EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2014

УДК 336.7

 

О. П. Зоря,

к. с. н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит»,

Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Н. В. Семенова,

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

 

АНАЛІЗ ПРИБУТКІВ І  ЗБИТКІВ ТА ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХІДУ ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»ЗА СТАНОМ НА 01.01.2014 Р

 

O. P. Zorya,

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair,

Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

N. V. Semtnova,

master, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

 

THE ANALYSIS OF THE INCOME AND EXPENSES AND OTHER CUMULATIVE INCOME OF JSC RAIFFEISEN AVAL BANK AS OF 01.01.2014

 

Проведено аналіз прибутків і  збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ «Райффайзен Банк Аваль»за станом на 01.01.2014.

 

Іt is carried out the analysis of the income and expenses and other cumulative income of JSC Raiffeisen Aval Bank as of 01.01.2014.

 

Ключові слова: Аналіз, дохід, доходи, витрати, комерційний банк, бухгалтерський облік, звітність банків.

 

Key words: Аnalysis, іncome, income, expenses, commercial bank, accounting, reporting of  banks.

 

 

Постановка проблеми. Бухгалтерська звітність як підсумкова система даних про майновий і фінансовий стан підприємства і про результати його фінансово-господарської діяльності є одним з основних джерел інформації для проведення фінансового аналізу і, відповідно, базою для ухвалення управлінських рішень. Менеджери підприємства використовують дані бухгалтерської звітності разом із внутрішніми джерелами інформації, зокрема, облікового характеру. Велика частина цієї внутрішньої інформації є конфіденційною, а отже, недоступною для ухвалення управлінських рішень відносно організації зовнішніми користувачами. Для останніх бухгалтерська звітність, яка є публічною за законодавством, інколи стає єдиним джерелом інформації про конкретне підприємство. У цьому сенсі бухгалтерська фінансова звітність виступає як засіб комунікації між різними суб`єктами ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи з дослідження проблем, пов’язаних з аналізом прибутків, збитків та іншого сукупного доходу в банківських установах належать таким провідним економістам сучасності, як: Бутинець Ф.Ф., Вавілова А.В, Вороніна О.С., Герасимович А.М., Сопко В.В., Чумаченко М.Г., Мороз А.М., К. Друрі, Д. Блейк, Шеремет А.Д., Карпова Т.П. 

Постановка завдання. Дослідити прибутки, збитки та інший сукупний дохід ТОВ «Райффайзен Банк Аваль»за станом на 01.01.2014: за окремими статтями їх аналізу; за визнанням у звітному періоді; проаналізувати як вони змінилися за аналізуємий період.

Метою статті є розгляд аналізу прибутків, збитків та іншого сукупного доходу в банківській установі.

Виклад основного матеріалу. Структура і зміст форми Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) затверджено Постановою Правління Національного банку України  від 24.10.2011 N 373 «Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України». Банк подає всі статті доходів та витрат в єдиному Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіті про фінансові результати) або у двох окремих звітах: Звіті про прибутки і збитки та Звіті про сукупний дохід за звітний період наростаючим підсумком. Якщо банк подає два звіти, Звіт про прибутки та збитки має передувати Звіту про сукупний дохід. Банк розкриває основні види доходів і витрат, що групуються за їх характером. До складу іншого сукупного доходу входять статті доходів і витрат, що не визнаються у складі прибутку або збитку, а саме: результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів, накопичені курсові різниці від перерахунку фінансової звітності господарської одиниці за межами України, результати переоцінки фінансових активів у портфелі банку на продаж, результати переоцінки хеджування грошових потоків, частка іншого сукупного доходу асоційованої компанії, актуарні прибутки (збитки) за пенсійними планами з визначеними виплатами. Банк не включає до Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) інформацію про доходи і витрати за внутрішньосистемними розрахунками. Банк розкриває суму податку на прибуток, пов'язану з кожним компонентом іншого сукупного доходу, уключаючи коригування внаслідок перекласифікації, у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіті про фінансові результати) або в примітках до нього. Банк, прості акції або потенційні прості акції якого відкрито продаються та купуються на відкритому ринку, уключаючи біржовий та позабіржовий, а також банк, що подає чи має подати фінансову звітність відповідним органам з метою випуску простих акцій на відкритому ринку, мають розкривати інформацію про прибуток на акцію. Банк зазначає в єдиному Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або у Звіті про прибутки і збитки показники чистого прибутку (збитку) та скоригованого прибутку (збитку) на одну просту акцію від діяльності, що триває, та окремо - від припиненої діяльності для кожного класу простих акцій, що надають різні права на частку в прибутку за звітний період. Якщо чистий та скоригований прибуток (збиток) на акцію однаковий, банк може подавати їх в одній статті звіту. Банк подає показники чистого та скоригованого прибутку (збитку) на акції в усіх відображених періодах з однаковою точністю. Показники прибутку (збитку) на одну акцію зазначаються в гривнях. Збиток на одну просту акцію зазначається в дужках. Банк уключає прості акції до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу, починаючи з дати їх випуску, який зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вибір часу включення простих акцій визначається умовами їх випуску та розміщення.

