EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2014

УДК 336.7

 

І. В. Афанасьєв,

студент 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

СТРАТЕГІЯ ХЕДЖУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЕРНЕНИХ ETF НА ПРИКЛАДІ SPY ETF

 

I. Afanasiev,

Student, 4th year of study Finance and Credit Bachelors programme Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

THE STRATEGY OF INVESTMENT HEDGING USING INVERSE ETF ON THE EXAMPLE OF SPY ETF

 

Стаття присвячена дослідженню практичних основ здійснення інвестицій у ETF фонди з можливістю їх хеджування за допомогою обернених ETF. Аналіз проводився на прикладі найбільш ліквідного та популярного у світі фонду SPY ETF. Аналіз літературних джерел показав, що на сьогоднішній день хеджування інвестицій ототожнюють лише із застосуванням вже давно відомих похідних фінансових інструментів: ф’ючерсів, форвардів, опціонів і свопів. Проте все менше вітчизняних дослідників звертають увагу на проблему поширення використання фінансових інноваційних інструментів за допомогою яких можна здійснювати ефективне хеджування інвестицій. У зв`язку з цим була здійснена спроба показати ефективність здійснення інвестицій з одночасним їх хеджуванням за допомогою досить нових фінансових інструментів ETF.

 

The article investigates the practical basics of investing in the exchange-traded funds (ETF) with the possibility to hedge these investments using inverse ETF. The analysis was conducted using SPY ETF - the most liquid and popular fund in the world - as an example. Analysis of the current literature shows that nowadays investment hedging is identified only with the use of the already well-known derivatives: futures, forwards, options and swaps. However, few Ukrainian researchers have focused their attention on the widespread use of innovative financial instruments that serve as effective hedging tools. In the wake of the above, an attempt was made to show the effectiveness of making investments while simultaneously hedging them using the relatively new financial instruments - ETF.

 

Ключові слова: хеджування, інвестиції, ETF фонди, фондова біржа, фінансові інструменти, інвестор.

 

Keywords: hedging, investment, ETF funds, stock exchange, financial instruments, investor.

 

 

Поширеним методом зниження ризику операцій з фінансовими активами є хеджування. У вузькому розумінні «хеджування» пов’язують із застосуванням похідних фінансових інструментів: ф’ючерсів, форвардів, опціонів і свопів. Проте сучасний фондовий ринок має у арсеналі достатньо фінансових інноваційних інструментів за допомогою яких також можна здійснювати ефективне хеджування фінансових інвестицій.

Одним із таких нових фінансових інструментів є ETF. ETF – інвестиційний інструмент, що є портфелем цінних паперів, що за своїм переліком відповідають певному індексу, наприклад, індексу Standard & Poor’s 500 (Bloomberg) [4].

Для прикладу оцінки інвестиційного ризику ETF візьмемо найбільш популярний і ліквідний ETF на ринку США - SPDR S&P 500 (AMEX: SPY). Він управляється компанією State Street Global Advisors, одним з найбільших емітентів ETF у світі [9].

Завданням SPY ETF - є дублювання сукупного доходу за вирахуванням витрат від індексу S&P 500. SPY торгується на біржі AMEX, це один з найбільш ліквідних цінних паперів на фондовому ринку США. Звичайний торговий обсяг складає більше 100 млн. цінних паперів на день, іноді це число перевищує 400 млн. На даний момент SPY має понад 900 млн. цінних паперів, із загальною вартістю чистих активів 163,3 млрд. USD [6].

Оцінку інвестиційного ризику у SPY ETF було здійснено за допомогою технічного аналізу та розрахунків, які проводились у аналітичному програмному забезпеченні «Thinkorswim». Результати аналізу відображені на рис. 1.

Як видно з рис. 1, протягом 01.08.2013 - 01.10.2013 SPDR S&P 500 перебував у діапазоні від 163,5 USD до 173,5 USD. За цей час сформувалися 3 сильних рівня - підтримки за ціною 165 USD (лінія В) та опори на рівні 171 USD (лінія Б) і 173,5 USD (лінія А). 08.10.2013 SPY ETF повернувся до підтримки на рівні 165 USD. 09.10.2013 інвестор мав потенційну можливість для інвестування коштів. Ми можемо побачити, що ціна почала відбиватися від рівня 165 USD. Підтверджуючим сигналом для покупки SPY ETF є вихід із зони «перепродажу» індикатора Stochastic (т. А).

