EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2014

УДК 658:338.4

 

М. О. Орликовський,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,

Житомирський національний агроекологічний університет

Д. І. Трокоз,

студент, Національний авіаційний університет, м.Київ

 

НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

M. Orlikovsky,

associate professor, assistant professor of management,

Zhytomyr National Agroecological University

D. Trokoz,

student, National Aviation University

 

THE LAST CONCEPTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISES

 

В статті проаналізовано сучасні концепції управління ефективністю діяльності з метою їх адаптації до застосування в умовах підприємств України. В  сучасних умовах розвитку усе більше поширення й застосування одержують новітні концепції управління, що обумовлено великим значенням використання нововведень підприємством для оптимізації своєї роботи, щоб забезпечити конкурентоспроможність на сучасному динамічному ринку. Саме тому нами з усієї сукупності концепцій відібрано і досліджено найбільш перспективні, а саме концепція Business Performance Management (BPM) та Balanced Scorecard (BSС), які б дозволили трансформувати поставлені стратегії та цілі у ряд дій, що б забезпечили їх досягнення; інтегрувати системний аналіз ефективності діяльності в менеджмент та прискорити його, шляхом використання новітніх програмних продуктів.

 

In this article we analyze the current concepts of performance management activities in order to adapt them to the application in the enterprises of Ukraine. In today's environment of increasingly dissemination and application of modern management concepts obtained , due to the large value of the innovations now use to optimize its work to ensure competitiveness in today's dynamic market. That's why our entire set of selected concepts consists of the most promising, namely the concept of Business Performance Management (BPM) and Balanced Scorecard ( BSS ), which would allow to transform strategies and goalsof an enterprise in a number of actions that would ensure their achievement; integrated systems analysis of the effectiveness of the management and accelerate it by using the latest software.

 

Ключові слова: концепції управління ефективністю діяльності, концепція Business Performance Management (BPM), концепція Balanced Scorecard (BSС).

 

Keywords: concept of performance management, the concept of Business Performance Management (BPM), the concept of Balanced Scorecard (BSS).

 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень

Сучасна теорія і практика управління підприємствами вимагає кардинальних змін, що обумовлено глобалізацією світової економіки, підвищенням динамічності ринкового середовища і посиленням конкуренції. Причини необхідності появи нових підходів до управління пов'язані зі змінами в самому бізнесі:

– усе більшого значення для ефективності діяльності підприємств набуває використання інновацій, знань, втілених в інтелектуальному продукті;

– жорсткість конкуренції призводить до активізації пошуку новітніх методів управління ефективністю діяльності підприємства.

Особливу увагу приділяють формуванню сучасної системи управління ефективністю діяльності підприємства, яка здатна адекватно оцінити результати діяльності й розробити механізм управління процесом їх підвищення. Цій тематиці присвячено роботи зарубіжних учених таких, як А. Гершун, Є. Духонін, І. Єгерєв, Д. Ісаєв, Р. Каплан, Т. Колер, Т. Коупленд, В. Мейєр Маршал, Дж. Мурін, Е. Нілі, Д. Нортон, Н.-Г. Ольве, Р. Петухов та ін.

Зацікавленість проблемою управління ефективністю діяльності підприємства вітчизняними авторами посилилася наприкінці 90-х років минулого століття й пов'язана насамперед із необхідністю переосмислення процесу функціонування підприємств у нових умовах. Серед учених-економістів варто відзначити наукові праці О.І. Амоші, Є.А. Бельтюкова, А.І. Бутенка, В.М. Геєця, А.П. Гречан, М.О. Кизима, А.І. Ковальова, А.В. Куценко, Є.В. Мниха, С.Ф. Покропивного, Н.С. Поповенко, О.С. Редькіна, К.І. Редченка, І.Б. Тадики, О.М. Тищенка, М.Г. Чумаченка, Л.І. Федулової та інших. У дослідженнях авторів розглядаються питання узагальнення теоретичних та науково-практичних підходів до оцінювання ефективності діяльності сучасного підприємства в умовах трансформації ринкового простору й вивчення світового досвіду впровадження сучасних технологій управління. Проте методичних і практичних розробок, присвячених управлінню ефективністю діяльності вітчизняного підприємства, зокрема через використання сучасних технологій в управлінні ефективністю діяльності, у сучасних умовах недостатньо.

