EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 336.012.23

 

С. С. Нестеренко,

к. е. н., Директор Інституту економіки та менеджменту,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 

S. S. Nesterenko,

сandidate of economic sciences, Director of Institute of economy and management,

Open international university of development of the person "Ukraine", Kiev

 

COMPARATIVE ASPECT OF STANDARD REGULATION CONSTITUTING EQUITY AT THE ENTITIES OF VARIOUS PATTERNS OF OWNERSHIP

 

В статті проаналізовано складові власного капіталу та відображення статей звіту про власний капітал за вітчизняними та зарубіжними стандартами бухгалтерського обліку, щодо відображення в балансах різних країн. Досліджено склад та структуру статей балансу і звіту про  власний капітал підприємств країн світу. Оцінено рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом та елементи власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України.

Виявлено, що існуючий підхід щодо формування та контролю за складовими власного капіталу нівелює значення обліково-інформаційного забезпечення і, відповідно, унеможливлює раціональну організацію контролю за правильністю та законністю формування власного капіталу, розподілу прибутку за відповідними напрямами і фондами, виділено рівні нормативного регулювання питань обліку та аналізу операцій з власним капіталом в Україні.

Запропоновано здійснювати контроль за рухом власного капіталу підприємства на основі норм діючого законодавства та облікової політики підприємства.

 

This paper analyzes the equity and display items in the statement of changes in equity for the domestic and foreign accounting standards to reflect the balances in different countries. Investigated the composition and structure of the balance sheet and statement of changes in equity companies in the world. Reviewed levels of regulatory accounting transactions in equity and equity elements in enterprises of different organizational forms of management in accordance with the Commercial and Civil Code of Ukraine .

We found that the current approach to the formation and control components eliminates the equity value accounting and information provision and, therefore, prevents rational control over the accuracy and legality of the formation of equity, distribution of profits in the relevant areas and funds allocated level of regulatory and accounting issues analysis of equity capital operations in Ukraine. Proposed to control the movement of equity on the basis of the current legislation and accounting policies .

 

Ключові слова: власний капітал, акціонерний капітал, облікова політика, нормативно-законодавча база, міжнародні та вітчизняні стандарти обліку.

 

Keywords: equity, accounting policies, regulatory and legal framework, international and national accounting standards.

 

 

Постановка проблеми. Важливе місце у стратегії діяльності підприємства займають проблеми ефективного формування, раціонального використання і управління власним капіталом. Метою формування капіталу підприємства є придбання необхідних активів та оптимізація структури капіталу з позицій забезпечення умов ефективного його використання. На основі бухгалтерської інформації про власний капітал формуються найсуттєвіші показники, які визначають фінансовий стан підприємства та умови його розвитку.

Проблеми бухгалтерського обліку формування та змін власного капіталу досліджуються у працях провідних іноземних та вітчизняних вчених-економістів. Серед іноземних учених, які здійснили внесок в удосконалення обліку власного капіталу на різних історичних етапах, слід назвати таких: В.Е. Ануфрієв, Н.А. Литньова, Ф. Ляйтнер, М.Ю. Медведєв, В.Ф. Палій, Ж. Рішар, Я.В. Соколов. Із вітчизняних науковців, які присвятили свої праці даній проблематиці: М.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.М. Мосійчук, О.І. Пилипенко, І.Р. Поліщук, М.С. Пушкар, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко та інші. Питання теорії та практики організації, методики аналізу власного капіталу й визначення фінансової стійкості підприємства досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: М.С. Абрютіна, М.І. Баканов, Ю.Ф. Брігхем, А.І. Гінзбург, В.М. Івахненко, К.В. Ізмайлова, Т. Кізюкевич, В.В. Ковальов, М.І. Ковальчук, Т.Д. Костенко, М.Н. Крейніна, В.О. Мец, Є.В. Мних, О.В. Олійник, В.М. Опарін, Я. Степнєвські, І.Д. Фаріон, А.Д. Шеремет, С.І. Шкарабан та інші.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної облікової літератури показує неоднозначність як трактування поняття «власний капітал», так і його складових. Для встановлення спільних і відмінних ознак формування власного капіталу в різних країнах, для з’ясування переваг структури власного капіталу в акціонерних товариствах, необхідним постає дослідження рівня нормативного закріплення складових власного капіталу та їх співвідношення на підприємствах різних організаційно-правових форм в Україні та за кордоном.