 

Рис. 1. Динаміка SPDR S&P 500 протягом 01.08.2013 – 29.11.2013

 Джерело: побудовано автором за допомогою торгівельної платформи «Thinkorswim»

 

Отримані дані дають можливість стверджувати, що найбільш оптимальною ціною для здійснення інвестицій є ціна 165,5 USD (див. т. А рис. 1). Для оцінки величини ризику умовно сформуємо пакет який складає 1000 од. цінних паперів SPY ETF. Таким чином, загальні інвестиції становлять 165.500 USD. Якщо прогноз інвестора виявиться неправильним (ціна почала б розвертатися і пробивати рівень підтримки 165 USD), то доцільно буде укласти офсетну угоду за ціною 164 USD. В свою чергу, ризик інвестицій складає (165,5 – 164)*1000 = 1500 USD.

Дослідження у галузі технічного аналізу, наприклад Д. Швагера, доводять що ціна завжди прагне до рівня опору [3, c. 361]. Відповідно до отриманих даних оптимальною ціною для отримання прибутку є лінії Б та В (рис. 1). Так, за ціною 171 USD (лінія Б) величина прибутку буде становити (171 – 165,5)*1000 = 5500 USD, а за ціною 173,5 USD (лінія В) величина прибутку буде становити (173,5 – 165,5)*1000 = 8000 USD. Таким чином, відношення ймовірного ризику до ймовірного прибутку становить 1:3 або 1:5.

Обернені або реверсивні ETF (inverse ETF) - це біржові фонди, які інвестують кошти інвесторів в похідні фінансові інструменти обернено ринку [9]. Таким чином, інвестор отримує дохід при зниженні ринкової вартості індексів і акцій. Багато обернених ETF інвестують з кредитним плечем 1:2, 1:3 і вище.

Деякі обернені ETF являють собою фонди «коротких продажів», або реверсивні фонди, і такі фонди прагнуть копіювати прибутковість базового індексу або показника з точністю до навпаки. Реверсивні біржові фонди зазвичай використовують стратегію коротких продажів або свопи на повну прибутковість, а також ф'ючерсні контракти [1]. Так, зворотний фонд з дворазовим левериджем, прагне досягти негативної прибутковості в мінус 2% при зміні прибутковості первинного індексу на плюс 1%.

Нетрадиційні ETF прагнуть досягти багаторазової прибутковості в порівнянні з первинним індексом або певним «бенчмарком», який вони відслідковують. Такі фонди використовують інвестиційні стратегії, що включають торгівлю свопами, ф'ючерсами та іншими похідними інструментами. Але треба зазначити, що як маржинальні традиційні, так і реверсивні ETF, а також маржинальні нетрадиційні ETF не підходять для тих інвесторів, які інвестують з довгостроковими цілями [5].

Для заняття короткої позиції по якомусь інструменту інвестору потрібно лише купити зворотний біржовий фонд. Хоча продаж реверсивного ETF також можливий. Використання обернених ETF особливо цікаво інвесторам, яким з якихось причин не дозволяються операції коротких продажів, або така можливість не надається їх брокером. Отже, ефект застосування обернених ETF буде рівнозначний заняттю короткої позиції по активу, що цікавить.

Використовуючи наведені обернені ETF, у нас з’являється можливість хеджувати свої інвестиції на час корекції ринку. Однак необхідно пам'ятати, що ринкове зростання акцій має під собою фундаментальну основу - прибуток компаній, а зворотні ETF стоять як раз проти ринку [8]. Тому хеджування зворотними біржовими фондами за своєю суттю дуже схоже на диверсифікацію інвестицій в акції за допомогою облігацій, але диверсифікація знижує ризики інвестиційного портфеля, а хеджування повністю замикає і ризики і прибуток, так як використовується зворотний інвестиційний інструмент, з повною зворотною кореляцією.

Дуже часто інвестор може помічати «перекупність» ринку і розуміти, що ринок незабаром почне корекцію. Такі тенденції можна виявляти за допомогою індикатору Stochastic і графічного аналізу динаміки.

В переважній більшості інвестори здійснюють розпродаж цінних паперів, чекають завершення корекції, а потім знову інвестують кошти. Основний недолік такої стратегії є прийняття на себе ризику знецінення грошей. Якщо портфель інвестора складається з кількох десятків або сотень акцій, то це, в свою чергу, додатково збільшує втрати інвестора на величину транзакційних витрат [2].

