EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 658.5

 

І. М. Даценко,

студентка, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

 

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

I. M. Datsenko,

Student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

 

FORMATION MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

 

Стаття присвячена проблемі формування маркетингової діяльності підприємства та обґрунтуванню концепцій управління маркетингом.

 

The article deals with the formation of the company marketing and grounding concepts of marketing management.

 

Ключові слова: маркетинг, ринок, маркетингова діяльність, концепції маркетингової  діяльності, формування маркетингової діяльності.

 

Keywords: marketing, market, marketing activities, concepts of marketing activities, formation marketing activities.

 

 

Постановка проблеми. В умовах нинішньої жорсткої конкурентної боротьби і посилення впливу змін на сучасному ринку маркетинг відіграє важливу роль у діяльності будь – якого підприємства, тому що він дозволяє встановити оптимальний взаємозв’язок між організацією і середовищем, частиною якої воно є. Сьогодні маркетинг виступає як робота з ринком, для якого характерні творчі, стійкі і інколи наступальні підходи.

Оскільки суспільство безперервно розвивається і потреби людей змінюються, потрібно знаходити нові наукові підходи до проблеми формування та ведення маркетингової діяльності. Економічні зміни в Україні не будуть успішними, якщо докорінним чином не буде змінена система управління маркетинговою діяльністю. Для того, щоб ця система працювала, вона повинна здійснюватись в рамках єдиної концепції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми та підходи розвитку маркетингової діяльності підприємства досліджувались в працях багатьох українських та зарубіжних вчених, серед яких: Герасимчук В., Кардаш В., Балабанова Л. та  Бриндіна О.; Ансофф І., Божкова В.В., Гаркавенко С.С., Ілляшенко С.М., Ковтун О.І., Котлер Ф., Ламбен Ж.Ж., Портер М., Стрикленд А., Томпсон А. та інші.

Виклад основного матеріалу. Успіху на ринку досягають підприємства, які найліпше пристосовуються до  умов зовнішнього середовища, активно впроваджують маркетинг у систему виробництва. Сьогодні виробникам потрібні новітні розробки та технології у сфері маркетингу для налагодження процесу виробництва і розробки економічної політики, що його захищатиме. Часом виникає конфлікт вподобань підприємства, споживачів і суспільства. Тому, в основу формування маркетингу слід покласти  ретельно продуману філософію ефективної та соціально відповідальної діяльності у межах певної єдиної концепції [ 3 ].

Під формуванням маркетингової діяльності розуміють процес її становлення та розвитку на підприємстві.

Можна виділити такі етапи, за якими відбувається формування маркетингової діяльності на підприємстві.

 

Рис. 1. Алгоритм формування маркетингової діяльності [ 1 ]

 

На першому етапі проводиться маркетингове дослідження ринку, на якому існує підприємство. Маркетингове дослідження ринку – це вивчення середовища, в якому працює підприємство, визначення попиту на продукцію, місткість ринку та його сегментів, стан потенційних конкурентів та вподобань споживачів.

Другий етап – аналіз власного підприємства, його сильних та слабких сторін, загроз і можливостей. Також з’ясовується концепція управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Існує п’ять концепцій маркетингу, на основі яких підприємство здійснює управління маркетинговою діяльністю:

1). концепція удосконалення виробництва;

2). концепція удосконалення товару;

3). концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

4). концепція маркетингу;

5). концепція соціально – етичного маркетингу.

Перша – концепція удосконалення виробництва (виробнича концепція, 1900 – 1920 рр.). Її суть полягає в тому, що якщо товар добре «йде» на ринку, то необхідно розширювати його виробництво. І як результат – збільшення продажів товару за низькими цінами та отримання більшого прибутку. Також спостерігається низький рівень обслуговування покупців.

Друга – концепція удосконалення товару ( продуктова концепція, 1920 – 1930 рр.). У покупців виникає бажання купувати більш якісний, надійний і функціональний товар на ринку. В свою чергу, виробник повинен постійно вдосконалювати товар, слідкувати за конкурентами та розвитком науки, техніки і технології виробництва продукції. Разом з цим, приділяючи велику увагу товару, необхідно зважати на потреби споживачів.

