EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2014

УДК 368(100)

 

Ю. А. Малашенко,

старший викладач кафедри обліку та аудиту,

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСЦПВ (ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

 

J. A. Malashenko,

senior teacher of the Department of accounting and audit,

Dnipropetrovsk Alfred Nobel University Kremenchuk InstituteKremenchuk

 

SOCIO-ECONOMIC MEANING AND SIGNIFICANCE OBLIGATORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF PROPRIETORS OF SURFACETRANSPORT VEHICLES

 

В статті розглянуто основні етапи розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні. Проаналізовані характерні особливості страхування в розрізі  майнового, особистого та страхування відповідальності. Доведено, що страхування відповідальності – це самостійна галузь страхування. Досліджено сутність та призначення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

 

In the article the basic stages of development of obligatory insurance of civil liability of proprietors of surface transport vehicles are considered in Ukraine. Analyzed characteristic features of insurance in a cut  property, personal and insurance of responsibility. It is well-proven that insurance of responsibility is independent industry of insurance. Investigational essence and setting of obligatory insurance of civil liability of proprietors of transport vehicles.

 

Ключові слова: обов’язкове страхування, страхування відповідальності, цивільно-правова відповідальність.

 

Keywords: obligatory insurance, insurance of responsibility,  civil liability.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, страхування відповідальності займає особливе місце в системі страхових відносин. Це пояснюється основоположними принципами цієї галузі страхування та високим соціальним значенням страхових виплат. В останні роки інтерес до проблем страхування відповідальності значно зростає. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів — один із найпоширеніших і найпопулярніших видів страхування відповідальності в усьому світі[3, с.195]. Питання про призначення, необхідність та соціально-економічну ефективність обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і досі є дискусійним та актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передумови, фактори, розвиток та становлення ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів вже багато років цікавить наукову спільноту. Серед відомих вчених, які вивчають це питання можна назвати наступних: А. Айзман,  К. Воблий, О.Вовчак, В. Галаганов, А. Плешков, В. Райхер, Л.І. Рейтман та інші.

Мета статті. Метою статті є дослідження соціально-економічного змісту та значення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна практика обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів  має недавню історію. Спроби законодавчого регулювання даної галузі страхового ринку були здійснені у 1994 році з виданням Указу Президента України від 15 січня 994 р. № 7 «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів», яким запроваджено обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у випадку заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, майну фізичних та юридичних  осіб, та затвердженням Положення Кабінету Міністрів від 7 червня 1994 р. «Про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів».

 Того ж року діяльність ринку страхування цивільної відповідальності була призупинена до моменту прийняття Закону України «Про страхування» від 8 березня 1996 р. № 85-96-ВР (далі закон про страхування), в якому було визначено основні засади страхування цивільно-правової відповідальності учасників транспортного руху – власників авто. Того ж року з метою захисту інтересів потерпілих у ДТП  Кабінетом Міністрів України було затверджено  постанову № 1175 – Положення «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» (далі – Постанова),  згідно якої  страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів було формально закріплене як обов'язкове. На практиці Постанова не виконувалась, і дана сфера цивільно-правових відносин залишалась неврегульованою протягом багатьох років.

Тривалий час було відсутнє цілісне законодавче забезпечення автострахування.  Остаточно  права потерпілих у ДТП були затверджені підписанням 1 липня 2004 року Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності  власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон). Закон став основним джерелом регулювання відносин між страховиком, страхувальником та потерпілою особою (третьою особою), на захист прав якої і спрямована  дія закону.

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності  власників наземних транспортних засобів є підгалуззю страхування відповідальності. В Україні страхування відповідальності виділено окремою галуззю страхування на законодавчому рівні [6].

В країнах існують різні підходи до виділення страхування відповідальності у самостійну галузь. Зокрема, згідно європейської міжнародної класифікації страхування відповідальності є самостійною галуззю страхування, а  відповідно до американської класифікації усі види страхування відповідальності відносять до страхування від нещасних випадків.

Існує кілька точок зору щодо визначення місця страхування цивільної відповідальності у системі страхування.

А. Айзман  у 1929 році розглядав страхування відповідальності як конгломерат майнового та особистого страхування [1, с.34].

В. Райхер, який є одним із спеціалістів в галузі історії розвитку страхування, у 1947 році відніс страхування цивільної відповідальності до галузі майнового страхування [5, с.108].

Відомий теоретик К Г. Воблий (1995 р.) виділяв лише майнове та особисте страхування. У своїй роботі науковець страхування відповідальності поєднує з особистим страхуванням, розміщуючи главу про страхування відповідальності в розділ про особисте страхування [2 ,с.55].