Мета статті. Проаналізувати нормативне регулювання складових власного капіталу на підприємствах різних форм власності та здійснити порівняльну характеристику основних критеріїв щодо формування статутного капіталу в різних господарських товариствах, що сприяє підвищенню достовірності інформації щодо стану і змін складових власного капіталу.

Виклад основного матеріалу.  Неоднозначність трактування сутності та складових власного капіталу в різних країнах зумовлена, насамперед, його різноспрямованими функціями, які визначаються наявністю чотирьох суб’єктів економічних відносин, які в кожній країні мають свої інтереси у власному капіталі. Цими суб’єктами є власники, підприємство, кредитори та держава. Відповідно до інтересів власників капітал відображає обсяг їх прав. Для підприємства він виступає джерелом розширеного відтворення, а для кредиторів – критерієм оцінки надійності та гарантом виконання підприємством своїх зобов’язань. Державний інтерес полягає у зміцненні стабільності підприємства та його розвитку в інтересах всього суспільства.

Не зважаючи на це, в основу бухгалтерських балансів і звітів про прибутки (збитки) практично усіх зарубіжних підприємств покладено основне бухгалтерське рівняння, сформульоване відомим італійським математиком Лукою Пачолі в 1494 р., яке виглядає наступним чином:

 

Активи = Фінансові зобов’язання + Капітал власника [2, с. 44].

 

Проаналізуємо складові власного капіталу, що відображаються в балансах різних країн (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Складові власного капіталу в різних країнах

№ з/п

Країна

Складові власного капіталу

Статутний (акціонерний) капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Вилучений капітал

Неоплачений капітал

Інші резерви

Фонди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Австрія

+

+

+

+

2

Бельгія

+

+

+

+

+

+

3

Великобританія

+

+

+

+

4

Гвінея-Бісау

+

+

+

5

Голандія

+

+

+

6

Греція

+

+

+

+

7

Естонія

+

+

+

+

+

+

+

8

Іспанія

+

+

+

+

+

9

Італія

+

+

+

+

+

10

Люксембург

+

+

+

+

+

11

Німеччина

+

+

+

+

+

12

Португалія

+

+

+

+

+

13

Республіка Білорусь

+

+

+

+

+

+

14

Республіка Молдова

+

+

+

+

+

+

15

Республіка Польща

+

+

+

+

+

+

16

Російська Федерація

+

+

+

+

+

17

США

+

+

+

+

18

Туреччина

+

+

+

+

+

19

Україна

+

+

+

+

+

+

+

20

Фінляндія

+

+

+

+

+

21

Франція

+

+

+

+

22

Чеська Республіка

+

+

+

+

+

23

Швейцарія

+

+

+

+

24

Швеція

+

+

+

+

25

Японія

+

+

+

+

Всього

25

2

18

23

22

3

3

19

6

 

У більшості зарубіжних країн до складових власного капіталу відносять статутний (акціонерний) капітал, резервний капітал (створюються резерви статутні та інші ініціативні), нерозподілені прибутки.

В Україні, Республіці Молдова і Російській Федерації складові власного капіталу майже подібні. Спільним для цих країн є віднесення статутного, додаткового, резервного капіталів, нерозподілених прибутків до власного капіталу підприємства. Що стосується додаткового капіталу, то відмінними є складові цієї бухгалтерської категорії в різних країнах, а також те, що наприклад, в Україні і Росії для обліку додаткового капіталу передбачений один рахунок з однойменною назвою, а в Молдові існують два види капіталу: додатковий і неосновний, адже окремо відображаються суми переоцінки як складова саме неосновного капіталу.

