EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 368.01

 

О. М. Гладчук,

к. е. н., в.о. доц. кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

Olga M. Gladchuk,

PhD in Economics, associate professor of finance and credit

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

 

FINANCIAL SECURITY OF UKRAINIAN MODERN INSURANCE MARKET

 

В статті розглянуті проблеми функціонування сучасного страхового ринку України. Виявлені тенденції, передумови і фактори розвитку страхового ринку та сформовані перспективи розвитку українського страхового ринку. Розглянуто сутність фінансової безпеки страхового ринку та визначено її місце у системі фінансової безпеки країни. Формулюються основні загрози, що впливають на фінансову безпеку сучасного страхового ринку України. Автором пропонуються шляхи зменшення ризиків у цій сфері. Наведено основні заходи захисту фінансів страхових компаній в Україні.

 

The article deals with the problems of modern Ukrainian insurance market. Trends, conditions and factors of the insurance market are identified and prospective of insurance market development in Ukraine is revealed. The essence of insurance market financial security is considered, and the place of insurance market financial security is determined. Basic threats that influence the financial security of Ukrainian modern insurance market are formulated. The author proposes ways to reduce risk in this sphere. The basic measures for protection the finances of Ukrainian insurance companies are described.

 

Ключові слова: страховий ринок, фінансова безпека, фінансова безпека страхового ринку, фінансова безпека страхових компаній, загрози фінансовій безпеці страховиків.

 

Keywords: insurance market, financial security, financial security of insurance market, financial security of insurance companies, threat to financial security of insurance companies.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах загальної економічної і політичної нестабільності в країні та подальшого розвитку інтеграційних процесів вітчизняна економіка загалом і страховий ринок зокрема підпадає під вплив великої кількості зовнішніх та внутрішніх загроз. Саме тому, все більшої актуальності набувають такі поняття як фінансова безпека держави та фінансова безпека страхового ринку. Вирішенню багатьох проблем у сфері захисту економічних суб'єктів держави сприяє саме страховий ринок і тому формування досконалого, фінансово стійкого та безпечного страхового ринку в Україні є одним з першочергових завдань органів влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню основних аспектів визначення сутності поняття фінансової безпеки та відповідних загроз досліджено у наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених: О.І. Барановського, І.О. Бланка, Н.П. Гончарової, К.С. Горячевої, М.М. Єрмошенка, Н.В. Федорової та ін. Серед зарубіжних науковців слід звернути увагу на роботи М. Місра, М. Фута, Н. Вєлліка, Р. Фергюсона, Е. Крокета. Окремі питання стосовно фінансової безпеки страхового ринку та страхових організацій досліджувались О.І. Барановським, Н.М. Внуковою, О.О. Гаманковою, Р.Глейзером, С.С. Кучерівською, П.О. Нікіфоровим, Ю.В. Панковим, В.О. Суховим. Разом із тим, варто відзначити недостатність розробки проблеми визначення сучасного стану фінансової безпеки українського страхового ринку та загроз, які впливають на нього.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначеня стану фінансової безпеки страхового ринку України, переліку основних внутрішніх та зовнішніх загроз, що впливають на нього, а також здійснення рекомендацій щодо поліпшення сучасного стану фінансової безпеки вітчизяного страхового ринку.

Виклад основного матеріалу. Економічні та соціальні перетворення, що відбуваються в світі та в Україні відображаються на всіх сферах господарювання, зокрема й на функціонуванні страхового ринку. Одним із наслідків світової кризи є зростання конкуренції, що призводить до переорієнтації та вдосконалення системи фінансової та економічної безпеки страхового ринку з метою підвищення захисту юридичних та фізичних осіб.

Одним з найбільш вичерпних визначень сутності фінансової безпеки є визначення, запропоноване М.М. Єрмошенко [3, с.47], у якому під фінансовою безпекою держави розуміється такий стан фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується збалансованістю і якістю системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарювання і населення і в цілому – ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний розвиток.

Відповідно до методики розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженої Наказом Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60, фінансова безпека держави розглядається як такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання [6].

Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека її страхового ринку. Фінансова безпека страхового ринку сприяє створенню ефективної системи захисту населення, суб’єктів господарювання та держави. Страховий ринок також є важливим джерелом довгострокових інвестицій, які можуть бути напрвлені в економіку країни. Підвищення рівня фінансової безпеки страхового ринку сприяє акумулюванню необхідних коштів та розвитку економіки.

Кучерівська С.С. вважає, що фінансово безпечна компанія – це компанія, яка виважено і оптимально підходить до використання і управління своїми фінансовими ресурсами, здійснює чіткий їх контроль, оперативно реагує на будь-які загрози, внутрішні чи зовнішні, з метою їх мінімізації або уникнення без шкоди для загальної діяльності.

