EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 657.1

 

М. С. Шинкаренко,

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

 

ПОСЛУГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

 

M. S. Shynkarenko,

post-graduate student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economy"

 

SERVICES OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES AS AN OBJECT OF ACCOUNTING AND CONTROL

 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (далі – СОК) як юридична особа зобов'язаний вести бухгалтерський облік усієї господарської діяльності. Головною ціллю функціонування кооперативу є надання послуг передусім його членам, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. В умовах відродження кооперативного руху в Україні доцільним та актуальним є поглиблення досліджень послуг СОК як об'єктів обліку і контролю. Адже передумовою ефективної організації бухгалтерського обліку є науково обґрунтована ідентифікація його об'єктів - складових предмету облікової науки. Стаття присвячена дослідженню послуг СОК з позиції визнання їх об'єктами бухгалтерського обліку та контролю. Визначено предмет та об'єкти бухгалтерського обліку в кооперативах. Розкрито пріоритетність функцій та особливості застосування елементів методу бухгалтерського обліку в  господарській діяльності СОК.

 

Agricultural service cooperative as the legal entity must lead accounting of whole its business activity. The main goal of the operation of the cooperative is to provide services primarily to its members and other persons for the support of the proceedings of their economic activities. In conditions of the revival of the cooperative movement in Ukraine research of the services of Agricultural service cooperatives as object of accounting and control is reasonable and relevant. Because science-based identification of accounting objects - components of the subject of accounting science is a precondition for effective accounting organization. This article is devoted to study of services from a position of recognition of them as the objects of accounting and control. Author defined the subject and objects of accounting in cooperatives. The priority of functions and features of the elements of the method of accounting in agricultural service cooperatives were exposed.

 

Ключові слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, бухгалтерський облік, предмет, об'єкт, функції, елементи методу бухгалтерського обліку.

 

Keywords: Agricultural service cooperatives, аccounting, subject, object, function, elements method of accounting.

 

 

Постановка проблеми. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (далі – СОК) як юридична особа зобов'язаний вести бухгалтерський облік усієї господарської діяльності. Головною ціллю функціонування кооперативу є надання послуг передусім його членам, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Науково обґрунтована ідентифікація послуг СОК як об'єктів - складових предмету облікової науки є основною передумовою ефективної організації бухгалтерського обліку в кооперативах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню предмета і об'єкта бухгалтерського обліку присвятили свої роботи такі провідні вчені з бухгалтерського обліку як Швець В.Г.[2], Бутинець Ф.Ф.[3], Кирейцев Г.Г.[4], Саблук П.Т.[4], Дем'яненко М.Я.[4], Голов С.Ф.[5], Кужельний М.В.[6], Лінник В.Г.[6], Малюга Н.М.[7], Ткаченко Н.М.[8], Сопко В.В.[9], Соколов Я.В. [10], Жук В.М. [13] та інші.

Організаційно-методичним засадам бухгалтерського обліку в кооперативах в умовах реформування вітчизняної облікової системи присвячені дослідження Зеленка С.В., Лангазової В.В., Маліка М.Й., Карасика О.М., Зіновчука В.В. та інших.

У зв'язку з популяризацією кооперативного руху та розширенням сфери діяльності СОК доцільним та актуальним є поглиблення досліджень послуг СОК як об'єктів обліку і контролю.

Мета дослідження є визначення предмету, об'єкту, функцій та специфіки використання елементів методу бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах.

Відповідно до поставленої мети сформульовано наступні завдання:

- узагальнити предмет та об'єкт бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах;

- розкрити пріоритетність функцій та специфіку використання елементів методу бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах.

Виклад основного матеріалу дослідження. За тлумачним словником предмет – це будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуття; річ; те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність, об’єкт; логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання. Об’єкт же трактується як матеріальний предмет пізнання та практичного впливу з боку людини (суб’єкта); будь-який предмет думки, дослідження, художнього віддзеркалення [1].

