EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 663.5:65.016 (477)

 

О. І. Шаманська,

к. е. н., доцент, в. о. зав. кафедри охорони праці та дорадництва  Інституту післядипломної

освіти та дорадництва, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко,

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

O. I. Shamanska,

Candidate of Economic Sciences, Acting Head. the Department of Labour Protection

and Extension Institute of Continuing Education and Extension, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Y. V. Palamarenko,

Postgraduate Vinnytsia National Agrarian University

 

MODERN TRENDS IN THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

 

У даній статті проаналізовано тенденції розвитку спиртової промисловості за останні роки, визначено основні проблеми та перспективні напрямки ефективного функціонування даної галузі.

 

This article analyzes the development trend of the alcohol industry in recent years, the main problems and future directions of the effective functioning of the industry.

 

Ключові слова: розвиток, спиртова промисловість, виробництво, альтернативна енергетика, відходи, ефективність.

 

Key words: development, alcohol industry, manufacturing, alternative energy, waste, efficiency.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Кризовий стан, в якому знаходиться у теперішній час вітчизняна спиртова галузь, вимагає здійснення суттєвих реформ у спиртовому виробництві. Так, потребує серйозного перегляду питання державної монополії на виробництво та реалізацію спирту етилового; низький рівень якості менеджменту та маркетингу керівників спиртових заводів; розвиток  сировинної  бази для виробництва спирту та багато інших. Ринок спиртової галузі є достатньо привабливим з точки зору прибутковості, тому кожна з фірм – конкурентів прагне збільшити свою частку ринку та завойовувати іноземні ринки, що дозволяє ступінь завантаження їхніх виробничих потужностей. Активна позиція кожного виробника призводить до тенденцій посилення конкуренції в галузі. Обмеженість внутрішнього ринку харчового спирту висуває на перший план завдання пошуку нових альтернативних можливостей застосування етилового спирту. Одним з основних напрямків розвитку спиртової галузі є переорієнтація частини виробничих потужностей на виробництво біопалива.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми спиртової промисловості вивчали відомі економісти: Н.Ю. Губенко, І.К. Шматкова, О.І. Мельничук, Т.А. Говорушко, М.Ю. Коденська, О.В. Крисальний, Г.І. Лановська, Є.І. Нагорний, О.М. Онищенко, Г.М. Підлісецький, Д.К. Прейгер, П.Т. Саблук, В. Слюсар, В.М. Трегобчук, О.М. Шпичак та інші вчені.

Формулювання цілей статті є аналіз основних тенденцій розвитку спиртової промисловості України, а також розробка перспективних напрямків розвитку спиртової промисловості України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спиртова промисловість зорієнтована на сировину. Спирт використовують більш як у 150 галузях промисловості. Сировинною базою для виробництва спирту є меляса, дефективний цукор, зерно, картопля. Зазвичай, спиртові заводи розміщуються у невеликих населених пунктах. Більшість спирту в Україні виробляють з відходів цукрової промисловості. Провідними його виробниками є Черкаська, Вінницька, Київська, Чернігівська, Житомирська області. В окремі роки Україна посідала 3 місце в світі (після Бразилії та Росії) за обсягами виробництва спирту.

На сьогоднішній день в Україні функціонує понад 80 ліцензованих спиртозаводів спроможні переробити 900 тис. т зерна на рік і отримати 32 млн. дкл. зернового спирту. Їх річна потреба в буряковій мелясі - 1,1 млн. т, з якої виходить ще 30 млн. дкл. спирту. У структурі реалізації спиртовими заводами етилового ректифікованого спирту найбільшу частку займають горілка та лікеро-горілчані вироби: у 2013 році від 81 до 94,5% [8].

Відправним пунктом у розгляді перспектив розвитку ринку спиртової промисловості є питання з визначення спеціалізації діяльності спиртових заводів. Це означає, що спиртові заводи можуть обрати один із чотирьох наведених нижче напрямків: спирт для виробництва біопалива (сумішевих бензинів)  - біоетанол; харчовий спирт лише для виробництва лікеро-горілчаних виробів; виробництво спирту для технічних цілей (хімічна промисловість, машинобудування, автомобільні засоби тощо); харчовий спирт для забезпечення діяльності промислових підприємств (медицина, парфумерія, кондитерські підприємства, виноробство). Оскільки ринок харчового спирту насичений і розподілений, місткість його становить 20 млн. дал, а обсяги експорту спирту складають 10 млн. дал., то невикористані 30 млн. дал. потужностей необхідно перепрофілювати на виробництво різних спиртовмісних рідин  – близько 15 млн. дал., які імпортуються в Україну та біопаливо – близько 15 млн. дал, ринок якого активно розвивається в більшості країн світу [6, с. 38].

