EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2014

УДК 338.45:004.738.5

 

Н. Б. Юрченко,

к. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

 

N. B. Iurchenko,

PhD in Economics, associate professor of labor and production department of Institute of Economics and Management in Oil and Gas Complex at

Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

 

THE E-COMMERCE UTILIZATION IN ENTERPRISES OF FUEL AND ENERGY COMPLEX

 

У статті досліджується вплив розвитку електронної комерції на підприємства паливно-енергетичного комплексу. Проведено огляд досліджень розвитку електронної комерції під впливом інформатизації суспільства та в умовах глобалізації. Досліджено вплив електронної комерції на діяльність підприємств загалом. Виділено особливості використання електронної комерції промисловими підприємствами та відмінні риси такого використання на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Зокрема розглянуто особливості організації електронної комерції за елементами комплексу маркетингу підприємств паливно-енергетичного комплексу. Виділено відмінні риси діяльності цих підприємств у комунікаційній та розподільчій політиці, а також в організації документообігу. Наголошено на вплив електронної комерції на процес прийняття рішення та укладання угод. Визначено незначний ступінь впливу інформатизації суспільства на цінову політику підприємств паливно-енергетичного комплексу, проте констатовано наявність такого впливу на темпи зміни цін на товарних біржах. Зроблено висновки про ступінь впливу електронної комерції на організацію різних складових діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу.

 

The article examines the impact of electronic commerce on the fuel and energy complex. A review of studies of e-commerce under the influence of the society informatization and globalization is done. The effect of electronic commerce on business activity in general is evaluated. The article highlights features of the e-commerce utilization in industry and the distinctive features of such utilization on the fuel and energy complex. In particular, the peculiarities of electronic commerce on the elements of the marketing mix of the fuel and energy complex is considered. The distinctive features of these enterprises in the communications and distribution policy, as well as workflow are highlighted. The impact of electronic commerce on the decision-making process and agreements is emphasized. The article stated some influence on the rate of change of prices on commodity exchanges on the fuel and energy complex. The conclusions about the degree of impact of electronic commerce on the various components of the fuel and energy complex activity organization are done.

 

Ключові слова. Інформаційна діяльність паливних підприємств, електронні канали розподілу, Інтернет-комунікації, електронний бізнес, Інтернет-маркетинг підприємств паливно-енергетичного комплексу.

 

Keywords. Information activity of fuel enterprises, electronic distribution channels, Internet-communication, e-business, Internet marketing fuel and energy complex.

 

 

Постановка проблеми. Процес глобалізації вплинув значною мірою на засоби маркетингової діяльності підприємств різних галузей. Зокрема спричинився до становлення і розвитку нового виду діяльності – електронної комерції. Цей вид діяльності розвивається високими темпами і в тій чи іншій мірі відіграє свою роль у різних сферах економічної діяльності. Актуальність теми зумовлена різноманітністю можливостей і наслідків впливу розвитку електронної комерції на діяльність підприємств різних галузей, а також тим фактом, що цього впливу неможливо уникнути, навіть якщо підприємство зайняло пасивну позицію по відношенню до електронної комерції. Вітчизняні підприємства нафтогазового комплексу є стратегічними суб’єктами економічної діяльності України, тому необхідно дослідити роль електронної комерції в їх діяльності та її вплив на конкурентоспроможність цих підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання становлення та розвитку електронної комерції та практичні аспекти її використання цікавили багатьох вітчизняних та закордонних дослідників, серед них Алексунин В., Ананьев О. М., Андрієнко В. М., Апопій В. В., Браун К., Буткалюк О. О., Венкатраман Н., Гафіяк А. М., Герасименко П., Клочко О.В., Мірошниченко Т. В., Ойнер О. К., Попов Е. В., Самойленко Л. Б., Фінагіна О. В., Чорна Г. Ю., Шорт Дж., Штерн Л. та інші. Досліджено питання походження і становлення електронної комерції, вплив її на маркетингову діяльність загалом та на особливості комплексу маркетингу окремих підприємств. Проте використання електронної комерції у діяльності нафтогазових підприємств та її роль у позиціонування та формуванні конкурентоспроможної продукції ще не достатньо досліджена.

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є виокремлення особливостей організації окремих елементів електронної комерції у діяльності підприємств паливно енергетичного комплексу. Для цього необхідно розглянути існуючі підходи до визначення електронної комерції, виділити особливості її впливу на промислові підприємства, дослідити роль електронної комерції в окремих складових організації діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу та виявити можливості підвищення конкурентоспроможності підприємств з використанням елементів електронної комерції.

