EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 338.43.02

 

В. І. Колесников,

аспірант, Запорізький національний технічний факультет, м. Запоріжжя

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

V. I.  Kolesnykov,

post-graduate student, Zaporizhzhja National Technical University, Zaporizhzhja

 

WORLD EXPERIENCE OF RURAL DEVELOPMENT

 

У статті розглянуто світовий досвід розвитку сільських територій. Визначено, що розвиток сільських територій України потребує інтегрованого галузево-територіального підходу. Обґрунтовано, що національна політика розвитку сільських територій повинна будуватися, спираючись на наукову базу та досвід розвинутих країн. Проаналізовано концептуальні моделі державної підтримки розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Виокремлено основні причини незадовільного стану розвитку села, зокрема, історичні, природні, економічні, соціальні, інфраструктурні, управлінські, ментальні, та розкрито проблеми, що стримують розвиток сільських територій. Визначено необхідні умови розвитку сільських територій в Україні. На основі аналізу світового досвіду політики сільського розвитку сформовано перелік заходів для органів регіонального управління, необхідних для активізації розвитку сільських територій в Україні. Запропоновано створити мережу Агентств сільського  розвитку для здійснення інформаційної, консультаційної, комунікаційної та маркетингової діяльності на сільських територіях.

 

In the article the present global experience of rural areas development. The development of rural areas of Ukraine requires an integrated sectoral and territorial approach is determined. The national rural development policy must be built on a scientific basis and the experience of developed countries is proved. The conceptual model of state support rural development in the European Union and the United States is analyzed. Author determined the main causes of the poor state of rural development, including historical, natural, economic, social, infrastructure, management, mental, and solved the problems that hinder the development of rural areas. It is determined that the necessary conditions for the development of rural areas in Ukraine. On the basis of the analysis international experience rural policy a list of measures for regional management needed to enhance rural development in Ukraine are generated. It is proposed to create a network of agencies for the implementation of rural development information, consulting, communication and marketing activities in rural areas.

 

Ключові слова: сільська територія, політика сільського розвитку, досвід, галузь, територія, сільське господарство.

 

Keywords: rural area, rural development policy, experience,  industry, area, agriculture.

 

 

Постановка проблеми. В Україні сільські території традиційно пов’язуються з агровиробництвом, тоді як розвинені країни характеризуються інтегрованим сільським розвитком. З огляду на загальносвітові тенденції збільшення важливості аграрного сектора в умовах світової продовольчої безпеки, сьогодні вже не залишається жодних сумнівів у тому, що концепція сільського розвитку є набагато ширшою порівняно з концепцією аграрного розвитку [1].

В даний час проблематика розробки ефективної стратегії розвитку сільських територій регіонів України є одним з найважливіших напрямків агроекономічних досліджень українських вчених. Якщо в умовах планової економіки диспропорції у розвитку сільських адміністративних районів успішно згладжувались директивними методами, то в умовах сучасної економіки на регіональному рівні управлінні необхідно використовувати диференційований підхід, який дозволяє враховувати індивідуальні особливості функціонування сільських територій і поселень. Водночас недосконалість національної методології стратегічного планування та прогнозування розвитку сільської місцевості на субрегіональному (муніципальному) рівні, відсутність системності до виділення пріоритетів розвитку сільських територій створює необхідність постійного пошуку методичних підходів до вирішення цієї актуальної проблеми.

Задля вдосконалення стратегічного планування та прогнозування розвитку сільських територій України доречним є використання досвіду розвинутих країн світу. Запозичення вдалого досвіду розвинутих країн дозволить наблизити національну політику з розбудови сільської місцевості до світових норм, що має бути стратегічним завданням економічної політики нашої держави.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку сільських територій висвітлювались в дослідженнях І. Гнибіденка, С. Горлова, В. Збарського, Г. Кваснікової, В. Мацибори та інших. Особливості розвитку сільських територій  європейських країн  досліджували Л. Лисенко, К. Бєлокрилов, Є. Авайкіна, К. Шаптала. Однак, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі питання, пов’язані з виявленням характерних особливостей світового досвіду розвитку сільських територій та їх адаптації до національних умов потребують подальшого висвітлення.