Доволі всебічно до визначення фінансової безпеки страховика підходить Ю.В. Панков. Він вважає, що «фінансова безпека страхової компанії – це здатність страховика забезпечувати стійкість фінансово-економічного розвитку; забезпечувати стійкість платіжно-розрахункових відносин (зобов’язань) й основних фінансово-економічних параметрів; нейтралізувати вплив зовнішніх кризових ситуацій і навмисних дій агресивних акторів (держави, компаній, груп), тіньових структур на фінансову стійкість страхової компанії; попереджувати витік капіталів за межі впливу (з-під контролю) страховиків, попереджувати конфлікти між власниками різних рівнів з приводу розподілу та використання ресурсів страхової компанії; найбільш оптимально залучати та використовувати засоби іноземних та вітчизняних партнерів; попереджати зловживання та адміністративні порушення у фінансових правовідносинах» [9].

Фінансову безпеку страхової компанії також можна розглядати як міру гармонізації в часі та просторі фінансових інтересів страховика з інтересами складових навколишнього середовища – держави, ринку, конкурентів [5]. Тобто страховий ринок тоді знаходиться у фінансово безпечному стані, коли фінансові інтереси страхових компаній у певній мірі узгоджені з інтересами інших суб’єктів – страхувальників, кредиторів, конкурентів, держави, позичальників, інвесторів та ін., що сприяє мінімізації зовнішнього впливу загроз на загальний рівень фінансової безпеки ринку страхових послуг.

На нашу думку, при розгляді фінансової безпеки страхового ринку також необхідно враховувати й фінансову безпеку інших його учасників, окрім страхових компаній, а це і страхові посередники, і страхувальники і навіть органи державного нагляду та саморегулівні організації. Адже страхові компанії не зможуть стати фінансово захищеними і безпечними ізольовано від цих учасників страхового ринку і тільки комплексно у взаємозв’язку і взаємодії між собою страховий ринок України зможе досягнути фінансово безпечного рівня свого розвитку.

Загрози фінансової безпеки страхового ринку зазвичай поділяють на внутрішні та зовнішні. Внутрішні загрози породжуються в основному неадекватною фінансово-економічною політикою учасників страхового ринку; помилками, зловживаннями структурних підрозділів та окремих спеціалістів; відсутністю контролю за збереженням фінансової інформації; помилками в управлінні фінансами.

Основними причинами виникнення зовнішніх загроз для сучасного страхового ринку є: стрімкий розвиток інтеграційних та глобалізаційних процесів, інтернаціоналізація світового ринку страхових послуг; високий рівень мобільності,  взаємозв`язку та взаємозалежності страхового і фінансового ринків, заснованого на новітніх технологіях; різноманіття і динамізм існуючих фінансових інструментів; нездатність фінансових інститутів та наглядових органів в належній мірі контролювати кризові явища; високий рівень залежності від зовнішнього перестрахування; шахрайство у страхуванні; недосконалість національного законодавства у страховій сфері; нерозвиненість фондового ринку країни; зростання залежності національного страхового ринку від іноземного капіталу; збереження тенденцій затягування виходу із економічної (фінансової), політичної кризи [7, с.91-93].

Серед заходів забезпечення фінансової безпеки страховими компаніями від внутрішніх загроз використовуються:

-забезпечення власної інформаційної безпеки (захист інформаційних баз даних, розподіл прав доступу до інформації, програмне забезпечення захисту від помилок);

-налагодження чіткої схеми дій страхових підрозділів і головних спеціалістів та контроль за їх дотриманням;

-поглиблення фінансового аналізу клієнтів до укладення договору страхування та попередження шахрайств за допомогою новітніх технологій (використання інформації анти-рейтингів, публікацій про фінансові махінації тощо);

-створення, ведення та використання „чорних списків” недобросовісних клієнтів;

-проведення роботи у напрямку підвищення страхової культури населення;

-розробка загальної стратегії діяльності страхової організації та встановлення пріоритетів фінансового менеджменту, направлених на досягнення безпечного рівня її діяльності;

-постійне прогнозування ймовірних загроз діяльності страхової компанії;

-забезпечення збалансованості страхового портфеля, тарифної, інвестиційної та перестрахувальної політики страховика;

-обґрунтування та реалізація найраціональніших форм, методів, способів і шляхів створення, вдосконалення й розвитку системи фінансової безпеки страхової організації;

-забезпечення безперервного контролю та управління фінансовою безпекою;

-дотримання відповідного рівня підготовки співробітників страхової компанії з дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки.

