EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 339.13

 

О. С. Кузьменко,

старший викладач кафедри економіки та менеджменту,

Чернігівська філія Рівненського інституту слов’янознавства, м. Чернігів

О. О. Железняк,

д. ф-м н.,  професор кафедри менеджмент організацій,

Національний Авіаційний Університет, м. Київ

 

Моделювання динаміки збуту товарів у ринкових умовах

 

O. S. Kuzmenko,

senior lecturer of economy and management,

 Rivne Institute of Slavonic Studies of  Chernigiv branch, Chernigiv

O. O. Zheleznyak,

Dr.Sc., Professor of management of organizations, National Aviation University, Kyiv

 

modeling of dynamics of the goods’ sale in market conditions

 

У статті розглянуто принципи моделювання динаміки збуту товарів на ринках недосконалої конкуренції. Побудовано нелінійну економіко-математичну модель для аналізу динаміки збуту товарів у ринкових умовах з урахуванням зміни ціни, купівельних можливостей споживачів і виду існуючих ринкових структур.

 

The article researches the principles of modeling of dynamics of the goods’ sale on the markets of imperfect competition. Built nonlinear economic-mathematical model for the analysis of dynamics of goodssales in market conditions taking into account price changes, consumer possibilities and types of existing market structures.

 

Ключові слова: динамічна економіко-математична модель, ринки недосконалої конкуренції, попит, пропозиція, збут.

 

Keywords: dynamic economic-mathematical models, markets of imperfect competition, demand, supply, sale.

 

 

Постановка проблеми. Метою економічної діяльності будь-якого підприємства, що діє на ринку, є отримання максимального прибутку при існуючих обмеженнях наявних економічних ресурсів. Прибуток безпосередньо залежить від кількості товару, який підприємство реалізує протягом певного часу за ринковою ціною. Економічним ринкам притаманна нестабільність, яка може істотно впливати на збут товарів в умовах нестаціонарності зовнішнього конкурентного середовища. Моделювання динаміки збуту товарів у ринкових умовах дозволяє отримати прибуток навіть в умовах нестабільних ринків.

Аналіз досліджень і публікацій. У багатьох дослідженнях, розглядаючи попит, асоціюють його зі збутом, або продажем товарів, але це не так. Попит – це кількість товару, яку покупці хочуть і можуть придбати за деякий проміжок часу за певного значення ціни. Пропозиція – це кількість товару, яку продавці бажають і можуть продати на ринку за деякий проміжок часу за певного значення ціни. Попит і пропозиція, взаємодіючи між собою утворюють динаміку продажу, або, іншими словами збут. Збут – це кількість реально проданого товару за деякий проміжок часу за певного значення ціни. Збут товару потребує певного часу для його виробництва, протягом якого попит може змінитися. Тому необхідно розглядати ці процеси в динаміці.

Економіко-математичному моделюванню стратегії поведінки фірми-виробника на ринках недосконалої конкуренції присвячені роботи [2, 3]. Визначено основні чинники що впливають на темп збуту товарів на ринках [1, 4, 5]. Завдяки складній нелінійній взаємодії попиту і пропозиції виникають нестаціонарності темпу збуту товарів. Зважаючи на складність математичного описання ринку, до цього часу залишається мало вивченим вплив особливостей ринкових структур на процес збуту товару в умовах зміни бюджету споживача та обраної цінової політики виробника.

Мета дослідження. Розробити економіко-математичну модель для аналізу динаміки збуту товарів у ринкових умовах з урахуванням зміни ціни, купівельних можливостей споживачів і виду існуючих ринкових структур.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на хаотичні коливання, що відбуваються на ринках недосконалої конкуренції, існують об’єктивні ринкові закони, якими визначається тенденція збуту товарів. У процесі взаємодії виробників (формують пропозицію) і споживачів (створюють попит) визначається споживча вартість (ціна ) даного товару, тобто грошовий еквівалент за який виробник зможе продати, а споживач здатний купити (див. рис. 1).

 

 

Рис. 1. Спрощена схема взаємодії виробників і споживачів, яка породжує збут товарів

 

На ринку товарів завдяки дії різних чинників (цінових і нецінових) відбувається коливання попиту () і пропозиції (), що призводить до зміни у часі темпу збуту товарів (). Темпу збуту товарів залежить від співвідношення величини доходів споживача с до ціни товару P та насиченості ринку товарами даного виду. Таким чином темп збуту товару є функцією , де Q – кількість товарів на ринку, яка надходить від товаровиробників або пропозиція; N – потенційна  кількість споживачів даного товару або попит; t – інтервал часу.

Кількісна характеристика ринку описується функцією , що представляє різні економічні ситуації: у випадку коли пропозиція перевершує попит спостерігається надлишок товарів, що змушує виробника знизити ціни, а якщо попит перевершує пропозицію, тоді виникає дефіцит товарів, підсилюється влада продавця на ринку, який за власним бажанням регулює зростання ціни і обсягу збуту до моменту усунення дефіциту.