Постановка завдання. Метою  статті є вивчення світового досвіду економічного розвитку сільських територій та виділення можливих умов для його адаптації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки Україна має розгалужений сільськогосподарський комплекс, який здатен забезпечити виробництво конкурентоспроможної аграрної продукції. Але протягом 90-х років минулого століття розвиток сільського господарства України характеризувався глибоким економічним спадом, лише починаючи з 2000 р. ситуація почала стабілізуватися. Сьогодні Україна тримає світове лідерство з експорту зернових, зокрема у поточному маркетинговому році за прогнозами Міністерства сільського господарства США наша країна може опинитися на 2-му місці в світі за обсягами експорту зерна після США [2; 3].

Незважаючи на позитивні зрушення, в сільському господарстві України існує ще багато невирішених проблем. Зокрема, на регіональному рівні все ще зберігається тенденція щодо недооцінки ролі сільських територій у загальній структурі економіки областей України. Основним видом виробництва на сільських територіях залишається аграрне виробництво, але нерозвиненими є несільськогосподарські види діяльності. Це посилює кризові тенденції в розвитку сільських територій, активізує процеси міграції працездатного сільського населення до міст.

Важливе значення у вивченні соціально-економічного розвитку села має розмежування сільської території та сільськогосподарського виробництва. Сільську територію не можна визначати лише як просторову базу для агровиробництва, оскільки така територіальна спеціалізація є перешкодою на шляху до повноцінного функціонування, а часом і виживання регіону. Навіть попри її економічну вигоду, надмірна спеціалізація призводить до монополізму спеціалізованих районів [4]. Сільські території є передусім місцем розвитку, який не обмежується агровиробництвом та життєдіяльністю сільського населення. Тому сільський розвиток як об’єктивний процес, що відбувається в межах відповідної соціально-просторової системи суспільства, не вимірюється виключно показниками аграрного сектора економіки.

За період формування ринкової економіки в Україні відбувся процес переорієнтації командно-адміністративного управління на ко­ристь місцевого самоврядування, який докорінно змінив методичні підходи до формування управлінських рішень. Він передбачає заміну галузевого управління територіальним з подальшою чіткою регламентацією дій керівних структур [5]. Але зараз в управлінні сільськими територіями задіяна модель, побудована на галузевому принципі (аграрна політика), яка звужує функціональне призначення сільських територій. На нашу думку, усе це вимагає переорієнтації із галузевого підходу до управління сільськими територіями до інтегрованого територіально-галузевого підходу, що, відповідно, надає можливість розглядати сільські території як просторове утворення, яке має певний економічний, галузевий, трудовий, соціальний та ресурсний потенціал.

Вважаємо, що національна політика розвитку сільських територій повинна будуватися, спираючись на наукову базу, яка, в свою чергу, повинна бути зорієнтована на дотримання певних норм і вимог, що вже сформовані в більшості розвинутих країн.

За кордоном існує наступна градація концептуальних моделей державної підтримки розвитку сільських територій [6]:

перша модель - закріплення умов і механізмів державної підтримки в рамках єдиного законодавчого акта (Російська Федерація, Європейський союз, Канада, Туреччина);

друга модель - наявність різних програм, які можуть реалізовуватися незалежно один від одного (США, Мексика, Нова Зеландія).

Політика сільського розвитку ЄС і США має багато спільних цілей, але вона дещо різниться в механізмах та пріоритетних напрямків реалізації, визначенні ролі аграрного виробництва в розвитку сільських територій.

Основними напрямками заходів підтримки розвитку сільських територій в США є: економічний розвиток сільських територій, стимулювання створення та розвитку бізнесу; розвиток інфраструктури (житлові програми, водопостачання, електроенергія, широкосмугові мережі, телемедицина та ін.); підтримка людського капіталу, включаючи розвиток системи освіти, професійної підготовки, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства і т.д.); боротьба з бідністю (проведення програм допомоги незаможним) [6]. Однак крім зазначених напрямків, існують й інші, які безпосередньо належать до розвитку села, але реалізуються іншими органами влади.

