EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 336.7

 

О. І. Скоробогач,

здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ, викладач кафедри фінансів та банківської справи,

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ, м. Чортків

 

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ БАНКІВ УКРАЇНИ

 

O. I. Skorobohach,

researcher of the Department of bank management and accounting TNEU,

teacher of Department of Finance and Banking, Chortkivskiy educational institute of business TNEU, Chortkiv

 

ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BANKS IN UKRAINE

 

У статті здійснено аналіз доходів та витрат вітчизняних малих і середніх банків та проведено порівняльний аналіз з доходами та витратами найбільших і великих банків. Аналіз доходів і витрат банків було проведено за обсягом та структурою сукупних доходів і витрат відповідно до груп банків. У статті було визначено, які складові доходів і витрат банків займали найбільший обсяг та питому вагу. Здійснено аналіз коефіцієнтів, які характеризують стабільність діяльності банків. Проаналізовано темп зростання доходів та витрат вітчизняних банків відповідно до груп банків та динаміку цих показників.

 

In article the analysis of income and expenditure of domestic small and medium-sized banks and a comparative analysis of income and expenditure and the largest major banks is carried out. An analysis of income and expenditures of banks was held by the volume and structure of total income and expenses according to bank groups. In this article, it was determined what components of the income and expenses of the banks occupy the largest amount and proportion. The analysis of the factors that characterize the stability of banks is carried out. The analysis of growth rate of income and expenses of national banks under the bank groups and the dynamics of these indicators is conducted.

 

Ключові слова: малі і середні банки, дохід, витрати, найбільший банк, великий банк.

 

Keywords: small and medium-sized banks, income, expenses, the largest banks, large banks.

 

 

Постановка проблеми. В умовах фінансової нестабільності виникає необхідність дослідження питань, пов’язаних з оцінкою фінансового стану банків, прибутковості, рентабельності, а особливо проведення аналізу різних складових  доходів та витрат малих і середніх банків України. Аналіз доходів і витрат банківської установи – це важлива передумова для визначення доцільності співпраці потенційних клієнтів, вкладників, інвесторів з тим чи іншим банком. Тому актуальності набуває питання дослідження доходів і витрат вітчизняних малих і середніх банків, які діють в умовах нестабільності на фінансових ринках.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Аналізу різних складових доходів і витрат комерційних банків присвячено праці багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних вчених: О. В. Васюренко, А. М. Герасимович, Д. Гладких, О. П. Зоря, О. М. Колодізєв, А. А Коняєв, Т. Д. Косова, В. М. Кочетков, О. А. Криклій, О. В. Лисенок, Н. Г. Маслак, В. І. Міщенко, А. М. Мороз, І. М. Парасій-Вергуненко, Л. О. Примостка, М. І. Савлук, Л. П. Снігурська, В. Шлапак та інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз доходів та витрат малих і середніх банків нашої держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз доходів і витрат банків дає змогу з’ясувати причини зміни доходів та витрат і простежити тенденцію цих змін, що сприяє здійсненню раціонального управління доходами й витратами банків. Взагалі управління доходами і витратами − доволі складний процес, основна мета якого полягає у збільшенні рівня доходів та зменшенні витрат комерційного банку, що зумовить підвищення рівня прибутку банку, дасть змогу зробити його прогноз і визначити чинники, які впливають на обсяг доходів і витрат комерційного банку. Крім цього, аналіз структури доходів та витрат слугує важливою передумовою для забезпечення безпеки співробітництва з банком з боку клієнтів, вкладників, інвесторів й інших банківських установ.

Проведений аналіз динаміки обсягу і структури сукупних доходів середніх банків України в 2006−2012 рр. показав, що сукупні доходи середніх банків зросли у 3,5 разу (або на 9660 млн. грн.) за рахунок збільшення процентних доходів, які порівняно з результатами за 2006 р. зросли у 4 рази (або на 8304 млн. грн.), та протягом досліджуваного періоду залишалися основним джерелом доходів середніх банків, що є позитивною тенденцією (табл. 1). Варто уточнити, що загальне збільшення доходів супроводжувалося зростанням усіх його складових.

