EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2014

УДК 658.8

 

Ю. П. Синиціна,

к. т. н., с. н. с, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

Д. Ф. Гунько,

студентка  кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

 

Моделювання системи асортиментної політики промислового підприємства

 

Yu. P. Synytsina,

candidate of technical sciences, docent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, tDnipropetrovs’k

D. F. Hunko,

student Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, tDnipropetrovs’k

 

Simulation of assortment policy of industrial enterprises

 

Проаналізовано сучасний стан проблеми формування асортиментної політики на промисловому підприємств. Обгрунтовано необхідність застосування методів математичного моделювання при формуванні асортиментної політики промислового підприємства. Визначено перспективи удосконалення асортиментної політики промислових підприємств завдяки виділенню найбільш впливових факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.

 

Current state of the problem of formation of product policy in the industry were analyzed. Need to use mathematical modeling in shaping assortment policy of industrial enterprises was justified. Prospects for improving the product policy of industrial enterprises were determined by providing the most influential factors in the external and internal environment.

 

Ключові слова: асортиментна політика, моделювання, промислове підприємство, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища.

 

Keywords: assortment policy, modeling, industrial enterprise, factors internal and external environment

 

 

Постановка проблеми. Для формування ефективної вітчизняної економіки, інтеграції України у світове господарство необхідно глибоке розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів та конкурентів, основ стратегічного планування та контролю.

Згідно господарського законодавства підприємства мають можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, маркетингову стратегію, зокрема і асортиментну політику. Практика підтверджує, що для асортименту промислових товарів важливим є безперервне поновлення асортименту. Асортимент товарів постійно розширюється і змінюється під впливом попиту населення підвищення виготовлення товарів. Попит формує вимоги до асортименту а виробництво їх задовольняє. 

Ефективне управління асортиментною політикою промислового підприємства передбачає використання відповідних методів формування продуктового асортименту, застосування яких дасть змогу прийняти ефективні управлінські рішення щодо якісної і кількісної структури асортименту, частоти оновлення та інших аспектів забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності. Тому однією із актуальних проблем сучасного менеджменту є використання методів формування асортименту продукції, що є оптимальними в сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Розробкою цієї проблеми займались багато зарубіжних вчених – класиків маркетингу, серед яких Котлер Ф., Хоскинг А., Мескон М., Альберт М. та ін. Серед вітчизняних авторів слід відмітити праці Войчака А. В., Герасимчук В.Г., Гаркавенко С.С., Лук’янець Т.І., Л.В. Балабанової, О.А. Риндіної та багатьох інших авторів.

Для висвітлення цього питання був здійснений огляд вітчизняних і зарубіжних літературних джерел. Більшість авторів, які досліджують проблему формування продуктового асортименту підприємства, підходять до її вирішення з врахуванням окремих функціональних аспектів менеджменту. Так, в працях зарубіжних і вітчизняних дослідників стратегічного менеджменту і маркетингу (І. Ансоф, Ж. Ламбен, Н. Куденко, С. Гаркавенко та ін.) висвітлюються підходи до формування стратегічного портфеля підприємства, в дослідженнях вчених радянського періоду (В. Данилин, М. Дарбинян, Л. Полонська та ін.) добре розроблені моделі, які використовуються на тактичному рівні управління при формуванні виробничої програми. В працях маркетологів Ф. Котлера, Є Голубкова, Е. Дихтля, Х. Хершгена та інших розглядаються маркетингові аспекти вирішення проблем формування продуктового асортименту.

Актуальність дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є висвітлення проблеми недооцінюваної важливості формування товарного асортименту у сучасних умовах з використанням методів математичного моделювання на промислових підприємствах.

Виклад основного матеріалу. У процесі розробки стратегії товару виникає потреба в ухваленні рішень щодо формування товарного асортименту та товарної номенклатури.