Третя - концепція інтенсифікації комерційних зусиль ( концепція збуту, 1930 – 1950 рр.). Підприємство повинно докласти максимальних зусиль щодо просування та збуту товару.

Для стимулювання збуту продавці використовують такі заходи як : реклама, знижки, доставка додому, відповідний сервіс, «психологічна робота» з покупцями.

Четверта – концепція маркетингу ( інтегрований маркетинг, 1960 – 1980 рр. ). Ця концепція спрямована на дослідження та аналіз ринку, вивчення потреб споживачів за допомогою маркетингових інструментів і контроль маркетингової діяльності підприємства.

На цьому етапі став застосовуватися комплекс маркетинг – мікс (модель «4P» (Product, Price, Place, Promotion): продукт, ціна, місце та просування).

На відміну від трьох попередніх концепцій, маркетингова концепція є найдосконалішою [ 2 ].

П’ята – концепція соціально – етичного маркетингу (  «зеленого» маркетингу ). Підприємство націлене на визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб краще, ніж це зроблять конкуренти для підвищення добробуту суспільства через екологічно чистий товар, який не шкодить довкіллю та населенню.

Основне завдання підприємства – завоювання довіри споживачів.

Третій етап – визначення цілей та завдань діяльності маркетингової організаційної структури. На основі концепцій маркетингу можна встановити його основні цілі:

- максимізація прибутку за допомогою розмаїтих засобів;

- виявлення потреб споживачів та максимальне їх задоволення;

- максимізація вибору;

- максимізація якості життя покупців.

Четвертий етап полягає у формуванні організаційної маркетингової структури ( маркетингова служба) :

- функціональна;

-  ринкова;

- товарна;

- товарно – ринкова.

П’ятий етап – розподіл функцій між виконавцями. Для чіткого розподілу функцій між окремими працівниками можна використати матричний метод, тобто побудову відповідних лінійних карт з інформацією про те, хто і якою мірою бере участь у розв’язанні тих чи інших питань [ 3 ].

Шостий етап – підбір персоналу. Працівники повинні відповідати загальним вимогам до управлінських кадрів - компетентність, пунктуальність, дисциплінованість, уміння керувати, мати певні знання у своїй професії та робота з комп’ютером.

Останнім сьомим етапом є контроль за діяльністю.

Контроль маркетингової діяльності передбачає: контроль за реалізацією продукції, визначення частки ринку збуту підприємства, інформацію про витрати виробництва за кожним товаром, відправленим на склад готової продукції, оцінювання  ефективності  маркетингової діяльності тощо.

Висновки. Таким чином при формуванні маркетингової діяльності на підприємстві слід визначити алгоритм, за допомогою якого буде формуватися маркетингова діяльність. Якщо використовувати ці етапи, то можна досягти ефективного функціонування маркетингової діяльності  підприємства та поставлених завдань. Також правильне врахування концепцій щодо управління маркетингом допоможе підприємству вижити в жорсткому конкурентному середовищі.

 

Література

1.Скібіцький, О.М.( 2011 ), Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб, Кондор, Київ.

2. Філіп Котлер ( 1991 ), Основи маркетингу. Переклад з англійської мови, Прогрес, Москва.

3. Корж М.В. ( 2008 ), Маркетинг: Навчальний посібник, Центр учбової  літератури, Київ.

 

References

1.Skibits'kyj, O.M.( 2011 ), Orhanizatsiia biznesu. Menedzhment pidpryiemnyts'koi diial'nosti : navch. posib, Kondor, Kyiv.

2. Filip Kotler ( 1991 ), Osnovy marketynhu. Pereklad z anhlijs'koi movy, Prohres, Moskva.

3. Korzh M.V. ( 2008 ), Marketynh: Navchal'nyj posibnyk, Tsentr uchbovoi  literatury, Kyiv.

 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2014 р.