 

Мета дослідження

Метою дослідження є вивчення новітніх концепцій управління ефективністю діяльності підприємств з метою їх адаптації до застосування в умовах підприємств України на даному історичному етапі.

 

Виклад основного матеріалу дослідження

В сучасних умовах розвитку підприємств України усе більше поширення й застосування одержують новітні концепції управління, найбільш перспективними, на нашу думку, є концепція Business Performance Management (BPM) та Balanced Scorecard (BSС) (рис.1). Основне призначення систем подібного роду укладається в забезпеченні функцій збору, систематизації й аналізу інформації, необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень.

 

 

 Рис.1. Новітні концепції управління ефективністю діяльності підприємств

 

Business Performance Management (BPM) - відносно нова концепція управління, що позначає цілісний, процесно-орієнтований підхід до прийняття управлінських рішень, спрямований на підвищення спроможності підприємства оцінювати свій фінансовий стан і управляти ефективністю своєї діяльності на всіх рівнях шляхом об'єднання власників, менеджерів, персоналу і зовнішніх контрагентів в рамках загальної інтегрованого середовища управління.

Будь-яка управлінська концепція гарна настільки, наскільки вона дозволяє вирішувати насущні проблеми реального бізнесу. Дослідження, проведені корпорацією Hyperion, показують, що стосовно BPM можна виділити сім проблемних областей управління: - неузгодженість стратегії та поточної діяльності; - локальність оптимізації; - низька оперативність реагування; - низька надійність управлінських рішень; - низькі темпи поліпшень; -  приховані знання; - недосягнення поставлених цілей [2].

Неузгодженість стратегії та поточної діяльності

Діяльність будь-якої частини (бізнес-одиниці, підрозділи) підприємства має сприяти вирішенню завдань, що стоять перед нею в цілому. Але, на жаль, так буває далеко не завжди. Будь-яке підрозділ має свої інтереси, і найчастіше вони лише частково відповідають інтересам підприємства. У результаті постійно виникають ситуації, подібні тій, яка описана у відомій байці про лебедя, рака та щуку. Ресурси витрачаються даремно, ефективність падає. Ситуація ще більш ускладнюється, якщо стратегічний план час від часу коригується з урахуванням мінливих економічних умов. У цьому випадку BPM дозволяє сфокусувати увагу менеджерів всіх рівнів і всіх підрозділів на досягнення глобальних цілей, що стоять перед всім  підприємством. Теоретики BPM назвали це властивість "стратегічним фокусуванням" (strategic focus). Глобальні цілі "розподіляються" по всій організації і пронизують всі підрозділи. Звичайно ж, підрозділи, як і раніше, будуть переслідувати свої локальні цілі, але тепер ці цілі будуть повністю відповідати генеральної лінії вищого керівництва.

Локальність оптимізації

Цілком природно, що керівник будь-якого підрозділу прагне оптимізувати стан справ на своїй ділянці. Але навіть в умовах, коли увага всіх локальних менеджерів сфокусовано на одних і тих самих стратегічних завданнях, може скластися ситуація, коли "локальна оптимізація" відбувається (свідомо чи ні) за рахунок інших підрозділів.

Зауважимо, що це головна причина провалу багатьох проектів впровадження систем управління, заснованих на ключових показниках ефективності.

BPM підходить до даної проблеми з позицій так званого коллаборативного управління (collaborative management), шляхом докладного опису взаємозв'язків між різними бізнес-одиницями і їх процесами управління. Відносини співпраці не просто проголошуються, вони мають цілком конкретну економічну основу. Співпрацювати з колегами стає економічно вигідно, оскільки в умовах кооперації витрати на управління знижуються, в результаті чого кожен підрозділ підвищує свої шанси на успіх.

Низька оперативність реагування

Навіть якщо організація "стратегічно сфокусована" і в ній налагоджені відносини співпраці, процес управління може бути істотно ускладнений наявністю бюрократичних процедур. Це перш за все властиво організаціям, побудованим за "адміністративно-командного" принципом.

Концепція BPM, навпаки, прагне до найбільш швидкого реагування на виникаючі ситуації (business agility), що важливо при роботі на мінливих, конкурентних ринках. Необхідно відзначити, що швидкість реагування досягається за рахунок не тільки швидкості прийняття рішень, а й децентралізації процесу управління, делегування повноважень та підвищення відповідальності співробітників.