У вітчизняній економічній літературі немає однозначного трактування предмета бухгалтерського обліку. Це викликано тим, що господарську діяльність підприємства, його ресурси, факти, дії та події, що відбуваються в його межах, вивчають і досліджують представники різних напрямків науки, зокрема економісти, юристи, управлінці, статистики, фінансисти, але кожен зі свого боку. Бухгалтерський облік і фахівці, які його здійснюють, забезпечують важливий процес отримання достовірних даних і складання звітності для потреб управління, що є, безперечно, і предметом цієї науки [2, с.30].

В таблиці 1 систематизовано наукові підходи провідних вчених до визначення предмету бухгалтерського обліку.

 

Таблиця 1.1.

Визначення предмету обліку в наукових працях видатних вчених

з/п

ПІБ автора

Джерело

Визначення предмету обліку

1

Швець В.Г.

Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання - Прес,

2003. - 444с.

Предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і використанням, джерела формування та їх цільове призначення, господарські процеси, що відбуваються на підприємстві.

2

Бутинець Ф.Ф.

Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів  спеціальності 7.050106 "облік і аудит" вищих навчальних  закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 444с.

Предметом бухгалтерського обліку є вивчення того, що підлягає відображенню в бухгалтерському обліку. Тобто, в широкому розумінні предметом бухгалтерського обліку виступає господарська діяльність конкретного підприємства.

3

Кирейцев Г.Г., Саблук П.Т., Демьяненко Н.Я.

Методологические аспекты развития учета в сельском хозяйстве // Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. - 1985. - №1

Предметом бухгалтерської науки є кількісна визначеність економічних відносин, що проявляються у реальних фактах господарського життя і опосередковані юридичними відносинами

4

Голов С.Ф.

Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та преспективи розвитку: монографія/ С.Ф. Голов; Міжнародний інститут менеджменту. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - С. 453

Предметом бухгалтерського обліку як науки є історичні, сучасні і майбутні методологічні, організаційні та інші аспекти бухгалтерського обліку у взаємозв'язку з відповідними елементами середовища, в якій він здійснюється

5

Кужельний М.В., Лінник В.Г.

Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

Предметом бухгалтерського обліку є засоби господарства і господарські процеси

6

Малюга Н.М.

Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико - методологічні основи.- 2-ге вид., випр. і доп. - Житомир: ЖДТУ, 2006р. - 76с.

Предметом бухгалтерського обліку як науки є удосконалення і розвиток методології; як практичної діяльності суб'єкта господарювання; як навчальної дисципліни - залежно від мети, обсягу та структури курсу

7

Ткаченко Н.М.

Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. - 5-те вид., допов. й переробл. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.

Предметом бухгалтерського обліку є господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух господарських засобів, а також джерел їх утворення.

8

Сопко В.В.

 

Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

Предметом бухгалтерського обліку є майно суб’єктів господарювання і його рух у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання суспільного продукту, а також правові відносини (тобто зобов’язання розрахункові, кредитні, бюджетні і т. ін.), що виникають при цьому між суб’єктами господарювання.

9

Соколов Я.В.

Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496 с.

Предмет бухгалтерского учета не "дан", а "задан" ему интересами лиц, участвующих в хозяйственных просессах

Джерело складене автором за даними: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

 

На основі аналізу наведених визначень можна стверджувати, що предмет обліку - це, насамперед, господарські процеси і господарські засоби та явища, які в обліку відображаються та контролюються запитами внутрішніх і зовнішніх користувачів.

На нашу думку, досить вдало підійшов до розкриття сутності предмета бухгалтерського обліку В.Ф. Палій: «... предметом бухгалтерського обліку є капітал як величина засобів, вкладених у господарську діяльність, його переміщення і трансформація в процесі кругообігу, включаючи прирощення або зменшення в результаті господарської діяльності» [11, c. 55].

Виходячи із Закону України "Про кооперацію" [12] джерелами формування майна кооперативу виступають:

- вступні, членські та цільові  внески  його  членів,  паї та додаткові паї;

- майно, добровільно передане кооперативу його членами;

- кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;

- кошти, що надходять  від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;

- грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти,

- безоплатна  технічна допомога юридичних і фізичних осіб,  у тому числі іноземних;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

Відтак, на наш погляд, основною складовою предмета бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах виступає капітал у вигляді пайового та неподільного фонду.

Об'єктами бухгалтерського обліку є складові його предмета, які знаходять відображення в системі бухгалтерського обліку.