 

Таблиця 1.

Динаміка обсягу та структури сукупних доходів середніх банків України у 2006−2012 рр., млн. грн.*

Доходи банків

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

Процентні доходи

2824

73,6

5123

65,2

6529

67,1

7776

82,6

6721

82,4

7921

79,3

11128

82,4

Комісійні доходи

773

20,1

1738

22,1

1661

17,1

1143

12,1

1131

13,9

1192

11,9

1457

10,8

Торговельні доходи

153

4,0

284

3,6

863

8,9

422

4,5

204

2,5

196

2,0

159

1,2

Інші операційні доходи

89

2,3

714

9,1

678

7,0

74

0,8

97

1,2

683

6,8

755

5,6

Всього доходів

3839

100,0

7859

100,0

9731

100,0

9415

100,0

8154

100,0

9992

100,0

13499

100,0

*Примітка. Розраховано автором на основі даних [6].

 

Найбільше зросли процентні доходи, до яких належать надходження плати за наданими кредитами, розміщеними депозитами, а також за цінними паперами, питома вага яких підвищилася на 8,8 процентного пункту. Комісійні доходи порівняно з 2006 р. зросли на 684 млн. грн., або на 88,5%, але їхня частка у сукупних доходах середніх банків зменшилася на 9,3%.

Доходи від торговельних операцій за досліджуваний період збільшилися на 6 млн. грн., або на 3,9%, але їхня питома вага знизилася на 2,8%. Зростання доходу від торговельних операцій свідчить про активну діяльність середніх банків на валютному ринку і ринку цінних паперів. Інші операційні доходи  (дивідендний дохід, дохід від операційного лізингу, штрафи й пені, отримані за банківськими операціями) порівняно з 2006 р. збільшились на 666 млн. грн., або у 8,5 разу та одночасно зросла їхня питома вага на 3,3%.

Отже, можна зробити висновок, що середні банки активізували роботу з метою одержання процентних доходів, комісійних доходів, торговельних доходів й інших операційних доходів.

Сукупні доходи малих банків у 2012 р. становили 16280 млн. грн. і перевищили значення за всі попередні роки (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Динаміка обсягу та структури сукупних доходів малих банків України у 2006−2012 рр., млн. грн.*

Доходи банків

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

Процентні доходи

3205

74,6

4317

74,6

8680

74,4

9822

78,6

9162

79,7

10744

75,8

12708

78,1

Комісійні доходи

720

16,8

1072

18,5

1714

14,7

1957

15,7

1628

14,2

2477

17,5

2513

15,4

Торговельні доходи

211

4,9

263

4,5

936

8,0

386

3,1

247

2,1

386

2,7

284

1,7

Інші операційні доходи

159

3,7

136

2,4

336

2,9

326

2,6

456

4,0

568

4,0

775

4,8

Всього доходів

4294

100,0

5788

100,0

11666

100,0

12491

100,0

11493

100,0

14175

100,0

16280

100,0

*Примітка. Розраховано автором на основі даних [6].

 

Так, порівняно з 2006 р. сукупні доходи малих банків зросли у 3,8 разу (або на 11986 млн. грн.) за рахунок збільшення процентних доходів у 4 рази
(9503 млн. грн.), комісійних доходів − у 3,5 разу (1793 млн. грн.), торговельних доходів − в 1,3 разу (73 млн. грн.) та інших операційних доходів − майже у 5 разів (616 млн. грн.). Їхня питома вага у сукупних доходах малих банків також змінилася: за результатами 2012 р. питома вага процентних доходів зросла на 3,5 процентного пункту, а питома вага інших операційних доходів – на 1,1 процентного пункту. Водночас питома вага комісійних доходів зменшилася на 1,4 процентного пункту, а питома вага торговельних доходів – на 3,2 процентного пункту у 2012 р., тоді як їхній обсяг збільшився. Така ситуація зумовлена тим, що значно зросли обсяг і питома вага процентних та інших операційних доходів у структурі сукупних доходів малих банків. Варто зазначити, що у
деяких малих банків збільшення інших операційних доходів переважно було пов’язане з отриманням фінансової допомоги від материнської компанії. Подібна ситуація спостерігалася у Банку Кіпру, який одержав безповоротну фінансову допомогу від Bank of Cyprus Рublic Соmpany Limited (Кіпр) на суму 14 млн. грн. [3].

