EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 338

 

Л. Є. Дейкало,

Старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак,

Старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

 

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

 

L. E. Deykalo,

DnipropetrovskState Financial Academy

A. I. Chubak,

DnipropetrovskState Financial Academy

 

The Treasury servicing of the transfers and ways for WAYS of ITS IMPROVEMENT

 

У статті розглянуті механізм, організація процесу казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів та операції, які здійснюють органи Державної казначейської служби України (Казначейства України) при їх обслуговуванні. Розглянуто функції та повноваження органів Казначейства України, розпорядників бюджетних коштів та органів місцевого самоврядування при їх проведенні. Здійснено аналіз діючих нормативно-правових актів з питань казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів. Проаналізовано порядок перерахування та здійснення видатків органами Казначейства в частині міжбюджетних трансфертів. Запропоновано основні шляхи удосконалення казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів.

 

The mechanism, the organization of the process of Treasury servicing of the transfers and operations engaged in Treasury of Ukraine in time of their service were describe in this article. The functions and powers of the Treasury of Ukraine, spending units of budget funds and local governments in their implementation were considered. The analysis of acting legal documents of treasury servicing of transfers was held. The analysis of enumeration and expenditure procedure by the Treasury for the transfers was conducted. The basic ways of improving treasury servicing of the transfers were proposed.

 

Ключові слова: бюджет, міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, Державна казначейська служба України, казначейське обслуговування міжбюджетних трансфертів, розпорядники бюджетних коштів, бухгалтерський облік доходів і видатків, звітність органів Казначейства України.

 

Keywords: budget, intergovernmental relations, transfers, Treasury of Ukraine, treasury servicing of the transfers, spending units of budget funds, accounting of income and expenditure by the Treasury, reporting by the Treasury.

 

 

Постановка проблеми. Бюджет є важливим інструментом реалізації державної політики. Трансформаційні зміни, які відбуваються в Україні, вимагають чіткої координації дій у всіх сферах фінансової системи. Процеси розвитку держави та подальше реформування бюджетної системи зумовлюють необхідність удосконалення бюджетного законодавства, а також і системи міжбюджетних відносин. Забезпечення збалансованого соціально - економічного розвитку держави неможливе без створення дієвого механізму регулювання міжбюджетних відносин. Показники соціально-економічного розвитку та реалізація бюджетної політики держави залежить від рівня організації та результативності виконання бюджету держави. Казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами дає можливість на будь - який проміжок часу отримувати органами державної виконавчої влади повну і достовірну інформацію щодо надходжень міжбюджетних трансфертів для прийняття своєчасного і правильного управлінського рішення.

Разом з тим, при казначейському обслуговуванні видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів не має можливості отримувати органами державної виконавчої влади на будь - який проміжок часу повну і достовірну інформацію щодо їх проведення у зв’язку з находженням цієї інформації безпосередньо у розпорядника коштів. Казначейська система виконання бюджетів перебуває в постійному розвитку і на сьогодні є актуальним виявлення проблем та вдосконалення казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних основ організації міжбюджетних відносин присвячено чимало праць, зокрема О.Василика, В. Кравченка, І. Луніної ,О. Опаріна, І.Чугунова, С. Юрія, С. Юшко. Питання казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів розглядались в працях О. Даневича, М. Маца, О. Охрімовського,  В.Федосова, І.Форкун, Н Фролової, С. Юрія. та ін. Разом з тим, практичні аспекти міжбюджетних відносин та їх казначейського обслуговування потребують подальших досліджень, що пов’язано зі змінами законодавства та необхідністю удосконалення.

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні організації та здійснення процесу казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів, проблемних питань та  розробці напрямів удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетним кодексом України визначено поняття міжбюджетних трансфертів.

Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого [1]. Види міжбюджетних трансфертів наведені на рис.1.

У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів

Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів розподіляється у таких пропорціях: не більш як 25 відсотків - для обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст обласного значення та бюджетів районів. Обласні державні адміністрації здійснюють розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ [1].

 

Рис. 1. Види міжбюджетних трансфертів

 

У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів

Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів розподіляється у таких пропорціях: не більш як 25 відсотків - для обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст обласного значення та бюджетів районів. Обласні державні адміністрації здійснюють розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ [1].