Цивільне законодавство Республіки Молдова встановлює обмеження для загального розміру власного капіталу. Якщо після закінчення звітного періоду вартість чистих активів буде менше статутного капіталу підприємства, то забороняється розподіляти чистий прибуток підприємства. Власники повинні погасити зобов’язання, які виникли або прийняти рішення щодо зменшення статутного капіталу. В іншому випадку, на основі судового рішення товариство може бути ліквідовано [4, с. 223-224].

Особливим у Франції є класифікація капіталу на інвестиційні гранти та спеціальні податкові знижки. Французькі підприємства можуть купувати і продавати свої акції, але тільки за певних умов: для передачі працівникам, при зменшенні акціонерного капіталу або з метою регулювання ситуації на ринку, якщо компанію включено до лістингу (в цьому випадку вона може укладати угоди не більше ніж з 10 % акцій). На відміну від бухгалтерського обліку в Україні, операції, пов’язані з введенням та виведенням основних засобів з експлуатації, не впливають на власний капітал [1, c. 290].

У Великобританії, як і в більшості розвинутих західних країн, переважають такі організаційно-правові форми підприємств, як корпорації та партнерства. Це свідчить про переважання у власному капіталі частки інвестованих вкладів. Тому зазвичай власний капітал розглядається як позичений фірмою та який необхідно повернути в майбутньому.

У Німеччині компанії практикують довгострокове фінансування (зовнішнє – за рахунок банківських кредитів, внутрішнє – через реалізацію пенсійних програм). Протягом останніх років середня для Німеччини частка власних коштів в загальній сумі активів не перевищувала 20 % [1, c. 292]. Акціонери часто намагаються вкласти частину своїх інвестицій в компанію як кредити, навіть якщо поверненість таких кредитів обмежена. Для акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю законом встановлені мінімальні розміри статутного капіталу, обумовлені права з викупу власних акцій. Правила формування резервів встановлені тільки для юридичних осіб, в основному вони призначені для покриття можливих збитків або збільшення статутних капіталів.

В Італії компанія може володіти не більше ніж 10 % від всього заявленого акціонерного капіталу. На ці акції не відбувається виплата дивідендів, а права голосу резервуються доти, доки акції не перейдуть до нового власника. В звітності їх відображають за ціною придбання.

У Голландії встановлюється мінімальний розмір резерву переоцінки, що є обов’язковими для всіх підприємств. Він формується в тому випадку, коли активи та пасиви оцінюються за поточною вартістю. Коли компанія перераховує свої активи (в бік збільшення), вона повинна відобразити на балансі резерв переоцінки, який дорівнює різниці між балансовою вартістю активів до та після переоцінки. Також до обов’язкових резервів відносяться: резерв капіталізованих засновницьких витрат на випуск акцій, а також капіталізовані науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; резерв нерозподіленого прибутку дочірніх та асоційованих компаній, що обліковуються за методом власного капіталу, якщо прибуток не може бути розподілений компанією та отриманий без будь-яких обмежень.

Порівнюючи структуру власного капіталу в Естонії та Україні, відзначимо, що вона є практично однаковою, за винятком того, що відсутній рахунок, який би обліковував неоплачений капітал. Також в Естонії виділяються деякі об’єкти в окремі рахунки, які в Україні знаходяться у складі інших, більш загальних рахунків.

У Республіці Польща капітал складається зі статутного, підписаного (неоплаченого) додаткового капіталу, резервів на переоцінку активів, іншого резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, чистого прибутку або збитку фінансового року. Резерви, утворені для оподаткування доходів організації або фізичних осіб, слід відрізняти від інших резервів. Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку і інструктивних матеріалів з оподаткування доходів перша група резервів призначена «згладжувати» тимчасову різницю, яка виникає із визнання одержаного доходу або витрат, понесених в різних періодах. Даний резерв повинен бути утворений для відстрочки податкових платежів. Інші резерви призначені для захисту від різних ризиків, потенційних витрат, фінансових наслідків інших інцидентів. В тому числі, резерв створюють на прострочену дебіторську заборгованість (наприклад, яка виникла з причини банкрутства контрагента або неплатежів з боргових зобов’язань більше 6 місяців), сумнівні борги [3, с. 286].