Таким чином, доходимо висновку, що малі банки також посилили роботу з одержання процентних, комісійних, торговельних й інших операційних доходів.

Отже, загальна оцінка доходів малих і середніх банків позитивна, оскільки найбільші обсяг та питому вагу в сукупних доходах малих і середніх банків упродовж 2006−2012 рр. мали процентні доходи, основним джерелом яких є продуктивні активи, тоді як частка непроцентних доходів залишалася на попередньому рівні.

Проведений аналіз сукупних витрат середніх банків України в 2006−2012 рр. показав, що розміри сукупних витрат середніх банків у 2012 р. порівняно з результатами в 2006 р. зросли на 11168 млн. грн., або у 4,2 разу, переважно за рахунок збільшення процентних витрат – на 4871 млн. грн., або у 4,3 разу, адміністративних та інших операційних витрат – на 4486 млн. грн., або у 4,3 разу, комісійних витрат – на 169 млн. грн., або у 4 рази, і відрахувань до резервів – на 1648 млн. грн., або у 4,4 разу (табл. 3). При цьому в структурі витрат значно зменшилися обсяг та питома вага витрат на податок на прибуток відповідно на 6 млн. грн. і 3 процентних пункти,  що зумовлено зниженням величини самого прибутку порівняно з попередніми роками.

 

Таблиця 3.

Динаміка обсягу та структури сукупних витрат середніх банків України  у 2006−2012 рр., млн. грн.*

Витрати банків

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

Процентні витрати

1495

42,6

3007

41,0

3692

39,4

4295

34,1

3970

43,7

4641

44,8

6366

43,4

Комісійні витрати

58

1,7

193

2,6

137

1,5

157

1,2

185

2,0

209

2,0

227

1,5

Відрахування до резервів

481

13,7

898

12,2

1827

19,5

5016

39,8

2147

23,6

953

9,2

2129

14,5

Адміністративні та інші операційні витрати

1342

38,2

3011

41,0

3520

37,5

2884

22,9

2727

30,0

4547

43,8

5828

39,7

Податок на прибуток

137

3,9

228

3,1

200

2,1

236

1,9

51

0,6

21

0,2

131

0,9

Всього витрат

3513

100,0

7337

100,0

9377

100,0

12589

100,0

9080

100,0

10371

100,0

14681

100,0

*Примітка. Розраховано автором на основі даних [6].

 

Важливою статтею витрат залишаються загальні процентні витрати, які за аналізований період зросли, що вказує на збільшення банківських видатків на сплату відсотків за депозитами фізичних та юридичних осіб. Відбулося також значне зростання відрахувань до резервів у 2012 р. порівняно з попередніми роками, що може свідчити як про збільшення обсягу кредитного портфеля банків, так і про погіршення його якості. Враховуючи наявність простроченої кредитної заборгованості у середніх банків, можемо стверджувати, що таке зростання відрахувань до резервів було здійснено з метою покриття можливих втрат від кредитних операцій.

Розміри сукупних витрат малих банків у 2012 р. порівняно з результатами в 2006 р. збільшилися на 12136 млн. грн., або у 4 рази, що відбулося за рахунок зростання всіх статей витрат: процентних витрат – на 5959 млн. грн., або у 4,2 разу, адміністративних та інших операційних витрат – на 4548 млн. грн., або у 3,8 разу, відрахувань до резервів – на 1387 млн. грн., або у 5,3 разу, комісійних витрат – на 234 млн. грн., або у 3,8 разу і витрат на податок на прибуток – на 8 млн. грн., або в 1,1 разу (табл. 4). Проте обсяг та питома вага деяких статей витрат збільшилися неоднозначно: якщо обсяг адміністративних й інших операційних витрат зріс на 4548 млн. грн., то їхня питома вага у структурі витрат зменшилася на 2,2 процентного пункту. Збільшення цих витрат у багатьох банків зумовлене розширенням мережі їхніх відділень, активним просуванням банківських продуктів на нові ринки, розширенням матеріально-технічної бази і комплектацією висококваліфікованими кадрами нових банківських підрозділів. Крім цього, для забезпечення ефективної роботи з проблемною заборгованістю багато середніх банків зверталися до послуг зовнішніх юристів, що також призвело до зростання операційних витрат.