З метою мінімізації таких втрат доцільно було б реалізувати стратегію хеджування, замкнувши свої інвестиції в цінні папери на час корекції ринку. Таким чином, такий інвестиційний портфель не втратить свою вартість, коли ринок знизиться, а в разі невиправданого стрибка вгору, інвестор зможе фіксувати прибуток по цінних паперах, і чекати закономірного повернення цін. Найбільш привабливим варіантом для реалізації стратегії за таких умов є обернені (реверсивні) ETF.

Приклад стратегії хеджування інвестицій за допомогою обернених ETF, розглянемо використовуючи раніше отримані дані.

На рис. 2 зображено графік SPY ETF та оберненого до нього SDS ETF – ProShares UltraShort S&P500. Як видно з отриманих даних, починаючи з 2012 року SPY ETF постійно зростає, коли у той самий час SDS ETF має тенденцію до зниження ціни.

 

Рис. 2. Динаміка SPDR S&P 500 та оберненого SDS ETF за період 2012 – 2013 рр.

Джерело: побудовано авторами за допомогою аналітичної торгівельної платформи «Thinkorswim»

 

Використовуючи дані зображені на рис. 3 можна стверджувати, що інвестувавши кошти 09.10.2013 через 5 днів інвестор досягнув першого потенційного прибутку на рівні опори 171 USD (т. Б). У цей час інвестору було б доцільно придбати обернений SDS ETF, тому що був можливий початок корекції або зміни тенденції знову до рівня підтримки 165 USD.

В свою чергу, протягом 14.10.2013 – 16.10.2013 (т. В) почалась корекція до рівня 170 USD. Наступного дня ринок відкрився з гепом і 17.10.2013 інвестор досягнув другого потенційного прибутку на рівні опори 173,5 USD.

Для оцінки доцільності здійснення хеджування за допомогою оберненого SDS ETF, розглянемо 2 поведінки інвестора:

1. Інвестор не здійснював хеджування своїх інвестицій за допомогою оберненого SDS ETF.

Інвестору доцільно було б укласти офсетну угоду за ціною 170 USD, тому що була висока ймовірність зміни тенденції до рівня підтримки 165 USD: ціна відбилась від рівня опори 171 USD і мала тенденцію до зниження.

 

Рис. 3. Графік SPDR S&P 500 та оберненого SDS ETF.

Джерело: побудовано авторами за допомогою аналітичної торгівельної платформи «Thinkorswim»

 

Також індикатор Stochastic знаходився на рівні «перекупності» (т. В).

Таким чином, чистий прибуток інвестора склав (170 – 165,5)*1000 = 4500 USD. Інвестор отримав менший прибуток на 5500 – 4500 = 1000 USD.

2. Інвестор хеджував свої інвестиції за допомогою оберненого SDS ETF.

Припустимо, що інвестор придбав пакет 1000 шт. обернених SDS ETF 14.10.2013 за ціною 35.20 USD, то це дало б йому можливість дочекатися корекції і отримати другий потенційний прибуток (173,5 – 165,5)*1000 = 8000 USD (т. Г).

Одночасно інвестор вирішив укласти офсетну угоду за ціною 170 USD, оскільки була висока ймовірність щодо зміни тенденції на ринку SPDR S&P 500. У такому випадку, інвестор на ринку SDS ETF отримав прибуток (32.75 – 35.20)*1000 = 550 USD (т. Е). Внаслідок таких дій інвестор отримав менше чистого прибутку на 1000 – 550 = 450 USD.

Отже, за допомогою хеджування оберненим SDS ETF інвестор мав можливість отримати найбільший потенційний прибуток - 8000 USD, а у випадку укладання офсетної угоди за ціною 170 USD, він зменшив би свої втрати на (550 USD/1000 USD)*100% = 55%.

Також, на сьогоднішній день, доцільно використовувати глобальні фондові індекси, як індикатори, що відображають ситуацію на всесвітньому фондовому ринку та дають можливість оцінити його стан. Одним із таких індексів є Index MSCI World (Morgan Stanley Capital International World) [10]. На рис. 4 зображено динаміку індексу MSCI World протягом 1969 – 2013 років з урахуванням світових фінансових криз за цей період.

 

Рис. 4. Динаміка індексу MSCI World протягом 1969 – 2013 років з урахуванням світових фінансових криз.