 В. Галаганов у 2006 році також виділяє лише два види страхування: майнове та особисте [4, с.105].

Л.І. Рейтман страхування класифікує за рівнями галузі: майнове страхування, страхування рівня життя громадян, страхування відповідальності, страхування підприємницьких ризиків. Таким чином Л.І. Рейтман  виділив страхування відповідальності у самостійну галузь [8, с. 37]. Автор погоджується з цим і спробує це обґрунтувати.

Розглянемо характерні риси майнового, особистого страхування та страхування відповідальності (табл.1).

 

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика майнового страхування, особистого страхування та страхування відповідальності

Ознака

Види страхування

Майнове страхування

 Особисте страхування

Страхування відповідальності

Мета страхування

Захист матеріального стану страхувальника  

Захист майнових інтересів страхувальника та застрахованого; запобігання критичного погіршення рівня життя людей

страховий захист майнових інтересів можливих заподіювачів шкоди, які у кожному даному страховому випадку знаходять своє конкретне грошове вираження

Функції страхування

Захист інтересів клієнта (страхувальника)

Захист інтересів клієнта

(страхувальника, застрахованого)

Захист інтересів як клієнта так і пересічного громадянина (третьої особи)

Форма проведення

добровільна

обов’язкова та добровільна

обов’язкова та добровільна

Суб’єкти страхових правовідносин

страховик та страхувальник (фізичні особи та юридичні особи)

Страховик,

страхувальник та застрахована особа (фізична особа)

Страховик,

страхувальник та

третя особа, яка є невідомою і на користь якої укладена угода

Предмет страхування

Майно страхувальника

Життя, здоров'я, працездатність громадян як фізичної особи , тобто його особисті інтереси

Майно, життя, здоров'я, працездатність  третьої особи;

фінансове становище страхувальника

Об'єкт

Заздалегідь визначене майно  (в різноманітних його видах) на заздалегідь визначену суму;

Майнові інтереси страхувальника

 

Життя, здоров'я  та працездатність громадян;

Майнові інтереси страхувальника та застрахованого

виражений в грошовій формі майновий інтерес страхувальника, що проявляється в страхуванні його цивільної  відповідальності перед третіми особами, яким може бути нанесено збиток ( фізичні та юридичні особи); майнові інтереси третіх осіб

Страхова сума

Дійсна вартість страхових об'єктів або її частина

Має математичне визначення і залежить від економічної ситуації в країні

Гранична сума відшкодування (ліміт відшкодування)

Майновий інтерес

Визначається на момент укладання договору

Визначається на момент укладання договору

не може бути визначений на момент укладання договору страхування, і є лише умовним відображенням потенційного розміру можливої шкоди, при цьому виконання страхового зобов’язання страховиком не звільняє страхувальника від необхідності компенсації збитку безпосередньо потерпілому при недостатності розміру страхової виплати

Збитки, що відшкодовують

ся

Матеріальні збитки

Шкода, завдана життю і здоров'ю застрахованого

Як матеріальні збитки так і шкода, завдана життю і здоров'ю третіх осіб

Страховий випадок

Знищення або пошкодження застрахованого майна

Смерть, втрата здоров’я та працездатності застрахованого

Фактичне настання відповідальності страхувальника , що встановлюється судовими органами або добровільно визнається самим страхувальником

Сума виплати

В розмірі страхової суми

В розмірі страхової суми

В розмірі нанесеного збитку, але не більше ліміту відповідальності страховика. Сума, що перевищує ліміт відповідальності страховика виплачується самим страхувальником.

Особа, яка отримує страхове відшкодування

страхувальник

страхувальник

або

застрахований

Третя особа (або її правонаступник), потерпіла від шкідливих дій страхувальника

 

Зупинимось на найбільш істотних відмінностях страхування відповідальності від інших галузей страхування,  що дозволить  остаточно впевнитись,  в тому, що страхування відповідальності – це самостійна галузь страхування.

1. Об’єктом страхування виступає не конкретна особиста власність громадян чи організацій, як в майновому страхуванні, і не настання певних подій, пов’язаних з життям та працездатністю громадян, що є характерним для особистого страхування, а майнові зобов’язання, що виникають у зв’язку з нанесенням шкоди третім особам. Таким чином безпосереднім об’єктом страхування виступає виражений в грошовій формі майновий інтерес страхувальника, що проявляється у страхуванні його цивільної відповідальності, а також майновий інтерес третіх осіб, які на момент укладання договору є невідомими.