У США і Японії акціонерний і партнерський капітал відображається в межах фактично оплаченого, в зв’язку з тим, що стаття заборгованості акціонерів (засновників) відсутня. За недостатньої оплати акцій умовні зобов’язання по зібраних грошових коштах, що виникли, розкриваються в поясненнях.

Обов’язковим за Міжнародними стандартами фінансової звітності є розкриття інформації про випущений капітал та резерви. У балансі зарубіжної (переважно американської чи британської) компанії міститься досить загальна інформація про вкладений капітал: кількість акцій, що дозволені до випуску, випущені та знаходяться в обігу; частка неоплаченого капіталу; номінальна чи юридично визначена (оголошена) вартість акцій; зміни рахунків акціонерного капіталу за період; права, привілеї та обмеження, що стосуються розподілу дивідендів та оплати капіталу; відстрочені дивіденди за привілейованими кумулятивними акціями; викуплені акції; акції, зарезервовані для майбутніх випусків, відповідно до опціонних та продажних контрактів, включаючи їх умови та суми; додатковий капітал (емісійний дохід); додатковий капітал від переоцінки; резерви та накопичений (нерозподілений) чистий прибуток.

Відображення інформації про власний капітал в Україні принципово не відрізняється від міжнародних стандартів. Це зумовлено тим, що при формуванні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку фахівці керувалися МСФЗ. Відповідно до МСФЗ у звітності дещо звужений склад власного капіталу, так як вони носять рекомендаційний характер. У МСФЗ статті власного капіталу є згрупованими, а в Україні П(С)БО – деталізовані, що дає змогу в звітності чітко відображати складові власного капіталу.

Отже, операції з власним капіталом в різних країнах світу мають свої особливості, продиктовані низкою факторів: починаючи з історичного аспекту і закінчуючи домінуючою формою власності підприємств в певній країні. Вітчизняним науковцям з бухгалтерського обліку слід переймати позитивний досвід облікового відображення таких операцій та впроваджувати його у практику, зважаючи на те, що у більшості зарубіжних країн складові частини власного капіталу є подібними (насамперед, це стосується практики формування різних резервів та фондів, раціональна реалізація якої спрямована на забезпечення належного рівня платоспроможності та фінансової стійкості підприємства). Це сприятиме покращанню як фінансового забезпечення вітчизняних підприємств (в частині напрямів перспективного резервування, фондування, форм вкладення коштів тощо), так і інтеграції до європейських економічних процесів економіки країни вцілому.

Розглянемо нормативні засади регулювання обліку операцій з власним капіталом на вітчизняних підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання.

На сьогодні в Україні операції із власним капіталом є недостатньо врегульованими.

При цьому від повного та чіткого правового регулювання обліку власного капіталу напряму залежить достовірність забезпечення обліковою системою даними та у заповненню інформацією про стан і рух власного капіталу; раціональна організація контролю за правильністю та закономірністю формування власного капіталу, розподілу прибутку за відповідними напрямами і фондами; своєчасність, повнота, правильність відображення розміру та усіх змін власного капіталу, що впливає на своєчасність отримання достовірної інформації для управління структурою капіталу підприємства в цілому.

При організації бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом необхідно дотримуватися наступних нормативно-правових документів, що діють в Україні.

Принципи бухгалтерського обліку операцій із власним капіталом базуються як на загальних принципах бухгалтерського обліку, зокрема на принципі визнання активів і зобов’язань, доходів і витрат, так і на вимогах корпоративного права і законодавства про цінні папери.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал та розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначається П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», норми якого стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Даним Положенням визначаються зміст і форма Звіту про власний капітал та загальні вимоги до розкриття його статей. Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу, зокрема статутного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Відправним пунктом раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом в Україні є положення Господарського, Цивільного та Податкового кодексів України.