Традиційно економічною основою на сільських територіях були галузі, пов'язані з використанням природних ресурсів, в першу чергу сільськогосподарське виробництво, тобто державна політика в розвинених країнах була заснована на галузевому підході. Вважалося, що цілі сільського розвитку та сільськогосподарського виробництва є ідентичними. Сьогодні державна політика в ЄС і США зорієнтована на територіальний підхід при скороченні підтримки безпосередніх товаровиробників.

Головна відмінність політики США від ЄС полягає в тому, що в ЄС напрямки розвитку села зафіксовані в рамках Єдиної аграрної політики, складовою частиною якої є стійкий розвиток, в той час як в США також приділяється увага основним напрямам, але вони не виділені законодавчо як програми сільського розвитку.

Іншими загальними рисами державної політики ЄС і США є:

- надання суб'єктам програм права вибирати з переліку напрямків у рамках єдиної політики або програм різних відомств ті, які найбільш сприяють розвитку сільських територій конкретного регіону;

- органам місцевого самоврядування надаються не тільки широкі права з реалізації програм розвитку сільських територій, але і адекватна фінансова підтримка за допомогою використання комплексу фінансових інструментів: прямі платежі населенню, програми грантової підтримки, кредити, гарантії за кредитами, податкові пільги, технічна допомога з чітким зазначенням умов їх застосування [7].

Ще одним важливим аспектом є те, що в країнах ЄС фінансування програм розвитку сільських територій становить понад 20 % від бюджету Єдиної політики, в США - від 11 % до 27 % від бюджету Мінсільгоспу, проти українських 10 % на сільське господарство й сільський розвиток загалом [8;9].

Виходячи з розподілу бюджету видно, що левова частина бюджетних коштів в Україні як і раніше розподіляється на користь сільськогосподарського виробництва, а не на розвиток села. Тобто, як і раніше, в Україні переважає вузькогалузевий підхід до розвитку сільських територій. Хоча в багатьох розвинених країнах цей підхід вже довів свою неефективність при вирішенні проблем сільської місцевості.

Оскільки Україна розглядає як один з пріоритетних напрямків інтеграції – європейський простір, вважаємо за доцільне більш детально проаналізувати досвід Європейського союзу щодо розвитку сільської місцевості.

Розвиток сільських територій був і залишається життєво важливим об’єктом економічної політики Європейського Союзу. Ведення сільського та лісового господарств відіграє вирішальне значення в процесі землекористування та раціональному використанні природних ресурсів у сільській місцевості ЄС, а також слугує платформою для диверсифікації сільської економіки [10]. Відтак, зміцнення політики розвитку сільських територій сьогодні виступає загальноєвропейським пріоритетом. Європейська політика сільського розвитку еволюціонувала як частина розвитку Спільної аграрної політики (САП), з політики, яка стосувалася структурних проблем сільськогосподарського сектору, до політики, зорієнтованої на багатофункціональність ведення сільського господарства і, зокрема, виклики, з якими стикається сільський розвиток. Першочерговими кроками у формуванні політики сільського розвитку стали заходи стимулювання інвестицій у сільське господарство та занепадаючі сектори. Підтримка переробки та маркетингу була покликана інтегрувати всі складові виробничого ланцюга від виробництва до реалізації та сприяти подальшому поліпшенню сільськогосподарських структур і конкурентоспроможності сировинного сектора. З часом увага також почала приділятися розвитку людського капіталу через прискорений вихід на пенсію та професійне навчання [11].

На національному та регіональному рівнях ЄС паралельно існує декілька концепцій (підходів), з яких можна чітко виокремити три концепції розвитку сільських територій, а саме:

 - концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з загальною модернізацією сільського господарства і агропродовольчого комплексу. Ця концепція бере за основу розвиток сектора (галузева модель).