Виклад основного матеріалу. Є значна кількість визначень електронної комерції, що пов’язано з великою кількістю досліджень цього поняття [1; 2, с. 48; 3, с. 25]. Окремі дослідники відносять до сфери електронної комерції лише операції з купівлі-продажу з використанням телекомунікаційних мереж, інші розглядають це поняття ширше, включаючи в нього і процес ведення ділових переговорів, і комунікаційну маркетингову діяльність і навіть елементи процесу розробки нового продукту. Ми вважаємо найбільш доцільним для цього дослідження використати визначення дане Саммером А.: “Електронна комерція на підприємствах – це будь-яка форма бізнес-процесу, в якому взаємодія між суб’єктами здійснюється в електронний спосіб з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій” [1; 4].

В умовах глобалізації багатьох світових ринків використання мережі Інтернет та внтутріфірмових телекомунікаційних мереж дозволяють знизити витрати на виконання більшості маркетингових функцій. Управління та обмін інформацією є надзвичайно важливі для забезпечення ефективності та результативності будь-якого маркетингового каналу [5]. Загалом новітні інформаційні технології мають вплив на традиційні канали маркетингу. Інтернет-технології надають можливості змінювати межі ринків (перехід від локальних до міжнародних), міняти принципи конкуренції та надавати нові засоби для ведення конкурентної боротьби [5]. На сучасному етапі найчастіше мова про електронну комерцію йде у контексті розвитку Інтернет торгівлі і діяльності електронних магазинів та аукціонів.

Що стосується діяльності підприємств нафтогазового комплексу, то вона принципово відрізняється від тої, що ведуть більшість Інтернет магазинів, оскільки ці підприємства ведуть свою діяльність на промислових, а не на споживчих ринках, а технології використання електронної комерції для цілей промисловості є мене досліджені і описані. Оскільки кількість споживачів продукції цих підприємств є обмеженою, а суми, на які укладаються угоди є значними, то не має сенсу використовувати масові засоби електронної комунікації та зосереджувати увагу на просуванні сайту в мережі. Проте є потреба в індивідуалізації підходів до кожного клієнта та формування систем сумісного використання даних. Чим більша ступінь сумісного використання електронних даних і розробки сучасних технологій учасниками маркетингового каналу, тим більшу вигоду для себе отримує кожен учасник [6, с. 117-119]. Тому комунікаційна діяльність з традиційної переходить у сферу електронної з використанням криптографічних систем та електронного цифрового підпису (найбільш використовуваним у цій сфері нині є стандарт RRS).

Вплив електронної комерції на діяльність нафтогазових підприємств помітно також у їх розподільчій та логістичній діяльності. Загалом питання  впливу та ролі логістики в розвитку вітчизняної електронної комерції вже досліджувалось [7, с. 59-62], проте специфіка транспортної системи підприємств нафтової і газової промисловостей передбачає їх більшу залежність від рівня автоматизації управління та систем обробки даних. Тому динамічний розвиток Інтернет-технологій забезпечив можливість удосконалення системи руху товаропотоків у більшій мірі, ніж у інших галузях промисловості, де підвищення рівня контролю за товарорухом і продуктивності логістичної системи забезпечуються використанням компактних персональних комп’ютерних приладів, які дають змогу он-лайн контролювати рівень складських запасів, та спрощують роботу торгових агентів з формування замовлення. У нафтогазовій промисловості товарорух пов'язаний крім усіх інших також з трубопровідною системою, на оптимізацію управління якою вплинув  розвиток електронної комерції.

Наступним напрямком впливу електронної комерції на діяльність нафтогазових підприємств є переведення в сферу електронної комерції діяльності світових товарних бірж. Відповідно вплив факторів світової політики та економічної ситуації в країнах, що є найбільшими постачальниками і споживачами нафти і газу на рівень цін та цінові коливання на світових біржах посилився і прискорився, оскільки обмін інформацією відбувається практично миттєво. Відповідно у нових умовах підприємствам важливо швидко реагувати на зміни у зовнішньому середовищі для врахування цих цінових коливань та попередження їх негативного впливу на власну діяльність та конкурентоспроможність.

Найменше вплинула глобалізація інформаційного простору на товарну політику нафтогазових підприємств, проте твердити про відсутність такого впливу некоректно, оскільки розвиток електронної комерції також вплинув на глобалізацію стандартів якості продукції та прискорив обмін інформацією про нові розробки і технології, що застосовуються в галузі. Також електронна комерція спростила можливості пошуку і придбання нового обладнання чи ліцензій на використання новітніх технологій. Також спростились можливості для ведення спільних міждержавних досліджень як з технічних, так і з економічних питань.