У Господарському та Цивільному кодексах України [5; 508] закріплено правові аспекти формування статутного капіталу, що визначають розмір, склад, строки, порядок внесення вкладів учасниками, оцінку майна при внесенні і вилученні, порядок зміни часток учасників, їх відповідальність за порушення зобов’язань за внесками.

У свою чергу, Податковим кодексом України чітко визначено відсоткову ставку податку на прибуток, що, безпосередньо, впливає на розмір статті балансу «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)», окреслено об’єкт і суб’єкт оподаткування, визначено склад прибутку підприємства, хто є платником податку. Відповідно до Податкового кодексу України поняття валових витрат та доходів відсутнє. При цьому даний нормативний документ містить питання щодо порядку визначення та складу доходів та витрат, що дозволяє будь-якому підприємству відповідно до закону визначити суму оподаткованого прибутку. Закріплено правові основи щодо питання придбання інвестиційного активу у разі здійснення операцій з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи – резидента в обмін  на емітовані ним корпоративні права. У Податковому кодексі щодо визначення розміру власного капіталу вказано, що він здійснюється відповідно до законодавства України, але чітко не прописано, у яких саме нормативно-правових документах .

Порядок формування та облік власного капіталу залежить від організаційно-правової форми підприємства, вимог чинного законодавства щодо мінімального розміру статутного, резервного та інших видів капіталу. В цілому нормативне регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу поділяється на декілька рівнів (рис. 1).

Міжнародний рівень визначає та надає загальні принципи, засади та рекомендації, щодо облікового відображення власного капіталу на світовому рівні. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності до складових власного капіталу належать: капітал, вкладений акціонерами; додатковий капітал, отриманий понад номінал акцій або емісійний дохід;  додатковий капітал від переоцінки; накопичений нерозподілений чистий прибуток; резерви; резерви, що є частиною розподіленого чистого прибутку; резерви, що є коригуваннями на підтримку капіталу; деякі курсові різниці.

Національний рівень регулює закони та положення, закріплені державою у нормативних документах (держава встановлює перелік альтернатив або чітко регулює деякі питання бухгалтерського обліку). Основними законодавчими актами виступають: кодекси та Закони України, П(С)БО, інструкції, положення та рішення, а також листи ДПАУ.

 

Рис. 1. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом

 

Рівень підприємства передбачає положення облікової політики та установчих документів, де встановлено альтернативи, самостійно обрані підприємством з метою задоволення власних інтересів щодо обліку власного капіталу.

За даними рис. 1 видно, що держава регулює лише окремі аспекти обліку власного капіталу, залишаючи при цьому широкий спектр варіативності, що надає можливість власникам обирати оптимальний альтернативний варіант, враховуючи специфіку діяльності суб’єкта господарювання, обумовлену, насамперед, особливістю організаційно-правової форми господарювання підприємства.

У процесі здійснення господарської діяльності підприємства правові основи взаємовідносин між суб’єктами господарювання визначаються Цивільним кодексом України. Відповідно до представленого нормативного документу існує наступна класифікація юридичних осіб (рис. 2).

Проаналізувавши дані рис. 2, можна зробити висновок, що юридичні особи згідно з чинним законодавством України поділяються на дві групи: залежно від порядку створення та за організаційно-правовими формами. При цьому кожна група має свою більш розгалужену класифікацію.

Слід звернути увагу, що залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні згідно з Господарським кодексом діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї). Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

 

Рис. 2. Класифікація юридичних осіб відповідно до чинного законодавства України

 

Корпоративним є підприємство, створене двома і більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), статутний капітал якого поділений на частки. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

З прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» виділяють наступні типи акціонерних товариств: публічні акціонерні товариства, що можуть здійснювати публічне та приватне розміщення акцій та приватні акціонерні товариства, що можуть здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.