Як вважає Соколов Я.В., "Объектами бухгалтерского учета ... выступают факты хозяйственной жизни" [10, с.286]; "Обращаясь к обьектам бухгалтерского учета, мы можем выделить две группы фактов состояния: средства и их источники" [10, c. 286].

В.П. Швець під об'єктами обліку розуміє конкретний засіб (майно), джерело його утворення та їх рух у процесі відтворення [ 2, c.31].

В теорії облікової науки загальноприйнятими об'єктами бухгалтерського обліку виступають господарські засоби (майно), джерела господарських засобів, господарські процеси. В СОК кожен з цих об’єктів (рис. 1) має свої особливості щодо облікового відображення, що зумовлено специфікою діяльності кооперативу.

 

Рис.1. Об'єкти бухгалтерського обліку в СОК

Джерело: розробка автора

 

В бухгалтерському обліку всі господарські засоби класифікуються за певними ознаками, а потім відображаються за відповідними групами, які одержані в результаті такої класифікації.

Господарські засоби групують за двома ознаками:

1) за складом і розміщенням. Таке групування дозволяє отримати інформацію про те, якими засобами володіє кооператив, та з чого він складається. За складом і розміщенням господарські засоби розділяються необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів, необоротні активи та групи вибуття

2) за джерелами утворення і цільовими призначеннями.

Наявні господарські засоби кооперативу формуються за рахунок як власних, так і залучених коштів, або джерел. Тому господарські засоби кооперативу за джерелами їх формування та цільовим призначенням класифікують на:

- джерела власних засобів;

- джерела залучених засобів.

До власних джерел формування господарських засобів в кооперативі належать кошти пайового капіталу (кошти, внесені засновниками на час реєстрації підприємства), разові і періодичні цільові внески, безоплатно отримані активи, гранти і дарунки, фінансовий результат. Власний капітал кооперативу визначається вартістю його майна — тобто чистими активами, що обчислюються як різниця між вартістю майна (активів) і залучених коштів.

До залучених джерел формування господарських засобів в СОК належать ті, що тимчасово надаються в користування підприємству, а потім повертаються їх власникам на умовах узгоджених між ними і підприємством. До таких джерел відносять: кредити банків, позикові кошти під зобов'язання, кредиторську заборгованість.

Організація діяльності СОК розпочинається із формування відповідних фондів фінансових ресурсів. Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, що передбачений Статутом, формує пайовий, неподільний, резервний та спеціальний фонди (ст. 20 Закону України «Про кооперацію» від 04.08.2013 р. № 402-XVIII (далі – Закон №402-XVIII) [11].

При утворенні СОК його члени формують власний капітал, який складається з пайового та неподільного фонду. Порядок формування власного капіталу СОК визначається у Статуті кооперативу. Неподільний та пайовий фонд є власністю СОК і використовується для фінансування господарської діяльності.

Капітал СОК формується за рахунок вступних внесків, обов’язкових і додаткових паїв членів та асоційованих членів СОК, відрахувань з доходу та інших надходжень активів, отриманих на добровільній основі.

Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу СОК. Цей фонд не може бути розподілений між членами СОК, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається Статутом СОК.

Вступні внески використовуються для проведення організаційних заходів щодо створення СОК, а в діючому СОК спрямовуються на організаційне забезпечення його діяльності. Розмір вступних внесків встановлюється загальними зборами членів СОК і передбачається Статутом.

Вступні внески сплачуються одноразово в повному обсязі у порядку, який визначається Статутом СОК.

При виході членів із СОК вступні внески їм не повертаються. Натомість члени, що виходять з СОК, незалежно від причини, мають право отримати свої пайові внески, але лише за умови виконання всіх обов’язків члена.

Пайовий фонд – майно СОК, що формується за рахунок паїв  (у тому числі додаткових) членів  та асоційованих членів СОК. Майно, що вноситься до пайового фонду та неподільного фонду, встановлюється та погоджується на загальних зборах або за процедурою, визначеною в Статуті.

Пайовий внесок (пай) являє собою внесок члена у створення і розвиток СОК, який здійснюється шляхом передачі СОК майна, грошових коштів, майнових прав, земельних ділянок, цінних паперів тощо.