Низька надійність управлінських рішень

Щоб управлінські рішення були економічно обгрунтованими, менеджер повинен володіти адекватною інформацією, причому ця інформація повинна бути доступна у формі, зручній для аналізу. Критеріями якості управлінської інформації є своєчасність, точність, послідовність, контрольованість. Без якісної інформації будь-яке рішення або план не можуть вважатися обгрунтованими, а менеджерові доводиться працювати "на дотик", покладаючись головним чином на свою інтуїцію.

 З точки зору BPM рішення повинні бути засновані на фактах (fact-based decisions), що досягається шляхом використання оброблених та проаналізованих даних, отриманих з надійних, контрольованих джерел. У цьому відношенні принципи BPM відповідають підходам, закладеним в системах ділового інтелекту (Business Intelligence, BI).

Низькі темпи поліпшень

Хороший менеджер завжди шукає шляхи найбільш ефективного використання наявних ресурсів і можливостей. Одним з методів, що добре зарекомендували себе на практиці, вважається моделювання різних сценаріїв (аналіз "що якщо"). Проте найчастіше це вдається зробити лише на рівні окремого підрозділу або бізнес-одиниці.

BPM передбачає застосування принципів ситуаційного аналізу, але переносить їх на корпоративний рівень. Для моделювання та аналізу сценаріїв використовуються розподілені бізнес-моделі, у створенні яких беруть участь різні підрозділи, об'єднані принципом "Коллаборативні управління". Так, BPM дозволяє підтримувати інноваційний процес і прискорити настання позитивних змін.

Приховані знання

Бізнес генерує величезну кількість інформації, велика частина якої прихована від людей, здатних ефективно її використовувати. Сказане звучить, як закон Мерфі, але на практиці найчастіше все відбувається саме так. Часто важлива інформація виявляється похованої десь в надрах електронних таблиць, причому сам факт її існування буває відомий тільки її творцю. У результаті цінна інформація, що зберігається одним менеджером, стає не доступною для інших, а при переході працівника на іншу ділянку накопичені ним знання виявляються втраченими для наступників.

BPM передбачає прозорість інформації шляхом документування та каталогізації всіх видів управлінської інформації, включаючи неструктуровані дані. У результаті інформація стає доступною і може бути отримана із застосуванням стандартних процедур та з деталізацією, достатньої для прийняття рішень.

Недосягнення поставлених цілей

Навіть найкращі плани і самі правильні рішення стають марними, якщо вони не приносять реальних результатів.

Підхід BPM - це націленість на результат. Цей результат досягається шляхом трансформації стратегій і цілей в конкретні дії, з подальшим доведенням конкретних завдань до конкретних виконавців. У разі зміни обстановки плани не втрачають своєї реалістичності, оскільки система управління здатна фіксувати поточний стан в режимі реального часу і моделювати майбутні дії. При цьому досягається повна інтеграція управління, оскільки BPM передбачає тісну взаємодію з операційними системами управління, такими, як ERP, CRM, системи управління персоналом і т.д.

Такі основні "області поліпшень", що досягаються шляхом практичного застосування концепції BPM. Неважко помітити, що всі ці області так чи інакше пов'язані між собою, і поліпшення в якій-небудь однієї з них, як правило, позитивно позначається і в інших.

Слід зазначити, що перераховані "області поліпшень" властиві й іншим підходам, наприклад концепції управління ресурсами підприємства - ERP (Enterprise Resource Planning). Ефект від впровадження ERP-систем також досягається і за рахунок інтеграції, і за рахунок відносин співробітництва, і за рахунок оперативності та надійності управлінських рішень. У тому, що різні концепції управління мають загальні "галузі поліпшення", немає нічого дивного. Більш того, це зайвий раз підкреслює комплексність сучасного менеджменту. Але в той же час є й важлива відмінність, що лежить в області стратегічної складової процесу управління, - орієнтація на глобальні цілі компанії. Саме BPM використовує в якості відправної точки глобальні, стратегічні цілі, дозволяє трансформувати їх в реальні дії, а потім забезпечує регулярний моніторинг цих дій і аналіз досягнутих результатів [7].

Потенційні покращення в семи перелічених проблемних областях дуже важливі, особливо з точки зору власників або акціонерів товариства, оскільки результатами є підвищення рентабельності, зниження ризиків та підвищення загальної конкурентоспро-можності підприємства.