Динаміка купівлі-продажу товару визначається не тільки складною взаємодією попиту і пропозиції, які залежать від ціни товару, величини бюджету споживача, насиченості ринку та часу, а й значною мірою обумовлена видом ринкової структури.

На ринку досконалої конкуренції представлено багато учасників і ціни на товари не залежать від дій окремих виробників чи споживачів. Звичною лінією поведінки підприємства, з метою максимізувати свій прибуток, є зміна обсягів збуту (виробництва) в бік зменшення або збільшення в залежності від привабливості ціни, що встановилася на ринку. Підприємство на ринку досконалої конкуренції не має гострої потреби в моделюванні обсягу збуту своєї продукції, оскільки передбачається, що будь-який обсяг, запропонований нею на ринку, буде повністю реалізований.

Інша ситуація виникає на ринках недосконалої конкуренції. Під ринком недосконалої конкуренції, розуміють ринок, на якому продавці і покупці можуть впливати на ціну, тобто певним чином існує ринкова влада одного із суб’єктів. Серед основних причин існування ринків недосконалої конкуренції можна виділити наступні:

1. Ефект масштабу. Коли існує тенденція до зменшення продавців в тих галузях, для яких характерні значні економії від масштабу. В таких умовах великим підприємствам виробництво обходиться дешевше, і вони мають змогу продавати свою продукцію по нижчій ціні, ніж невеликі підприємства, що призводить до витіснення останніх.

2. Бар’єри вступу до галузі. Бар’єри можуть виникати в результаті державного регулювання, виключного контролю над важливими факторами виробництва, необхідності значного фінансового забезпечення для старту або прориву в галузь, діяльності кримінальних структур, тощо.

На монопольному ринку діє лише один продавець, метою якого є отримання надприбутків і саме цей ринок характеризується найсерйознішими перешкодами для входження нових продавців на ринок. На монополістичному ринку ціна завжди вища за граничні витрати, це означає відхилення від ефективного розподілу ресурсів і призводить до втрат суспільного добробуту. Для максимізації прибутку підприємство монополіст створює певний дефіцит, який і обумовлює ціну, що перевищує граничні витрати. Дефіцит означає менші обсяги пропозиції в умовах недосконалої конкуренції в порівнянні з тим його обсягом, який пропонувався б в умовах досконалої конкуренції. Підприємство, яке має монопольну владу на ринку, може збільшувати свій прибуток застосовуючи цінову дискримінацію. Цінова дискримінація – практика встановлення продавцем різних цін на різні одиниці одного й того ж товару, що продається одному або різним покупцям. Відсутність конкуренції призводить до диспропорцій в економіці та від монополізації ринку страждають, в першу чергу, споживачі, коли їм доводиться платити вищу ціну за меншу кількість товару.

Оскільки підприємство монополіст є єдиним підприємством продавцем на ринку даного товару, відпадає необхідність приймати рішення з оглядом на можливі дії конкурентів.

Ринок монополістичної конкуренції поєднує в собі риси ринків монополії та досконалої конкуренції. Продавець на ринку монополістичної конкуренції, не може в повній мірі отримати вигоду від зменшення ціни, у вигляді збільшення темпів збуту, оскільки зустріне певну протидію з боку конкурентних підприємств. Таким чином для стимулювання збуту на даному ринку необхідно використовувати інструменти нецінової конкуренції.

Через порівняно вільний вступ у галузь, відносно велике число продавців та обмежений контроль над ціною, підприємство, що діє на ринку монополістичної конкуренції не може отримувати надприбутки, які є можливість отримати на ринках монополії та олігополії.

Ціна на ринку монополістичної конкуренції вища за граничні витрати, до того ж підприємства мають резервні потужності, що означає менші обсяги виробництва ніж на ринку досконалої конкуренції, але більші ніж при монополії. Проте більшість підприємств на ринку монополістичної конкуренції мають невелику монопольну владу, отже ціна і обсяги виробництва наближені до тих, які б існували на ринку досконалої конкуренції.

Олігополістичний ринок охоплює ринковий простір між монополістичною конкуренцією і монополією. Поведінка фірми на олігополістичному ринку в значній мірі залежить від відповідної реакції конкурентних фірм, тому не існує єдиної моделі. В залежності від ситуації, що склалася на ринку, за своїми характеристиками він може бути схожим, як на ринок монополістичної конкуренції, так і на монополію. Так в ситуації, коли підприємства укладають таємні або офіційні угоди, узгоджують ціни, галузевий обсяг випуску продукції і квоти, ринок починає діяти, як монопольний. Проте, бажання кожного підприємства збільшити прибуток за рахунок розширення обсягів виробництва або зниження ціни, штовхає їх до порушення угод і робить монополізацію нестійкою.

Аналіз олігополістичних ринків показує, що в умовах олігополії обсяги випуску продукції більші, ніж при монополії, але менші, ніж при досконалій конкуренції. Ринкова ціна при олігополії нижча, ніж при монополії, але вища, ніж при досконалій конкуренції.

Таким чином, модель, що описує динаміку збуту товарів на ринках недосконалої конкуренції, має містити певний фактор конкурентної протидії F(m) який враховує конкурентну боротьбу для поширення товару або силу «тертя», яка чиниться на продажі збоку конкурентів.