Пайові внески поділяються на:

- обов’язкові це внесок є умовою членства, адже членом СОК може стати лише особа, яка внесла вступний внесок і пай.

- додаткові - це внески членів СОК понад обов’язкові паї, які передаються ними за власним бажанням. Член СОК понад обов’язковий пай може передати СОК ще будь-яке майно за своїм власним бажанням в якості додаткового паю, розмір і умови внесення якого передбачені Статутом СОК.

Таким чином, власний капітал, періодичні цільові внески, безоплатно отримані активи, гранти та дарунки і фінансовий результат є важливими об'єктами бухгалтерського обліку в обслуговуючих кооперативах.

Кожна господарська операція має певні ознаки, які характеризують її сутність. Ознакою господарської операції є те, що якісно відрізняє її від інших операцій і разом з тим дає можливість групувати однорідні господарські операції. Господарські операції в сукупності складають господарські процеси, такі як постачання, переробка, збут та сервіс. Розглянемо детально кожні господарські процеси в СОК:

- Кооператив здійснює закупівлю та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам.

- Кооператив займається переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів із льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів тощо). Процес переробки дозволяє кооперативному об’єднанню не лише більше платити своїм членам за здану продукцію, а й забезпечити доступніші ціни для споживачів.

- Кооператив здійснює заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають маркетингові послуги. Метою є збільшення прибутковості господарств за рахунок отримання найбільшої ціни за одиницю продукції, що реалізується через кооператив.

- Кооператив здійснює технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією у сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, послуги з введення бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Метою є надання послуг за цінами, нижчими від запропонованих комерційними структурами за рахунок безприбутковості діяльності.

Таким чином, об'єктами бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах виступають: постачальницька, переробна, збутова, сервісна діяльність.

Бухгалтерський облік покликаний виконувати покладені на нього суспільством завдання і функції, що зумовлює його провідну роль у спостереженні та описі діяльності суб’єктів господарювання.  В сучасних умовах бухгалтерський облік виступає інститутом, що « обеспечивает доверие, понимание и управляемость в социально-экономической среде, посредством обработки и интерпретации для пользователей, информации о фактах и явлениях жизнедеятельности организаций (предприятий). Трансформация фактов и явлений жизнедеятельности предприятий осуществляеться с помощью специфических правовых норм, методов, принципов и профессиональных суждений бухгалтеров" [13, с.158]. В СОК облік дозволяє оцінити ефективність надання послуг та забезпечити контроль за збереженням майна – і таким чином задовольнити інформаційні запити його членів і керівництва. 

Для визначення функцій бухгалтерського обліку в СОК, розглянемо підходи до розуміння змісту терміну "функція". В сучасній науковій літературі, в різних енциклопедичних, тлумачних словниках і довідниках поняття «функції» трактується по різному. В одних випадках - як виконання, обов’язок, відповідність, відображення. В інших - як діяльність, здійснена певним органом або така, що належить виконанню.

В політичній економії під функціями розуміють конкретні форми проявлення сутності, в соціології - роль, яку виконує певний соціальний інститут або процес по відношенню до цілого. Найбільш повним на наш погляд, є філософське визначення функції. В ньому основну увагу акцентовано на тому, що функція - це зовнішній прояв властивостей якогось об’єкту в даній системі відносин. Функція - це форма прояву сутності, зовнішнє проявлення певних властивостей, діяльність, відображення. І, нарешті, - це роль, виконувана певним об’єктом, процесом в системі відносин. Перелічені значення поняття «функції» безпосередньо та опосередковано властиві всій системі бухгалтерського обліку [14, c. 40-41].

Функція бухгалтерського обліку - прояв головних його властивостей, спрямованих на задоволення суспільних потреб, які змінюються у часі, шляхом формування достовірної інформації для зацікавлених осіб, здійснення контролю та аналітичних узагальнень з метою забезпечення збереження власності та прогнозування наслідків управлінських рішень щодо фінансового стану суб’єкта господарювання [7, c.27].

Кірейцев Г.Г. визначає, що під функціями бухгалтерського обліку слід розуміти прояв головних його властивостей, спрямованих на пізнання і взаємопов'язане відображення фактів господарського життя, контроль і регулювання економічних дій і подій та забезпечення прогнозу фінансового становища підприємства в майбутньому [15, с.4].