Концепцію Balanced Scorecard (BSС) не можна назвати просто обліковою системою, вона є складовою частиною системи управління підприємством й може бути її основним ядром.

На сьогоднішній день концепції, що розвиваються в рамках управлінського обліку виходять далеко за рамки традиційних уявлень. Сьогодні менеджери застосовують більш прогресивні інструменти, не обмежуючись використанням тільки традиційних моделей. У процесі прийняття рішень керівники й власники мають усе більшу потребу в інформації не тільки фінансового характеру. В умовах ринків, які швидко розвиваються, і найгострішої конкуренції нефінансова інформація, що базується на оцінці нематеріальних активів підприємства, здобуває все більше значення. Поряд з одержанням прибутку й підвищенням капіталізації сьогодні першорядне значення одержують цілі завоювання ринку та придбання конкурентних переваг. Лояльність клієнтів, здатність підприємства забезпечити їх утримання, прогресивність технології та налагодженість бізнес-процесів, висококваліфікований кадровий склад - фактори, які мають величезне значення й впливають на вартість підприємства в майбутньому. Balanced Scorecard дає можливість оцінити ці фактори й відкриває нові можливості для керування стратегією [7].

BSС - це система стратегічного управління підприємством на основі виміру й оцінки її ефективності по набору показників, підібраному таким чином, щоб урахувати всі істотні (з погляду стратегії) аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, маркетингові й т.д.) [1; 4]. Автори концепції BSС Р. Каплан і Д. Нортон вперше представили її в 1992 р. BSC з'явився як результат дослідження різних методів оцінки ефективності діяльності. Автори концепції виявили, що тільки фінансових показників недостатньо для адекватної оцінки діяльності організації. Тому в концепції BSC розроблені чотири перспективи: Фінанси, Ринок, Внутрішні процеси і Навчання й ріст.

BSC будується на наступних принципах: причинно-наслідковийзв'язок всіх показників; зв'язок результатних показників, які компанія має можливість виміряти по закінченню певного періоду, і попередніх показників, які можна виміряти миттєво; зв'язок всіх показників з фінансовими результатами діяльності.

Система BSC транслює місію й загальну стратегію підприємства в систему взаємозалежних показників.

Збалансована система викорисовує вимірювані показники, принаймні, у наступних чотирьох напрямках:

- фінансовий напрямок, що розглядає ефективність діяльності підприємства з погляду віддачі на вкладений капітал;

- оцінка корисності товарів і послуг компаній з погляду кінцевих споживачів;

- внутрішня операційна ефективність, що оцінює ефективність внутрішньої організації бізнес-процесів;

- інновації й навчання, тобто здатність організації до сприйняття нових ідей, її гнучкість, орієнтація на постійні поліпшення. Традиційно використовувані фінансові показники в системі Balanced Scorecard вважаються «пізними» (коли реагувати вже пізно), а показники, які відносяться до перспектив «Ринок / Споживачі», «Бізнес-процеси» і «Інфраструктура / Співробітники», розглядаються як «ранні» (є можливість реагувати вчасно).

Виконані дослідження методології BSC свідчать, що дана система відображає основні напрями діяльності господарюючого суб'єкта - такі як обслуговування покупців, операційну й фінансову ефективність - у вигляді набору певних показників - ключових показників ефективності (КПЕ). Причому їх кількість повинна складати 20-25 (фінансові показники, показники клієнтської складової і навчання та росту складають приблизно по 22%, показники бізнес-процесів - 34%) [3]. Підприємство фіксує й аналізує ці показники, щоб зрозуміти, досягаються стратегічні цілі чи ні.

BSC - це система, яка переводить місію і загальну стратегію господарюючого суб'єкта в систему чітко поставлених цілей і завдань, а також показників, що визначають ступінь досягнення даних установок. Вона забезпечує зворотний зв'язок між внутрішніми бізнес-процесами й зовнішніми показниками, необхідний для підвищення стратегічної ефективності й досягнення результатів.