Аналіз ефективності роботи спиртової промисловості показав, що держпідприємство "Укрспирт" у 2013 році реалізувало 15,3 млн. декалітрів етилового спирту, що на 14,2% менше, ніж у 2012 році. Зокрема, обсяги продажу спирту на внутрішньому ринку скоротилися на 13,2% - до 15,1 млн. дал., на експорт – удвічі, до 0,2 млн. дал. При цьому виробництво спирту минулого року збільшилося на 4,3%  – до 18,2 млн. дал. Падіння обсягів продажу "Укрспирт" пов’язане із скороченням попиту з боку виробників алкогольних напоїв, на яких припадає понад 80% реалізації етилового спирту в країні. За оцінками "Укрспирту", зокрема, ринок горілки за останній рік знизився на 18 – 20%. Це, у свою чергу, пов'язано зі зростанням ставок акцизного податку, а також зростанням мінімальної роздрібної ціни на горілку. Так, з 1 квітня 2012 року ставка акцизу на спирт збільшилася до 458,7 грн./дал. (із 421,2 грн./дал.), із 1 квітня 2013 – го – до 494,9 грн./дал. [9].

Аналіз показав, що встановлені потужності з виробництва спирту в Україні у теперішній час втричі перевищують потребу ринку в спирті, яка становить близько 16 млн. дал. на рік. Багато спиртових підприємств зупинили свою господарську діяльність у зв'язку з низькою завантаженістю, адже Кабінет Міністрів наприкінці липня 2010 року ухвалив рішення ліквідувати державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" і створити на його базі однойменне державне підприємство. ДП "Укрспирт" входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства.

Таким чином, виходячи з наведених даних, можна виділити такі основні тенденції спиртової галузі України як: скорочення обсягів випуску етилового спирту; скорочення обсягів експорту етилового спирту; низький рівень використання потужностей вітчизняних спиртових заводів [9].

Україна щорічно споживає біля 200 млн. т паливо – енергетичних ресурсів і відноситься до енергодефіцитних країн, тому що покриває свої потреби в енергоспоживанні приблизно на 53% і імпортує 75% необхідного обсягу природного газу та 85% сирої нафти і нафтопродуктів. Така структура паливо – енергетичного комплексу економічно недоцільна, породжує залежність економіки України від країн – експортерів нафти та газу і є загрозливою для її енергетичної та національної безпеки. Відомо також, що, виходячи з оцінки глобальних запасів нафти, наближається ера її вичерпання. Природно, це значно загострить енергетичні проблеми більшості країн світу. Тому світова економіка звертає велику увагу на використання в якості джерела енергії поновлювальних видів сировини – етилового спирту як біопалива. Біопаливо, до якого відноситься високооктанова кисневмісна добавка (ВКД) до бензинів це і є енергетичний ресурс, що має біологічне походження, і головною особливістю якого є відновлюваність [4, c. 17].

Оскільки спиртові заводи, зазвичай, розміщені в сільській місцевості і, переважно, є основними наповнювачами місцевих бюджетів, то їх розбудова та ефективне функціонування буде покращувати розвиток сільської соціальної та побутової інфраструктури, стабільна робота заводів сприятиме розв’язанню проблем зайнятості населення і буде посилювати економічну міцність села і нашої держави. Стратегія нарощування обсягів виробництва і використання біоетанолу стимулює розвиток підприємств не лише спиртової галузі, а й тісно пов’язаних з нею сільського господарства та цукрової галузі промисловості. Вирішення питання енергозбереження у виробництві спирту можливе через використання відходів спиртового виробництва – мелясної та зернової барди [5, c. 37].

Неповна завантаженість потужностей спиртової промисловості України призводить до виникнення цілої низки критичних проблем, які потребують оперативного вивчення, узагальнення та практичних рекомендацій щодо їх вирішення. Спиртова промисловість здатна задовольнити всі потреби України при завантаженні потужностей лише на 40 %, тому пошук нових ринків збуту продукції призводить до необхідності введення інноваційних технологій і виробництві нових видів продукції, яким є високооктанова кисневмісна добавка до бензинів.

Проведений аналіз показав, що основними проблемами спиртової галузі є: відсутність нових ринків збуту продукції; існування сталого відсотка „чорного” сегмента ринку спиртових напоїв; скорочення обсягів експорту. Всі вище перераховані проблеми в результаті призводить до скорочення завантаженості потужностей спиртових підприємств України, яка має великий виробничий потенціал, що був закладений історично. При цьому, важливими проблемами при розвитку спиртової галузі в Україні залишаються проблеми фальсифікації на ринку, що змушують підприємства даної галузі гальмувати на шляху свого вдосконалення та розвитку [1, c. 29].

Основним завданням економіки України в умовах ринку є трансформація принципів управління і функціонування виробничих систем на основі впровадження інноваційних технологій, які відкривають нові можливості підвищення ефективності виробництва.

Сучасні тенденції, що існують в світі при використанні продукції спиртової промисловості, дозволяють вирішити низку взаємопов’язаних проблем соціального і екологічного характеру. Так, останнім часом все більшої значущості набувають технології спрямовані на покращення якості пального із використанням високооктанових кисневмісних добавок до бензинів, що дозволяє відносити сумішеві бензини до біопалив. Вирішення цієї проблеми дозволить паралельно вирішити низку проблем галузей р – споживачів, а саме енергетики та нафтопереробки. Також застосування високооктанових кисневмісних добавок до бензинів при виробництві біопалива дозволить значно покращити екологічну ситуацію, особливо у великих містах [2, c. 29].