 

Таблиця 1. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  на 01.01.2014р., тис.грн.

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

(2013)

Попередній рік (2012)

Абсолютний пок.

1

2

3

4

5

1

Процентні доходи

5 828 476

 

6335415

-506939

2

Процентні витрати

1918467

 

2289799

-371332

3

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

3910009

 

4045616

-135607

 

4

Комісійні доходи

1725921

 

1591443

134478

 

5

Комісійні витрати

225385

 

161160

64225

6

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

8437

 

7523

914

 

7

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату

1084

171

913

 

8

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

213344

10411

202933

 

9

Результат від операцій з іноземною валютою

153624

135689

17935

 

10

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

1647539

1833040

-185501

 

11

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

10658

30117

-19459

 

12

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

-

2919

-2919

 

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

1730

20

1710

 

14

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

15448

8776

6672

 

15

Інші операційні доходи

157240

79432

77808

 

16

Адміністративні та інші операційні витрати

3268566

3558327

-289761

 

17

Прибуток/(збиток) до оподаткування

975724

271789

703935

 

18

Витрати на податок на прибуток

245679

207942

37737

 

19

Прибуток/(збиток)

730045

33847

696198

 

 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

 

 

20

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

171493

 

141392

30101

 

21

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

24428

 

221838

-197410

 

22

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

10929

 

47745

-36816

 

23

Інший сукупний дохід після оподаткування

136136

315485

-179349

 

24

Усього сукупного доходу

866181

 

281638

584543

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою активи, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти в найкоротші терміни, і мають мінімальний ризик  зміни вартості. Решта  короткострокових міжбанківських кредитів та депозитів відображаються у складі кредитів банкам. Та частина грошових і короткострокових коштів, якою банк не може користуватися вільно і без обмежень зважаючи на низку обставин – це грошові кошти з обмеженим правом використання.

Грошові кошти  та їх еквіваленти складають 5266801 тис.грн., вони зменшилися 4002803  тис.грн., або на 43,2% меньше, ніж у попередньому періоді.  Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ збільшилися на  49777 тис.грн., до 577002 тис.грн., також  збільшилися торгові цінні папери до 210622 тис.грн.

Управління кредитним ризиком та його контроль здійснюється шляхом встановлення лімітів на суму ризику, яку банк готовий взяти на себе стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а також шляхом контролю ризиків, пов'язаних із такими лімітами.

Процедуру перевірки кредитної якості в Райффайзен Банку Аваль було розроблено з метою забезпечення завчасного виявлення можливих змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру забезпечення. Відповідно до своєї політики банк присвоює рейтинги в рамках кредитного портфеля. Всі внутрішні категорії ризику визначаються відповідно до методики присвоєння рейтингів банку. Рейтинги за розмірами ризику регулярно переглядаються та оновлюються.

Кредити та заборгованість клієнтів зросла на 955779 тис.грн., та складає 27046847 тис.грн.  у тому числі: кредити та заборгованість юридичних осіб  складає 19237500 тис.грн., збільшення на 2585929 тис.грн. у тому числі: в іноземній валюті 6938705 тис.грн., збільшення на 764490 тис.грн. Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів зменшилися на 758789 тис.грн.

Кредити та заборгованість фізичних  осіб  складає 7809347 тис.грн., зменшення на 16010150 тис.грн., у тому числі: в іноземній валюті 1606658 тис.грн.. Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів зменшилися на  314686 тис.грн.

Усього активи на 01.01.2014р. складають 43460101 тис.грн., зменшилися на 4234385 тис.грн., у  тому числі:  залишок в іноземній валюті 12294614 тис.грн.

Заборгованість перед іншими банками та іншими фінансовими організаціями включає в себе такі основні види залучених коштів банків та  інших фінансових організацій: заборгованість перед  Національним банком України; кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» інших банків; поточні депозити інших банків; прострочені залучені кошти інших банків; кошти інших банків у заставі; термінові кредити від інших фінансових організацій у вигляді  кредитної лінії; заборгованість перед іншими банками та іншими фінансовими  організаціями

Зобов'язання банку на 01.01.2014 р. зменшилися на 5214155 тис.грн.  та складають 36223363 тис.грн. Основні складові зобов'язань: кошти клієнтів  26419125 тис.грн., у  тому числі: кошти юридичних осіб  11786514 тис.грн., у  тому числі: в іноземній валюті 3376146 тис.грн.; кошти юридичних осіб  на вимогу 10239755 тис.грн., у  тому числі: в іноземній валюті 3226024 тис.грн.; кошти фізичних осіб   14632611 тис.грн., у  тому числі: в іноземній валюті 4504453 тис.грн.; кошти фізичних осіб   на вимогу., у  тому числі: в іноземній валюті 1242351 тис.грн.