Інструментом реалізації стратегії є стратегічна карта збалансованої системи показників, яка являє собою певну модель [5]. Карта побудована по ієрархічному принципу. Всі цілі, завдання, процеси побудувані в карті і збалансовані по вертикалі й горизонталі - всі дії підприємства взаємопов'язані і мають індикатори, які показують, як здійснюється план, якими темпами йде досягнення цілей. При впровадженні BSC процеси розгортаються в показники по перспективах, що дозволяє виміряти ефективність кожного бізнес-процесу з погляду реалізації стратегічних завдань.У рамках моделі Balanced Scorecard розробка стратегії починається з відповіді на питання: "Які параметри фінансового стану будуть прийнятними для нас і наших засновників (перспектива "Фінанси \ Економіка")?" Друге питання звучить так: "Як ми повинні виглядати в очах наших покупців (у порівнянні з конкурентами), щоб досягти тих фінансово-економічних цілей, які ми перед собою поставили?" Третє питання - "Як повинні виглядати наші процеси, щоб ми змогли досягти тих цілей, які ми перед собою поставили по перспективі "Ринок \ Клієнти"? І, нарешті, четверте питання звучить так: "Які інфраструктура та співробітники нам необхідні для досягнення цілей по перспективі "Бізнес-процеси"?

Дана модель управління ефективністю дозволить вирішити одну з основних проблем менеджменту - контролю. Сучасні підприємства зіштовхуються з необхідністю оцінити успішність своїх зусиль, тим більше що процес розробки стратегії циклічен. Саме в цей момент і виникає проблема оцінки конкретної зміни - чи позитивна вона або негативна, і з чим її потрібно порівнювати [6]. При відсутності відповідних показників ці питання повисають у повітрі. BSC же дозволяє конкретизувати ситуацію й відслідковувати конкретні зміни, паралельно коригуючи стратегію. Крім цього, вона показує кожному працівникові його роль на підприємстві, забезпечує його "настроювання" на стратегію, гарантує вірний стратегічний фокус. Індивідуальні мотиватори й особисті цілі співробітників прив'язані до ключових показників ефективності.

Успішне впровадження та реалізація методології BSC значно полегшиться за умови встановлення програмного продукту «1С-ВИПАнатех-ВДГБ: ABIS.BSC. Збалансована система показників», який розроблений на платформі «1С:Підприємство 8.0» і реалізує метод Balanced Scorecard для оперативного управління стратегічним розвитком підприємства [9].

Така система дозволяє вибрати оптимальний набір показників для оцінки ефективності роботи підприємства з урахуванням поставлених цілей. Вбудований графічний редактор дозволяє створювати різні діаграми, розміщати на них стратегічні цілі, ключові показники, заходи й виконавців, а також визначати зв'язки між ними. Користувач може визначати вплив ключових показників на досягнення стратегічних цілей підприємства, розраховувати величину досягнення кожної мети, визначати ефективність проведених заходів.

Функціональні можливості системи: побудова збалансованої системи показників підприємства; аналіз досягнення стратегічних цілей підприємства, виходячи з фактичних значень ключових показників підприємства; балансування системи показників з метою визначення ефективних параметрів системи керування; візуальний редактор дозволяє просто й наочно редагувати різні діаграми: цілей, показників, заходів і т.д.;застосовуваних технологій, яка їх відповідність обраної стратегії, які інвестиції потрібно здійснити в розвиток з метою досягнення довгострокових цілей підприємства. У результаті використання карти діяльність підприємства стане більше зрозумілою й структурованою, більше прозорою й керованою.

 

Висновки та перспективи подальших розвідок

Існує цілий ряд причин, чому концепції управління ефективності Business Performance Management та Balanced Scorecard ефективні саме в наші дні. Одна з них - мінливість економічного середовища, що супроводжує глобалізацію світової економіки, підвищення динамічності бізнесу і посилення конкуренції. Відбувається зміна правил, які застосовувались протягом десятиліть, клієнти стають більш розбірливими, з'являються нові конкуренти, які пропонують нові рішення. Всі ці процеси зачіпають і Україну, зокрема її підприємства..

Так чи інакше, сучасний бізнес (особливо міжнародний) вимагає швидкості прийняття рішень і підвищеної гнучкості. Єдиний вихід - те саме "Коллаборативні управління", при якому делегування повноважень і відповідальності поєднується з орієнтацією на досягнення головних цілей компанії.

Інша причина - поява нових інструментів управління та можливість їх ефективного використання. Повідомлення про нові концепції, методи і моделі управління з'являються постійно. Не секрет, що багато з таких "інновацій" насправді виявляються замаскованими маркетинговими кампаніями. Але є й справді цінні ідеї та підходи, практичне застосування яких обіцяє значні економічні вигоди.