В галузевій моделі сільський розвиток опирається на розвиток сільського господарства. При цьому сільські території розглядаються як сукупність ресурсів для сільського господарства і як резервуар для розвитку виробничих процесів у сільському господарстві. В рамках цієї моделі основною функцією сільських територій є виробництво товарної сільськогосподарської продукції. Поняття сільського розвитку зводиться до простору для сільськогосподарського виробництва.

В рамках цього модерністського підходу не враховуються особливості місцевого розвитку, сільського розвитку, і ще в меншій мірі відмінності між окремими сільськими територіями, яким відводиться другорядна чи взагалі незначна роль в інтерпретації структурних змін сільського господарства.

- концепція, яка пов’язує сільський розвиток виключно зі зменшенням відмінностей між найбільш відсталими сільськими районами та рештою секторами економіки (концепція зближення, перерозподільча модель).

Згідно перерозподільчої моделі сільські райони розглядаються переважно як райони слаборозвинуті, структурно відстаючі від розвитку міських районів внаслідок несприятливих природних і соціально-економічних факторів, через що й потребують особливої уваги зі сторони державної політики. В цій моделі акцентується увага на потребах розвитку найбільш відсталих районів, які вирішуються через розробку цільової політики стосовно цих районів. Основною метою моделі є задіяння ефекту перерозподілу як шляхом прямих компенсацій впливу несприятливих факторів, так і шляхом структурної підтримки. В цій моделі акцентується на необхідності диверсифікації виробництва в цих районах. Це передбачає розвиток, насамперед, традиційних галузей (агротуризм, сільський туризм, переробка сільськогосподарської продукції в самих господарствах тощо).

- концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з розвитком сільських районів в цілому шляхом використання всіх ресурсів, які знаходяться на їх території (людських, фізичних, природних, ландшафтних та ін.), та інтеграції між усіма компонентами та галузями на місцевому рівні. Ця концепція використовує можливості території в найбільш ширшому її розумінні (територіальна модель).

Цим трьом концепціям відповідають три різні, хоча і не формалізовані моделі, які використовуються для пояснення політики розвитку сільських територій (таблиця 1).

 

Таблиця 1. Моделі розвитку сільських територій

Характеристика

Моделі розвитку сільських територій

галузева

перерозподільча

територіальна

Цілі політики

Вирівнювання доходів з іншими галузями

Зростання масштабів виробництва (на рівні підприємства)

Інтенсифікація виробництва (капітал на одиницю площі / праці)

Компенсація впливу несприятливих природних і соціально-економічних чинників

Скорочення відмінностей між відсталими сільськими районами та міськими районами

Диверсифікація доходів сільськогосподарського підприємства

Використання внутрішніх ресурсів території

Диверсифікація доходів сільськогосподарських підприємств

Нові форми скорочення витрат

Поширення форм диверсифікованих видів діяльності

Формування несільськогосподарських видів діяльності (промислове і ремісниче виробництво, послуги та ін.)

Тип привілейованої політики

Підтримка інвестицій у розвиток підприємства

Пряма підтримка доходів виробників

Компенсаційні виплати гірським і депресивним районам

Підтримка інвестицій у розвиток сільськогосподарського підприємства

Диверсифікація джерел доходів сільськогосподарського підприємства

Підтримка диверсифікації доходів

Політики місцевого економічного розвитку

Підтримка розвитку інфраструктури і послуг для місцевого населення

Підтримка інвестицій у сільськогосподарське підприємство

Роль територій

«Контейнер» ресурсів / вкладення в сільське господарство

Сільський = сільськогосподарський простір

Дуалізм сільський / міський

 

Центральна роль слабких сільських територій (гірські райони, депресивні сільські території, несприятливі райони)

Увага до критеріїв визначення «слабкі сільські райони»

Уважне ставлення до всього сільського

Неоднорідність сільських районів у регіональному та європейському контексті

Багатомірне визначення поняття «сільський»

Зниження розриву між слабкими сільськими територіями та міськими районами

Роль галузей

Центральне місце сільського господарства та професійного сільськогосподарського підприємства

Інтеграція сільського господарства та агробізнесу в глобальний контекст

Центральне місце сільського господарства

Інші галузі як можливість диверсифікованого розвитку сільськогосподарських підприємств