Отже, ЗУ «Про акціонерні товариства» чітко окреслені відмінності у функціонуванні публічних і приватних підприємств.

При цьому існує деяка неузгодженість між даним законом і ЗУ «Про господарські товариства». Згідно з Законом України «Про господарські товариства» засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни, а в Законі України «Про акціонерні товариства» засновником може бути також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Специфічні особливості функціонування підприємств залежно від їх організаційно-правових форм господарювання обумовлюють склад елементів власного капіталу, вимог щодо порядку їх формування та руху на окремих підприємствах (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Елементи власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання відповідно

до Господарського та Цивільного кодексів України 

Вид підприємства

Складова (елемент) власного капіталу

Статутний

Пайовий

Cкладений

Додатковий

Резервний

Нерозподілені прибутки

Вилучений

Неоплачений

Інші фонди

Господарські товариства:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акціонерні товариства (публічні та приватні)

+

+

+

+

+

+

Повні товариства

+

+

+

+

+

Командитні товариства

+

+

+

+

+

Товариства з обмеженою відповідальністю

+

+

+

+

+

Товариства з додатковою відповідальністю

+

+

+

+

+

Підприємства колективної власності

+

+

+

+

Приватні підприємства та інші види підприємств

+

 

Як видно з табл.2, невід’ємною умовою функціонування акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю є статутний капітал, виступаючи економічною основою їх фінансово-господарської діяльності. Основною функцією статутного капіталу є забезпечення регулювання відносин власності, його розмір фіксується в установчих документах і не може бути меншим за встановлену законодавством величину, а там, де законодавство не вимагає реєстрації вступних внесків засновників, статутний капітал як вид може бути відсутнім.

Пайовий капітал використовують кредитні спілки, підприємства споживчої кооперації та інші колективні підприємства, у яких в установчих документах фіксуються внески засновників у вигляді паїв, пайових внесків. Пайовий капітал складається з суми пайових внесків усіх членів спілки, як індивідуальних, так і колективних.

Складений капітал виконує функції статутного в повних та командитних товариствах.

Додатковий капітал (від продажу акцій власної емісії) виникає тільки у корпоративних підприємств і визначається як різниця між продажною вартістю акцій власної емісії та її номінальною вартістю, проте конкретне зазначення порядку формування даного капіталу законодавчо не передбачено. Як і не передбачено формування додаткового капіталу (у вигляді додаткових внесків засновників), який виникає на всіх підприємствах за рахунок внесення засновниками додаткових внесків на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку підприємства. Рішення про додаткові внески приймається загальними зборами колективу. Додаткові внески не збільшують суму статутного капіталу, не порушують співвідношення часток у статутному капіталі і не реєструються в державних органах. До нього включаються різноманітні інші вкладення до власного капіталу, які не є реєстрованими, отриманими в результаті діяльності підприємства і не відносяться до двох попередніх видів додаткового капіталу. До нього включається вартість безоплатно отриманого майна, індексації майна, тощо.

Невід’ємним елементом власного капіталу в усіх господарських товариствах згідно з чинним законодавством є наявність резервного капіталу. Ст. 87 Господарського кодексу України передбачено створення резервного капіталу в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 15 % статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку.

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) є чистим фінансовим результатом діяльності підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу, порядок формування та використання якого регламентується лише для господарських товариств.

Вилучений капітал притаманний корпоративним підприємствам. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції. Акції викуповуються з метою їх наступного анулювання або перепродажу, чи поширення серед інших осіб. Вилучений капітал являє собою фактичну собівартість викуплених акцій власної емісії. Викуплені акції мають бути реалізовані чи анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку акціонерного товариства здійснюється без врахування викуплених власних акцій.