Дотація вирівнювання місцевим бюджетам визначається на основі формули, яка затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати такі параметри:

- фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;

- кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг;

- індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;

- розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

- коефіцієнт вирівнювання;

- норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення [1].

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджуються Кабінетом Міністрів України.

З Державного бюджету України місцевим бюджетам надаються такі види субвенцій:

- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;

- субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

- субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);

- інші субвенції.

Місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види субвенцій:

- субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;

- субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного користування;

- інші субвенції.

Обсяги та структура трансфертів, які надходять до загального фонду місцевих бюджетів Дніпропетровської області у 2011-2013рр., наведена в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Трансферти з державного бюджету до загального фонду місцевих бюджетів Дніпропетровській області у 2011-2013рр.*

Роки

Трансферти, всього,

млн. грн.

в тому числі

дотація вирівнювання

субвенції з Державного бюджету

інші дотації

млн. грн.

%,в обсязі трансфертів

млн. грн.

%,в обсязі трансфертів

млн. грн.

%,в обсязі трансфертів

2011

4528,7

1407,0

31,1

2811,3

62,1

310,4

6,8

2012

6150,9

1501,4

24,4

3785,6

61,5

863,9

14,1

2013

5598,5

1589,4

28,4

3521,3

62,9

487,9

8,7

* за даними Головного управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області

 

В структурі трансфертів субвенції з Державного бюджету становлять від 61,5% у 2012р. до 62,9% у 2013р.  В їх обсязі левову частку складають субвенції на соціальний захист населення: від 90% у 2011р. до 77% у 2012р.та 2013р.

Обсяги та структура трансфертів, що передаються до Державного бюджету України з загального фонду місцевих бюджетів Дніпропетровської області у 2011-2013рр., наведена в табл. 2.

 

Таблиця 2.

Кошти, що передаються до Державного бюджету України  з загального фонду місцевих бюджетів Дніпропетровській області у 2011-2013рр.*

Роки

Трансферти, всього,

млн. грн.

в тому числі

Кошти, що передаються до державного бюджету

Субвенція на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів

млн. грн.

%, в обсязі трансфертів

млн. грн.

%, в обсязі трансфертів

2011

161,0

149,9

93,1

11,1

6,9

2012

83,9

73,2

87,2

10,7

12,8

2013

168,3

160,6

95,4

7,7

4,6

* за даними Головного управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області

 

Протягом 2011-2013р.р. спостерігається коливання обсягів коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів Дніпропетровській області. Їх обсяги становили: у 2011р - 161,0 млн. грн., у 2012р. - 83,9 млн. грн., у 2013р. - 168,3 млн. грн.

При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів відповідно до ст.43, 78 Бюджетного кодексу України.

Державна казначейська служба України (Казначейство України) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у національному банку України. Основні завдання та функції Казначейства України визначені Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим указом Президента України № 460 від 13.04.2011р. [2].

Організаційні засади та механізм казначейського обслуговування видатків державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів здійснюється у відповідності до ст.108 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» від 24.12.2012 р №1407.

Органи Казначейства України здійснюють перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету за нормативами щоденних відрахувань, які визначаються законом про Державний бюджет України, від кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів, що надходять на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території, та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. Якщо за нормативами щоденних відрахувань не забезпечується отримання місячної суми дотації вирівнювання відповідно до розпису Державного бюджету України, органи Казначейства України перераховують недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Місцевим органам влади з метою їх стимулювання до нарощування доходів бюджету здійснюється перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З міських і районних бюджетів перерахування коштів до державного бюджету здійснюється за рахунок фактичних надходжень кошика доходів відповідних місцевих бюджетів згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених законом про Державний бюджет України (рішенням міської чи районної ради про місцевий бюджет). Головні управління Казначейства України зараховують доходи, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик 1), на відповідні рахунки, по закінченню операційного дня консолідують їх та здійснюють відрахування за нормативами щоденних відрахувань до державного бюджету та відповідних місцевих бюджетів і перераховують їх за належністю (див. рис.2). Обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не може перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної законом про Державний бюджет України (рішенням міської чи районної ради про місцевий бюджет), помноженої на кількість місяців у звітному періоді.

 

Рис. 2. Схема щоденного перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів

 

Порядок казначейського обслуговування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється органами Казначейства відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів України.

Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України передана координація державних програм, не пізніше ніж через п’ятнадцять днів після прийняття рішення про місцевий бюджет подають до Казначейства України на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів з визначенням розпорядників бюджетних коштів на рівні відповідних місцевих бюджетів (далі - уповноважені органи) за кожною бюджетною програмою.

Мережа у частині міжбюджетних трансфертів має дворівневу структуру і складається з головного розпорядника (центральний рівень) та уповноваженого органу на рівні відповідного місцевого бюджету.

Казначейство України отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

Казначейство України отримує від Мінфіну України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Казначейство України через Головні управління Казначейства доводить територіальний розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та зміни до розпису.

Казначейство України протягом п’яти робочих днів після отримання від Мінфіну України розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами (зміни до помісячного розподілу) доводить розпис, помісячний розподіл (зміни до них) на паперових носіях до головних розпорядників, яким законом про Державний бюджет України передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів.

Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надають інформацію щодо взятих бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов’язань передбачено нормативно-правовими актами) до Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Казначейства України.

Казначейство України інформує головних розпорядників та Мінфін України про бюджетні зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється Казначейством України на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів, доручень Кабінету Міністрів України, Мінфіну України, з урахуванням бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється в перший робочий день місяця або в інший термін, передбачений нормативно-правовими актами.

Відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється Казначейством України на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів.

На підставі розпорядчого документа Казначейства України суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

Головним розпорядникам надається виписка з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками у розрізі місцевих бюджетів та інформація щодо бюджетних зобов'язань (у разі якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

На підставі виписки про відкриті асигнування головні розпорядники наступного робочого дня після отримання виписки надають на паперових та електронних носіях Казначейству України розподіли відкритих асигнувань  у розрізі місцевих бюджетів, визначених законом про Державний бюджет України. Органи Казначейства надають уповноваженим органам виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Перерахування сум міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень, наданих уповноваженими органами, на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства.

За бюджетними програмами, закріпленими за Мінфіном України, надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються Казначейством України та його територіальними органами.

За бюджетними програмами, закріпленими за Мінфіном України, на рівні областей та міста Києва рахунки відкриваються на ім'я місцевих фінансових органів.

Казначейство України на підставі даних звітів про виконання державного бюджету, отриманих від органів Казначейства, направляє Мінфіну України інформацію про здійснені загальнодержавні витрати в розрізі відповідних програм та кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів  затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

Процес казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів зображено на рис.3.:

1. Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Розпис державного бюджету.

3. Витяг з розпису державного бюджету.

4. Розподіли планових показників річного розпису, змін до нього.

5.  Реєстрація зобов'язань та/або фінансових зобов'язань.

6. Консолідація зобов'язань;

7. Підготовка та надання пропозицій на відкриття асигнувань.

8. Узгодження пропозицій.

9. Виписки про відкриття асигнувань.

10. Розподіли відкритих асигнувань.

11. Реєстри відкритих асигнувань.

12. Рішення сесії про місцевий бюджет.

13. Розпорядження на фінансування та платіжні доручення на перерахування субвенції місцевим бюджетам.

14. Планові показники.

15. Розпорядження на фінансування.

16. Платіжні доручення.

17. Оплата платіжних доручень.

18. Повернення невикористаних коштів субвенції.

19. Складання та надання звіту.

 

Рис. 3.  Процес казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів

 

Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких направляються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів.

Умови надання субвенцій з одного місцевого бюджету іншому  визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено Бюджетним кодексом.

Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів. У разі, якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.

Залишки коштів субвенцій, наданих із загального фонду державного бюджету, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету.

Залишки коштів субвенцій, наданих із спеціального фонду державного бюджету, на кінець бюджетного періоду органи Казначейства зберігають на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення відповідно до вимог статті 57 Бюджетного кодексу України.

У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (за типом кредитора) "на початок періоду".

Залишки коштів субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані.

Процес казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на виконання спільних проектів на зображено на рис.4.:

1. Рішення сесії про місцевий бюджет на відповідний рік.

2. Угода міжнадавачем субвенції та її отримувачем.

3. Розпорядження на перерахування коштів.

4. Планові показники, кошторис.

5. Реєстраціязобов'язань та/ або фівнвннсових зобов'язань.

6. Надання платіжних доручень.