Не зважаючи на відсутність необхідності для нафтогазових підприємств вести пряму рекламну діяльність в мережі Інтернет для залучення клієнтів, комунікаційна складова електронної комерції є для них важливою, оскільки інформація, яка розповсюджується про підприємства в мережі є легко тиражованою та може суттєво вплинути на імідж компанії, що може призвести до коливання вартості акцій підприємства. Розвиток електронної комерції з цієї точки зору спрямовує діяльність компаній у напрямку більшої відкритості і прозорості, ніж це було раніше. Проте комунікаційний напрямок діяльності підприємств в електронній комерції вимагає додаткових зусиль для відслідковування потоків інформації про діяльність підприємства і формування його іміджу. Ускладнилась система реагування на скарги споживачів і формування негативної інформації конкурентами. Скоротився час на спростування неправдивої інформації чи ліквідацію наслідків негативної, проте з’явилися також нові можливості донесення необхідної для підприємства інформації до загальної громадськості, а не тільки до безпосереднього споживача. Також динамічний розвиток електронної комерції розширив межі ринків, на яких мають можливості діяти і представляти свої інтереси підприємства, проте такий темп розширення ринків у сфері нафтогазової промисловості є обмеженим об’єктивними можливостями логістики та темпами формування інфраструктури, необхідної для транснаціональної співпраці, тобто можливості створення домовленостей та укладання угод суттєво випереджають можливості організації поставок товарів порівняно з іншими галузями промисловості.

Висновки. Отже, вплив електронної комерції на діяльність підприємств нафтогазового комплексу спостерігається практично в усіх напрямках їх діяльності. Зокрема він виражається в: змінах у стандартах співпраці та ведення переговорів з клієнтами, партнерами та урядовими структурами;  збільшенні залежності цінової політики від світових тенденцій і прискорення впливу зовнішньої інформації на коливання цін на нафтових біржах; зростанні ролі автоматизації та дистанційного управління в розподільчій політиці; розширенні можливостей співпраці в напрямку розробки нових технологій видобування, транспортування, переробки нафти та газу; зростанні ролі інформації, розповсюджуваної у мережі Інтернет на імідж підприємств. Усі зазначені напрямки впливу мають як позитивну, так і негативну сторону, оскільки переваги використання електронної комерції врівноважуються проблемами з необхідністю пришвидшенням процедур прийняття управлінських рішень.

В подальшому вважаємо за доцільне дослідити конкретні механізми врахування впливу електронної комерції на діяльність підприємств та досвід конкретних підприємств, що працюють у зазначеній галузі по вирішенню проблем і викликів, пов’язаних з глобалізацією та подальшим розвитком електронної комерції.

 

Література:

1. Буткалюк О.О., Клочко О.В. Електронна комерція та її роль в економіці підприємств [Електронний ресурс] / Наукове товариство Івана Кушніра. – 2012. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=64242

2. Ананьев О. М. Напрями розвитку сучасного електронного бізнесу / Ананьев О. М. // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2003. – Вип. 6. – С. 48-51.

3. Апопій В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку / Апопій В. В. // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 25.

4. Summer A., Dunkan Gr. E-Commerce // NYH Publishing. – 1999. – 263 p.

5. Самойленко Л. Б. Вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства [Електронний ресурс] / Передовик пропаганды. – 2004. – Режим доступу: http://peredovik.org/vpliv_internettehnologiiy_na_ marketingovu_diyalnist_pidpriemstva.html

6. Алексунин В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В. Алексунин, В. Родигина. – М.: Дашков и Ко, 2005. – 216 с.

7. Мірошніченко Т. В., Чорна Г. Ю. Вплив та роль логістики в розвитку електронної комерції в Україні / Економіка і управління. – 2013 р. - № 5. – С. 59-62.

 

References:

1. Butkaliuk O.O., Klochko O.V. (2012), E-commerce and its role in economy of enterprises”, Naukove tovarystvo Ivana Kushnira, [Online], available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=64242 (Accessed 30 April 2014).

2. Anan'ev O. M. (2003), “Development areas of modern e-business”, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, vol. 6, pp. 48-51.

3. Apopij V. V. (2003), E-commerce: problems and prospects”, Rehional'na ekonomika, vol 1, pp. 25.

4. Summer A., Dunkan Gr. (1999), E-Commerce, NYH Publishing, New York, USA.

5. Samojlenko L. B. (2004)The impact of Internet technologies on the marketing activities of the company”, Peredovik propagandy, [Online], available at: http://peredovik.org/vpliv_internettehnologiiy_na_marketingovu_diyalnist_pidpriemstva.html (Accessed 30 April 2014)

6. Aleksunin V., Rodigina V. (2005) Jelektronnaja kommercija i marketing v Internete [E-commerce and Internet Marketing],  Dashkov i Ko,  Moskow, Russia.

7. Miroshnichenko T. V., Chorna H. Yu. (2013), The impact and role of logistics in the development of electronic commerce in Ukraine, Ekonomika i upravlinnia, vol. 5,  pp. 59-62.

 

Стаття надійшла до редакції 02.05.2014 р.