2. Особа, що отримує страхове відшкодування. Отримувачем страхового відшкодування або страхового забезпечення є третя особа, якій страхувальник наніс шкоду внаслідок ДТП, та яка на момент укладання договору є невідомою; а у випадку смерті такої особи отримувачем страхового відшкодування є  її правонаступник.

3. Суб’єкти страхування. На відміну від майнового та особистого страхування, у страхуванні відповідальності суб’єктом страхування також виступає третя особа, якій страхувальником,  у випадку настання страхового випадку, нанесено шкоду, і яка на момент укладання договору та до моменту настання страхового випадку, є невідомою.

4. Розмір страхової суми. На відміну від майнового та особистого страхування, при страхуванні відповідальності страхова сума при укладанні договору заздалегідь не встановлюється. Під страховою сумою, зазвичай, приймається сума грошових коштів, в якій фактично застраховані об’єкти страхування. Страхова сума у даному виді страхування  відсутня, її в певному значенні замінює ліміт або межа відповідальності страховика за цим видом страхування, а сума виплат визначається в кожному окремому випадку в розмірі фактично нанесеного збитку, оскільки страхується економічний інтерес, який неможливо оцінити заздалегідь.

5. Майновий інтерес у страхуванні відповідальності, на відміну від майнового та особистого страхування,  не може бути визначений на момент укладання договору страхування, і є лише умовним відображенням потенційного розміру можливої шкоди.

6. Контингент страхувальників та застрахованих. У страхуванні цивільної відповідальності страхувальниками виступають власники джерел підвищеної небезпеки. Як зазначає О.П. Плешков, поняття застрахованого при страхуванні цивільної відповідальності взагалі не існує [5, с.75]. Застрахованим є матеріальний, майновий інтерес страхувальника та його цивільна відповідальність перед третіми особами.

7. При побудові страхових тарифів по страхуванню цивільної відповідальності є певні особливості.  За основу слід взяти наступне положення: середній розмір виплат страхового відшкодування та страхового забезпечення повинен відповідати відшкодуванню шкоди, нанесеної як особі, так і майну третіх осіб, в межах встановленого ліміту відповідальності.

Вивчення істотних особливостей страхування відповідальності дозволяє констатувати, що вони  притаманні лише цій галузі страхування. Тому  страхування цивільної відповідальності  не можна вважати різновидом майнового страхування [7, с.108]  або розглядати його як конгломерат майнового та особистого страхування [1, с.34]. Перелічені особливості страхування відповідальності дозволяють виділити його як одного із представників самостійної галузі страхування.

Таким чином, враховуючи все вищевикладене, страхування відповідальності – це самостійна галузь страхування, яка відрізняється  як від майнового страхування так і від особистого страхування. Вперше у вітчизняній літературі це зазначив та обґрунтував у 1980 р. О.П. Плешков [5, с.75].

Сутність та призначення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів полягає у поєднанні двох основних завдань у системі специфічних фінансових відносин, які виділяють зазначений вид страхування із усіх видів страхування цивільно-правової відповідальності. Такими основними завданнями є:

1) забезпечення потерпілим відшкодування збитку, що був нанесений власниками транспортних засобів під час їх експлуатації;

2) охорона економічних інтересів власників транспортних засобів.

В цілому неможливо дати однозначної відповіді на питання про призначення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, оскільки, з одного боку, воно захищає страхувальника від виникнення несподіваних економічних претензій, а з іншого боку, захищає потерпілого, що також має велике значення.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності за своєю суттю спрямоване на захист порушених в результаті дорожньо-транспортної пригоди майнових інтересів учасників дорожнього руху, тобто кожного потерпілого громадянина. З цього випливає його соціальна складова і, відповідно, надзвичайно високий рівень відповідальності страховиків перед суспільством як провідників цього виду страхування.

Економічна вигідність цього виду страхування (ОСЦПВ) пояснює його широке розповсюдження у світі серед автовласників.  Достатньо часто автовласники  виявляються і винуватцями ДТП і потерпілими. Обов'язкова форма проведення страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів  утворює системний ефект. Кожен автовласник (він же і є страхувальник) отримує страховий захист по страхуванню його відповідальності на випадок, якщо він став винуватцем ДТП, і фактично він же отримує страховий захист (абсолютно безкоштовно), на випадок, якщо в результаті ДТП він чи його родина  виявляться потерпілими.  Тобто можна сказати, що два поліса за ціною одного.  Це досягається лише при обов’язковій формі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, оскільки ризик невідшкодування нанесених у ДТП збитків наближений до нуля.