 

Центральне місце сільського господарства, двигуна процесів сільського розвитку (перший варіант моделі)

Центральне місце інших галузей для диверсифікації місцевої економіки (другий варіант моделі)

Роль соціальних структур

Центральне місце професійних організацій, організацій виробників

Домінування організацій виробників

Велика увага щодо операторів несільськогосподарських галузей

 

Сільське розвиток як процес з безліччю діючих осіб

Необхідність форм і механізмів для управління конфліктами

Центральне місце концепції партнерств

Центральне місце поширення мереж

Роль інституційних структур

Концентрація управління політикою в руках адміністрації галузі (регіональної і національної)

 

Домінуюча роль галузевої адміністрації в управлінні напрямками політики

Поширення форм кооперації та / або інтеграції з адміністрацією інших галузей

Створення форм місцевого та децентралізованого уряду

Багаторівневе управління політиками і напрямками розвитку

 

Україна повинна використати досвід європейських країн, оскільки наявний потенціал здатний забезпечити  розвиток сільських територій, активізувати формування нових, в тому числі несільськогосподарських, видів економічної діяльності; зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення як її якості, так і процесів виробництва. Основною проблемою, що сповільнює ці процеси на даний час є якість управління – державного, регіонального, місцевого.

За умови вибору євроінтеграційного вектору розвитку економіки України підходи до управління, спосіб їх фактичного здійснення, громадський контроль за процесами розвитку сільських територій зобов’язані бути реформовані відповідно до європейських норм прозорості, відповідальності, ефективності, максимізації суспільного ефекту. Це дасть можливість використовувати наявні можливості у повній мірі, реформувати економіку села та покращити соціальні умови життєдіяльності сільського населення, а не лише декларувати сприяння цим процесам.

Водночас наявність неабияких проблем у багатьох сферах життєдіяльності не дає можливості повноцінного, а навіть достатньо високого використання потенціалу сільських територій України. Внаслідок цього відбувається не лише скорочення обсягів виробництва окремих видів продукції, відсутність розвитку багатьох видів діяльності, але й має місце поступове зниження наявного потенціалу, як ресурсного (виснаження, ерозія, заліснення сільськогосподарських угідь, неконтрольована вирубка лісів, забруднення водних басейнів), трудового (зменшення частки працездатного населення, зниження середньої тривалості життя, активізація міжнародної міграції), так і науково-інноваційного (старіння існуючих розробок та зниження кількості впроваджених на їх основі інновацій, все більше відставання від провідних країн світу за показниками інноваційності та конкурентоспроможності).

Основними перешкодами розвитку сільських територій України, нарощування і реалізації їх потенціалу є:

- історичні, внаслідок яких структура видів економічної діяльності на сільських територіях має переважно сільськогосподарське спрямування, а її здійснення характеризується низькою ефективністю та відсутністю організованості;

- природні, що зумовлюють низьку щільність заселення сільських територій, високу затратність будівництва та низьку економічну ефективність діяльності інфраструктурних об’єктів, перешкоди внаслідок ландшафтних та земельних особливостей сільських територій;

- економічні, що спричиняють незадовільний рівень розвитку ринкової інфраструктури сільського господарства, низький, а часто навіть від’ємний рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, наявність надмірної кількості посередників між виробниками та кінцевими споживачами сільськогосподарської продукції, стрімке зростання цін на корми тощо;

- соціальні, які відображаються у постійному скороченні сільського населення, передусім у працездатному віці, активній міграції сільського населення як у міста, так і за кордон, зростанні кількості захворюваностей та скороченні середньої тривалості життя сільського населення;

- інфраструктурні, що проявляються через низький рівень забезпечення сільських територій об’єктами виробничої (транспортної, енергетичної, комунікаційної) та соціальної (медичної, освітньої, культурної) інфраструктури, відсутність доступної інформації щодо альтернативних несільськогосподарських видів економічної діяльності та методів підвищення ефективності сільського господарства, нерозвиненість системи дорадництва у агропромисловому комплексі;