Джерело: складено авторами на основі даних [24]

 

Загалом з 1969-2013 рр. індекс MSCI World збільшився більше ніж на 1500 пунктів. З рис. 4 видно, що значний вплив на динаміку індексу кризи почали завдавати з кінця 20 ст. Так, серед останніх криз можна виділити:

- дефолт Росії – зменшення індексу на 12,5% з 1085 до 950 пунктів;

- крах ринку акцій доткомів – зменшення індексу на 38% з 1200 до 740 пунктів;

- кредитна криза в США – зменшення індексу на 42,5% з 1600 до 920 пунктів.

На сьогодні індекс MSCI World знаходиться на рівні історичного максимуму – кредитна криза США у 2007 році - 1660 пунктів.

Фондовий ринок США є найбільшим за обсягами торгівлі та ліквідністю, і значним чином впливає на динаміку світового фондового ринку, визначаючи тренд його подальшого розвитку. Проаналізуємо найголовніші показники фондового ринку США, які впливають на початок можливої корекції:

1) Розглянемо динаміку індексу S&P500 і порівняємо його із загальним коефіцієнтом P/E (ціна компанії/прибуток) компаній США, які котируються на фондових біржах (рис. 5).

 

Рис. 5. Динаміка S&P 500 та коефіцієнта P/E протягом 2003-2013 рр.

Джерело: складено авторами за допомогою «Bloomberg platform»

 

Зазвичай вважається, що чим нижче коефіцієнт P/E, тим більш привабливі компанії для інвестування коштів або ринок в цілому. Проте, сучасні реалії американського фондового ринку свідчать про інше. Коефіцієнт P/E по ринку США вже становить величину майже в 17 пунктів, це означає, що компанії вже оцінюються в 17 річних своїх прибутків. Проте, зростання динаміки індексу S&P500 та одночасне зростання показника P/E - це дуже поганий сигнал. Ця закономірність означає, що ціни (вартості) компаній останнім часом зростають необґрунтовано швидше, ніж зростають їх прибутки.

Якщо подивитися на останні квартальні звіти американських компаній, то можна побачити тенденцію до зростання прибутку лише декількох компаній. Проте, акції американських компаній продовжують незважаючи на це зростати досить швидкими темпами.

2) Наступними важливим показником розвитку фондового ринку США є обсяг маржинальних позицій. На поточний момент за індексом S&P500 обсяг маржинальних позицій перевищив всі максимальні попередні показники (рис. 6).

 

Рис. 6. Динаміка маржинальних позицій фондового ринку США протягом 1991-2013 рр.

Джерело: складено авторами за допомогою «Bloomberg platform»

 

Така тенденція свідчить про те, що на сьогодні, великий обсяг інвестицій у фондовий ринок США здійснюється з «плечем», тобто інвестор купує цінних паперів на кошти, які він позичив в кредит у брокера. Використовуючи такі угоди, інвестор оплачує лише частину угоди власними коштами. Якщо корекція на фондовому ринку США все ж таки почнеться, то дана динаміка маржинальних позицій тільки прискорить її розвиток, тому що інвестори будуть вимушені укладати офсетні угоди, оскільки їм не вистачить власних коштів, щоб дочекатися завершення корекції.

3) Зростання американського фондового ринку продовжується при зниженні довіри споживачів з липня 2013 року. Як відомо, довіра споживачів є одним з головних випереджальних показників, що впливає на динаміку розвитку ринку (рис. 7).

 

Рис. 7. Динаміка довіри споживачів США протягом 2008-2013 рр.

Джерело: складено авторами за допомогою «Bloomberg platform»

 

4) На нашу думку, найголовнішим показником щодо майбутньої корекції американського фондового ринку є тенденція до зниження доходностей за державними облігаціями США (рис. 8).

 

Рис. 8. Динаміка доходності десятирічних державних облігацій США протягом 1974-2013 рр.

Джерело: складено авторами за допомогою «Bloomberg platform»

 

Отже, результати аналізу кількісних індикаторів фондового ринку США дають підстави очікувати найближчим часом початку затяжної корекції на фондовому ринку, після стрімкого зростання протягом 2012-2013 рр. У такому випадку використання обернених ETF для хеджування інвестицій буде актуальним та ефективним інструментом. Дані інструменти дозволять інвесторам реалізовувати більш складні та прибуткові стратегії інвестування коштів з одночасним їх хеджуванням та стануть альтернативними засобами мінімізації ризику класичним похідним фінансовим інструментам: ф’ючерси, форварди, опціони та свопи.