Соціально-економічний зміст страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів полягає у забезпечені соціального захисту фізичних та юридичних осіб на випадок ДТП. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є багатогранним механізмом, що охоплює інтереси як потенційних потерпілих в ДТП так і  власників транспортних засобів.

Економічна основа обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів полягає в тому, що страхова компанія за отриману невелику страхову премію бере на себе роль гаранта сплати зобов’язань страхувальника на користь третьої особи. Таким чином, страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  являє  собою перекладання на страховика зобов’язання відшкодувати потерпілому збиток, нанесений власником транспортного засобу внаслідок ДТП.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів  має велику суспільну значимість, оскільки зміцнює гарантії захисту економічних інтересів фізичних та юридичних осіб  і в цьому сенсі – інтересів усього суспільства.

Механізм  обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів дає змогу створити надійну систему соціального захисту як потерпілих – третіх осіб, так і власників транспортних засобів. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в значній мірі дозволяє вирішити проблему фінансової  нездатності особи, яка винна у дорожньо-транспортній пригоді, відшкодувати нанесену  ним значну шкоду потерпілим фізичним та юридичним особам.

В нинішніх умовах принцип обов’язковості даного виду страхування найбільш повно забезпечує охорону майнових прав усіх членів суспільства та організацій, зміцнює фінансову базу страхових компаній, що здійснюють даний вид страхування та дозволяє зменшити розмір страхових внесків.

Основним принципом провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів є принцип солідарної відповідальності усіх учасників ринку за взяті на себе обов’язки кожного окремого  учасника. Контроль за виконанням прийнятих страховиком ризиків здійснюється МТСБУ. Для виконання зобов’язань неплатоспроможного страховика створені централізовані резервні фонди, якими управляє Дирекція МТСБУ.

Фінансовий механізм ОСЦПВ гарантує відшкодування матеріального збитку третім особам, постраждалим внаслідок ДТП, навіть, якщо особа винуватця ДТП не встановлена.

Висновки. Таким чином, обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів з одного боку слід розглядати як інструмент захисту осіб, яким може бути нанесена шкода, а з іншого боку як засіб захисту страхувальника від фінансових зобов’язань, що виникають перед третіми особами внаслідок нанесення їм шкоди. При цьому захист потерпілих гарантує цивільне законодавство.

 

Література:

1. Айзман  А. Основы и практика гарантийного страхования / Айзман А. - М.: Госфиниздат, 1929. – 180 с.

2. Воблый К.Г. Основы экономии страхования / Воблый К.Г. – М.: Анкил, 1995. - 385 с.

3. Вовчак О.Д. Страхування / Вовчак О.Д. Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене.  – Львів «Новий Світ», 2005. – 480 с.

4. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / Владимир Петрович Галаганов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.

5. Плешков А.П. Автотранспортное страхование в СССР (Проблемы и перспективы развития) / Плешков А.П. – М.: Финансы, 1980. – 176 с.

6. Про страхування : Закон України від 07.03.1996р., № 85/ 96 – ВР.

7. Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования /  Райхер В.К.  - М.: Изд-во АН СССР, 1947 г. – 282с.

8. Рейтман Л.И. Страховое дело / Под ред. Рейтман Л.И. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 379 с.

 

References:

1. Ajzman  A. (1929), Osnovy i praktika garantijnogo strahovanija [Foundations and practice warranty insurance], Gosfinizdat, Moskva, Rossija.

2. Voblyj K.G. (1995), Osnovy jekonomii strahovanija  [Bases of economy of insurance], Ankil,  Moskva, Rossija.

3. Vovchak O.D. (2005), Strakhuvannya [Insurance], 2nd ed, "Novyy Svit", L'viv, Ukrayina.

4. Galaganov V.P. (2006), Strahovoe  delo [Insurance business], "Akademija", Moskva, Rossija.

5. Pleshkov A.P. (1980),  Avtotransportnoe strahovanie v SSSR (Problemy i perspektivy razvitija) [Motor transport insurance is in the USSR (Problems and prospects of development)], Finansy, Moskva, Rossija.

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " About insurance " available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 07 March 1996).

7. Rajher V.K.  (1947), Obshhestvenno-istoricheskie tipy strahovanija [Socio-historical types of insurance], Izd-vo AN SSSR, Moskva, SSSR.

8. Rejtman L.I. (2003),  Strahovoe delo [Insurance business],  JuNITI, Moskva, Rossija.

 

Стаття надійшла до редакції 18.05.2014 р.