- управлінські, що полягають в неефективній системі управління розвитком як країни загалом, так і сільських територій зокрема, високому рівні корумпованості та нецільового використання бюджетних і позабюджетних коштів, здійснення незаконного тиску на суб’єктів підприємництва, надмірній комплексності та заплутаності системи контролю, що декларативно покликана забезпечити високий рівень якості продукції та життя населення, а фактично є способом отримання неофіційних доходів держслужбовцями та використання наявних ресурсів на користь власну та приближених осіб;

- ментальні, тобто неготовність більшості сільського населення приймати активну участь у розвитку власних територій та нерозуміння у ньому їх особистої ролі, панування думки щодо безперспективності любих реформ, відсутність у свідомості людей розуміння необхідності якісного виконання любих робіт, підвищення їх ефективності, використання у життєдіяльності принципів відповідальності, сумлінності, чесності.

У той час, як більшість перелічених перешкод реалізації потенціалу розвитку сільських територій, за умови застосування сучасних та ефективних підходів, можливо подолати відносно швидко (від 1 до 10-15 років), стосовно управлінських перешкод необхідно ствердити, що вони на даний час є найвпливовішими бар’єрами, і їх подолання є найактуальнішим та найскладнішим питанням. Так довго, як вони не будуть вирішеними, усі інші заходи з модернізації сільських територій України не будуть ефективними та не призведуть до бажаних результатів.

Необхідними умовами розвитку сільських територій в Україні повинно стати:  створення сприятливих умов для формування стабільної економіки сільської родини;   перекваліфікація селян, за умови спеціальних програм, через скорочення осіб, що задіяні в сільському господарстві; підвищення рівня суспільної інфраструктури;  формування справжньої, міцної територіальної громади; селяни мають бути рушійною силою у розбудові сільської місцевості; важливість підтримки з боку районних і обласних структур; пошук джерел фінансування, а також залучення власних коштів.

Запобігання подальшому поглибленню руйнівних процесів на селі передбачає активізацію опрацювання і поступового втілення в життя комплексу нормативно-правових та організаційно-економічних заходів, тобто посилення регулятивного впливу органів місцевого самоврядування на засадах органічного поєднання функцій місцевих владних структур та регіональних і загальнодержавних органів влади у вирішенні завдань розвитку сільських територій.

Важливого значення може мати забезпечення розробки механізмів підтримки розвитку сільських населених пунктів за рахунок коштів підприємств та організацій, що функціонують у межах сільських територій; формування сприятливих умов для розвитку приватної ініціативи в сільській місцевості, розвитку сфери послуг; забезпечення збуту продукції селянських та фермерських господарств шляхом розвитку їх кооперування у збутовій сфері; забезпечення умов розвитку сільських громадських інститутів.

Висновки. Очевидно, що в даний час державна політика сільського розвитку в Україні далека від досконалості, оскільки в ній чітко простежуються мотиви секторального підходу. Безумовно, принципи і механізми реалізації державної політики розвитку сільських територій в ЄС і США не зовсім придатні до Україні, проте їх адаптація дозволить уникнути помилок, через які вже пройшли ці країни.

На основі проведеного аналізу формування політики розвитку сільських територій в країнах ЄС і США, вважаємо за доцільне запровадити в політику України деякі положення. Зокрема, в Україні потребує удосконалення організація міжвідомчої співпраці, оскільки ми маємо вкрай слабку вертикальну, і, особливо, горизонтальну координацію між міністерствами та департаментами, сільським населенням і територіальними адміністраціями різного рівня управління та самоврядування. У зв'язку з цим, запропоновано використовувати міжнародний досвід і створити міжвідомчу комісію, яка стане координаційним інструментом вирішення багатогранних проблем сільських територій. Вирішити це питання можливо за рахунок створення мережі агентств сільського розвитку. Агентства сільського розвитку створюються на муніципальному рівні для здійснення інформаційної, консультаційної, комунікаційної та маркетингової діяльності на сільських територіях. Вони можуть надавати місцевим адміністраціям і підприємцям інформаційну та консультаційну підтримку всім видам сільського бізнесу, а не тільки аграрному бізнесу; науково-методичну підтримку в організації стратегічного планування розвитку сільських територій; технічну підтримку місцевому самоврядуванню в сприянні масштабного поширення інновацій у сферах аграрного бізнесу та несільськогосподарських видів діяльності та інше.