 

Таблиця 4.

Динаміка обсягу та структури сукупних витрат малих банків України у 2006−2012 рр., млн. грн.*

Витрати банків

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

млн. грн.

частка,%

Процентні витрати

1862

46,5

2457

45,5

5253

47,1

5823

35,6

5297

45,2

6200

41,4

7821

48,5

Комісійні витрати

84

2,2

147

2,7

280

2,5

557

3,4

332

2,8

314

2,1

318

2,0

Відрахування до резервів

324

8,1

580

10,8

1446

13,0

5591

34,2

1958

16,7

2666

17,8

1711

10,6

Адміністративні та інші операційні витрати

1618

40,4

2078

38,5

3932

35,3

4310

26,3

4054

34,6

5751

38,4

6166

38,2

Податок на прибуток

117

2,9

134

2,5

245

2,2

77

0,5

90

0,8

35

0,2

125

0,8

Всього витрат

4005

100,0

5396

100,0

11156

100,0

16358

100,0

11731

100,0

14965

100,0

16141

100,0

*Примітка. Розраховано автором на основі даних [6].

 

Незважаючи на збільшення обсягу комісійних витрат та витрат на податок на прибуток, їхня питома вага у структурі витрат у 2012 р. зменшилася. Так, питома вага комісійних витрат знизилася на 0,2%, а питома вага витрат на податок на прибуток – на 2,1 процентного пункту. Однак питома вага відрахувань до резервів зросла на 2,5%, а питома вага процентних витрат − на 2 процентних пункти. На нашу думку, таке збільшення питомої ваги відрахувань до резервів свідчить про можливе зростання проблемної заборгованості у кредитно-інвестиційному портфелі малих банків.

Отже, основну частину витрат малих і середніх банків становлять процентні витрати, але спостерігається значне збільшення витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування банків, зокрема адміністративних та інших операційних витрат, відрахувань до резервів, що вказує на погіршення менеджменту, якості кредитного портфеля банків і потребує розробки шляхів скорочення цих витрат з метою підвищення прибутковості діяльності малих та середніх банків.

Для загального оцінювання динаміки витрат банку доцільно проаналізувати коефіцієнти, які характеризують стабільність діяльності банку та її прогнозування. До таких показників належать [1, с. 378−380]:

      коефіцієнт дієздатності банку К, який визначається співвідношенням витрат і доходів банку. Оптимальне значення К не має перевищувати 0,95, його збільшення до 1,0 й вище свідчить про погіршення дієздатності банку, тобто про його збитковість;

      коефіцієнт режиму економії витрат К, який визначається співвідношенням темпів зростання витрат і доходів банку. Якщо К < 1, то банк дотримується режиму економії, якщо К > 1, то банк не дотримується його. Результати розрахунків для всіх груп банків наведено у табл. 5.

 

Таблиця 5.

Окремі показники, що характеризують ефективність управління доходами і витратами банків України у 2006−2012 рр.,

відповідно до груп банків*

Показники

Групи банків

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Темп зростання витрат, %

І група

155,70

166,70

193,80

153,00

83,50

104,10

82,00

ІІ група

167,70

150,50

196,20

145,40

115,80

74,10

102,00

ІІІ група

114,20

208,80

127,80

134,20

72,10

114,20

141,60

IV група

123,80

134,70

206,70

146,60

71,70

127,60

107,90

Темп зростання доходів, %

І група

161,40

166,10

184,80

120,80

94,20

104,20

97,40

ІІ група

166,70

147,80

196,20

97,80

122,70

79,30

119,20

ІІІ група

110,30

204,70

123,80

96,80

86,60

122,50

135,10

IV група

129,30

134,80

201,50

107,10

92,00

123,30

114,90

Коефіцієнт еластичності (режиму економії витрат)