Висновки. Отже, ETF – це інноваційні фінансові інструменти, які пройшли лістинг та вільно торгуються на біржах подібно до звичайних акцій. Під час корекції ринку інвестору доцільно реалізувати стратегію хеджування, замкнувши свої інвестиції в цінні папери на час корекції ринку. Найбільш привабливим варіантом для реалізації даної стратегії є обернені (реверсивні) ETF. Результати аналізу індикаторів фондового ринку США дають підстави очікувати найближчим часом початку корекції. У такому випадку ефективним інструментом для хеджування інвестицій буде використання обернених ETF.

 

Література

1. Биржевые фонды (ETF) [Електронний ресурс] // FXTeam. - Режим доступу: http://www.fxteam.ru/forex-library/fxteam-forex-library/etf/. – Назва з екрана.

2. Стедмэн Р. Фонды, обращающиеся на бирже, (ETFs) и возможности их использования [Електронний ресурс] / Р. Стедмэн // Standard&Poor’s. – 2009. - Режим доступу: http://www.riskreturnrossiya.com/protected/reidsteadman.pdf. – Назва з екрана.

3. Швагер Джек. Технический анализ. Полный курс. [Текст]: [монографія] / Швагер Д. — М.: Альпина Паблишер, 2001. — 768 с.;

4. Bloomberg. About ETF [Електронний ресурс] // Bloomberg: [сайт]. - Режим доступу: http://www.bloomberg.com/markets/etfs/etf_about.html. – Назва з екрана.

5. BMFN. Финансовые рынки. CFD, ETF, INDEX [Електронний ресурс] // Boston Merchant Financial Group: [сайт]. - Режим доступу: http://www.bmfn.com.ua/cfd_etf_index.htm. – Назва з екрана.

6. ETF with Unusual Volume [Електронний ресурс] // ETF Channel: [сайт]. - Режим доступу: http://www.etfchannel.com. – Назва з екрана.

7. Exchange Traded Funds (ETF) – торгуемые на бирже инвестиционные фонды [Електронний ресурс] // All ETF: [сайт]. - Режим доступу: http://alletf.ru. - Назва з екрана.

8. Hedge Against Exchange Rate Risk With Currency ETF [Електронний ресурс] // Investopedia: [сайт]. - Режим доступу: http://www.investopedia.com/articles/forex/09/exchange-rate-risk-currency-etf.asp. – Назва з екрана.

9. Investopedia. Exchange-Traded Fund [Електронний ресурс] // Investopedia: [сайт]. - Режим доступу: http://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp#axzz1yPo3bEfB. – Назва з екрана.

10. MSCI. Morgan Stanley Capital International [Електронний ресурс] // MSCI: [сайт]. – Режим доступу: http://www.msci.com. – Назва з екрана.

 

References

1. FXTeam (2013), “Exchange-Traded Funds (ETF)”, available at: http://www.fxteam.ru/forex-library/fxteam-forex-library/etf/. (Accessed 15 January 2013).

2. Stedman R. (2009), “Funds, publicly traded, (ETF) and their possible use”, Standard&Poor’s, available at: http://www.riskreturnrossiya.com/protected.pdf. (Accessed 17 January 2013).

3. Schwager J. (2001), Technical Analysis, Alpina Publisher, London, UK.

4. Bloomberg (2013), “Bloomberg. About ETF”, available at: http://www.bloomberg.com/markets/etfs/etf_about.html. (Accessed 15 January 2013).

5. Boston Merchant Financial Group (2013), “BMFN. Financial markets. CFD, ETF, INDEX”, available at: http://www.bmfn.com.ua/cfd_etf_index.html (Accessed 18 January 2013).

6. ETF Channel (2013), “ETF with Unusual Volume”, available at: http://www.etfchannel.com. (Accessed 18 January 2013).

7. All ETF (2013), “Exchange Traded Funds (ETF)”, available at: http://alletf.ru. (Accessed 21 January 2013).

8. Investopedia (2013), “Hedge Against Exchange Rate Risk With Currency ETF”, available at: http://www.investopedia.com/articles/forex/09/exchange-rate-risk-currency-etf.asp. (Accessed 21 January 2013).

9. Investopedia (2013), “Exchange-Traded Fund”, available at: http://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp#axzz1yPo3bEfB. (Accessed 25 January 2013).

10. MSCI (2013), “Morgan Stanley Capital International”, available at: http://www.msci.com. (Accessed 26 January 2013).

 

Стаття надійшла до редакції 14.05.2014 р.