Неоплачений капітал притаманний тим підприємствам, у яких є в наявності статутний, пайовий або складений. Він виникає завдяки тому, що згідно з законодавством підприємство може розпочати свою діяльність маючи в наявності не повністю сформованими вказані види капіталу. Цей вид капіталу являє собою суму боргових вимог до засновників стосовно внесків до статутного (пайового) капіталу.

Крім того, чинними Господарським та Цивільним кодексом прописано право підприємств формувати на власний розсуд інші фонди. При цьому жодних вимог до формування складових власного капіталу приватних підприємств, фермерських господарств, підприємств з іноземними інвестиціями, іноземних підприємств в даних документах немає.

Дослідження структурних елементів власного капіталу підприємств України дозволило встановити особливості формування підприємствами складових власного капіталу, що, в свою чергу, впливає на порядок облікового відображення інформації про них, а також сприяє оптимізації структури власного капіталу в цілях управління. Крім того, таке дослідження дозволило встановити переваги структури власного капіталу в акціонерних товариствах: 1) можливість виникнення емісійного доходу внаслідок операцій з викупу та розміщення акцій власної емісії і його використання; 2) наділення акціонерів майновими та немайновими корпоративними правами; 3) нарахування дивідендів за привілейованими акціями в обов’язковому порядку; 4) наявність значних обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що створює сприятливі умови для формування різних фондів (фондів виробництва, соціального розвитку тощо).

Отже, законодавчі вимоги щодо формування статутного капіталу в господарських товариствах зумовлюють різні підходи до організації обліку операцій з власним капіталом.

У Господарському та Цивільному кодексах України  закріплено правові аспекти формування статутного капіталу, що визначають розмір, склад, строки, порядок внесення вкладів учасниками, оцінку майна при внесенні і вилученні, порядок зміни часток учасників, їх відповідальність за порушення зобов’язань за внесками.

Відповідно до п. 3 ст. 144 Цивільного кодексу України відсутні жодні обмеження щодо сплати своїх вкладів в усіх господарських товариствах. Для усіх господарських товариств, крім акціонерних, законодавством не встановлено мінімальний розмір статутного капіталу та обов’язковий внесок для реєстрації. В акціонерних товариствах до дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести, з урахуванням попереднього внеску, не менше 30 % номінальної вартості акцій [175]. У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше 50 % номінальної вартості акцій.

Чине законодавство встановлює обмеження щодо переліку майна фізичних і юридичних осіб, які можуть бути внесками до статутного капіталу акціонерного товариства (табл.3).

 

Таблиця 3.

Майно юридичних та фізичних осіб як внески до статутного капіталу акціонерного товариства

 

№ з/п

Внески до статутного капіталу

Цивільний та Господарський кодекси України

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон України «Про обіг векселів в Україні»

1

Майно, що може бути внеском до статутного капіталу

1.1

Грошові кошти, в т.ч. в іноземній валюті

+

+

1.2

Будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності

+

+

1.3

Права користування землею, водою, та іншими природними ресурсами

+

+

1.4

Інші майнові та немайнові права

+

+

1.5

Цінні папери

+

+

2

Обмеження щодо внесків до статутного капіталу

2.1

Засоби, отримані під заставу

+

2.2

Бюджетні кошти

+

2.3

Кошти, отримані в кредит та під заставу

+

2.4

Боргові цінні папери

+

2.5

Векселі

+

+

2.6

Виконані роботи і послуги

Примітка:

(+) – регламентовано нормативним документом

(–) – не регламентовано нормативним документом

 

З наведених у табл. 3 даних, видно, що боргові цінні папери не можуть бути внеском до статутного капіталу, адже діяльність підприємства не може починатися із наявності зобов’язань перед третіми особами. Пропонуємо доповнити перелік майна, що не може бути внесками до статутного капіталу облігаціями та виконуваними роботами і наданими послугами.

Враховуючи те, що внески до статутного капіталу можуть здійснюватися не лише грошовими коштами в національній (іноземній) валюті, але й основними засобами, нематеріальними активами, виробничими запасами, використовують натуральні та грошові вимірники. Однак загальна вартість майна на початку діяльності підприємства визначається в грошовому вимірнику відповідно до принципу єдиного грошового вимірника.