Асортимент товарів являє собою сукупність товарів, що володіють схожими індивідуальними властивостями, що забезпечують реалізацію їх функціонального призначення та створюють вітрину підприємства. Добре продуманий асортимент допомагає найбільш якісно задовольнити споживчі запити і тим самим зробити результат досягнення головної мети стратегії компанії найбільш високим.

Асортимент формується під впливом різних факторів, серед яких попит, рентабельність і виробнича база підприємства.

Асортиментна політика визначає оптимальне співвідношення набору виробів, різних за стадіями життєвого циклу, але одночасно знаходяться на ринку. Оптимізація номенклатури виробів, що одночасно знаходяться на ринку, але розрізняються за ступенем новизни, дозволяє гарантувати підприємству галузі відносно стабільні загальні умови забезпечення обсягів реалізації, покриття витрат і досягнення прибутку.

Будь який асортимент через деякий час морально застаріває, перестає повністю задовольняти потреби споживачів, а отже потребує оптимізації, тобто вдосконалення.

Оптимізація асортименту базується на наступних концепціях:

а) вертикальна зміна - елемент асортиментної політики компанії, спрямований на зміну асортименту в рамках налагодження власного виробництва тих комплектуючих, які раніше отримувалися у сторонніх організацій;

б) горизонтальна зміна - елемент асортиментної політики компанії, спрямований на зміну асортименту в рамках існуючої діяльності;

в) комплексна зміна - елемент асортиментної політики компанії, що включає в себе особливості вертикального і горизонтального зміни.

Т. Репич у своїй статті виділяє три основних етапи оптимізації асортименту підприємства [1, с. 110]:

І етап – Аналіз динаміки ринку і структури попиту

ІІ етап – Фінансовий аналіз розроблених пропозцій

ІІІ етап – Затвердження остаточного варіанту структури асортименту.

На нашу думку, цей варіант процесу оптимізації занадто спрощенний. Наприклад, етап розробки варіантів пропозицій та попереднє затвердження цих варіантів в цьому плані не виділено в окремий етап, хоча ця робота є дуже місткою та важливою. Також не виділяється в окремий етап процес вибору остаточного варіанту пропозиції та його доробка або переробка, що також є важливим етапом в процесі оптимізації асортименту підприємства.

Т. Репич в своїй статті також висловлює думку, що для більшості українських підприємств основний резерв оптимізації закладений у скороченні асортиментного ряду [1, с. 109].

З цією позицією важко не погодитися, так як багато українських підприємств і справді мають дуже великий асортимент, але і погодитись цілком з цією думкою не можливо. Важливо не тільки прибирати не рентабельні позиції асортименту підприємства, а й створювати нові згідно до потреб споживачів цієї продукції, так як саме споживачі диктують підприємствам, що вони повинні виробляти.

Дослідження практики управління асортиментною політикою на вітчизняних промислових підприємствах дає змогу сформулювати основні підходи, які використовуються керівництвом при прийнятті управлінських рішень щодо асортиментної політики підприємства.

В літературних джерелах з питань менеджменту, маркетингу та товарознавства представлена множина методів, спрямованих на прийняття управлінських рішень щодо формування продуктового асортименту підприємства та здійснення його асортиментної політики [2, с. 138-189, 3, с. 256-380, 4, с. 189-256, 5, с. 35-49].

В роботі Стернюка О.Б. [6, с. 82] наведена класифікація існуючих методів формування асортиментної політики підприємства, яка ґрунтується на виділенні трьох основних класифікаційних ознак: рівень управління, маркетинговий та товарознавчий підходи, що відображають напрямки наукових підходів до формування оптимального продуктового асортименту підприємства.

За рівнем управління виділяють методи стратегічного і тактичного рівня управління підприємством. Стратегічні рішення у сфері формування асортиментної політики передбачають використання методів, спрямованих на формування господарського портфеля, який об’єднує сукупність окремих напрямків діяльності і продукції підприємства. Тактичні рішення у сфері формування асортиментної політики пов’язані з розробкою виробничої програми підприємства на майбутній плановий період [6, с. 81].