І група

0,96

1,00

1,00

1,30

0,90

1,00

0,80

ІІ група

1,00

1,00

1,00

1,50

0,90

0,90

0,90

ІІІ група

1,00

1,00

1,00

1,40

0,80

0,90

1,00

IV група

0,96

1,00

1,00

1,40

0,80

1,00

0,90

Коефіцієнт дієздатності

І група

0,89

0,90

0,94

1,20

1,10

1,10

1,04

ІІ група

0,91

0,92

0,92

1,40

1,29

1,21

0,89

ІІІ група

0,92

0,93

0,96

1,30

1,11

1,04

1,09

IV група

0,93

0,93

0,96

1,30

1,02

1,06

0,99

*Примітка. Розраховано автором на основі даних НБУ [6].

 

Як видно з даних табл. 2.7, у 2008, 2009 та 2011 рр. темпи зростання витрат середніх банків випереджали темпи зростання їхніх доходів. У 2007, 2010 і 2011 рр. темпи зростання доходів середніх банків випереджали темпи зростання витрат. Витрати на 1 грн. доходів збільшилися з 0,92 грн. у 2006 р. до 1,09 грн. у 2012 р., що свідчить про погіршення дієздатності середніх банків. Значення коефіцієнта економії витрат середніх банків вказує на те, що банки дотримувалися режиму економії витрат у 2010 та 2011 рр.

На основі витрат малих банків у 2008, 2009 і 2011 рр. можна стверджувати, що темпи зростання витрат малих банків випереджали темпи зростання їхніх доходів. У 2010 та 2012 рр. темпи зростання доходів малих банків випереджали темпи зростання витрат. Витрати на 1 грн. доходів збільшилися з 0,93 грн. у 2006 р. до 0,99 грн. у 2012 р., що свідчить про погіршення дієздатності малих банків.

Аналіз коефіцієнта економії витрат показує, що малі банки дотримувалися режиму економії витрат лише у 2006, 2010 і 2012 рр. У 2007, 2008, 2009 та 2011 рр. малі банки не дотримувалися режиму економії витрат, що підтверджує коефіцієнт економії витрат.

Висновки. Проведений порівняльний аналіз доходів і витрат малих та середніх банків з банками І і ІІ груп показав, що:

1. Упродовж 2006−2012 рр. у всіх групах банків спостерігається зростання доходів. За аналізований період найбільше зросли доходи малих банків – у 3,8 разу, тоді як доходи найбільших банків – у 3,5 разу, великих банків – у 3,3 разу та середніх банків – у 3,5 разу. Протягом досліджуваного періоду збільшення доходів у всіх групах банків відбулося за рахунок зростання процентних доходів, питома вага яких у всіх групах банків у 2012 р. коливалася в межах 75,8−82,2%.

2. За результатами 2006−2012 рр. у всіх групах банків простежується зростання витрат. У структурі витрат найбільша питома вага належить процентним витратам, питома вага яких у всіх групах банків у 2012 р. перебувала в межах 37,8−44,8%. Значну питому вагу у всіх групах банків мають також адміністративні й інші операційні витрати, питома вага яких коливається в межах 28,5−39,7%. В 2012 р. у структурі витрат банків велика питома вага належить також відрахуванням до резервів, частка яких перебуває в межах 8,4−18,2%. У 2012 р. банки І і IV груп мали найбільшу питому вагу відрахувань до резервів, яка становила відповідно 18,2% та 14,5%. На нашу думку, така ситуація може свідчити про можливе зростання проблемної заборгованості у банків І й IV груп.