Бутинець Ф.Ф. до переліку первинних функцій обліку додає також і планову, яка передбачає участь у формуванні порядку дій, постановку цілей, пошук шляхів її досягнення і вибір найкращої альтернативи [16, с. 496].

В СОК бухгалтерський облік виконує вище перераховані функції, але пріоритетними, на нашу думку, є три основні функції:

- Інформаційна функція в обслуговуючих кооперативах полягає у систематизації даних господарських операцій, забезпеченні людей доступу до інформаційних ресурсів на основі інформаційних технологій, які включають організаційно - нормативні документи. Вона забезпечить збір, обробку, розповсюдження, пошук і передачу інформації. Інформаційна функція буде ефективна тоді, коли стане відкрита для людей, що в свою чергу надасть можливість реалізувати їхні інтереси.

- Аналітична функція в обслуговуючих кооперативах полягає в організації та аналізу розрахунків за наданими послугами членам кооперативу та не членам кооперативу. Тобто аналітична функція забезпечує визначення вартості наданих послуг, аналізу виконаних послуг, запитань, які найбільш цікавлять членів кооперативу. Також вона забезпечує аналіз собівартості виконаних робіт та виконання замовлень.

- Контрольна функція в обслуговуючих кооперативах реалізовується у формі контролю за своєчасністю розрахунків з членами кооперативу, за якістю надання консультацій та інформаційних матеріалів. Найважливішою умовою контрольної функції в кооперативах є добре налагоджена система документального забезпечення та контроль за виконанням членами кооперативу своїх обов'язків.

Перераховані вище функції є універсальними, тобто вони не залежать ні від організаційно - правової форми кооперативу, ні від форми обліку, яка застосовується в кооперативі.

Крім наведених функцій обліку існують також специфічні елементи методу бухгалтерського обліку, які проявляються і в організаційній структурі будь - якого підприємства, в тому числі і в обслуговуючих кооперативах.

До елементів методу бухгалтерського обліку належать: документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, бухгалтерська звітність. Розглянемо детально кожний елемент методу бухгалтерського обліку стосовно обслуговуючих кооперативів:

- Документування в кооперативі забезпечує первинний інформаційний зріс. Адже без документального оформлення кожного господарського процесу та операції неможливо організувати бухгалтерський облік. Кооператив за допомогою документування здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо укладення договорів та правильністю заповнення фінансової, статистичної, податкової звітності; первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та  податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків і зборів.

- Інвентаризація - це перевірка і документальне підтвердження наявності, стану та оцінки матеріальних і нематеріальних активів, іншого майна, капіталу, інвестицій, розрахунків та зобов’язань СОК. Для проведення інвентаризації у СОК створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. Постійність дії комісії не означає, що до компетенції членів комісії входить лише інвентаризаційна робота. Склад комісії затверджує керівник СОК наказом, а входять до неї керівники підрозділів кооперативу та головний бухгалтер. Комісію очолює керівник СОК або його заступник. Разом з інвентаризаційними комісіями, що постійно діють, можуть створюватися робочі інвентаризаційні комісії. Але у зв'язку з тим, що необхідність в їх створенні виникає при великому обсязі робіт із проведення інвентаризації, який не може бути забезпечений однією комісією, як правило, в кооперативах їх не створюють.

- Оцінка в кооперативі забезпечує вимірювання вартості об’єктів бухгалтерського обліку, створення якісних характеристик обліково-економічної інформації. В кооперативі здійснюється оцінка загального розміру ресурсів, проводиться оцінка вартості внесків.

- Калькулювання - це спосіб групування витрат для обчислення собівартості одиниці придбаних запасів, виробленої і реалізованої продукції, виконаних робіт і наданих послуг в СОК. Облік витрат і калькулювання собівартості робіт та послуг в СОК передбачає низку попередніх організаційних заходів. Зокрема, здійснюється аналіз передбачених Статутом СОК видів діяльності стосовно виконання робіт та надання послуг з обслуговування і встановлюється їх перелік:

- відповідно до визначених видів діяльності встановлюються об’єкти та методи калькулювання і обліку витрат, формується облікова політика, яка затверджується наказом керівника СОК;

- визначаються статті прямих і непрямих витрат та методика їх розподілу для формування повної собівартості з метою встановлення ціни наданих СОК послуг. Для членів СОК ціна послуг визначається за очікуваною повною собівартістю з урахуванням ризиків діяльності та сум, необхідних для поповнення фондів кооперативу.