З боку держави основними методами забезпечення фінансової безпеки учасників страхового ринку є:

- підвищення рівня якості життя населення та страхової культури;

- встановлення підвищених вимог щодо діяльності страхових компаній з іноземним капіталом;

- включення до функцій наглядового державного органу функції моніторингу зовнішніх загроз для учасників страхового ринку;

- нагляд і контроль за злиттями і поглинаннями на страховому ринку.

Саме за допомогою забезпечення фінансової безпеки учасників страхового ринку владними органами законним шляхом будуть реалізовані фінансові інтереси України і її громадян на міжнародному та національному рівнях.

В Україні на сьогодні функціонує 407 страхових компаній. Але, незважаючи на таку велику кількість страховиків, сама сфера страхування в Україні нині проходить лише період становлення й розвитку, в процесі якого змінюється й система забезпечення безпеки діяльності страхових компаній.

Вітчизняні науковці та експерти оцінюючи вітчизняний страховий ринок виділяють такі його позитивні риси як: великий потенціал для розвитку страхування (вітчизняний страховий ринок займає всього 0,07% світового страхового ринку, що є мізерним при врахуванні особливостей розташування та кількості населення України; рівень страхових премій у ВВП за 2013 рік склав лише 2% тоді як у розвинутих країнах  майже 9%), існування конкуренції та високу конкурентоспроможність на ринку майнового страхування, наявність нижньої межі капіталізації. Однак є і негатині риси, до яких відносять: ізольований характер страхового ринку, низький рівень ємності страхових послуг, недостатній рівень капіталізації страховиків, помірно концентрований стан та невисоку конкурентоспроможність ринку страхування життя, значну кількість ліцензійних вимог, відсутність верхньої межі капіталізації, недостатній розвиток страхової інфраструктури, процвітання схемних й перестрахових угод, демпінг, недобросовісна конкуренція, лобіювання інтересів окремих фінансово-промислових груп, використання деяких видів страхування для відмивання грошей, забезпечення статутних капіталів і страхових резервів фіктивними активами та інше [2, с.59,65;10, с.84].

Важливим завданням для страхових компаній в рамках забезпечення фінансової безпеки є формування збалансованих страхових портфелів, а проблемою вітчизняного страхового ринку є те, що більшість страхових компаній відшкодовує витрати за рахунок нових страхових премій, не приділяючи значну увагу страховим резервам. Саме тому, на відповідну увагу заслуговує питання ефективного розміщення коштів страховиків, представлених у формі страхових резервів. Страхові компанії повинні сформувати інвестиційний портфель таким чином, щоб вчасно і в повному обсязі виконувати взяті зобов‘язання перед страхувальниками, внаслідок чого наглядові органи могли б чітко регламентувати напрями розміщення активів і частку, яку має займати кожен вид активу в загальному інвестиційному портфелі страхової компанії.

Однак вітчизняні страховики не демонструють значну зацікавленість в ефективному розміщенні страхових резервів. Найбільше своїх активів страхові компанії вкладають в акції – 47%, депозити – 24,5%, прававимоги до перестраховиків – 8% та цінні папери, що емітуються державою – 6,2% (станом на 31.12.2013 року) В основному вони тяжіють до консервативного управління інвестиційним портфелем, що можна пояснити низьким рівнем збитковості страхових операцій, незначними обсягами акумульованих фінансових ресурсів, а також нерозвиненістю ринку страхування життя, саме для якого і характерно залучення коштів на довгостроковий період (станом на 31.12.2013 року на вітчизняному страховому ринку діяло 62 компанії, що займались страхуванням життя, які забезпечили надходження майже 9% валових страхових премій) [8].

Одним з важливих індикаторів загрози фінансової безпеки страхового ринку є частка перестрахування у валових страхових преміях, а особливо — частка нерезидентів. Протягом 2013 року значно зросла частка вихідного внутрішнього перестрахування на страховому ринку України до 24,8%, а вихідного перестрахування у нерезидентів зменшилась до 5,7%, однак дані обсяги перестрахування залишаються вкрай високими [8]. Зростання обсягу перестрахувальних операцій може призвести до погіршення платоспроможності страхових компаній і їх ємності на ринку, що вплаває на виплату коштів при настанні страхового випадку, і фактично знижує фінансову безпеку як окремо взятої компанії, так і всього страхового ринку при настанні катастрофічних ризиків.