 

Література

1. Бородіна О.М. Корегування політики державної підтримки сільського господарства України / О.М. Бородіна, О.М. Могильний // Економіка АПК, 2007. – № 6. – С. 55 – 61.

2. Темпи експорту зернових зберігаються [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-kmu.com.ua/2013-11-07-000000am/article/16823321.html

3. Україна цьогоріч хоче вийти на 2-ге місце у світі за експортом зерна [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unian.ua/news/590140-ukrajina-tsogorich-hoche-viyti-na-2-ge-mistse-u-sviti-za-eksportom-zerna.html

4. Гром’як Д.М. Соціально-економічні засади комплексного розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / Д.М. Гром’як // Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту». — Режим доступу: http://www.viem.edu.ua/konf_V4_1/art.php?id=0606.

5. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: підручник [Електронний ресурс] / В.М. Нелеп. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с. – Режим доступу: http://buklib.net/books/21929/.

6. Пантелеева О.И. Особенности реализации программ развития сельских территорий в США и странах Евросоюза / О.И. Пантелеева // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2010. – № 4. – С. 9 – 10.

7. Пантелеева О.И. Изменения политики развития сельских территорий в развитых странах: возможные решения для России / О.И. Пантелеева // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. – №7. – С. 19 – 22.

8. Budget Summary fnd Annual Performance Plan, Financial Year 2010, USDA, 12 p.

9. Закон України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF/page4

10. Rural Development policy 2007-2013 : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm.

11. New perspectives for EU rural development : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev/refprop_en.pdf.

 

References

1. Borodina,  O.M. and Mohylnyj, O.M. (2007) “Adjustment policies of state support of agriculture in Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 6, pp.55 – 61.

2. Information-analytical bulletin of the Cabinet of ministers of Ukraine (2013), “Pace of exports of grain stored”, available at: http://www.info-kmu.com.ua/2013-11-07-000000am/article/16823321.html (16 Apr 2014).

3. UNIAN (2013), Ukraine this year wants to go to 2nd place in the world in the export of grain”, available at:  http://www.unian.ua/news/590140-ukrajina-tsogorich-hoche-viyti-na-2-ge-mistse-u-sviti-za-eksportom-zerna.html (16 Apr 2014).

4. Hromiak, D.M. (2009), “Socio-economic principles of integrated rural development”,  Mizhnarodna internet-konferentsiia Aktualni problemy ekonomiky, obliku ta menedzhmentu” [International Online Conference “Actual Problems of Economics, Accounting and Management”] available at:  http://www.viem.edu.ua/konf_V4_1/art.php?id=0606 (16 Apr 2014).

5. Nelep, V.M. (2004), Planuvannia na ahrarnomu pidpryiemstvi [Planning for agricultural enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.

6. Panteleeva, O.I. (2010), “Features of the implementation of rural development programs in the U.S. and the EU”, Mezhdunarodnyi selskokhozyaistvennyi zhurnal, vol. 4, pp. 9 – 10.

7. Panteleeva, O.I. (2010), “Changes in rural development policies in developed countries: possible solutions for Russia”, Ekonomika selskokhozyaistvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatii, vol. 7, pp. 19 – 22.

8. United States Department og Agriculture (2010), “Budget Summary fnd Annual Performance Plan 2010”, USDA, 12 p.

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine On approval of the State Target Program of Ukrainian village until 2015”, available at:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF/page4 (16 Apr 2014).

12. European Commission (2007), “Rural Development policy 2007-2013available at: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm (16 Apr 2014).

13. European Commission (2013), “New perspectives for EU rural development”,  available at: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev/refprop_en.pdf (16 Apr 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 16.04.2014 р.