7. Оплата платіжних доручень

8. Повернення не використаних коштів субвенції.

9. Звіт.

 

Рис. 4.  Процес казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на виконання спільних проектів

 

В процесі казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів органи Казначейства України здійснюють контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів:

- на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань та фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів(поточні зобов’язання та перехідні зобов’язання);

- у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Висновки та пропозиції.  Підводячи підсумок вищевикладеного, на основі проведеного в роботі дослідження , можна зробити наступні висновки.

Казначейство України в процесі казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів державного і місцевих бюджетів здійснює комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку надходжень та видаткових операцій, здійснення контролю за ефективним використанням та цільовим спрямуванням коштів субвенцій та формування фінансової звітності про виконання бюджетів.

Разом з тим, у процесі казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів, зокрема, субвенцій з державного та місцевих бюджетів є ряд проблем.

1. Реєстраційні рахунки головним розпорядникам та розпорядникам коштів окремо для зарахування коштів субвенції на фінансування і здійснення видатків не відкриваються. Кошти субвенції зараховуються на реєстраційні рахунки, які відкриті цим розпорядникам по місцевому бюджету, а це не дає змоги органам Казначейства окремо здійснювати реєстрацію зобов’язань та фінансових зобов’язань і видатки за рахунок субвенції, ведення бухгалтерського обліку за цими операціями. В подальшому вищевказане призводить до виконання значного обсягу робіт в ручному режимі, так як надання інформацій Казначейству України щодо реєстрації зобов’язань та використання коштів субвенцій потребує її збору з органів Казначейства і розпорядників коштів.

2. Не завжди головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів своєчасно надають органам Казначейства документи на реєстрацію зобов’язань та фінансових зобов’язань, а також платіжні документи на здійснення видатків за рахунок субвенції у зв’язку з несвоєчасним проведенням організаційних заходів (проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, укладення договорів тощо).

3. Мають місце випадки неповного повернення залишків коштів субвенцій, не використаних на кінець бюджетного періоду, по причині відсутності в обліку органів Казначейства інформації щодо використання коштів субвенцій та ненадання розпорядниками коштів платіжних доручень до органів Казначейства на їх повернення.

З метою удосконалення казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів, на наш погляд, необхідно:

- законодавчо вирішити питання щодо відкриття окремих реєстраційних рахунків головним розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів для здійснення операцій по міжбюджетних трансфертах;

-  підвищити відповідальність головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання ними бюджетного законодавства в процесі здійснення видатків за рахунок трансфертів з державного і місцевих бюджетів;

 

Література:

1. Бюджетний кодекс Українивiд 08.07.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua.

2. Про Державну казначейську службу України [Електронний ресурс]: Указ Президента Українивід 13.04.2011 №460/2011. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938.

4. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309.

5. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407.

6. Звіти Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області/ [Електронний ресурс]:www.treasury.gov.ua

 

References.

1. Тhe Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Kodeks Ukrainy “Biudzhetnyj kodeks Ukrainy” №2456-VI. [Online]. - availableat: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 01 January 2014).

2. Ukaz Prezydenta Ukrainy (2011) “Pro Derzhavnu kaznachejs'ku sluzhbu Ukrainy” №460/2011. [Online].  - availableat: http://zakon.rada.gov.ua. (Accessed 12 December 2011).

3. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (2012) “Pro zatverdzhennia Poriadku kaznachejs'koho obsluhovuvannia mistsevykh biudzhetiv” №938. [Online]. - availableat: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 23 Agust 2012).

4. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (2012) “Pro zatverdzhennia Poriadku reiestratsii ta obliku biudzhetnykh zobov'iazan' rozporiadnykiv biudzhetnykh koshtiv v orhanakh Derzhavnoi kaznachejs'koi sluzhby Ukrainy”  № 309. [Online]. - availableat: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 22 October 2013).

5. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (2012) “Pro zatverdzhennia Poriadku kaznachejs'koho obsluhovuvannia derzhavnoho biudzhetu za vytratamy № 1407.    [Online]. - availableat: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 24 December 2012).

6. Zvity Holovnoho upravlinnia Derzhavnoi kaznachejs'koi sluzhby Ukrainy u Dnipropetrovs'kij oblasti / [Online]. - availableat: http://www.treasury.gov.ua

 

  Стаття надійшла до редакції 14.04.2014 р.