До таких перспективних розробок можна віднести управління з ключовими показниками ефективності, функціонально-вартісне управління (більш гнучкий аналіз і управління витратами), теорію обмежень (управління по "вузьких місць") і деякі інші. Однак слід зазначити, що жоден з методів не повинен зводитися в абсолют, всі вони повинні бути органічно вбудовані в цілісний механізм корпоративного управління.

Нарешті, ще одна причина - нові технологічні можливості. Сучасний погляд на корпоративне управління істотно відрізняється від традиційного. Якщо раніше кордону управління відповідали кордонам підприємства (при цьому все, що знаходилося за кордоном, вважалося зовнішнім середовищем), то сьогодні все частіше говорять про управління ланцюжками, уздовж яких створюється додана вартість (value-chains). Але практичне застосування такого підходу до недавніх пір обмежувалося можливостями корпоративних інформаційних систем: вони були недостатньо відкритими, інтеграція залишала бажати кращого, а форма надання інформації далеко не завжди сприяла прийнятті рішень. Однак технології так само, як і управлінська наука, не стоять на місці. Сьогодні можна сказати, що і в світі, і в Україні є технології, здатні підтримувати самі сучасні управлінські принципи.

Що стосується концепції Business Performance Management та Balanced Scorecard то сам факт їх виникнення є результатом еволюції як управлінської теорії, так і інформаційних технологій, тому не дивно, що вони ввібрали в себе як актуальні управлінські принципи, так і сучасні технології.

 

Список літератури.

1. Бугров Д. Метрика эффективности / Д. Бугров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.vestnikmckinsey.ru.

2. Духонина О. Управление предприятиями в современніх условиях / О. Духонина, П. Горянский // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 2005. - № 10. - с. 96-99.

3. Каплан Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 416 с.

4. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид . - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с.

5. Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 354 с.

6. Козак H. Сбалансированная система оценочных индикаторов как инструмент управления бизнесом / H. Козак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.management.com.ua.

7.  Коробков А. The Balanced Scorecard - новые возможности для эффективного управления / А. Коробков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.bsc.com.ua.

8. Технология управления эффективностью на основе системы сбалансированных показателей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.intelpart.com.

9.  1С: Предприятие 8.0. "ІС-ВИП Анатех-ВДГБ: ABIS. BSC. Сбалансированная система показателей" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // v8.1c.ru/ solutions.

 

References.

1. The official site of  McKinsey, Bugrov D. Metrik of effektivness available at: http: // www.vestnikmckinsey.ru (Accessed 10 May 2014).

2. Duhonina O.(2005) “Management of enterprises in modern conditions” , Finansovaja gazeta. Regional'nyj vypusk, vol. 10, pp. 96-99.

3. Kaplan Robert S. (2004), Organizacija, orientirovannaja na strategiju. Kak v novoj biznes-srede preuspevajut organizacii, primenjajushhie sbalansirovannuju sistemu pokazatelej, [Organization-oriented strategy. How do organizations succeed in the new business environment applying the Balanced Scorecard] , Olimp-biznes, Moskow

4. Kaplan Robert S., Norton Dejvid (2003), Sbalansirovannaja sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviju, [Balanced Scorecard. From strategy to action], Olimp-biznes, Moskow

5. Kaplan Robert S., Norton Dejvid (2004), Strategicheskie karty. Transformacija nematerial'nyh aktivov v material'nye rezul'taty, [Strategy maps. Transformation of intangible assets into tangible results], Olimp-biznes, Moskow

6. Internet portal for executives,  Kozak H. Balanced assesing indicators system  kak Instrument of Business Control available at: http: //  ww.management.com.ua/ strategy/str046.html. (Accessed 7 May 2014).

7. Internet portal for executives, Korobkov A. The Balanced Scorecard available at: www.bsc.com.ua/publications/strategy/section_27/article_399 (Accessed 7 May 2014).

8. Performance Management Technology based on the balanced scorecard available at: http: // www.intelpart.com/ index_ikr.htm (Accessed 7 May 2014).

9.  The official site of  1C: Enterprise 8.0.,   ABIS. BSC. Balanced Scorecard available at:  http: // v8.1c.ru/ solutions. (Accessed 10 May 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 18.05.2014 р.