Загальними особливостями методів господарського портфеля є орієнтація на критерії, які відображають вплив чинників ринкового середовища та прийняття полярного рішення про залишення/виключення конкретного елемента із складу асортиментного набору. Ці методи використовуються для ситуаційного аналізу і не враховують динамічного розвитку елементів асортиментного набору. Крім того, існуючі стратегічні методи дають змогу проводити дослідження лише на якісному рівні, не використовуючи методи кількісного аналізу [6, с. 82].

Методи формування виробничої програми акцентують увагу тільки на одному показнику діяльності як критерії оптимальності формування асортименту підприємства. При цьому нехтують іншими аспектами оцінки діяльності підприємства як складної економічної системи [6, с. 82].

Загальний недолік маркетингових методів попри їх очевидну наукову і практичну цінність полягає в обмеженості опису необхідних процедур для послідовності етапів формування продуктового асортименту і недоведеності до формалізованого рівня вирішення асортиментної задачі [6, с. 84].

Особливість методів на основі товарознавчого підходу полягає у можливості їхнього застосування тільки для оцінки поточного стану асортименту, в той самий час вони не пропонують методів управління асортиментом [6, с. 84].

Загальною особливістю існуючих практичних підходів є відсутність використання наукових методів формування і управління асортиментною політикою підприємства, а в окремих випадках – відсутність економічного обґрунтування доцільності прийнятих управлінських рішень.

З цих позицій, на наш погляд, певні підстави має спроба побудови економіко-математичної моделі системи формування асортименту на сучасному підприємстві. Певною мірою, за допомогою подібної теоретичної побудови можливо припустити найбільш значущі змінні фактори, що впливають на цей процес. Практичне застосування подібної моделі можливо і в галузі прогнозування стану асортименту, оцінки результативності маркетингових заходів і т.д.

Розглянемо та проаналізуємо ситуацію щодо асортиментної політики на прикладі підприємства ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод». ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» - крупне машинобудівне підприємство з 85 - літнім досвідом випуску виробів авіаційної техніки, гідроапаратури для шахт і товарів народного споживання.

Особливим попитом продукція, вироблена на ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», користується на виробництвах літакобудування, вуглевидобутку та інших галузях. Найбільш значущою продукцією підприємства впродовж багатьох років є авіаційні агрегати для військових і цивільних літальних апаратів, керуюча гідроемульсійна апаратура для шахтної гідравліки і ціла серія електроприводів спеціального призначення.

Продаж авiацiйної та iншої технiки спецiального призначення, гiдроемульсiйної апаратури, електроприводу, iншої продукцiї виробничого призначення здiйснюється переважно за умовами вiдповiдних господарських договорiв, що укладаються або безпосередньо iз споживачами або з зарубiжними i вiтчизняними дистриб'юторами.

Структуру товарного асортименту підприємства ПАТ «ДАЗ» наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1.

Структуру товарного асортименту ПАТ «ДАЗ» за 2013 рік [7]

Вид продукції

Обсяг виробництва, у % від загального обсягу

Гідравлічна апаратура

34

Спецпродукція

32

Спецпродукція цивільного призначення

1

Товари народного споживання

8

Електричні двигуни

12

Мототехніка

13

 

За результатами проведенного аналізу визначено, що гірничошахтне устаткування займає найбільший сегмент у загальному випуску продукції ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» в галузі виробництва гідроемульсійної апаратури має значних вітчизняних конкурентів, зокрема: Підприємства Донецької області ВАТ «Дружковський машинобудівний завод», ЗАТ «Рутченківський завод «Гормаш»», ЗАТ «Першотравенський ремонтно-механічний завод» Дніпропетровської області [8].