- Бухгалтерські рахунки в кооперативах призначені для отримання показників про однорідні елементи господарських засобів і джерел їх утворення. Для отримання необхідних даних вся належним чином задокументована інформація щодо господарських операцій СОК має бути відображена на рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням робочого плану рахунків. Робочий план рахунків повинен враховувати специфіку послуг з переробки, заготівлі та збуту, постачання, сервісу, які надаються СОК своїм членам.

- Подвійний запис - є способом відображення кожної господарської операції двічі: у дебеті одного чи кількох рахунків і кредиті також одного чи кількох рахунків у одній і тій самій сумі. СОК, які є платниками ПДВ, відповідно до п.10 П(С)БО 25 [17] ведуть облік доходів та витрат у порядку, передбаченому П(С)БО, тобто застосовують подвійний запис. Економічне значення подвійного запису полягає в тому, що він допомагає забезпечити контроль за збереженням майна в СОК. Зважаючи на вищесказане, усім кооперативам для забезпечення прозорості розрахунків за кожним із членів доцільно вести бухгалтерський облік із застосуванням подвійного запису.

- Бухгалтерський баланс - метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис. В балансі містяться дані для аналізу фінансового стану його активів та ліквідності підприємства. Бухгалтерський баланс в СОК показує залишки на рахунках, які характеризують, з одного боку, майно кооперативу, а з другого — джерела засобів (власний і залучений фонд) на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику. Бухгалтерський баланс є однією з основних форм бухгалтерської звітності.

- Бухгалтерська звітність - метод підсумкового узагальнення облікових показників за звітний період, у якій відображаються майновий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та інших активів, власного капіталу за звітний період. Будучи суб’єктом некомерційної господарської діяльності, СОК є  підприємством – платником встановлених законодавством податків і зборів, а також підпадає під сферу регулювання законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку у плані складання фінансової звітності. Кооперативи складають і подають податкову, фінансову, статистичну звітність. СОК складають та подають спрощену фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25 [17], а саме форму 1-м і 2-м, які складаються з Балансу та Звіту про фінансові результати.

Таким чином, прийоми бухгалтерського обліку в СОК є взаємопов'язаними, вони доповнюють один одного та становлять в сукупності єдине ціле – метод бухгалтерського обліку.

Висновки. Визначено, що предметом бухгалтерського обліку в СОК виступає капітал у вигляді пайового та неподільного фонду.

Бухгалтерський облік покликаний забезпечувати всі рівні управління підприємства інформацією про фактичний стан керованого об'єкту, а також про всі істотні відхилення від заданих параметрів. На нашу думку, головними об'єктами бухгалтерського обліку в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі є: пайовий капітал, разові та періодичні цільові внески, безоплатно отримані активи, гранти і дарунки, фінансовий результат, постачання, переробка, збут та сервіс.

В СОК бухгалтерський облік виконує багато функцій, проте основними серед них є: інформаційна, аналітична, контрольна.

Прийоми бухгалтерського обліку в СОК є взаємопов'язаними, вони доповнюють один одного та становлять в сукупності єдине ціле – метод бухгалтерського обліку.

 

Список використаних джерел:

1. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах: Т.2. - Т.4. - К.: Діамант. - 2000. - 942с.

2. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання - Прес, 2003. - 444с.

3. Бутинець Ф.Ф.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів  спеціальності 7.050106 "облік і аудит" вищих навчальних  закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 444с.

4. Кирейцев Г.Г., Саблук П.Т., Демьяненко Н.Я Методологические аспекты развития учета в сельском хозяйстве // Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. - 1985. - №1

5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та преспективи розвитку: монографія/ С.Ф. Голов; Міжнародний інститут менеджменту. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - С. 453

6. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

7. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико - методологічні основи.- 2-ге вид., випр. і доп. - Житомир: ЖДТУ, 2006р. - 76с.

