0

1

 

В такому разі, інтегральний показник ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві буде дорівнювати сумі балів, отриманих за наведеною у табл. 1 шкалою.

Таким чином, чим вище сума балів, отримана на даному підприємстві, тим вищий рівень ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві при максимально допустимому його значенні при даній методиці, рівному 13.

На підставі запропонованого підходу до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві автором було розраховано та проаналізовано даний показник на досліджуваних машинобудівних підприємствах Харківського регіону та отримано наступні результати (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Результати оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на машинобудівних підприємствах Харківського регіону

№ з/п

Показник

Підприємство №1

Підприємство №2

Підприємство №3

Підприємство №4

Підприємство №5

Підприємство №6

Підприємство №7

Підприємство №8

Підприємство №9

Підприємство №10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Ксоз

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

2.

К гл.спец.

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

3.

К гн.

0,5

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4.

К рац.

0,5

0,5

0,75

0,5

0,5

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

5.

РУВ

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

6.

ЕДП

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

7.

З

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0,5

8.

КІН

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

9.

НК

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

10.

РВ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11.

РЗ

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

12.

ОЗ

0,5

0

0

0

1

1

1

1

1

1

13.

ДП

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

14.

ДІ

0,75

0,5

0

1

1

1

1

0

1

1

15.

Сума балів

8,25

6

4

6

11,5

7

7

10,5

6

9

 

Слід також відзначити той факт, що в цілому прослідковується залежність між рівнем ефективності організації оперативного податкового планування на промислових підприємствах, рівнем загального податкового навантаження на промислове підприємство та рівнем його фінансової стійкості.

 

Література:

1. Економічна енцеклопедія: У 3 т . / Відп. ред. С.В. Мочерний та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – Т. 1.

2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2- ге, перероб. та доп . – К. : КНЕУ, 2001.

3. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г. Андрійчук . – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.

4. Економічна теорія : політична економія : підручник / За заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. 604 с.

5. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств : навч. посібник / С.І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с.

6. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В.Г. Андрійчук . - 2 - ге вид., доп . і переробл. – К. : КНЕУ, 2004. – 624 с.

7. Проноза П.В., Вергелес Ю.В. Оценка эффективности организационной структуры управления / П. В. Проноза, Ю. В. Вергелес // Комунальное хазяйство городов. – Научно–технический сборник. – №71. – 2006. –С. 94–101.

 

Peferences:

1. Ekonomichna enceklopediya: U 3 t . / Vidp. red. S.V. Mocherny`j ta in. – K. : Vy`davny`chy`j centr «Akademiya», 2000. – T. 1.

 2. Ekonomika pidpry`yemstva: Pidruchny`k / Za zag. red. S.F. Pokropy`vnogo. – Vy`d. 2- ge, pererob. ta dop . – K. : KNEU, 2001.

 3. Andrijchuk V.G. Efekty`vnist` diyal`nosti agrarny`x pidpry`yemstv: teoriya, metody`ka, analiz / V.G. Andrijchuk . – K. : KNEU, 2005. – 292 s.

 4. Ekonomichna teoriya : polity`chna ekonomiya : pidruchny`k / Za zag. red. S.I. Yuriya. – K. : Kondor, 2009. 604 s. 

5. Dem'yanenko S.I. Menedzhment agrarny`x pidpry`yemstv : navch. posibny`k / S.I. Dem'yanenko. – K. : KNEU, 2005. – 347 s.

6. Andrijchuk V.G. Ekonomika agrarny`x pidpry`yemstv : pidruchny`k / V.G. Andrijchuk . - 2 - ge vy`d., dop . i pererobl. – K. : KNEU, 2004. – 624 s.

7. Pronoza P.V., Vergeles Yu.V. Ocenka эffekty`vnosty` organy`zacy`onnoj struktury upravleny`ya / P. V. Pronoza, Yu. V. Vergeles // Komunal`noe xazyajstvo gorodov. – Nauchno–texny`chesky`j sborny`k. – #71. – 2006. –S. 94–101.

 

Стаття надійшла до редакції 12.03.2014 р.