Проанализувавши ситуацію на ринку гірничошахтного обладнання (структуру попиту на гірничо-шахтне обладнання по території СНГ (табл. 2)), ми можемо сказати, що єдиним видом продукції, який є найбільш затребуваним на ринком та деякій мірі дублюється конкурентами є гідростойки.

 

Таблиця 2.

Структура попиту на гірничо-шахтне обладнання по території СНГ [7]

Вид продукції

Попит на продукцію, у % від загального обсягу

Електророзподілювачі

15,56

Гідрозамки

18,80

Гідророзподільники

19,10

Клапани предохороюючі

20,40

Гідростійки

26,04

 

Гідростійки призначені для підтримки перекриття, підтиску консолей кріплення до покрівлі та створення опору опускання покрівлі. Шахтна стійка застосовується в якості тимчасового кріплення для швидкого підтримки крівлі відразу ж після її оголення в лавах і вибоях з нестійкою покрівлею, схильної до відшарування, утворенням куполів і вивалив.

Стійка, що виробляється на ПАТ «ДАЗ» являє собою гідродомкрат подвійний гідравлічної розсувні і складається з плунжера, штока, зворотного клапана та ін.

Для визначення важливості параметрів продукції (гідростійок), спеціалістами відділу маркетингу підприємства було проведено оцінювання з використанням методу експертних оцінок (табл.3).

 

Таблиця 3.

Експертне оцінювання важливості параметрів продукції [8]

Параметри

Експерт №1

Експерт №2

Експерт №3

Експерт №4

Експерт №5

Середня оцінка

Ціна

40

30

27

30

38

33

Надійність

35

50

45

58

52

48

Новизна розробки

10

2

7

10

6

7

Габарити

15

18

21

2

4

12

Сума результатів

100

 

За результатами проведеного оцінювання визначено, що найбільш важливим параметром даного виду продукції є його надійність (мається на увазі грузопідйомність гідростійок), але й фактор ціни є не менш маловажним.

Економетричні моделі виступають інструментом для даного дослідження. Під економетричною моделлю розуміють рівняння регресії, яке встановлює кількісне співвідношення між обсягом реалізованної продукції промисловим підприємство та надійностью цієї продукції, а також і витрат на формування асортименту (на рекламу, брошури і т.інш.). Аналіз процесу формування асортименту за допомогою економетричних методів включає:

-  з'ясування факторів , які можуть впливати на формування асортименту;

-   формування масиву статистичної інформації;

-   знаходження регресійних залежностей (побудова регресійних моделей);

-   оцінка адекватності моделей, їх економічна інтерпретація і практичне використання .

Статистичні дані для дослідження впливу обраних факторів за допомогою економетричних моделей надаються відділом маркетингу підприємства.

За допомогою статистичних даних та дослідженню асортименту гідростійок нами була розроблена модель для кореляційно-регресійного аналізу залежності обсягу продажів продукції від її ціни та надійності.

Існують різні способи оцінки параметрів регресії. Найпростішим і самим універсальним є метод найменших квадратів.

Отже спочатку за допомогою кореляційно-регрессійного аналізу визначимо, як фактор ціни впливає на обсяг продажів гідростійок ПАТ «ДАЗ».

Модель має вигляд:

 

                                                        (1)

 

З нижченаведеного графіку ми бачимо, що тіснота зв’язку між перемінними досить тісна (рис. 1), що також підтверджується коефіцієнтом кореляції, який дорівнює 0,75.

 

Рис. 1. Залежність обсягу реалізації продукції від її ціни

 

Маючи значення коефіцієнту детермінації, який дорівнює 0,5625, можна сказати, що тільки у 56,25% випадків обсяг продажів пов'язаний усе ж з ціною на продукцію, а не з показником її надійності. Це говорить на про те, що фактор ціни є пріоритетним при виборі продукції, але це не означає, що показник надійності менш важливий.

Аналогічним способом також, розроблена модель залежності обсягу продажів продукції від показника надійності продукції.