Істотною фінансовою загрозою для сучасного страхового ринку залишається і відтік капіталу за кордон. Нині склалася ситуація, коли страхові компанії з іноземним капіталом фактично виконують функції страхових посередників, передаючи в перестрахування близько 90-95% ризиків материнської компанії, тим самим перенаправляючи фінансові потоки за кордон. Дана ситуація властива більше компаніям зі страхування життя, оскільки при ризиковому страхуванні разом з капіталом вивозяться ризики, а при страхуванні життя — 80-90% довгострокового інвестиційного ресурсу і лише 10-20% ризиків.

При розгляді загроз фінансовій безпеці страхового ринку ми звертали увагу і на шахрайські дії з боку суб‘єктів страхового ринку. Шахрайство у страховому секторі має доволі масштабний характер і з кожним роком набирає все більше обертів. При цьому в більшості випадків злочинні дії спрямовані на максимізацію прибутку або отримання доходу, який не підлягатиме оподаткуванню. Зокрема, страхові компанії вдаються до протиправних дій для зменшення розміру страхового відшкодування, їх працівники — для отримання власної матеріальної вигоди. Фінансові аналітики оцінюють щорічні сумарні збитки від здійснення шахрайських дій на вітчизняному страховому ринку приблизно на 600 млн. грн. Підраховано, що близько 16% страхових виплат потрапляють до рук фінансових аферистів [1].

Отже, можна зробити висновок про те, що страховий ринок та фінансова безпека його учасників є важливою складовою ринкової економіки і виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого – комерційною діяльністю, що приносить прибуток та значні інвестиції в економіку. Роль страхових компаній у ринковій економіці, зобов’язує їх приділяти особливу увагу організації власних фінансів, і як наслідок, забезпеченню фінансової стійкості та платоспроможності всього ринку.

 

Література.

1. Аналитика: Фундаментальный анализ: Анализ макроэкономической ситуации.- январь 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.finmarket.com.ua/ru/recomend_top

2. Гаманкова О.О. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі. / О.О. Гаманкова, В.К. Хлівний // Фінанси України. – 2012. - №5. – С. 58-67.

3. Єрмошенко А.М. Визначення поняття фінансової безпеки страховика та її категорій / А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №4. – С. 46-51.

4. Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 569-р.:[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/

5. Користін, О.Є. Економічна безпека. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://pidruchniki.ws/12800528/ekonomika/valyutna_skladova_finansovoyi_bezpeki

6. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена наказом Мінекономіки України №60 від 02.03.2007р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/

7. Нікіфоров П.О. Сутність і значення фінансової безпеки страхової компанії / П.О. Нікіфоров, С.С. Кучерівська // Фінанси України. - 2006. - № 5. - С. 86-94.

8. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: інформація про діяльність небанківських фінансових установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

9. Панков Ю.В. Региональные особенности страховой культуры и финансовая безопасность страховщика. / Ю. В. Панков // - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://zhurnal.lib.ru.

10. Шірінян Л.В. Комплексна оцінка конкурентного середовища на ринку страхових послуг України. / Л.В. Шірінян // Фінанси України. – 2011. - №7. – С. 73-84.

 

References.

1. Finmarket (2012), “Analytics: Fundamental analysis: The analysis of the macroeconomic situation. - January 2014, available at: http://www.finmarket.com.ua/ru/recomend_top (Accessed 25 March 2014).

2. Hamankova O.O. and Khlivnyj V.K. (2012) “Insurance market of Ukraine in global insurance space”, Finansy Ukrainy, vol. 5. – pp. 58-67.

3. Yermoshenko A.M. (2004), Determination of concept of financial safety of insurer and its categories”,  Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.4. – pp. 46-51.

4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Conception of the national security in the financial sector”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80 (Accessed 25 March 2014).

5. Korystin, O.Ye. (2010), Ekonomichna bezpeka [Economic Security], Alerta, Kyiv, Ukraine.

6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2007), “Methods of calculating the level of economic security of Ukraine”, available at: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.4251.0 (Accessed 25 March 2014).

7. Nikiforov P.O. and Kucherivs'ka S.S. (2006) “Essence and value of financial safety of insurance company”,  Finansy Ukrainy, vol. 5. - pp. 86-94.

8. The official site of National commission that carries out government control in the field of the markets of financial services (2014) “Information about activity of non-bank financial institutions”, available at: http://www.dfp.gov.ua. (Accessed 25 March 2014).

9. Pankov Yu.V. Regional features of insurance culture and financial safety of insurer”, available at:http://zhurnal.lib.ru. (Accessed 25 March 2014).

10. Shirinian L.V. (2011) “A complex estimation of competition environment at the insurance market of Ukraine”,  Finansy Ukrainy, vol. 7. – pp. 73-84.

 

  Стаття надійшла до редакції 14.04.2014 р.