Державне підприємство «Укрспирт», незважаючи на критичні зауваження нафтотрейдерів про неможливість забезпечити ринок нафтопродуктів біоетанолом, заявляє про готовність виробляти достатню кількість біоетанолу , який з 1 січня 2014 року має міститися в бензині в обсязі 5 %. В теперішній час «Укрспирт» виробляє 150 тис. тонн біоетанолу на рік. При цьому 150 тис. тонн не забезпечать повністю потребу України в біоетанолі. Однак  «Укрспирт» проводить реконструкцію підприємств , що дозволить забезпечити український ринок цим продуктом. Відомо, що до випуску біопалива вже готове 15 спиртових заводів. А з початком повномасштабного виробництва біоетанолу Україна може налагодити експорт цього продукту. Відповідно до закону України «Про внесення змін до деяких законів України про виробництво моторних палив з вмістом біокомпонентів », в 2014-2015 рр. . всі реалізовані в Україні бензини повинні містити не менше 5 % біоетанолу. З 2016 року Обов'язкова частка біоетанолу в бензинах збільшується до 7 % [7].

Висновки. Отже, розвиток будь – якого успішно діючого в умовах ринкової економіки підприємства слід розглядати як постійний процес створення інновацій, безперервний процес творчої діяльності. Особливо актуальним є інноваційний розвиток спиртової промисловості, де через низький рівень використання виробничих потужностей, неповну завантаженість спиртових заводів спостерігається значне скорочення обсягів виробництва етилового спирту. Одним із найефективніших напрямків розвитку спиртової промисловості є впровадження сучасних інноваційних технологій з виробництва спирту, які включають часткове перепрофілювання надлишкових потужностей спиртових заводів на виробництво біопалива, продукції технологічного призначення, організацію виробництва біогазу та кормопродуктів із використанням відходів спиртового виробництва як вторинних сировинних ресурсів.

 

Література.

1. Губенко Н.Ю. Сучасні тенденції розвитку спиртової та цукрової промисловості України / Н.Ю. Губенко, І.К. Шматкова // Пропозиція. – 2012. - №5. – С. 27 – 32.

2. Жонлер І. В.. Організаційно – методичні підходи до підвищення ефективності підприємств спиртової промисловості України/ І.В. Жонлер// Агроперспектива – 2012. – № 8. – С. 27 – 35

3.  Лановська Г.І.. Аналіз фінансових результатів підприємств спиртової галузі/ Г.І. Лановська, Т.А. Говорушко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 33 – 42.

4. Мельничук О.І.. Проблеми та перспективи розвитку спиртової галузі України в контексті виробництва біопалава/ О.І. Мельничук // Економіка і держава – 2012. – № 2. – С. 15 – 21

5. Нагорний Є.І. Інноваційні напрями розвитку підприємств цукрової та спиртових галузей харчової промисловості / Є.В. Нагорний // Проблеми науки. – 2011. №1. – С.37 – 40.

6. Українець А.Р. Спиртова галузь на шляху до інноваційного розвитку/ А.Р. Українець // Харчова і переробна промисловість. – 2013. – №7. – С. 35 – 47.

7. Електронний ресурс [ http://www.ukrstat.gov.ua]

8. Електронний ресурс [ http://www.ukrspirt.com]

9. Електронний ресурс [ http://www.news.meta.ua]

 

 

References.

1. Hubenko N.Y. (2012), “Modern trends in alcohol and sugar industry in Ukraine” , Offer, vol.  5, pp. 27 – 32.

2. Zhonler I.V. ( 2012) “Organization – methodological approaches to improve the efficiency of the alcohol industry in Ukraine”, Ahroperspektyva , vol. 8, pp. 27 – 35

3. Lanovska G.I . and Hovorushko T.A. (2012) “Analysis of the financial performance of the alcohol industry”, Formation of market relations in Ukraine, vol. 3, pp. 33 – 42.

4.. Melnychuk O.I. (2012) “Problems and prospects of the alcohol industry in Ukraine in the context of production biofuels”, Economy and State, vol. 2, pp. 15 – 21.

5. Nagorny E.I.(2011) “Innovative directions of sugar and alcohol business food industry”, Problems of science, vol. 1. pp. 37 – 40.

6. Ukrainian A.R.(2013) “Alcohol industry towards innovative development”, Food and processing industry, vol. 7, pp. 35 – 47.

7.State Statistics Committee of Ukraine (2014), “News of the alcohol industry, available at: http://www.ukrstat.gov.ua  (Accessed 3 March 2014)

8. The official site of Ukrspirt (2014), “News of the of the alcohol industry, available at: http://www.ukrspirt.com  (Accessed 7 February 2014).

9. The official site of objective news (2014), “Analysis of the effective work of  the alcohol industry, available at: http://www.news.meta.ua  (Accessed 9 February 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 27.03.2014 р.