Модель має вигляд:

 

                                                        (2)

 

З нижченаведеного графіку ми бачимо, що тісноту зв’язку між цими перемінними дуже тісна (рис. 2), коефіцієнт кореляції дорівнює 0,97.

 

Рис. 2. Залежність обсягу реалізації продукції від її надійності

 

Маючи значення коефіцієнту детермінації, який дорівнює 0,94, можна сказати, що у 94% випадків покупка продукції опирається на її надійність. Це говорить нам про те, що показник надійності гідростійок більше впиває на обсяги реалізації, ніж ціна. Тобто ці дві кореляційно-регрессійні моделі підтверджують думку спеціалістів, які проводили експертне оцінювання цього питання.

Висновки. Встановлені економетричні моделі можливо використовувати як інструмент для планування витрат на формування асортименту промислового підприємства в реальних умовах. За допомогою економетричних моделей можливий розрахунок необхідних коштів на формування асортименту, а також корекція ціни на проукти згідно з асортиментною політикою підприємства. Диференціюючи показник надійності продукції і витрати на формування асортименту (ціни) можливо оперативно управляти асортиментом і, відповідно, фактичною чисельністю випускаємої продукції.

За результатами проведеного дослідження ми з’ясували, що для підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» пропонується розширити асортимент продукції за рахунок його поглиблення, базуючись на концепції його горизонтальної зміни - тобто зміну асортименту в рамках існуючої діяльності. Це не тільки підвищить конкурентоспроможність підприємства, а і його імідж, що також є немаловажним, а також виведе підприємство на новий ринок, що говорить про можливість отримання більшого прибутку.

Можливість підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомогою оголошеної пропозиції в умовах ринкової економіки, а особливо на ринку України та СНД – це реальна можливість завоювати нових споживачів на новому для даного підприємства ринку. А це говорить про вихід підприємства на новий рівень його функціонування і підтверджує важливість постійного вдосконалення асортиментної політики підприємста.

 

Література.

1. Репіч Т.А. Удосконалення управління асортиментом на сучасних підприємствах в умовах кризи // Харчова промисловість. - 2009. – № 8. – С. 109-112.

2. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика – К.: кнеу, 2002. – 266 с.

3. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999. 656 с.

4. Голубков Е.П. Маркетинг. – М.: Дело, 2001. – 440 с.

5. Богацька Л.Н. Товарознавство. – К., Європ. ун-т, 2002. – 69 с.

6. Стернюк О.Б. Аналіз методів формування асортиментної політики підприємства.// Вісник наукових праць, НУЛП, Львів, 2004, № 507. С. 8084

7. Офіційний сайт http://markets.eizvestia.com/full/shahtnoe-oborudovanie-nashlo-spros

8. Офіційний сайт ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» – Режим доступу: http://www.aodaz.com.ua/

 

References.

1. Repich T.A. (2009) “ Improving inventory management in modern enterprises in a crisis ”, Xarchova promyslovist, vol. 8, pp.109-112.

2. Kardash V.Ya., Pavlenko I.A., Shafaluk O.K. (2002), Tovarna innovatsiyna polityka [Product innovation policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.

3. Golubkov E.P. (1999), Osnjvy marketyngu, [Principles of Marketing], Moscow, Russia

4. Golubkov E.P. (2001), Marketing, [marketing], Moscow, Russia

5. Dogatska L.N. (2002), Tovaroznavstvo, [Commodity], Kyiv, Ukraine.

6. Sternuk O.B. (2004), “Analysis methods of generating enterprise product policy ”, NULP, vol. 507, pp. 8084

7. State Service of Ukraine (2013), "http://markets.eizvestia.com/full/shahtnoe-oborudovanie-nashlo-spros, Кyiv, Ukraine.

8. State Service of Ukraine (2013), "http://www.aodaz.com.ua/”, Dnipropetrovs’k, Ukraine

 

Стаття надійшла до редакції 18.05.2014 р.