 

   або                          (1)

 

Вплив конкуренції залежно від темпу збуту товару на ринку представлений на рис. 2. Протягом певного часу підвищення темпу збуту збоку підприємства може не привертати увагу конкурентів. В цей період конкурентна протидія спадає, а темп збуту  зростає. Але в певний момент (точка min на рис. 2) підприємство досягає критичної межі, коли конкуренти починають реагувати і подальше нарощування збуту пов’язане з істотним підвищенням конкурентної протидії і потребує значних невиправданих затрат економічних ресурсів підприємства. Таким чином в залежності від величини збуту товару в існуючій ринковій структурі кожне підприємство займає свою позицію з мінімальним фактором конкурентної протидії.

 

Рис. 2. Позиція підприємства на конкурентному ринку з мінімальним фактором конкурентної протидії

 

Завдяки зміні на нестаціонарному ринку співвідношення попиту та пропозиції для деяких товарів виникають виділені частоти (квазіперіоди) сезонні, тижневі, добові. Обробка статистичних даних по поширенню молокопродуктів і хлібопродуктів в м. Чернігові дала можливість визначити величину амплітуди для сезонних і добових коливань. Отже темп збуту товару має нестаціонарну складову, яка пов’язана із структурою, об’ємом і видом ринків.

З врахуванням функціональної залежності фактора конкурентної протидії нелінійне диференційне рівняння (1) у своїх розв’язках має квазіперіодичну складову, а також залежність амплітуди коливань поширення товару від часу. Описання поширення товару на різних ринках рівнянням (1) справедливе в загальному випадку для різного виду товарів. Знаходження величини фактора конкурентної протидії і процесу взаємодії товарів у різних виробників для обраного регіону буде проаналізовано в подальших дослідженнях.

Висновки. В результаті проведених досліджень моделювання динаміки збуту товарів в ринкових умовах отримані такі результати:

1. Побудована нелінійна модель збуту товарів, яка враховує нестаціонарність співвідношення попиту та пропозиції.

2. Виявлено, що в умовах різних ринкових структур існує фактор конкурентної протидії поширенню товарів.

3. Знайдено функціональну залежність фактора конкурентної протидії від темпу поширення товару. Виявляється, що в залежності від темпу збуту товару на ринку існує ділянка мінімальної протидії конкурентів (ніша збуту), яку займає кожне підприємство спираючись на свої наявні економічні ресурси.

 

Література.

1. Железняк О.О., Кузьменко О.С. Вплив конкурентного середовища на динаміку збуту товару у ринкових умовах / О.О. Железняк, О.С. Кузьменко // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.:НАУ, 2010. – Вип. 35. – С. 49-57.

2. Железняк О.О., Кузьменко О.С. Економіко-математичне моделювання динаміки збуту товарів на ринках недосконалої конкуренції / О.С. Кузьменко, О.О. Железняк // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.:НАУ, 2011. – Вип. 39. – С. 47-53.

3. Железняк О.О., Кузьменко О.С. Математичне моделювання динаміки продажу товарів на ринках недосконалої конкуренції / О.О. Железняк, О.С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1(115).  – С. 236-245.

4. Железняк О.О., Кузьменко О.С. Чинники  впливу на динаміку збуту товарів в умовах недосконалої конкуренції / О.О. Железняк, О.С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11(112).  – С. 38-46.

5. Кузьменко О.С. Регіональні особливості збуту товарів на споживчих ринках недосконалої конкуренції / О.С. Кузьменко // Соціально-економічні і психологічні проблеми: історія та сучасність. Матеріали V міжвузівської науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧФ РІС КСУ, 2011. – С. 45-51.

 

References.

1. Zhelezniak, O.O. and Kuz'menko, O.S. (2010),Influence of a competition on dynamics of the goods’ sale in market conditions, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: zb. nauk. prats', vol. 35, pp. 49-57.

2. Zhelezniak, O.O. and Kuz'menko, O.S. (2011), “Economic-mathematical modeling of dynamics of the goods’ sale in market of imperfect competition”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: zb. nauk. prats', vol. 39, pp. 47-53.

3. Zhelezniak, O.O. and Kuz'menko, O.S. (2011), “Mathematical modeling of commodities sales dynamics at markets of imperfect competition”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, no. 115, pp. 236-245.

4. Zhelezniak, O.O. and Kuz'menko, O.S. (2010), “Factors of influence upon commodities sales under conditions of imperfect competition”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 11, no. 113, pp. 38-46.

5. Kuz'menko, O.S. (2011), “Regionals features of sales on the consumer goods markets of imperfect competition”, Sotsial'no-ekonomichni i psykholohichni problemy: istoriia ta suchasnist' [Socio-economic and psychological problems: history and modernity], Materialy V mizhvuzivs'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the fifth interuniversity scientific-practical conference], ChF RIS KSU, Chernihiv, pp. 45-51.

 

Стаття надійшла до редакції 15.04.2014 р.