Питання оцінки внесків до статутного капіталу є одним із суперечливих. В господарських товариствах відповідно до ст. 86 Господарського кодексу України порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства і здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Фактично самі засновники господарських товариств можуть визначати критерії, за якими буде проводитись оцінка їх внесків (договірна оцінка). При цьому, така оцінка буде суб’єктивною і можливо відрізнятися від балансової чи ринкової. Таким чином, засновники при створенні підприємства можуть завищити чи занизити вартість своїх активів. Якщо засновники не можуть прийти до спільної думки з оцінки майна, в цьому випадку проводиться експертна оцінка в бюро технічної інвентаризації або в торгово-промисловій палаті.

В Законі України «Про акціонерні товариства» зазначено, що ціна майна, яке вноситься засновниками акціонерного товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. При цьому ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність . Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначаються правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів акціонерного товариства визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Важливість визначених законодавством вимог щодо оцінки майна, яке є внесками до статутного капіталу, обумовлюється його роллю в діяльності держави, підприємства та учасників. Державні органи не несуть відповідальності за недостовірну оцінку внесків до статутного капіталу, тим самим не гарантують безперервність діяльності підприємства. Адже фактичний розмір статутного капіталу може суттєво відрізнятися від оголошеного, що може призвести до вимушеної ліквідації суб’єкта господарювання. Тому вирішення цього питання на законодавчому рівні є дуже важливим.

Висновки. Отже, підприємство може контролювати правильність ведення своєї господарської діяльності, за допомогою даних законодавчих та нормативних положень. Проте в контексті недостатньої нормативно-правової урегульованості операцій з власним капіталом, яка нівелює значення обліково-інформаційного забезпечення і, відповідно, унеможливлює раціональну організацію контролю за правильністю та законністю формування власного капіталу, розподілу прибутку за відповідними напрямами і фондами, виділено рівні нормативного регулювання питань обліку та аналізу операцій з власним капіталом в Україні: міжнародний (визначає та надає загальні принципи, засади та рекомендації щодо облікового відображення власного капіталу відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності); національний рівень (кодекси та Закони України, П(С)БО, інструкції, положення та рішення, а також листи ДПАУ); рівень підприємства (положення облікової політики та установчих документів, де встановлено альтернативи, самостійно обрані підприємством з метою задоволення власних інтересів щодо бухгалтерського обліку власного капіталу).

 

Література:

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [підруч.] [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

2. Бутинець Ю.Ф. Власний капітал в зарубіжних країнах: порівняльний аспект / Ю.Ф. Бутинець // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 44-52.

3. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: [Учебное пособие]. / Ф.Ф. Бутынец. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 640 с.

4. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет в станах мира: [Учебное пособие]. / Ф.Ф. Бутынец. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 484 с.

5. Господарський кодекс України № 436-15, поточна редакція вiд 02.10.2011 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

 

References.

1. Butynets F.F. Accounting in Foreign Countries [textbooks] [For students. high. teach. bookmark] / F.F. Butynets, L.L. Goretska. - Zhitomir: "Ruta", 2002. - 544 p.

2. Butynets Y.F. Equity in foreign countries: a comparative perspective / Y.F. Butynets / / Bulletin ZHITI. Economics. - 2002. - № 22. - P. 44-52.

3. Butynets F.F. Accounting and auditing in the  zarubezhnyih stranah [Textbook]. / F.F. Butynets. - Zhitomir: "Ruta", 2005. - 640 p.

4. Butynets F.F. Accounting and auditing in the states of the world: [Textbook]. / Butynets F.F. - Zhitomir: ZDTU, 2008. - 484 p.

5. Commercial Code of Ukraine № 436-15, current edition from 02.10.2011 / [electronic resource]. - Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

 

Стаття надійшла до редакції 06.04.2014 р.