Збільшення власного капіталу на 890710 тис.грн. (на 01.01.2014 - 7236738 тис.грн.) за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку та резервів переоцінки. Усього зобов'язаннь та власного капіталу зменшилися на 4234385 тис.грн.

Прибуток банку від операцій (до оподаткування) у 2013 році у порівнянні із 2012 роком збільшився на 703935 тис.грн. та склав 975724 тис.грн.. Витрати на податок на прибуток 245679 тис.грн.,  прибуток 730045 тис.грн. На 01.01.2014 р. процентні доходи 5 828 476 тис.грн., процентні витрати -1918467 тис.грн., чистий процентний дохід 3910009 тис.грн.,  комісійні доходи 1725921 тис.грн.,  комісійні витрати 225385 тис.грн.,  результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку  8437 тис.грн.,  результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за  справедливою вартістю з визнанням результату 1084 тис.грн., результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 213344 тис.грн.,  результат від операцій з іноземною валютою 153624 тис.грн., відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 1647540 тис.грн.,  відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 10658 тис.грн.,  знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 1730 тис.грн.,  відрахування до резервів за зобов'язаннями 15448 тис.грн.,   інші операційні доходи 157240 тис.грн.,  адміністративні та інші операційні витрати 3268566 тис.грн. 

Зменьшення  чистого процентного доходу за звітний період на 135607 тис.грн. було зумовлено зменьшенням  процентних доходів на 506939 тис.грн. та зниження процентних витрат на 371332 тис.грн.

Зменьшення процентного доходу в 2013 році пояснюється зменьшенням  процентних доходів: за кредитами та заборгованістю клієнтів, коштами в інших банках, кореспондентськими рахунками в інших банках.

Процентні витрати у звітному періоді у порівнянні із 2013 роком зменшились на 371332  тис.грн.

Зменшення процентних витрат пояснюється зменшенням процентних витрат за строковими коштами фізичних осіб, поточними рахунками, строковими коштами інших банків, іншими залученими коштами, за строковими коштами юридичних осіб.

Чистий комісійний дохід за звітний період у порівнянні з 2013 роком в абсолютному вираженні збільшився на 1500536 тис. грн..

Основні складові іншого сукупного доходу: переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 171493 тис.грн.,   переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 24428 тис.грн., податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 10929 тис.грн., інший сукупний дохід після оподаткування 136136 тис.грн. Усього сукупного доходу 01.01.2014 р. 866182 тис.грн., у 2013 році у порівнянні із 2012 роком збільшився на 584543  тис.грн..

Висновки з даного дослідження.  У цілому, в 2013 році Райффайзен Банк Аваль зберіг більшість своїх провідних позицій на банківському ринку та продовжив успішну діяльність як стабільний універсальний банк, що якісно обслуговує усі категорії клієнтів по всій Україні. Протягом звітного періоду діяльність банку було переважно сфокусовано на забезпеченні прибутковості та стабільних фінансових показників в умовах подальшого підвищення кредитної активності та підвищення конкуренції на ресурсному ринку.

Попри непросту ситуацію на світовому та українському фінансових ринках, у 2013 році Райффайзен Банк Аваль продовжив свій впевнений рух у напрямку забезпечення  прибуткової діяльності: прибуток банку до оподаткування згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) становив 730045 тис. грн. Цього досягнуто за рахунок кропіткої роботи підрозділів банку з підвищення ефективності процесів та оптимізації витрат.

 

Література.

1. Постанова Правління Національного банку України  від 24.10.2011 N 373 «Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України».

2. Річний звіт  за 2012 р. банківської установи ТОВ «Райффайзен Банк Аваль»

3. Квартальний звіт  за IV квартал 2012 р. банківської установи ТОВ «Райффайзен Банк Аваль»

4. Квартальний звіт  за IV квартал 2013 р. банківської установи ТОВ «Райффайзен Банк Аваль»

5. Примостка Л.А. Аналіз банківської діяльності: Монографія / Л.А. Примостка – К.: Либідь, 2006. – 432 с.

 

References.

1. National Bank of Ukraine (2011), Resolution " On Approval of the Instructions on compiling and publication of financial statements of banks in Ukraine", National Bank, Kyiv, Ukraine.

2. Raiffeisen Bank Aval (2013), Annual Report 2012, Raiffeisen Bank Aval, Kyiv, Ukraine.

3. Raiffeisen Bank Aval (2013), Quarterly Report for the IV quarter of 2012, Raiffeisen Bank Aval, Kyiv, Ukraine.

4. Raiffeisen Bank Aval (2014), Quarterly Report for the IV quarter of 2013, Raiffeisen Bank Aval, Kyiv, Ukraine.

5.  Prymostka, L.A. (2006), Analiz bankivs'koi diial'nosti [Analysis of of banking activities], Lybid', Kyiv, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 20.03.2014 р.