8. Ткаченко Н.М Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. - 5-те вид., допов. й переробл. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.

9. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

10. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496 с.

11. Палий В.Ф. О предмете бухгалтерского учета/ В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет.– 2006. – № 5. – С. 55–58

12. Закон України "Про кооперацію" [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15

13. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: Монография / Жук В.Н. - К.: "Аграрна наука", 2013 г. - 408 с.

14. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с.

15. Кірейцев Г.Г. Методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000. - №8 . - С. 2-7

16. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640с.

17. П(С)БО 25  "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://buhgalter911.com/ Res/PSBO/PSBO25.aspx

 

References

1. (2000), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrainskoi movy u chotyrokh tomakh [New Dictionary of the Ukrainian language in four volumes], T.2. - T.4, Diamant, Kyiv, Ukraine.

2. Shvets V.H. (2003), Teoriia bukhhalterskoho obliku [Theory of Accounting], Znannia - Pres, Kyiv, Ukraine.

3. Butynets F.F. (2003), Teoriia bukhhalterskoho obliku: [Accounting Theory], 3rd ed, supplemented and revised, PP "Ruta", Zhytomyr, Ukraine.

4. Kyrejtsev, H.H. Sabluk, P.T. and Demianenko, N.Ya (1985), Metodolohycheskye aspekty razvytyia ucheta v selskom khoziajstve // Planyrovanye y uchet v selskokhoziajstvennykh predpryiatyiakh [Methodological aspects of the development of accounting in agriculture // Planning and accounting in agricultural enterprises], No. 1, Kyiv, Ukraine.

5. Holov S.F. (2007), Bukhhalterskyj oblik v Ukraini: analiz stanu ta prespektyvy rozvytku [Accounting in Ukraine: analysis and prospects of development], International Institute of Management, Center for textbooks, Kyiv, Ukraine.

6. Kuzhelnyj, M.V. and Linnyk, V.H. (2001), Teoriia bukhhalterskoho obliku: [Theory of Accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.

7. Maliuha N.M. (2006), Kontseptsiia rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini: teoretyko - metodolohichni osnovy[The concept of accounting development in Ukraine: theoretical - methodological bases], 2nd ed, supplemented and revised, ZSTU, Zhytomyr, Ukraine.

8. Tkachenko N.M (2000), Bukhhalterskyj finansovyj oblik na pidpryiemstvakh Ukrainy [Financial Accounting in the enterprises of Ukraine], 5rd ed, supplemented and revised, A.S.K,. Kyiv, Ukraine.

9. Sopko V.V. (2000), Bukhhalterskyj oblik [Accounting], 3nd ed, Revised and supplemented,KNEU, Kyiv, Ukraine.

10. Sokolov Ya.V. (2000), Osnovy teoryy bukhhalterskoho ucheta [Bases of accounting theory], Finance and Statistics, Moscow, Russia.

11. Palyj V.F. (2006), O predmete bukhhalterskoho ucheta [About the subject of accounting], Accounting, No. 5, Moscow, Russia.

12. Parliament of Ukraine (2004), The law of Ukraine "About cooperation", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/shov/1087-15 (Accessed April 2014)

13. Zhuk V.N. (2013), Osnovy ynstytutsyonalnoj teoryy bukhhalterskoho ucheta: [Bases of Institutional Accounting Theory], "Agricultural Science", Kyiv, Ukraine.

14. Kirejtsev H.H. (2007), Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, profesiia, mizhpredmetni zviazky [Development of Accounting: Theory, profession, interdisciplinary relations], ZSTU, Zhytomyr, Ukraine.

15. Kirejtsev H.H. (2000), Metodolohichni aspekty rozvytku bukhhalterskoho obliku // Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi [Methodological aspects of accounting development // Accountancy Agriculture], No 8, Kyiv, Ukraine.

16. Butynets F.F. (2000), Teoriia bukhhalterskoho obliku [Theory of Accounting], Zhytomyr, Ukraine.

17. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Accounting standard 25 "The financial report of small business" available at: http://buhgalter911.tsom/ Res/PSBO/PSBO25.aspkh (Accessed April 2014)

 

Стаття надійшла до редакції 16.04.2014 р.