Здійснений порівняльний аналіз ефективності управління доходами та витратами малих і середніх банків з банками І й ІІ груп виявив, що (табл. 5):

1. У 2012 р. порівняно з 2006 р. у всіх групах банків спостерігається значне зменшення темпів зростання доходів та витрат банків. Проте у 2012 р. лише у І, ІІ та ІV групах банків темп зростання доходів перевищував темп зростання витрат. Щоправда, у І і ІІ групах банків така тенденція простежується лише у 2010 та 2011 рр., тоді як у 2007−2012 рр. у ІV групі банків темп зростання доходів перевищував темп зростання витрат в усі роки, крім 2009 і 2011 р. У ІІІ групі банків така ситуація спостерігалася лише у 2010 та 2011 рр. В усі інші роки в усіх групах банків темп зростання витрат перевищував темп зростання доходів.

2. Упродовж 2009−2012 рр. значно збільшилися витрати на 1 грн. доходів у ІІ, ІІІ і IV групах банків. Протягом цього періоду значення коефіцієнта дієздатності коливається в межах 0,89−1,29%.

3. Упродовж 2006−2009 рр. в усіх групах банків простежується недотримання режиму економії витрат. Лише у 2010 р. банки всіх груп дотрималися режиму економії витрат – коефіцієнт еластичності коливався в межах 0,8−0,9, а у 2011 р. коефіцієнт еластичності був менший від одиниці лише у банків ІІ та ІІІ груп. У 2012 р. дотрималися режиму економії витрат лише банки І, ІІ і IV груп. ІІІ група банків не дотримувалася режиму економії витрат у 2012 р.

 

Література.

1. Аналіз банківської діяльності : підруч. [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.] ; за ред. А. М. Герасимовича. − К. : КНЕУ, 2004. – С. 348−394.

2. Банківська статистика: Навч. посібник. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. ГоловачК. : КНЕУ, 2003. – С. 47−78.

3. Банк Кіпру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://  www. bankofcyprus.com.ua/.

4. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. посібн. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата – К. : Знання, 2006. – С. 317−347.

5. Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків / Д. Гладких // Вісник НБУ. – 2013. − № 5. – С. 40−45.

6. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id= 64097.

7. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник [Текст] / Т. Д. Косова. − К. : ЦУЛ, 2008. – С. 272−300.

8. Криклій О. А. Управління прибутком банку [Текст]: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – С. 70−114.

9. Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.qov.ua.

10. Сергієнко С. Аналіз доходів і витрат комерційного банку та їх вплив на формування прибутку банку / С. Сергієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3_ANR_2013 /Economics /1_ 125913. doc. htm.

 

References.

1. Gerasymovich, A. M. Alekseenko, M. D. and Parasiy-Vergunenko, I. M. (2004), Analiz bankivs'koi diial'nosti [Analysis of banking business], Feniks, Kyiv, Ukraine, pp. 348-394.

2. Golovach, A. V. Zakhozhaj, V. B. and Golovach, N. A. (2003), Bankivs'ka statystyka [Banking statistics], Center Europu, Kyiv, Ukraine, pp. 47−78.

3. Bank of Kiprus (2011), “Financial Statements”, available at: http:// www. bankofcyprus.com.ua/ (Accessed 4 January 2011).

4. Vasyurenko, O. V. and Volohata, K. O. (2006), Ekonomichnyj analiz diial'nosti komertsijnykh bankiv [Economic analysis of commercial banks], Znannya, Kyiv, Ukraine, pp. 317−347.

5. Gladkych, D. (2013), “Major components of income and expenses Ukrainian banks”, Visnyk NBU, vol. 5, pp. 40−45.

6. The official site of the National Bank of Ukraine (2012), “The financial statements of banks”, available at: http://www.bank.gov.ua/control /uk/publish /category?cat_id= 64097.

7. Kosova, T. D. (2008), Analiz bankivs'koi diial'nosti [Analysis of banking business], TsUL, Kyiv, Ukraine, pp. 272−300.

8. Kryklij, O. A. (2008), Upravlinnia prybutkom banku [Management of the Bank's profit], UABS NBU, Kyiv, Ukraine, pp. 70−114.

9. The official site of the National Bank of Ukraine (2012), “National Bank of Ukraine”, available at: www.bank.qov.ua.

10. Serhiienko, S. (2013), “Analysis of income and expenditure of commercial banks and their impact on the bank's profit”, Rusnauka, vol. 1.

 

Стаття надійшла до редакції 16.04.2014 р.